Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"REGINA JEZIÓRSKA"

Z półki księgarskiej - James L. White, Eung K. Kim TWIN SCRE W EXTRUSI ON. TECHNOLOGY AND PRI NCIP LES (WYTŁA CZANIE DWUŚLIMAK OWE. TECHNOLOGIA I PODSTAWY)


  Wytłaczanie jest najbardziej masowym procesem przetwórstwa tworzyw polimerowych, które stale się rozwija zarówno pod względem asortymentu przetwarzanych polimerów, jak i rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń przetwórczych. Wytłaczanie dwuślimakowe charakteryzuje się, w porównaniu z wytłaczaniem jednoślimakowym, większą wydajnością i efektywnością mieszania oraz lepszą jakością wytworów, a zwłaszcza efektywniejszym uplastycznianiem i ujednorodnianiem tworzyw. Jednak ze względu na znacznie wyższe koszty inwestycyjne (o co najmniej 80%), wytłaczarki dwuślimakowe są stosowane głównie do modyfikacji (w tym wytłaczania reaktywnego) i napełniania tworzyw oraz bezpośredniego wytłaczania gotowych wyrobów lub półwyrobów. Recenzowana książka autorstwa wybitnych autorytetów światowego przetwórstwa tworzyw polimerowych oprócz podstawowych [...]

KOMPOZYTY POLIMEROWE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW


  W prezentowanej pracy przedstawiono stan wiedzy i wyniki badań własnych dotyczące kompozytów polimerowych odpornych na działanie mikroorganizmów. Dokonano oceny wpływu zawartości i wielkości cząstek nanokrzemionki zawierającej immobilizowane nanocząstki srebra (SiO2-Ag) lub miedzi (SiO2-Cu) oraz modyfikatora zwiększającego stopień dyspersji nanonapełniacza, a także napełniacza naturalnego takiego jak mączka drzewna na strukturę i właściwości bakteriobójcze nanokompozytów poliolefinowych. Wykazano, że nanokompozyty z udziałem SiO2-Ag lub SiO2-Cu charakteryzują się lepszymi właściwościami użytkowymi oraz większą odpornością na działanie bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Salmonella typhimurium niż niemodyfikowane poliolefiny. Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nanokrzemionka z immobilizowanymi nanocząstkami srebra lub miedzi, mikroorganizmy Polymeric composites with improved resistant against microorganisms Abstract In the paper the state of knowledge as well as the results of own research concerning polymer composites resistant to microorganisms are presented. The evaluation of effects of many factors, such as content and particle size of nanosilica containing immobilized silver or cooper nanoparticles (SiO2-Ag or SiO2-Cu, respectively), a modifier improving the nanofiller dispersion and natural filler i.e. wood flour on the structures and bactericidal properties of polyolefin composites has been done. It was found that nanocomposites containing SiO2-Ag or SiO2-Cu showed better resistance to Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium bacteria than nonmodified polyolefins. Keywords: polymer composites, nanosilica containing immobilized nanosilver or nanocopper, microorganisms 1. Wstęp Zwiększona świadomość zagrożeń, jakie dla człowieka stanowią mikroorganizmy, przedłużenie czasu życia materiałów polimerowych i produktów z nich wykonywanych oraz specjalistyczne wymagania takich sektorów gospoda[...]

Najnowsze osiągnięcia Instytutu Chemii Przemysłowej w dziedzinie przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych metodą wytłaczania reaktywnego

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze i rozwojowe realizowane w dziedzinie wytłaczania reaktywnego i recyklingu materiałowego tworzyw polimerowych w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje chemiczną modyfikację różnych rodzajów tworzyw termoplastycznych, takich jak poliolefiny, poli(tereftalan etylenu, poli(tereftalan butylenu), poliamidy, polistyren i kopolimery styrenu oraz poli[...]

Wytłaczanie reaktywne - nowoczesny kierunek inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces wytwarzania nowych polimerowych materiałów o określonych z góry właściwościach metodą reaktywnego wytłaczania mieszanin tworzyw termodynamicznie niemieszalnych, takich jak poliestry termoplastyczne (PET, PBT), poliamid 6 (PA 6) i poliolefiny (PE, PP) z udziałem małocząsteczkowego związku, stanowiącego maleinian rycynylo-2-oksazoliny (MRO). Stwierdzono, że szczepienie p[...]

SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI KRZEMIONKI MODYFIKOWANEJ IMMOBILIZOWANYM NANOSREBREM

Czytaj za darmo! »

Oryginalny sposób otrzymywania krzemionki modyfikowanej immobilizowanym nanosrebrem pozwala na wytwarzanie materiałów, które mogą być stosowane jako wysokiej jakości nanonapełniacze tworzyw sztucznych oraz dodatki do farb odpornych na rozkład mikrobiologiczny [1]. Dodatek krzemionki modyfikowanej immobilizowanym nanosrebrem także korzystnie zmienia właściwości mechaniczne oraz cieplne kompozytów polimerowych. Krzemionkę o budowie sferycznej, zawierającej różne ilości immobilizowanego nanosrebra otrzymywano metodą zol - żel w połączeniu z dwustopniową modyfikacją SiO2 [1, 2]. G[...]

The polymer-matrix composites with metallic fillers for electromagnetic shielding applications Kompozyty polimerowe z metalicznymi napełniaczami do ekranowania pola elektromagnetycznego DOI:10.12916/przemchem.2014.1707


  CH2=CH2/CH2=CHCOOEt, CH2=CH2/CH2=CHMeCOOEt and CH2=CHCN/CH2=CH-CH=CH2/PhCH=CH2 copolymers and a waste blend prepd. of polyethylene and polyvinyl acetate under lab. conditions were filled with Cu flakes and Ni or Ag powders and then studied for electromagnetic properties by split post dielectric resonator method. With increasing content of Cu filler, dielectric constant and electromagnetic shielding effectiveness also increased. Multilayered sandwich-type polymer composites showed an increasing shielding effectiveness along with reduced cost of manufg. Wyznaczono elektromagnetyczne właściwości kompozytów polimerowych wytworzonych metodą mieszania i prasowania. Jako osnowy polimerowe zastosowano: kopolimer etylenu z akrylanem etylu, kopolimer etylenu z kwasem metakrylowym, polimer odpadowy stanowiący mieszaninę polietylenu i octanu winylu oraz terpolimer akrylonitryl-butadien-styren, z dodatkiem płatków miedzi. Metodą rezonatorów wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości napełniacza miedzianego wzrasta wartość przenikalności dielektrycznej materiału kompozytowego, co zgodnie z teorią związane jest z poprawą właściwości ekranujących.Jednocześnie materiał kompozytowy wykazuje niewielkie przewodnictwo elektryczne, co ma istotne znaczenie dla pewnych zastosowań w elektronice. Ocenie poddano także kompozyty warstwowe typu sandwich wypełnione miedzią, srebrem i niklem. Wykazano, że są to materiały najbardziej obiecujące do wykorzystania w praktyce, ponieważ mają zwiększoną efektywność ekranowania przy mniejszych kosztach produkcji. Interferencja elektromagnetyczna (EMI) jest rozumiana jako niezamierzony wzajemny wpływ poszczególnych urządzeń elektronicznych przez zakłócenie w sieci lub też przez promieniowanie elektromagnetyczne1). Ze względu na szybki rozwój przemysłu elektronicznego, militarnego i komunikacyjnego problem zmniejszania zakłóceń EMI staje się coraz ważniejszym elementem działań współczesnego społeczeństwa. Tra[...]

OCENA ŻYWOTNOŚCI I ADHEZJI BAKTERII NA POWIERZCHNI POLIMERÓW Z NANOCZĄSTKAMI SREBRA I MIEDZI.


  W pracy badano antydrobnoustrojowe właściwości polimerów zawierających nanocząstki krzemionki ze srebrem lub miedzią w stosunku do dwóch szczepów testowych Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Oceniano wpływ rodzaju dodanego do polimeru biocydu w postaci nanocząstek srebra i miedzi osadzonych na nanokrzemionce, sposobu otrzymywania nanokompozytu oraz dodatku mączki drzewnej na adhezję bakterii oraz żywotność na powierzchni materiału. Przedmiotem badań były polimery z polietylenu oraz poli(chlorku winylu) zawierające nanokrzemionkę z osadzonymi cząstkami srebra lub miedzi. Adhezję oceniano metodą mikroskopii fluorescencyjnej, zaś żywotność bakterii metodą luminometryczną. Wykazano, że adhezja bakterii do powierzchni kompozytu zależna jest od rodzaju biocydu i drobnoustroju testowego. Bakterie E.coli są bardziej wrażliwe na obecność srebra i miedzi niż S.aureus. Dodatek mączki drzewnej do kompozytu w niektórych przypadkach wpływa na zwiększenie adhezji bakterii do powierzchni materiału. Sposób wykonania polimeru i lepsze wyeksponowanie srebra lub miedzi na powierzchni w postaci cienkiej warstwy zmniejsza podatność kompozytów na adhezję oraz obniża żywotność zadherowanych bakterii. Słowa kluczowe: polimery, właściwości antybakteryjne, srebro, miedź, adhezja The assessment of the viability and adhesion of bacteria on the surface of polymers with silver and copper nanoparticles. Abstract The antimicrobial activity of polymers with silica-silver and cooper nanoparticules against two bacterial strains Escherichia coli and Staphylococcus aureus was investigated. Bacterial adhesion ability and survival on polymer surface were estimated by using fluorescent microscopy and luminometric methods. The subject of the study was polyethylene and polyvinylchloride polymers containing silica particles with nanosilver or nanocooper. It was found that antibacterial activity depends on kind of biocide (silver or copper) and bacteria. E.coli is more sens[...]

MATERIAŁY TECHNICZNE MODYFIKOWANE BIOCYDAMI A ICH OPORNOŚĆ NA ROZWÓJ GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH


  Z roku na rok wzrasta ilość wykorzystywanych w świecie biocydów. Dodawane są one jako składniki różnych materiałów, które mają je zabezpieczyć m.in. przed działaniem drobnoustrojów. W prezentowanej pracy dokonano oceny przeciwgrzybowych właściwości cieczy jonowych - DL- mleczanu benzalkoniowego i DL-mleczanu didecylodimetyloamoniowego wprowadzonych do papieru podczas jego produkcji oraz nanokompozytów polimerowych modyfikowanych nanokrzemionką z immobilizowanym nanosrebrem. Na podstawie wyników stwierdzono, że obydwie ciecze jonowe skutecznie zabezpieczają papier brzozowy i masę celulozową otrzymaną po obróbce chemiczo- termomechanicznej przed rozwojem pleśni Aspergillus terreus i Penicillium chrysogenum. Z kolei badane nanokompozyty polimerowe są materiałami, na których grzyby strzępkowe mogą się rozwijać, ale dodatek nanosrebra skutecznie ogranicza ich rozwój. Słowa kluczowe: nanosrebro, ciecze jonowe, papier, kompozyty polimerowe, grzyby strzępkowe Technical materials modified biocides and their resistance to the growth of filamentous fungi Abstract The number of biocides used in the world increases each year. They are added as components of different materials which should protected against microorganisms. In the present study we assessed the antifungal activity of ionic liquids - benzalkonium DL-lactate and didecylodimethylammonium DL-lactate introduce to the paper during its production and to polymer nanocomposites modifiet by nanosilica with immobilized nanosilver. On the basis of the results we found that both ionic liquids effectively protect birch paper and pulp obtained after chemicalthermomechanical treatment against the development of mold Aspergillus terreus and Penicillium chrysogenum. Polymer nanocomposites are materials in which filamentous fungi can grow, but the addition of nanosilver effectively reduces this increase. Keywords: nanosilver, ionic liquids, paper, polymer composites, filamentous fungi 1. Wstęp Materi[...]

Nowe materiały polimerowe

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze realizowane w dziedzinie polimerów w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje polimerowe systemy hydrofobowe, polimery zdolne do tworzenia specyficznych struktur uporządkowanych, polimery topologiczne i biodegradowalne oraz tworzywa konstrukcyjne i absorbujące energię. Opisano właściwości tych materiałów i przedstawiono najciekawsze możliwości ic[...]

 Strona 1