Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Błażej Suproń"

Przemysł chemiczny w Niemczech i w Polsce. Konkurencja czy partnerstwo? DOI:10.15199/62.2019.10.9

Czytaj za darmo! »

Polska i Niemcy to kraje sąsiedzkie, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. połączyły szczególnie silne więzi społeczno- -gospodarcze. Jednak nawet dziś, po 15 latach członkostwa Polski w UE, wiele je różni w zakresie stopnia rozwoju gospodarczego oraz potencjału gospodarek. Porównanie ich w tych aspektach wypada na korzyść Niemiec, które mają wyższy poziom rozwoju gospodarczego, o czym świadczą takie wskaźniki, jak wielkość PKB w cenach rynkowych oraz PKB liczony wg parytetu siły nabywczej (PPS). Biorąc jednak pod uwagę oddziaływanie członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, można zauważyć, że w tym okresie doszło do zmniejszenia różnicy potencjału gospodarczego Polski w stosunku do Niemiec. W 2007 r. wartość stosunku potencjału gospodarczego Niemiec do potencjału gospodarczego Polski (mierzona wg PPS) wynosiła 4,7, a w 2017 r. 3,8, co wskazuje na zauważalne zmniejszenie dysproporcji potencjału gospodarczego między sąsiadami. Potwierdzeniem konwergencji Polski w stosunku do Niemiec jest też wzrost PKB per capita liczony wg PPS. W 2004 r. PKB na 1 mieszkańca Polski odpowiadało 45,3% PKB przypadającego na 1 mieszkańca Niemiec, a w 2017 r. relacja ta wyniosła już 56,9%1). Dane te pokazują, że dystans 1576 98/10(2019) rozwojowy Polski wobec Niemiec się zmniejsza, choć luka dochodowa nadal jest dosyć duża. Jednocześnie można zauważyć, że w latach 2007-2017 oba kraje rozwijały się szybciej niż reszta krajów unijnych, o czym świadczy wzrost ich udziału w PKB Unii Europejskiej. Procesowi konwergencji sprzyjało to, że Polska dosyć łagodnie przeszła przez okres światowego kryzysu gospodarczego i przeżyła jedynie spowolnienie koniunktury w przeciwieństwie do pozostałych członków UE, w tym Niemiec. Jako jedyna w 2009 r. odnotowała wzrost realnego PKB, podczas gdy gospodarka niemiecka przeżyła spadek tego wskaźnika. W następnych latach oba kraje osiągały wzrost gospodarczy, jednak w większości tego okresu Polska wykazy[...]

 Strona 1