Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR JODZIS"

Synteza ozonu w skojarzonym układzie wyładowanie ciche-UV-katalizator

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość poprawy efektywności procesu syntezy ozonu poprzez zastosowanie skojarzonego działania wyładowań elektrycznych cichych (BD) i ultrafioletu typu C. Stwierdzono wzrost stężenia ozonu pod wpływem promieniowania w obecności katalizatora, wyraźny w zakresie niewielkich energii właściwych procesu. Nie stwierdzono wpływu promieniowania na wzrost stężenia ozonu w układzie bez kata[...]

Zastosowanie elektrody siatkowej do syntezy ozonu w wyładowaniu stabilizowanym barierą dielektryczną


  Przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem ozonu w wyładowaniach elektrycznych zachodzących w układzie metalowa siatka-powierzchnia dielektryka ceramicznego. Zastosowanie reaktora o unikatowej geometrii przestrzeni reakcyjnej, przez którą gaz przepływał ze stale rosnącą prędkością liniową, pozwoliło na zintensyfikowanie mieszania gazu oraz na poprawę skuteczności odprowadzania ciepła z przestrzeni reakcyjnej. W prostym reaktorze z jednostronnym chłodzeniem przestrzeni reakcyjnej uzyskano duże stężenia ozonu. Wysokie sprawności energetyczne procesu (180-200 g/kWh) osiągano w łatwej do zapewnienia temp. 25°C, przy stężeniach ozonu poniżej 40 g/Nm3. Uzyskane wyniki są korzystniejsze niż osiągane w reaktorach typu rurowego. Pure O2 was converted to O3 in a lab. high-efficient barrierdischarge metal-mesh ozonator (180-200 g/kWh) at 25°C and O3 concn. below 40 g/Nm3. The decrease in reaction temp. down to 0°C was of advantage when higher O3 concns. were necessary. Ozon znajduje szerokie zastosowanie w wielu procesach chemicznych i fizykochemicznych1-10). Zainteresowanie ozonem wynika z jego silnych właściwości utleniających. W środowisku wodnym Zastosowanie elektrody siatkowej do syntezy ozonu w wyładowaniu stabilizowanym barierą dielektryczną Use of a mesh electrode for ozone synthesis under dielectric barrier discharge conditions Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, tel.: (22) 234-75-79, fax: (22) 628-27-41, e-mail: jodzis@ch.pw.edu.pl Dr inż. Sławomir JODZIS w roku 1984 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki tej uczelni. Specjalność - technologia ogólna i nieorganiczna, procesy elektroplazmowe. * Adres do korespondencji: Politechnika Warszawska Sławomir Jodzis* ozon rozkłada się z wytworzeniem szczególnie reaktywnych rodników hydroksylowych (HO-), które działają jako silny i nieselektywny utlen[...]

Synthesis and decomposition of ozone under conditions of dielectric barrier discharge in oxygen Synteza i rozkład ozonu w warunkach wyładowania barierowego w tlenie DOI:10.15199/62.2016.2.7


  O2 was converted to O3 in electroplasma at residence time 2.5 s and O3 concn. up to 200 g/m3 to study the reactions of O3 formation and decompn. The gas temp. did not play any substantial role. Wykazano, że bezpośrednią przyczyną rozkładu ozonu podczas wytwarzania go metodą elektroplazmową jest energia dostarczana do kanałów mikrowyładowań, a więc energia przeznaczona na jego wytworzenie. W zakresie typowych czasów przebywania gazu w ozonatorze rozkład ozonu spowodowany wysoką temperaturą cieczy chłodzącej, a w związku z tym także podwyższoną temperaturą gazu w szczelinie, ma charakter marginalny. Pokazano, że nawet stężony ozon praktycznie nie ulega rozkładowi dopóki nie zachodzą wyładowania. Ozon jest silnym utleniaczem, powszechnie stosowanym np. do uzdatniania wody pitnej, dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, sterylizacji pomieszczeń magazynowych, sal operacyjnych i pomieszczeń kuchennych. Jego zaletą jest wysoki potencjał utleniający oraz to, że jest stosunkowo łatwy do wytworzenia. Niestety, ograniczona trwałość sprawia, że ozon musi być wytwarzany bezpośrednio w miejscu wykorzystania. Nie przereagowany (resztkowy) ozon rozkłada się do postaci dwuatomowej (tlen), czyli formy naturalnie występującej w przyrodzie. Jest to uznawane za jego kolejną zaletę np. w zastosowaniach medycznych i przy eksploatacji basenów kąpie-lowych, ponieważ ozon nawet w niewielkich stężeniach może działać drażniąco na błony śluzowe. Ozon jest wytwarzany przede wszystkim metodą elektroplazmową. Polega ona na poddawaniu gazu (tlenu lub mieszanin tlenu z azotem) działaniu wyładowań elektrycznych. Najpowszechniej wykorzystywane są wyładowania barierowe, powstające pomiędzy blisko sąsiadującymi elektrodami, rozdzielonymi dodatkowo warstwą dielektryka stałego. Dielektrykiem takim jest zwykle rura szklana, stanowiąca element nośny elektrody wysokonapięciowej, wykonanej w postaci warstwy napylonego metalu1) (rys. 1). Zadaniem dielektryka jest r[...]

Ozone synthesis under pulse discharge conditions

Czytaj za darmo! »

Preliminary studies on efficiency of ozone synthesis under bipolar pulse discharge conditions were carried out. Ozone synthesis from pure oxygen limited the number of process parameters. Selected results of these studies are presented. Streszczenie. Przeprowadzono wstępne badania nad efektywnością elektroplazmowej syntezy ozonu prowadzonej przy zasilaniu impulsowym o naprzemiennej polaryzacji. Przedstawiono wybrane wyniki prac prowadzonych w tlenie, co umożliwiło ograniczenie liczby parametrów wpływających na bieg procesu. (Synteza ozonu w wyładowaniu impulsowym). Keywords: ozone synthesis, oxygen, bipolar pulse discharge. Słowa kluczowe: synteza ozonu, tlen, wyładowanie impulsowe o przemiennej polaryzacji. Introduction In every electroplasmic method of ozone synthesis, atomic oxy[...]

Katalizator żelazowy do syntezy amoniaku impregnowany wodorotlenkiem potasowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania nad wpływem zawartości potasu w katalizatorze żelazowym do syntezy amoniaku na aktywność tego kontaktu. Potas wprowadzano przez nasycenie zredukowanego kontaktu alkoholowymi roztworami KOH. Pomiary aktywności wykonano w reaktorze różnicowym ze wstępnym kontaktowaniem pod ciśnieniem 10,0 MPa. Stwierdzono, że w opisany sposób można uzyskać katalizatory o aktywności nieco większej od aktywności obecnie stosowanych katalizatorów przemysłowych. Od szeregu lat prowadzone są badania nad uzyskaniem niskotemperaturowego katalizatora do syntezy amoniaku. Pomimo licznych wysiłków sposób preparatyki tego katalizatora, polegający na stapianiu magnetytu z promotorami, nie uległ istotnym zmianom. Obecnie - obok tradycyjnie stosowanych promotorów o charakterze strukturalnym (A120 3, CaO, MgO) i elektronowym (K20 ) - dodawane są również takie metale; jak kobalt czy cer, co powoduje zwiększenie aktywności katalizatora, zwłaszcza w niższej temperaturze1^ 3). Spośród wielu stosowanych promotorów szczególną rolę odgrywa potas, który modyfikuje właściwości sorpcyjne powierzchni żelaza4). W literaturze brak jest jednomyślności co do formy, w jakiej występuje on w zredukowanym katalizatorze. Ertl5) uważa, że powierzchnia żelaza jest pokryta warstwą tlenku potasowego KxOr natomiast van Ommen6) twierdzi, że potas występuje częściowo w postaci KOH, częściowo zaś wchodzi w połączenia z tlenkiem glinowym, ponieważ zarówno K20 , jak i К są niestabilne w warunkach procesu syntezy amoniaku. W toku syntezy amoniaku ulatnia się potas w postaci KOH i K7), co jest przyczyną obniżenia ak[...]

Badania odporności na metanizację katalizatorów rutenowych do syntezy amoniaku osadzonych na węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Metodą grawimetryczną badano proces uwodorniania dwóch węgli aktywnych (surowego i wygrzewanego w helu w temp. 1900°C) oraz odpowiadających im układów katalitycznych węgiel/ruten przeznaczonych do syntezy amoniaku. Stwierdzono, że węgiel poddany wysokotemperaturowej obróbce jest znacznie odporniejszy na metanizację niż węgiel wyjściowy i z powodzeniem może być użyty jako nośnik katalizatorów[...]

Katalizator żelazowy do syntezy amoniaku zawierający dodatkowe promotory

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ wybranych metali (Mo, W, Ce, Co) wprowadzanych metodą impregnacji do katalizatora żelazowego poddanego redukcji i pasywacji na jego właściwości katalityczne. Jako prekursory stosowano modelowy katalizator stopowy podwójnie aktywowany A12O3, CaO) i handlowy katalizator przemysłowy ( A 1 2O3 CaO, K 2O. W wyniku pomiarów aktywności wykonanych w bezgradientowym reaktorze przepływo[...]

Application of a concentric actuator for ozone synthesis under surface discharge conditions

Czytaj za darmo! »

The results of studies on the ozone synthesis under discharges generated on the surface of the ceramic actuator built as the concentric strips electrode system are presented. Experiments were carried out in pure oxygen, using the high voltage push-pull inverter. The ozonizer, in which the gas flows with variable linear velocity was used. The ozone concentrations and the process energy efficiency show the possibility of effective ozone generation in the reactors with non-conventionally organized discharge space. (Zastosowanie koncentrycznego elementu wyładowczego do syntezy ozonu w wyładowaniach powierzchniowych). Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań nad syntezą ozonu w wyładowaniach powierzchniowych, wytwarzanych na powierzchni ceramicznego elementu wyładowczego (actuatora). Elektroda wysokonapięciowa actuatora składała się z zespołu koncentrycznych ścieżek przewodzących. Eksperymenty prowadzono w czystym tlenie przy użyciu zasilacza typu push-pull. Używano ozonatora, przez który gaz płynął z wymuszaną, stale rosnącą prędkością liniową. Uzyskane stężenia ozonu oraz wydajności energetyczne procesu wskazują na możliwość efektywnego wytwarzania ozonu w reaktorach o niekonwencjonalnie zorganizowanej przestrzeni reakcyjnej. Keywords: ozone synthesis, surface discharges, ceramic actuator, concentric ozonizer. Słowa kluczowe: synteza ozonu, wyładowania powierzchniowe, ceramiczny element wyładowczy, ozonator koncentryczny. Introduction The ozone synthesis process is typically carried out in dielectric barrier discharge (DBD) type ozonizers, in which the gas flows between the walls of the concentric tubes. The discharge system consists of electrodes, between which the layer of solid dielectric and the layer of the gaseous dielectric occur. The space filled with the gas (the discharge gap) has a form of a cylindrical capacitor Cg, which is intentionally broken. The discharge occurs, when the gas electric strength is exceeded, i.e. when the t[...]

Katalizator rutenowy do syntezy amoniaku osadzony na węglu i promowany jonami berylowców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatorów rutenowych osadzonych na węglu i promowanych jonami wybranych berylowców (Mg, Sr, Ba). W charakterze nośnika użyto węgla aktywnego, modyfikowanego w wysokiej temperaturze (1900°C, hel). Prekursorem metalicznego rutenu był chlorek (RuCl3·0,5H20). Pomiary aktywności w reakcji syntezy NH3 wykonano pod ciśnieniem 6 MPa. Stwierdzono, że n[...]

Wpływ obróbki cieplnej na aktywność katalizatora żelazowego w reakcji syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ obróbki cieplnej stopowego katalizatora żelazowego (w postaci tlenkowej) na jego aktywność w procesie syntezy amoniaku. Stwierdzono, że w wyniku obróbki cieplnej zmienia się szybkość reakcji zachodzącej na powierzchni katalizatora, zarówno w warunkach kinetycznych, jak i dyfuzyjnych. Dzięki dobraniu warunków wygrzewania uzyskano wyraźne zwiększenie aktywności badanego katalizatora żelazowego. Przebieg pomiarów Z próbki katalizatora o masie 200 400 g, uprzednio poddawanej obróbce cieplnej, pobierano do pomiaru aktywności ok. 45 ziaren (3 -i- 6 mm) o nieregularnym kształcie. Masa pobranej próbki wynosiła ok. 14 g i stanowiła jednorazowy ładunek koszyczka reaktora wypeł- Od wielu lat są prowadzone próby poprawy właściwości stopowego katalizatora żelazowego przez poddanie go obróbce cieplnej. Przykładem mogą być prace Poniewierskiego i Tchorzewskiego1 , 2 ). W wyniku badań przeprowadzonych w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Politechniki Warszawskiej stwierdzono, że obróbka cieplna typowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku (w formie utlenionej) może w istotny sposób wpłynąć na zmianę właściwości tego katalizatora3 , 4 ) i przyczynić się do wzrostu jego aktywności. Ważnymi czynnikami wpływającymi na wynik obróbki cieplnej są m.in. temperatura i czas wygrzewania, skład stosowanej atmosfery (a zwłaszcza zawartość w niej tlenu) oraz szybkość nagrzewania i ochładzania wsadu. W początkowym etapie badań wystąpiły istotne, nieoczekiwane trudności. Obróbka cieplna prowadzona w temp. powyżej 1000°C powodowała tak duże zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej katalizatora (w wyniku zmiany jego struktury ziarnistej), że stawał się on nieprzydatny do celów przemysłowych3 }. Problem ten udało się rozwiązać dzięki dobraniu warunków wygrzewania. Uzyskano katalizator o podwyższonej aktywności i dostatecznej wytrzymałości mechanicznej. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplnej na kinetyczną ch[...]

 Strona 1  Następna strona »