Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Burda"

Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1 DOI:10.15199/33.2018.07.01


  Przepisy ochrony przeciwpożarowej w Polsce podlegają okresowym zmianom wynikającym przede wszystkim z rozwoju wiedzy technicznej oraz wniosków z dotychczasowych doświadczeń w ich stosowaniu. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4]. W tym artykule oraz kolejnych częściach przedstawimy analizę zmian, jakie zaszły w dziale VI rozporządzenia [5], dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa pożarowego, w kontekście ich wpływu na proces budowlany. Analiza obejmuje: porównanie brzmienia przepisu przed i po zmianie; ogólne wskazanie kierunku zmiany (przyjęto trzy opcje: złagodzenie wymagań, zaostrzenie wymagań, doprecyzowanie wymagań); ocenę wpływu zmian na proces budowlany; wątpliwości interpretacyjne. Używane w artykule sformułowanie w poprzednim brzmieniu oznacza treść przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2017 r., a sformułowanie w obecnym brzmieniu obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Rozdział 1. Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków. § 207 ust. 1 rozporządzenia [5] w poprzednim brzmieniu stanowił: 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia; 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku; 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki; 4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Obecnie [4] przepis ten otrzymał brzmienie: 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający: 1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas; 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się[...]

Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 2 DOI:10.15199/33.2018.10.42


  W artykule [1] omówiono zmiany zawarte w rozdziałach 1 (Zasady ogólne) i 2 (Odporność pożarowa budynków) działuVI rozporządzenia [3].Wczęści 2 artykułu skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych w rozdziałach 3 (Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe) oraz 4 (Drogi ewakuacyjne). Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe Powierzchnia strefy pożarowej ZL. § 227 rozporządzenia [2, 3] określa dopuszczalną powierzchnię stref pożarowych w budynkach ZL. Ustęp 4 cytowanego przepisu dopuszcza, pod pewnymi warunkami, powiększenie dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych, z wyjątkiembudynków wysokich i wysokościowych. W dotychczasowym brzmieniu przepisu [2] powiększenie strefy pożarowej o 100%byłomożliwem.in. pod warunkiem zastosowania: stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych. W obecnym brzmieniu [3] w przepisie wymagane jest zastosowanie: stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych. Oznacza to złagodzenie wymagań. Analiza wpływu na proces budowlany: zmiana wynika z rozwoju wiedzy technicznej i coraz bardziej powszechnego stosowania urządzeń gaśniczych, wykorzystujących mgłę wodną. Obecne brzmienie przepisu jest również zgodne z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych iAdministracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) [4], gdzie również wskazuje się stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne w kontekście obowiązku stosowania w niektórych rodzajach obiektów. Urządzenia wykorzystujące mgłę wodną pozwalają na skuteczne gaszenie pożaru przy znaczniemniejszymzużyciu wody w porównaniu z instalacją tryskaczową. Argument ten jest szczególnie istotny w kontekście obiektów hotelowych, biurowych, itp. gdzie straty związane z zalaniem kondygnacji poniżej miejsca pożaru mogą przewyższać straty związane z bezpośrednim oddziaływaniem płomieni i gazów pożarowych. Analiza wątpliwości interpretacyjnych: zarówno w[...]

Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 3 DOI:10.15199/33.2018.11.13


  W pierwszej części artykułu [1] omówiono zmiany zawarte w rozdziałach 1 (Zasady ogólne) i 2 (Odporność pożarowa budynków) działuVI rozporządzenia [4]. W części drugiej skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych w rozdziałach 3 (Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe) oraz 4 (Drogi ewakuacyjne). Ostatnia, trzecia część artykułu dotyczy zmian wprowadzonych w rozdziale 6 (Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego), rozdziale 7 (Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe) oraz rozdziale 8 (Wymagania przeciwpożarowe dla garaży). NowelizacjaWarunkówTechnicznych [4] niewprowadziła zmianwrozdziale 5 (Wymagania przeciwpożarowe dla elementówwykończeniawnętrz iwyposażenia stałego), rozdziale 9 (Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich) oraz rozdziale 10 (Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych).[...]

 Strona 1