Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Obuchowski"

Profesor dr hab. Henryk Gąsiorowski

Czytaj za darmo! »

W tym roku 85 lat kończy prof. Henryk Gąsiorowski, znakomity znawca przetwórstwa zbóż, wielce zasłużony dla branży piekarskiej, wieloletni autor i, w latach 1992-1999, przewodniczący Rady Programowej "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego".Prof. dr hab. Henryk Gąsiorowski urodził się 12 grudnia 1922 roku w Łowinku, obecne woj. kujawsko- pomorskie w rodzinie polskich reemigrantów, którzy [...]

Jubileusz 85-lecia urodzin profesora dr hab. henryka Gąsiorowskiego

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. henryk Gąsiorowski urodził się 12 grudnia 1922 r. w Łowinku, obecne woj. kujawsko-pomorskie, w rodzinie polskich reemigrantów, którzy w 1913 r. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócili w 1921 r. na ziemie ojczyste. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w miejscowości rodzinnej, gdzie skończył szkołę podstawową, a n[...]

Reakcje brązowienia enzymatycznego i nieenzymatycznego w produkcji makaronu Mechanizm i czynniki warunkujące te reakcje

Czytaj za darmo! »

Jednym z największych problemów, z jakimi borykamy się w produkcji makaronu jest zjawisko jego ciemnienia. Wytłoczone ciasto w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z jasnokremowej na szarobrązową, a nawet w skrajnych przypadkach na ciemnobrązową. Proces ten jest wynikiem dwóch reakcji: reakcji brązowienia enzymatycznego i nieenzymatycznego. Na czym polegają i jakie są możliwości przeciwdzi[...]

Ocena jakości surowców zbożowych wykorzystywanych do produkcji makaronu

Czytaj za darmo! »

W państwach, w których makarony stanowią znaczącą pozycję wśród produktów żywnościowych, najbardziej popularnym surowcem zbożowym wykorzystywanym do ich produkcji jest mąka lub kaszka (semolina) z pszenicy gatunku Triticum Durum. W Polsce i krajach, w których nie uprawia się pszenicy durum, do produkcji makaronu wykorzystuje się zazwyczaj także mąkę lub kaszkę z pszenicy zwyczajnej. Wyróżn[...]

Makarony walcowane - czy tylko alternatywa dla makaronów wytłaczanych? Nowe rozwiązania w zakresie przygotowania i formowania ciasta makaronowego

Czytaj za darmo! »

powszechnie wiadomo że w technologii przemysłowej produkcji makaronu nie mniej ważnym od właściwego doboru jakościowego surowca czynnikiem decydującym o jakości produktu jest zastosowana technologia tworzenia, mieszania i kształtowania ciasta, a następnie jego suszenia. W znakomitej większości zakładów produkcyjnych tworzenie i kształtowanie ciasta opiera się na długotrwałym i energochłonnym mieszaniu ciasta w mieszarkach o kształcie koryta z obracającymi się wewnątrz nich wałami zaopatrzonymi w ustawione pod odpowiednim kątem łopatki. Mieszanie odbywać się może od samego początku w zamkniętej przestrzeni, umożliwiającej wytworzenie warunków częściowej próżni lub - w mniej nowoczesnych rozwiązaniach - w warunkach swobodnego dostępu powietrza. Niektóre rozwiązania konstrukcyjne [...]

Reakcje brązowienia enzymatycznego i nie enzymatycznego w produkcji makaronu


  Jednym z największych problemów, z jakimi borykamy się w produkcji makaronu jest zjawisko jego ciemnienia. Wytłoczone ciasto w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z jasnokremowej na szarobrązową, a nawet w skrajnych przypadkach na ciemnobrązową. Proces ten jest wynikiem dwóch reakcji: reakcji brązowienia enzymatycznego i nie enzymatycznego. Na czym polegają i jakie są możliwości przeciwdziałania tym procesom lub wpływania na ich przebieg? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przypomnieć, na czym polega każda z nich.Reakcja brązowienia enzymatycznego polega na utlenianiu związków zawierających pierścienie fenolowe przy współudziale grupy enzymów oksydoredukcyjnych. Typowym przykładem tej reakcji jest obserwowane nie tylko w przemyśle makaronowym, ale i w przetwórstwie owocowowarzywnym przekształcanie aminokwasów aromatycznych - tyrozyny i fenyloalaniny (pod wpływem tlenu powietrza i w obecności katalizatora) pod działaniem enzymu zwanego oksydazą o-dwufenolową do ciemno zabarwionych barwników melaninowych. Aby mogła zajść reakcja brązowienia enzymatycznego, niezbędne jest współdziałanie co najmniej trzech czynników: l) substratów, czyli dostępnych dla reakcji związków fenolowych, w tym głównie aminokwasów aromatycznych, 2) enzymu katalizującego tę reakcję, 3) tlenu. Brak jednego z tych trzech czynników uniemożliwia zajście reakcji brązowienia enzymatycznego, a zmniejszenie dostępności lub aktywności jednego z nich w znacznym stopniu ogranicza intensywność tego zjawiska. Nasuwa się w związku z tym prosty wniosek: wystarczy usunąć jeden z wymienionych czynników, a nie będzie problemu z reakcją brązowienia enzymatycznego. Jakie są więc możliwości wyeliminowania lub ogranic[...]

jubileusz 80-lecia Profesora dr hab. Mieczysława Jankiewicza

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. Mieczysław Jankiewicz urodził się 17 czerwca 1933 roku w Lubinie. Jego rodzice: matka nauczycielka matematyki oraz ojciec absolwent wydziału geodezji na Politechnice warszawskiej z uprawnieniami mierniczego przysięgłego z zakresu geodezji prowadzili dom w duchu tradycji, patriotyzmu, poszanowania pracy, rozwoju intelektualnego oraz więzi rodzinnych. Dzieciństwo, które przypadło na okres ii wojny światowej spędził w Lublinie. Po zakończeniu działań wojennych w okresie wielkiej migracji narodu rodzina prof. M. Jankiewicza, podobnie jak ogromna rzesza społeczności polskiej, przemieszcza się na tereny zachodniej Polski i osiada w kwidzynie. z miastem tym wiąże się późne dzieciństwo i młodość Profesora. Tu uczęszcza do liceum ogólnokształcącego im. dr władysława gębika, liceum o doskonałej kadrze nauczycielskiej i atmosferze sprzyjającej rozwojowi młodzieży. warto zauważyć, że, jak wspomina Profesor, wielu kolegów z Jego klasy maturalnej podjęło studia i osiągnęło wysoką pozycję w życiu zawodowym i społecznym Polski. Po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej wraz z grupą kolegów z liceum zdaje egzaminy i podejmuje studia na wydziale Matematyki, Fizyki i chemii uniwersytetu im. a. Mickiewicza w Poznaniu. Mimo trudnych warunków materialnych panujących w tamtym okresie, Profesor z sentymentem wspomina lata studiów. Jego zdolności i zainteresowania naukowe sprawiają, że jeszcze jako student-dyplomant w k atedrze chemii organicznej uniwersytetu podejmuje pracę jako nauczyciel a[...]

 Strona 1  Następna strona »