Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kurczewska Grzegorz M. Schroeder"

Use of functionalized silica for immobilization of toxic elements in soils from industrial areas Zastosowanie funkcjonalizowanej krzemionki do immobilizacji pierwiastków toksycznych w glebach z obszarów przemysłowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1181


  SiO2 was functionalized with (MeO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)NH2 and (MeO)3Si(CH2)3SH and used for removal of Cu, Pb, Zn, Cd and As from soil. The functionalized SiO2 showed high efficiency in binding the removed elements. Przedstawiono wyniki badań trwałego wiązania miedzi, ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w glebie za pomocą funkcjonalizowanej silanami krzemionki pod kątem poprawy stanu środowiska. Współczynniki związania kationów określono na podstawie ich zawartości w ekstraktach glebowych uzyskanych sekwencyjną metodą Tessiera. Badania wykazały dużą skuteczność wiązania kationów metali w zależności od dawki stosowanej funkcjonalizowanej krzemionki. Źródłem zanieczyszczenia gleb pierwiastkami toksycznymi (PT) w Polsce jest przede wszystkim działalność przemysłu wydobywczego i przetwórczego rud metali nieżelaznych, energetyki oraz przemysłu chemicznego. Zanieczyszczenie gleb PT może powodować zagrożenie zarówno dla człowieka, jak i dla funkcjonowania ekosystemu. Obecność w glebie zwiększonych stężeń PT powoduje wymywanie ich do wód powierzchniowych i podziemnych, fitotoksyczność, ekotoksyczność oraz, w wyniku erozji wietrznej, zanieczyszczenie pyłowe. Zagrożenie dla człowieka obecnością PT w glebie wiąże się z włączaniem tych pierwiastków do łańcucha pokarmowego w wyniku pobierania ich przez rośliny,a następnie przez zwierzęta, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zawartości PT w żywności. Na rozpuszczalność i ruchliwość jonów metali (bioprzyswajalność) w glebie wpływa m.in. odczyn gleby. Zależność ta jest wykorzystywana do chemicznej stabilizacji PT poprzez wapnowanie gleby. Przy pH powyżej 6,5 mobilność pierwiastków maleje, natomiast poniżej tej wartości wzrasta. Dlatego metoda ta nie daje gwarancji bezpieczeństwa żywności uprawianej na tych terenach. Opracowanie technologii trwałego wiązania PT nabiera szczególnego znaczenia w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Innym argumentem przemawiającym za podjęciem badań nad immobi[...]

 Strona 1