Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Wasilewski"

Ocena zachowania rozmyto-losowego modelu prognostycznego rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono w skrócie założenia i strukturę modelu predykcji przestrzennej obciążeń elektroenergetycznych oraz wyniki poprzednich badań związanych z analizą błędów na podstawie wykonanej prognozy wygasłej. Zasadniczą część artykułu stanowi opis obserwacji zachowania modelu prognostycznego (jego parametrów), jakich dokonano w oparciu o wykonanie właściwej prognozy długoterminowej dla jednej z dzielnic m. st. Warszawy. Obserwacje te stanowią dalsze określenie wartości prognostycznej zaproponowanego modelu. Abstract. This paper presents briefly assumptions and a structure of a new spatial electric load prediction model. The previous research results concerning out-of-date forecast is discussed as well. The essential part of this paper deals with the behaviour assessment of the proposed spatial forecasting model (its parameters) based on the actual long-term prediction results for the one of districts in Warsaw. In this way the quality of the proposed forecasting model is further verified (Behaviour assessment of fuzzy-random spatial electric load forecasting model). Słowa kluczowe: prognozowanie przestrzenne obciążeń, rozmyte automaty komórkowe, logika rozmyta. Keywords: spatial electric load forecasting, fuzzy cellular automata, fuzzy logic. Wstęp Bardzo ważnym elementem efektywnego zarządzania rozwojem terenów zurbanizowanych jest proces planowania i koordynowania rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych. Obowiązek sporządzania tego typu planów, w myśl ustawy Prawo Energetyczne, spoczywa na samorządach gminnych oraz na przedsiębiorstwach sieciowych (spółkach dystrybucyjnych). Kryterium optymalizacyjnym w procesie planowania rozwoju sieci rozdzielczych jest minimalizacja poniesionych kosztów przy spełnieniu szeregu wymagań technicznych [1]. Istotny postęp w technologii urządzeń i aparatów sieciowych oraz pojawienie się źródeł generacji rozproszonej powodują potrzebę zmian w dotychczasowym podejściu do planowania rozw[...]

Zastosowanie modeli klasy ARX do krótkoterminowego prognozowania produkcji energii elektrycznej w mikroelektrowniach wiatrowych. DOI:10.12915/pe.2014.07.027

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono metodykę i wyniki badań możliwości zastosowania modeli szeregów czasowych klasy ARX do krótkoterminowego prognozowania produkcji energii elektrycznej w mikroelektrowniach wiatrowych. Badania polegały na doborze istotnych danych wejściowych, identyfikacji jego struktury, estymacji parametrów modelu, oceny dopasowania modelu do danych rzeczywistych oraz oceny poprawności modelu w stosunku do przyjętych założeń Abstract. The paper deals with both a study method and results of an application of time series models ARIMAX to short-term electric energy production forecasting at wind micro power plants. The performed studies include a selection of significant input data, model structure identification, model parameters estimation, evaluation of model fit to real data as well as a model correctness according to taken assumptions (Application of ARIMAX models to short-term electric energy production forecasting at wind micro power plants). Słowa kluczowe: prognozowanie produkcji energii, elektrownie wiatrowe, modele szeregów czasowych. Keywords: energy generation forecasting, micro wind power plants, time series models. doi:10.12915/pe.2014.07.27 Wstęp Jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce technologii OZE w zakresie generacji energii elektrycznej są elektrownie wiatrowe, których moce zainstalowane osiągają od kilku do kilkudziesięciu MW Przewiduje się także ich duży rozwój w zakresie mikrogeneracji [1]. Optymalne sterowanie pracą mikroinstalacji zawierających źródła wiatrowe wymaga ultrakrótkoterminowych (w horyzoncie do kilku godzin naprzód) prognoz produkcji energii ze źródeł niesterowalnych, w tym mikroelektrowni wiatrowych, których poziom generacji ściśle zależy od warunków pogodowych. Prognozowanie produkcji energii ze źródeł wiatrowych, w krótkich horyzontach czasu jest w dalszym ciągu przedmiotem wielu badań [2-6]. Podstawowym problemem jest otrzymanie satysfakcjonujących prognoz prędkości i kieru[...]

Prediction of spatial distribution of electric energy consumers with the use of fuzzy cellular automata

Czytaj za darmo! »

The paper deals with a novel approach to a prediction of spatial distribution of electric energy consumers. This is one of the components of a long-term electric spatial load forecasting (SLF). The first part of the paper presents briefly an idea and research overview of SLF. Next, the authors describe the theoretical aspects of a fuzzy cellular automaton (FCA) to forecast the spatial distribution of electric energy consumers. Finally, the conclusions and the planned future works related to the FCA application in the SLF task are widely discussed. Streszczenie. W referacie zaprezentowano nową metodę predykcji rozkładu przestrzennego odbiorców energii elektrycznej, która stanowi jeden z elementów procesu długoterminowego prognozowania przestrzennego zapotrzebowania na moc i energię ele[...]

Emission of toxic compounds from combustion of biodiesel. A raport from studies Emisja toksycznych związków ze spalania biodiesla. Raport z badań DOI:10.12916/przemchem.2014.343


  Com. rape seed oil-derived biodiesels, a com. gas oil and their mixts. were combusted in a test engine at 2250 and 3000 rpm to study compn. of the off-gases. The pure biodiesel showed the lowest CO and hydrocarbon emissions but the highest NOx emission. The NOx emission decreased with increasing engine speed and increasing real power of the engine. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych poziomu emisji CO, węglowodorów i NOx w spalinach silnika 2CA90, zasilanego estrami metylowymi oleju rzepakowego B100, olejem napędowym i ich mieszaninami (B10, B20). Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej przy prędkościach obrotowych silnika odpowiadających największemu momentowi obrotowemu oraz mocy znamionowej, w pełnym zakresie obciążenia. Poziom emisji składników toksycznych w spalinach określono przy użyciu wielogazowego absorpcyjnego analizatora spalin. Biodiesel na skalę przemysłową otrzymywany jest w reakcji transestryfikacji alkoholem (metanol, etanol) oleju rzepakowego w obecności katalizatora, w wyniku której powstają estry kwasu tłuszczowego oraz glicerol. W przypadku, gdy trójgliceryd zawiera reszty różnych kwasów tłuszczowych, uzyskuje się mieszaninę estrów. W większości prowadzonych reakcji transestryfikacji używany jest metanol, głównie ze względu na jego niską cenę. W produkcji przemysłowej transestryfikację oleju rzepakowego prowadzi się zwykle metodą ciśnieniową (pod ciśnieniem ok. 10 MPa i w temp. ok. 240°C), a w technologiach nieprzemysłowych metodą bezciśnieniową (w warunkach ciśnienia atmosferyczngo i w temp. 20-70°C)1). Postępujący rozwój motoryzacji i związany z nim wzrost ilości szkodliwych związków emitowanych w spalinach powoduje pogłębiającą się degradację środowiska przyrodniczego. W przypadku silników o zapłonie samoczynnym (ZS), wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska spalinami dotyczy już nie tylko dużych aglomeracji miejskich, ale także i terenów rolniczych. To właśnie ten rodzaj silnika jest o[...]

Analiza rocznej zmienności inercji mas wirujących w elektroenergetycznym systemie synchronicznym kontynentalnej Europy w kontekście rozwoju i pracy OZE DOI:10.15199/74.2017.2.2


  Odpowiedź częstotliwościowa każdego systemu elektroenergetycznego (SEE) na skokową zmianę generacji ma charakter inercyjny. Charakter tej odpowiedzi uzyskuje się dzięki natychmiastowemu oddawaniu energii przez masy wirujące jednostek wytwórczych synchronicznych, jeśli powstanie różnica między mocą wytwarzaną a pobieraną przez SEE (masy wirujące można w tym przypadku potraktować jako buforowe kinetyczne zasobniki energii). Natychmiastowa i bezpośrednia reakcja jednostek wytwórczych synchronicznych następuje na skutek zmiany częstotliwości i tym samym zmian prędkości obrotowej mas wirujących (zmiana prędkości obrotowej powoduje zmianę energii kinetycznej w kwadracie). Zmieniająca się struktura wytwórcza w kierunku coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) powoduje zmniejszenie sumarycznego momentu bezwładności mas wirujących w SEE i tym samym przesuwania inercyjnej odpowiedzi częstotliwościowej spowodowanej np. nagłym ubytkiem mocy wytwórczej w SEE w kierunku odpowiedzi jednostkowej. Taka sytuacja może mieć w przyszłości istotny wpływ na realizację procesu pierwotnej regulacji częstotliwości w SEE i związanych z nią usług systemowych na rzecz operatora systemu przesyłowego (OSP). Technologia OZE to jeden z czynników, które determinują zachowanie się tych źródeł w stanach pracy SEE, towarzyszących zmianom wartości częstotliwości oraz powstałym w następstwie zaburzenia bilansu mocy czynnej. Przez technologię OZE należy rozumieć szeroki zbiór cech uwarunkowanych, m.in.: obecnością elementów wirujących, strukturą toru wyprowadzania mocy ze źródła, budową układów przekształtnikowych, strukturą i parametrami mechanicznych i elektrycznych układów regulacji. Przyjęta technologia OZE narzuca m.in.: ograniczenia techniczne, kryteria i metody regulacji. Tym samym, zastosowana technologia OZE determinuje również ilościowy i jakościowy zakres potencjalnego oddziaływania źródła na wartość częstotliwości i mocy w systemie. Do[...]

Odwzorowanie sieci elektroenergetycznych w systemach GIS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konceptualny obiektowy model elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn dla systemów GIS. Dla obecnie przeprowadzanych obliczeń eksploatacyjnych, czy też projektowych sieci rozdzielczej, istnieje potrzeba ich silnego powiązania z analizami przestrzennymi. W związku z tym dąży się do rozszerzenia systemów GIS o funkcje obliczeń elektroenergetycznych oraz do optymal[...]

Wykorzystanie systemu ELGrid do optymalizacji rozwoju rozdzielczych sieci elektroenergetycznych


  Podstawowym zadaniem w planowaniu elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych - zarówno na terenach miejskich jak i terenach wiejskich - jest określenie uporządkowanego rozwoju obecnej infrastruktury sieciowej w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców, jak również zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych na ten rozwój [1]. Prawidłowe zaplanowanie rozwoju dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych wymaga opracowania wieloletniej prognozy rozkładu przestrzennego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w sposób wystarczający do określenia właściwej przepustowości elementów sieciowych, ich wzajemnych połączeń oraz usytuowania w terenie [2]. Jakość prognozy przestrzennej obciążeń elektroenergetycznych ma duży wpływ zarówno na techniczne i ekonomiczne parametry pracy planowanej sieci. Z tego względu opracowanie właściwych metod prognostycznych, dających satysfakcjonujące wyniki, stało się tematem badań naukowych w ostatnich pięćdziesięciu latach [2], jak również wdrożeń w przedsiębiorstwach energetycznych [3]. Należy podkreślić szczególne znaczenie systemów informacji geograficznej (GIS - Geographic Information Systems) jako platformy wspomagającej proces prognozowania przestrzennego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Systemy GIS stwarzają możliwość wykorzystania rzetelnej informacji geograficznej (przestrzennej), zarówno o obiektach infrastruktury sieciowej, jak również innych towarzyszących obiektach pozaenergetycznych. Systemy GIS dostarczają także szerokiego zestawu funkcji i procedur numerycznych związanych ściśle z analizą przestrzenną. Istnieje wiele metod długoterminowego prognozowania obciążeń elektroenergetycznych, np. [2-10]. Wśród nich można wyróżnić dwie grupy metod, a mianowicie metody zorientowane oraz niezorientowane sieciowo. Prognozowanie zorientowane sieciowo oznacza prognozowanie wybranej wielkości dla konkretnych obiektów infrastruktury sieciowej. W tym przypadku jest to pr[...]

Krótkoterminowa optymalizacja harmonogramu prac eksploatacyjnych w farmach wiatrowych DOI:10.12915/pe.2014.09.35

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono zadanie krótkoterminowej optymalizacji harmonogramowania prac eksploatacyjnych, które wiążą się z wyłączaniem poszczególnych turbozespołów wiatrowych. Zaproponowano heurystyczny algorytm rozwiązujący zadanie optymalizacyjne, który z dużym prawdopodobieństwem i krótkim czasie obliczeń zwraca optymalny wynik. Opracowany model i algorytm jego rozwiązania zaimplementowano i przetestowano na danych rzeczywistych w rozwijanym systemie informatycznym "4RES". Abstract. The paper deals with an optimization task concerning short-term maintenance work scheduling. The considered maintenance works result in outages of wind turbines. A heuristic algorithm for solving the optimization problem has been proposed. The presented algorithm returns with high probability an optimal result in short computation time. The developed optimization model and algorithm has been implemented and tested in the computer system "4RES" based on real data (Short-term optimization of maintenance work schedule at wind farms). Słowa kluczowe: prace eksploatacyjne, optymalizacja, farma wiatrowa, heurystyka. Keywords: maintenance work, optimization, wind farm, heuristics. doi:10.12915/pe.2014.09.35 Wstęp Turbozespoły wiatrowe stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych i dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) na świecie. Prowadzona w dalszym ciągu przez Unię Europejską polityka promująca wytwarzanie energii w OZE [1], spowodowała, że w Polsce konieczne stało się przyjęcie rozwiązań prawnych mających zachęcić do inwestowania w tego typu energetykę i tym samym spełnić założone przez Unię Europejską cele. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym kwestię OZE jest Prawo Energetyczne [2], przy czym w resorcie gospodarki trwają aktualnie prace nad nową ustawą o OZE w ramach tzw. "trójpaku energetycznego". Farmę wiatrową można w uproszczeniu rozumieć jako strukturę O, G, gdzie O jest zbior[...]

Variable Speed Drive (VSD) - towards modern industry and electric power systems DOI:10.15199/48.2016.06.41

Czytaj za darmo! »

High-power motor drives play an important role in present-day power systems. Due to high requirements put on drive systems, particularly strong development has been observed in recent years in variable speed drives (VSD), with power converters as their key part. This article reviews topics related to VSD systems, with particular focus on VSD applications, converter configuration and the harmonics injected to the grid. Streszczenie. We współczesnych systemach elektroenergetycznych istotną rolę odgrywają układy napędowe dużej mocy. Wysokie wymagania stawiane układom napędowym powodują, że w ostatnich latach szczególnie rozwijane są układy Variable Speed Drive (VSD), których kluczowym elementem jest przekształtnik mocy. W tym artykule przedstawiony został przegląd zagadnień dotyczących układów VSD, przy czym uwaga została skupiona na kwestiach zastosowań VSD, konfiguracji przekształtników oraz harmonicznych wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej. (Przekształtnikowy układ napędowy - w kierunku nowoczesnego przemysłu i systemu elektroenergetycznego). Słowa kluczowe: przekształtnikowy układ napędowy, system elektroenergetyczny, harmoniczne. Keywords: variable speed drive, power system, harmonics. Introduction Industry, services (including agriculture), transportation and households are the biggest consumers of electricity in Europe [1]. According to the Energy Regulatory Office in Poland [2] and the European Environment Agency [1], with approximately 2530% of overall power supply, the volume of power supplied to households is relatively low. The main consumer of electricity in Europe, including in Poland, is industry. More than 65% of the energy taken off in industry is consumed by motors [3], or, more broadly, by electrical motor drives. Diverse applications of electrical motors in industry require speed control capabilities, not infrequently in a broad range [4]. Present-day motor drives used in various sectors of industry [...]

Analiza retrospektywna warunków pracy baterii kondensatorów statycznych wykorzystywanych w sieci przesyłowej DOI:10.15199/48.2017.04.24

Czytaj za darmo! »

Obecność w sieci elektroenergetycznej baterii kondensatorów statycznych może pogłębiać występujące stany przejściowe i w efekcie prowadzić do wyłączania tych jednostek, np. podczas prowadzonych operacji łączeniowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy retrospektywnej niepoprawnych wyłączeń baterii kondensatorów statycznych przyłączonych do elementów sieci przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wskazano potencjalne środki zaradcze, które powinny zminimalizować ryzyko niepotrzebnych wyłączeń tych jednostek. Abstract. Functioning of large static capacitor banks in the power network may intensify the transient states. This may lead to switch off of these devices. This paper presents the results of retrospective analysis of incorrect switch off of static capacitor banks which are in use in the transmission network of the Polish Power System. The paper also presents potential remedial actions that could minimize the risk of static capacitor banks incorrect switch off. (Retrospective analysis of static capacitor banks operating conditions used in a transmission network). Słowa kluczowe: baterie kondensatorów statycznych, sieć przesyłowa, stany przejściowe, automatyka zabezpieczeniowa. Keywords: static capacitor banks, transmission network, transients state, power system protection.[...]

 Strona 1  Następna strona »