Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Bagiński"

Współpraca na wodach granicznych Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Rzeki od stuleci stanowiły naturalne, trudne do przekroczenia granice pomiędzy powstającymi organizmami państwowymi. Upadały jedne, powstawały nowe państwa, a rola rzek jako naturalnych granic nie ulegała zmianom. Nadal stanowiły naturalną przeszkodę wodną, trudną do sforsowania, dobrze chroniącą przed sąsiadami. Właściwie dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku nastąpiła diametralna zmiana[...]

Wspomnienia pośmiertne Zenon Bagiński 1923 - 2008

Czytaj za darmo! »

Seneka, w swoim dziele "O pocieszeniu", pisze "Cóż jest dziwnego, że umiera człowiek? Przecież jego życie nie jest niczym innym niż drogą ku śmierci". Wieloletni redaktor działowy naszego czasopisma Zenon Bagiński dotarł do kresu swojej drogi, którą przebył godnie i twórczo, poświęcając ją bez reszty działalności związanej z gospodarką wodną. Zmarły w dniu 19 września 2008 r. mgr inż. Zenon Bagiński urodził się 11 grudnia 1923 r. w Warszawie, z którą związał całe swoje życie. Uczył się w Gimnazjum Giżyckiego na Mokotowie, następnie w Gimnazjum św. Stanisława Kostki, gdzie otrzymał tzw. małą maturę. Kontynuował naukę w tamtejszym liceum, maturę otrzymał w czasie okupacji na tajnych kompletach (1940 r.). W 1942 r. był więźniem Pawiaka. Studia wyższe rozpoczął w 1942 r. na ta[...]

Posiedzenie dyrektorów wodnych i dyrektorów morskich Unii Europejskiej - Warszawa, 8-9 grudnia 2011 r.

Czytaj za darmo! »

W ramach polskiej prezydencji, w dniach 8-9 grudnia 2011 r. w Warszawie, odbyło się posiedzenie dyrektorów wodnych (DW) i dyrektorów morskich (DM) państw członkowskich (MS) Unii Europejskiej, państw kandydujących do UE oraz państw-członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association - EFTA). Przedmiotem posiedzenia było omówienie i przedyskutowanie spraw związanych w szczególności z polityką wodną UE, procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym postępem prac w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania (WSW) (Common Implementation Strategy - CIS), oraz Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej (DRSM) i przygotowaniem nowego Programu Prac dla WSW DRSM. Taki zakres tematyczny sprawił, że program posiedzenia obejmował trzy części. Część pierwsza była poświęcona zagadnieniom związanym z DRSM, uczestniczyli w niej jedynie dyrektorzy morscy. W części drugiej, poświeconej wspólnym problemom wynikającym z wdrażania zarówno DRSM, jak i RDW, uczestniczyli zarówno DM, jak i DW. Tym częściom posiedzenia współprzewodniczyli: dyrektor morski Polski Andrzej Jagusiewicz oraz Claude Rouam przedstawicie[...]

Wspomnienie pośmiertne Piotr Jerzy Rutkiewicz 1944 - 2012


  "Nie płacz, mnie tam nie ma Ja tam nie śpię. Jestem tysiącem wiatrów, które wieją. Jestem diamentowym błyskiem na śniegu. Jestem światłem słońca na dojrzałym zbożu. Jestem lekkim jesiennym deszczem, kiedy się budzisz w ciszy poranka, to ja jestem tym nagłym zwrotem ptaków kołujących na niebie, jestem miękkim lśnieniem gwiazd w nocy, nie stój nad mym grobem i nie płacz Mnie tam nie ma, nie umarłem" * 16 listopada 2012 r. dotarł do kresu swojej drogi życiowej inż. Piotr Jerzy Rutkiewicz. Przebył ją godnie i twórczo, poświęcając się działalności związanej z gospodarką wodną. Urodził się w dniu 14 października 1944 r. w Przykorach w powiecie garwolińskim, gdzie losy wojenne przywiodły Jego Rodziców - Henryka i Annę z domu Bolesławską. Lata dziecięce i okres młodości spędził w Ełku, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej TPD, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1962 r., zdając egzamin maturalny. Poza nauką czynnie uprawiał w tym okresie sport, grając w reprezentacji szkolnej w koszykówkę. Edukację kontynuował studiując na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (specjalność wodociągi i kanalizacja) początkowo na studiach dziennych, a później zaocznie, uzyskując w dniu 14 czerwca 1971 r. tytuł inżyniera urządzeń sanitarnych. Już w czasach studenckich dał się poznać jako dobry, zawsze serdeczny, służący radą i pomocą nawet w najtrudniejszych sytuacjach, Kolega. Karierę zawodową rozpoczął jeszcze w okresie studiów, w 1967 r., podejmując pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego i Specjalnego "Metroprojekt" w Warszawie; pracował w nim początkowo na stanowisku asystenta, a n[...]

 Strona 1  Następna strona »