Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Michorczyk"

Oxidative coupling of methane in the presence of various gaseous additives Proces utleniającego sprzęgania metanu w obecności różnych gazowych dodatków DOI:10.15199/62.2015.4.16


  A review, with 69 refs., of additives of EtH, CO2, H2O, halogens and Cl-contg. Przedstawiono informacje dotyczące wpływu dodatków gazowych na przebieg procesu utleniającego sprzęgania metanu. Porównano wpływ dodatku etanu, ditlenku węgla i wody do strumienia reagentów na stopień konwersji metanu, selektywność łączną do węglowodorów C2+ (C2-C4) i stosunek molowy etylen/etan. Przedstawiono też wyniki badań wpływu dodatków wprowadzanych w śladowych ilościach (chlor, chlorowodór i chlorki alkilowe) na przebieg tego procesu. Trwające od ponad 30 lat prace nad procesem utleniającego sprzęgania metanu OCM (oxidative methane coupling) obejmowały wiele zagadnień, wśród których wymienić można m.in. badania dotyczące doboru katalizatorów, kinetyki i mechanizmu reakcji, a także rozwiązań inżynieryjnych, głównie związanych z inżynierią reaktorów. Osiągnięcia i postępy poczynione w procesie OCM zostały już przedstawione w wielu opracowaniach przeglądowych1-6). W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat wpływu dodatku wybranych promotorów gazowych do strumienia zasilającego na przebieg procesu OCM. Temat ten jest bardzo istotny, ponieważ dodatek niewielkich ilości promotorów może w istotny sposób wpłynąć na skład produktów procesu OCM, a tym samym na rozwiązania technologiczne w instalacji OCM, w szczególności związane z rozdzielaniem produktów. Ponadto należy uwzględnić fakt, że niezależnie od rodzaju surowca, z którego pozyskiwany jest metan zawsze w większym lub mniejszym stopniu towarzyszą mu inne związki, wśród których występują m.in. etan, woda i ditlenek węgla. Związki te są obecne również w strumieniu opuszczającym reaktor OCM. Dlatego, zarówno wówczas gdy proces obejmuje recyrkulację nieprzereagowanego metanu, jak też wtedy gdy wprowadzany jest strumień "świeżego" metanu, pojawia się pytanie, czy i w jakim stopniu konieczne jest usunięcie poszczególnych zanieczyszczeń ze strumienia reagentów przed wprowadzeniem go do reakt[...]

Catalysts for oxidative coupling of methane Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.1166


  A review, with 142 refs. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat katalizatorów dla procesu utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Opisane w literaturze katalizatory sklasyfikowano w grupach w zależności od ich składu. Scharakteryzowano, każdą z grup katalizatorów, porównano właściwości katalityczne najbardziej obiecujących katalizatorów oraz opisano wady i zalety ich użytkowania. Ponadto, opisano wpływ właściwości, takich jak redukowalność, charakter kwasowo-zasadowy i przewodnictwo elektryczne materiałów katalitycznych na ich aktywność i selektywność w OCM. Początki badań procesu utleniającego sprzęgania metanu OCM (oxidative coupling of methane) sięgają lat siedemdziesiątych XX w. Zgodnie z informacjami zawartymi w pracy Sineva i współpr.1), tworzenie etylenu i etanu z metanu zostało po raz pierwszy opisane w pracy doktorskiej Nersessyana w 1979 r. Nieco później w patencie Mitchella i Waghornea2) z 1980 r. oraz w artykule Fanga i Yeh3) z 1981 r. opisano reakcje konwersji metanu do wyższych węglowodorów, w której zaproponowano udział tlenu sieciowego pochodzącego z katalizatora heterogenicznego. Prawdziwy rozwój badań nad procesem OCM zainicjowała dopiero praca Kellera i Bhasina4) opublikowana w 1982 r. Od tego momentu nie ustaje zainteresowanie procesami OCM, przy czym największa intensywność przypada na lata dziewięćdziesiąte XX w. (rysunek). Ówczesne analizy ekonomiczne wskazywały, że proces OCM będzie opłacalny, gdy zostanie przekroczona 90-proc. selektywność łączna do etylenu i etanu (C2) przy 30-proc. stopniu konwersji metanu5). Niestety, mimo dużego zaangażowania wielu ośrodków badawczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do tej pory nie udało się skomercjalizować procesu OCM. Wciąż podstawowym problemem jest utrzymanie wysokiej selektywności do pożądanych produktów przy dostatecznie dużym stopniu konwersji metanu. Postęp technologiczny poczyniony w ostatnim dwudziestoleciu, m.in. związany z intensyfikac[...]

Oxidative coupling of methane integrated with dehydrogenation of ethane to ethene in a single reactor Utleniające sprzęganie metanu zintegrowane w jednym reaktorze z odwodornieniem etanu do etenu DOI:10.15199/62.2016.10.17


  MeH was converted to ethene and/or EtH in He by oxidative coupling accompanied by dehydrogenation or oxidative dehydrogenation of EtH on SiO2 or Al2O3-supported Mn, V and Cr oxide catalysts in a flow reactor. In the presence of Cr/SiO2 catalyst at 780°C and feed mixt. CH4:O2:He = 30:12:35 by vol., the ratio of ethene/EtH in the product increased from 1.7 to 1.9. Zbadano możliwość integracji utleniającego sprzęgania metanu z odwodornieniem i utleniającym odwodornieniem etanu do etenu w jednym reaktorze. Wykazano, że połączenie tych procesów pozwala uzyskać większy stosunek molowy etylen/etan na wyjściu z reaktora. Przykładowo w obecności katalizatora Cr/SiO2 w temp. 780°C stosując surowiec o składzie CH4:O2:He = 30:12:35 obj. zwiększono stosunek molowy etylen/etan z 1,7 do 1,9. Niska cena oraz duże konwencjonalne i niekonwencjonalne zasoby metanu sprawiają, że staje się on coraz bardziej interesującym surowcem chemicznym. Na etapie badań podstawowych rozważane są obecnie różne warianty bezpośredniej przemiany metanu w wyższe węglowodory (nasycone, nienasycone i aromatyczne), metanol i formaldehyd. Spośród rozważanych rozwiązań najbliższy praktycznemu zastosowaniu jest proces utleniającego sprzęgania metanu OCM (oxidative coupling of methane) w wyższe węglowodory, głównie etylen i etan. Z najnowszych danych wynika, że firma Siluria Technology opracowała już pilotażową instalację procesu OCM, a na przełomie lat 2017/2018 planuje również budowę pierwszej komercyjnej instalacji1). W celu zwiększenia atrakcyjności tego procesu pod względem ekonomicznym i technologicznym badane są również różne warianty, w których proces OCM jest integrowany pod względem cieplnym i surowcowym z innymi procesami, w tym m.in. z parową i suchą konwersją metanu2-8), dehydrocyklizacją (aromatyzacja)9-11), utleniającym odwodornieniem11, 12), alkilowaniem benzenu przy użyciu etylenu13), a także pirolizą14), konwersją do kwasu octowego, etanolu15) lub t[...]

Ordered mesoporous CrOx/Al2O3 catalysts for dehydrogenation of propane to propene Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu DOI:10.15199/62.2016.10.23


  Samples of pure and K-doped mesoporous Al2O3 were prepd. from aq. soln. of Al(NO3)3 by nanoreplication method and used for prodn. of Cr2O3-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps. Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al2O3. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr2O3. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji. Propylen jest jednym z kluczowych surowców przemysłu chemicznego. Zgodnie z szacunkami firmy Nexant zapotrzebowanie na propylen wzrasta średnio o 5% rocznie i w 2016 r. osiągnie wartość blisko 100 mln t, głównie za sprawą popytu na tlenek propylenu (4,3%) i polipropylen (5,5%)1). Obecnie, propylen produkuje się głównie w procesach pirolizy olefinowej i fluidalnego krakingu katalitycznego. W mniejszych ilościach jest on również pozyskiwany w alternatywnych procesach, takich jak odwodornienie propanu i metateza olefinowa oraz w technologiach bazujących na metanolu (MTO i MTP)2, 3). W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia technologii alternatywnych. W szczególności rośnie zainteresowanie procesem odwodornienia propanu do propylenu. Według danych opublikowanych przez Sattlera i współpr.2) tą metodą w 14 instalacjach w 2012 r. wyprodukowano blisko 5 mln t propylenu. Do 2018 r. przewiduje się budowę kilkunastu nowych wytwórni, które dostarczą dodatkowo 14 mln t propylenu. W 2019 r. Grupa Azoty (Zakład w Poli[...]

 Strona 1