Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Pietraszek"

Modeling electrostatic separation of mixtures of poly(ε-caprolactone) with poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate) Modelowanie procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) z poli(chlorkiem winylu) lub poli(tereftalanem etylenu) DOI:10.15199/62.2016.9.6


  Effect of mass fractions of the individual components of the polymer mixt., electrification time of fluidized bed, potential difference between the electrodes and rotational speed of the cylindrical electrode on course of polymer sepn. was detd. The exptl. data were used to elaborate math. models of the process. Przedstawiono wyniki badań procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) (PCL) z poli(chlorkiem winylu) (PVC) lub poli(tereftalanem etylenu) (PET). Zbadano cztery wielkości wejściowe tych procesów (i) udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, (ii) czas elektryzowania fluidyzacyjnego, (iii) różnicę potencjałów między elektrodami separatora oraz (iv) prędkość obrotową elektrody walcowej. Wygenerowano oraz przeanalizowano modele matematyczne procesów separacji elektrostatycznej mieszanin PCL/PVC i PCL/PET. Stwierdzono poprawność procesu separacji badanych mieszanin oraz możliwość praktycznego wykorzystania otrzymanych modeli matematycznych. Wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości dobra konsumpcyjne wymusza konieczność poszukiwania nowych oraz udoskonalania istniejących materiałów, w tym tworzyw polimerowych. Wpływa to na rozwój gospodarski światowej, a tym samym stymuluje rozwój cywi1688 95/9(2016) Dr hab. inż. Jacek PIETRASZEK w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2014 r. doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn. lizacyjny. Światowa produkcja tworzyw polimerowych, wynosząca w 2014 r. ok. 311 mln t, świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu materiały. Wykorzystywane są one głównie w budownictwie, medycynie, motoryzacji, opakowalnictwie, a także do produkcji wielu przedmiotów użytku powszechneg[...]

Laser treatment of heterogeneous surfaces formed by electro-spark deposition DOI:10.15199/28.2017.6.5


  1. INTRODUCTION The life of many machine parts can be significantly extended by enhancing the tribological properties of the surfaces. Better durability of surfaces can be achieved by coatings of appropriate materials. Coatings with various desired properties have been already developed and are already widely used with great economical benefits. The technologies, that have been developed for this purpose, are referred to as Surface Engineering. There is an ever increasing requirement for low cost coatings with high quality tribological properties of its surfaces for wider applications with combined requirements. Examples are machine elements subjected to sever conditions, such as friction and wear, corrosion, or exposure to high temperature. For example, coatings of shafts of rotating machinery have combined requirements. There is a need to increase the hardness of the surfaces rotating inside the bearings to resist wear, and increase the load capacity of the surface, while the core of the shaft must retain its original plasticity, in order to prevent failure due to brittle cracking under the impact forces in operating machinery. In addition, the coating must have good bonding to the substrate material of the machine element in order to avoid undesired peeling (delamination). It has been already realized that heterogeneous surfaces, are advantageous for such combined requirements. They are designed to have the desired distribution of composition and gradients of various properties, such as microhardness, along the thin width of the coating. There are many methods for surface coatings such as electroplating or plasma spraying [1÷6]. Very thin layers can be deposited by vapour deposition. Various surface treatment techniques have been developed to improve the desired properties of the deposited layers, based on the substrate material. One important low cost method is the electro-spark deposition (ESD), which has been recognized [...]

 Strona 1