Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGUMIŁA FRĄCZAK"

Ocena adhezji tworzyw akrylowych do powierzchni żywicy acetalowej


  Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu przygotowania powierzchni żywicy acetalowej na siłę wiązania z tworzywami akrylowymi. Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych za pomocą urządzenia testującego Hounsfield H5 KS stwierdzono, że metoda przygotowania powierzchni acetalu nie wpływa w sposób istotny na siłę wiązania z tworzywem akrylowym. Istotne znaczenie na połączenie z żywicą acetalową ma rodzaj zastosowanego tworzywa akrylowego. Adhesion of 4 com. acrylic resins to a com. acetal resin (after its surface treatment) was studied by detn. of the contact stress. The adhesion did not depend on the surface treatment but depended on the acrylic resin used. Wzrastające wymagania pacjentów sprawiają, że producenci materiałów stomatologicznych wprowadzają na rynek coraz doskonalsze i nowocześniejsze produkty. Do wykonywania prac protetycznych najczęściej stosowane są syntetyczne tworzywa sztuczne wywodzące się z polimetakrylanu oraz stopy metali. Niedawno na polskim rynku pojawił się polimer nowej generacji. Jest nim żywica acetalowa, która oprócz zadowalającej estetyki1-3), odznacza się małym współczynnikiem przewodnictwa cieplnego, odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, małą gęstością oraz, co jest niezwykle istotne, brakiem abrazyjności elementów retencyjnych względem twardych tkanek zęba4). Charakteryzuje się także pewnym stopniem elastyczności. Z tych względów tworzywo acetalowe w wykonawstwie ruchomych protez częściowych może stanowić alternatywę dla stopów metali lub materiałów akrylowych. Żywica acetalowa jest polimerem termoplastycznym, stanowiącym produkt polimeryzacji formaldehydu5-7). Niewątpliwą zaletą tego materiału jest brak monomeru resztkowego, który stanowiłby potencjalny czynnik mogący wywołać stany zapalne oraz reakcje alergiczne błony śluzowej jamy ustnej. Ponadto dostępność tej żywicy w 20 różnych kolorach sprawia, że osiągnięcie zadowalającego efektu estetycznego jest możliwe naw[...]

Żywotność wybranych mikroorganizmów na materiałach służących do wyrobu protez dentystycznych


  Problem przeżywalności bakterii i grzybów na materiałach protetycznych jest bardzo istotny dla profilaktyki stomatopatii protetycznych. Badania przeprowadzono na 5 gatunkach mikroorganizmów testowych. Materiał protetyczny stanowiły płytki z tworzywa akrylowego, żywicy acetalowej i stopu chromowo-kobaltowego. Optymalnym materiałem pod względem biologicznym okazała się żywica acetalowa. Przeżywalność bakterii i grzybów na materiałach protetycznych zależała od rodzaju szczepu bateryjnego oraz chropowatości i zwilżalności materiału. Acrylic and acetal resins as well as polished Cr-Co alloys used commonly as prosthetic materials were located in physiolog. salina suspensions of Candida albicans fungi and Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa bacteria for 60 min at 37°C and then transferred to a humid chamber to study viability of the microorganisms during 5 days of incubation. P. aeruginosa bacteria showed the highest survival rate on all the substrates studied. The no. of bacteria and fungi cultures on the acetal resin substrate was the lowest one. Nieustanny postęp w zakresie materiałoznawstwa oraz coraz wyższe wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów sprawiają, że producenci materiałów stomatologicznych wprowadzają na rynek coraz doskonalsze i nowocześniejsze produkty. W stomatologii przy wykonywaniu protez mają zastosowanie m.in. tworzywa syntetyczne oraz stopy metali. Najczęściej używane tworzywa wywodzą się z po li(metakrylanu metylu) należącego do grupy mas akrylowych1). Proteza zębowa powinna być tak skonstruowana i wkomponowana w układ stomatognatyczny, aby nie stanowiła czynnika jatrogennego, lecz spełniała rolę leczniczą i profilaktyczną. Wykonanie dobrej protezy bez odpowiedniego materiału podstawowego jest niemożliwe. Należy wziąć pod uwagę zarówno fizykochemiczne właściwości materiałów używanych do wykonania protez, jak też zachowanie się materiału w[...]

Ocena stopnia pochłaniania wody przez wybrane rodzaje żywic acetalowych


  Materiałom do wykonywania protez ruchomych stawia się coraz wyższe wymagania. Celem pracy było określenie sorpcji wody w wybranych żywicach acetalowych. Wszystkie badane materiały cechowały się sorpcją wody, która największa była w pierwszej dobie, a później ulegała stabilizacji. Acetal T.S.M. oraz Dur Acetal miały zdecydowanie lepsze parametry od pozostałych 2 badanych tworzyw. Four com. acetal resins were studied for H2O sorption at 37°C for 24 h to 3 months by detn. of mass increase. The sorption intensity was highest during the first 24 h of the contact of the resin with H2O. Some differences in the sorption capacity were observed. Jedną z cech materiałów stosowanych w uzupełnianiu braków zębowych powinna być odporność na wchłanianie wody1), bowiem może ona mieć wpływ na zmianę struktury wewnętrznej uzupełnienia protetycznego oraz prowadzić do jego zmian kolorystycznych. Badania wykazały, że stabilność kolorystyczna ze względu na coraz wyższe wymagania estetyczne pacjentów powinna być istotną właściwością materiałów stosowanych do protetycznej rekonstrukcji braków zębowych2-4). Niekorzystne oddziaływanie płynów w jamie ustnej jest związane zarówno ze zmianami pH śliny, jak również z rodzajem spożywanych pokarmów5-7). Badania przeprowadzone przez Frączak i współpr.6) wykazały, że żywica acetalowa pod wpływem kwaśnego odczynu sztucznej śliny ulega rozjaśnieniu, natomiast odczyn zasadowy powoduje jej przyciemnienie. Wykonane przez Arikan i współpr.8) badania porównawcze stopnia pochłaniania[...]

 Strona 1