Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Józef Nastaj"

Ogrzewanie indukcyjne nieruchomego złoża węgla aktywnego

Czytaj za darmo! »

W badaniach intensywności ogrzewania indukcyjnego wybranych siedmiu nieruchomych złóż granulowanych węgli aktywnych (firmy NORIT: Norit RB 2, Norit RB 4, Sorbonorit 3, Sorbonorit 4 oraz firmy GRYFSKAND: AHD, NG I, NG II) mierzono czas t100, w którym dane złoże osiągnie temp. 100oC. W celu zwiększenia efektywności ogrzewania złoża za pomocą elektrotermicznej metody indukcyjnej, w złożu umie[...]

Wybrane problemy oczyszczania gazów odlotowych z par związków chloroorganicznych na przykładzie tetrachlorku węgla

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącego nowoczesnych metod oczyszczania gazów odlotowych z par związków chloroorganicznych zwłaszcza tetrachlorku węgla (CTC). Omówiono trudności związane z bezpieczną dla środowiska destrukcją CTC. Szczególny nacisk położono na możliwość efektywnego odzysku par tetrachlorku węgla z wykorzystaniem wybranych technologii oczyszczania gazów. Zwrócono uwagę n[...]

Adsorpcja fenolu w wodnej fazie fluidalnej na adsorbentach polimerowych Amberlite XAD-4 i XAD-16

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki studiów literaturowych oraz badań doświadczalnych równowagi adsorpcji fenolu z roztworu wodnego na adsorbentach polimerowych Amberlite XAD-4 i XAD- 16. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że większą pojemność adsorpcyjną dla fenolu z roztworu wodnego wykazuje polimerowy adsorbent Amberlite XAD-16. Dodatkowo przedstawiono schemat obliczeń projektowych k[...]

Badania adsorpcji lotnych związków organicznych z fazy gazowej na wybranych zeolitach.Studia literaturowe i badania doświadczalne równowagi adsorpcji

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literaturowego wyników badań równowagi i procesu adsorpcji lotnych związków organicznych VOC (volatile organic compounds) z fazy gazowej na złożu zeolitów w kolumnie adsorpcyjnej. Przedstawiono także wyniki własnych badań doświadczalnych równowagi adsorpcji 2-propanolu z fazy gazowej na dwóch adsorbentach zeolitowych HiSiv 1000 oraz HiSiv 3000 w temp. 20°C. W badaniach [...]

Bioadsorpcja jonów ołowiu na wybranych złożach bioadsorbentów.Studia literaturowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd wybranych pozycji literaturowych odnoszących się do dotychczasowych wyników badań teoretyczno-doświadczalnych procesu bioadsorpcji jonów ołowiu z roztworów wodnych na różnych materiałach pochodzenia naturalnego (m.in. torf, sieczka słomy zbożowej, algi morskie) i mikroorganizmach (grzyby, bakterie, drożdże), zwanych bioadsorbentami. W wyniku przeprowadzonej analizy [...]

Biosorpcja jonów Cu(II) na wybranych złożach biosorbentów. Przegląd literatury


  Przedstawiono przegląd ważniejszych pozycji literaturowych dotyczących badań usuwania jonów Cu(II) z roztworów wodnych. W szczególności zaprezentowano wyniki badań teoretyczno- doświadczalnych procesu biosorpcji jonów Cu(II) na różnorodnych materiałach biologicznych (bakterie, grzyby, drożdże, algi) oraz biopolimerach (alginiany i chitozan) zwanych biosorbentami. Z przeprowadzonych badań wynika, że biopolimery ze względu na nietoksyczność, łatwą dostępność oraz niską cenę, jak również możliwość łatwej regeneracji są konkurencyjnymi materiałami do usuwania jonów miedzi w porównaniu do bakterii, grzybów, drożdży, jak również konwencjonalnych adsorbentów (węgiel aktywny, adsorbenty polimerowe i zeolity). A review with 49 refs., of processes for removal of Cu(II) ions from aq. solns. Chitosan and alginates were more efficient biosorbents than bacteria, fungi, yeasts and conventional adsorbents. Substancje szkodliwe występujące w środowisku glebowo-wodnym to pozostałości pestycydów oraz związki metali ciężkich. O ile zanieczyszczeniom powodowanym przez związki organiczne powstałe na skutek zabiegów agrotechnicznych można łatwo zapobiec, poprzez ograniczenie ich stosowania, o tyle emisja metali ciężkich jest poważniejszym problemem, gdyż pochodzi ona z różnorodnych gałęzi przemysłu (hutniczego, energetycznego i wydobywczego). Nieracjonalne stosowanie miedzi w rolnictwie może doprowadzić do nadmiernej jej koncentracji w glebach a następnie w roślinach, zwierzętach oraz w organizmie człowieka1, 2). Metale ciężkie występujące w środowisku stanowią poważny problem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ścieki przemysłowe, w których zawarte są metale ciężkie są istotnym zagrożeniem środowiskowym. Ze względu na ich niskie stężenia w fazie ciekłej są one bardzo trudne do usunięcia. Poprzez łatwą akumulację w glebie mogą one przeniknąć do organizmów żywych wykazując toksyczne działanie1, 3). Jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich jes[...]

Usuwanie i odzyskiwanie lotnych związków organicznych na wielowarstwowym złożu adsorbentów w cyklicznym procesie adsorpcji zmiennotemperaturowej i zmiennociśnieniowej. Studia literaturowe


  Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący nowego cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej i zmiennociśnieniowej TPSA (thermal pressure swing adsorption) oraz adsorbentów stosowanych do usuwania i odzyskiwania lotnych związków organicznych (LZO) ze strumieni gazowych. W pracy zawarto także omówienie praktycznego zastosowania techniki złoża wielowarstwowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces TPSA jest konkurencyjny względem tradycyjnych cyklicznych procesów adsorpcji zmiennotemperaturowej (TSA) i adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). W połączeniu z techniką nieruchomego złoża wielowarstwowego proces ten umożliwia efektywne działanie instalacji o wysokiej selektywności i sprawności energetycznej w zastosowaniu do usuwania i odzyskiwania LZO. A review, with 41 refs., of methods for thermal pressure swing adsorption and adsorbents used for removing and recovery of volatile org. compds. from gas streams. Lotne związki organiczne (LZO) są obecnie jednym z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Przyczyniają się one do powstawania ozonu (O3) w dolnych partiach atmosfery (troposfera) w postaci smogu fotochemicznego oraz do zmniejszenia stężenia ozonu w stratosferze1). Smog fotochemiczny może powodować zamglenie, niszczyć roślinność, oddziaływać negatywnie na zwierzęta, podrażniać oczy, powodować trudności w oddychaniu u ludzi2). Ozon stratosferyczny natomiast pochłania niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe (UV), które może powodować oparzenia, uszkadzać materiał genetyczny komórek oraz powodować zwiększone ryzyko chorób nowotworowych. Głównym źródłem emisji LZO są przemysły: chemiczny, petrochemiczny, metalurgiczny, farmaceutyczny i stoczniowy oraz transport, głównie samochodowy. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy prawne stosowane wobec emisji LZO do środowiska powodują wzrost zapotrzebowania na nowe, wydajniejsze metody redukcji emisji LZO. Do grupy LZO zalicza się ok. 190 niebezpiecznyc[...]

Removal of heavy metal ions from aqueous solutions on alginates. Equilibrium and kinetics Usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na alginianach. Równowaga i kinetyka procesu DOI:10.12916/przemchem.2014.1543


  A review, with 34 refs., of removal of heavy metal from aq. solns. and fundamentals of biosorption. Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący procesu biosorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na złożach alginianów. Omówiono proces biosorpcji jonów metali ciężkich oraz wpływ istotnych parametrów na równowagę i kinetykę procesu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu stwierdzono, że alginiany charakteryzują się wysoką pojemnością biosorpcyjną, dlatego z powodzeniem mogą być stosowane jako biosorbent do usuwania metali ciężkich ze środowiska wodnego. Zanieczyszczenie środowiska wodnego metalami może mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Naturalna emisja metali do środowiska związana jest z takimi procesami, jak wietrzenie skał, erupcja wulkanów, parowanie oceanów, pożary lasów lub procesy glebotwórcze. Natomiast antropogeniczne zanieczyszczenie pochodzi z emisji z różnych gałęzi przemysłu, energetyki, gospodarki komunalnej, wysypisk odpadów, nawozów i odpadów stosowanych do nawożenia, kopalnictwa rud i hutnictwa oraz spalin1).W świetle dzisiejszych problemów ekologicznych związanych ze wzrostem aktywności przemysłowej ochrona środowiska staje się bardzo ważna. Jeziora i rzeki są szczególnie narażone na zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu i gospodarki komunalnej2). Każdego roku wprowadza się do środowiska 350-500 mln t ścieków pochodzących z procesów przemysłowych. Metale ciężkie zawarte w wodach odpadowych stanowią poważny problem, ponieważ przyczyniają się do pogorszenia stanu ekosystemów wodnych, a tym samym wpływają na życie ludzi, zwierząt i roślin3). Niektóre z metali ciężkich mają duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Są to mikroelementy, wśród których należy wyróżnić żelazo, cynk, wapń i magnez. Jednakże spełniają one tę funkcję tylko w określonych stężeniach, to znaczy w ilościach śladowych, ściśle określonych dla danego gatunku. Zarówno ich niedobór, jak i n[...]

Wydzielanie zwiqzkow strontu z koncentratów krajowej rudy strontonośnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano technologiczną procedurę pozyskiwania związków strontu z krajowej rudy celestynowej. Polega ona na dwuetapowej selektywnej konwersji poszczególnych siarczanów wapniowców w wodnych roztworach sody. Zbadano, w skali laboratoryjnej, proces periodycznej konwersji siarczanu wapniowego do CaC03 w obecności SrS04. W poprzednich p u b lik a c ja ch 1, 2) przedstawiono wyniki badań nad wzbogacaniem krajowej rudy strontonośnej. Wykazano, iż wychodząc z ok. 12-proc. rudy celestynowej, której główne zanieczyszczenia stanowią kalcyt (ok. 70%) i gips (ok. 10°/o), można przez roztworzenie jej w wodnych roztworach kwasu octowego *) lub azotowego 2) uzyskać koncentraty o średniej zawartości ok. 55% S rS 0 4, 14% C aS0 4 - 2H20, 17% S102, 4% B aS04, 4% A120 3 + Fe20 3 i 5% siarki, niezależnie od rodzaju kwasu użytego do roztwarzania. Otrzymanie związków strontu o dużym stopniu czystości, z koncentratu o podanym składzie, wymaga przede wszystkim oddzielenia soli strontu od soli pozostałych wapniowców. W celu znalezienia takiej metody rozdziału zwrócono uwagę na procesy konwersji siarczanowych soli wapniowe ów do odpowiednich węglanów, przebiegające w wodnych roztworach sody. W literaturze, poza monograficznymi opracowaniami do celów analitycznych, n p .3), znajdują się informacje dotyczące konwersji soli wapniowców: CaS04 do CaC033-^ 5), S rS 0 4 do SrCÓ3 3. 4), 6_h11), przy czym w p r a c y 6) zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w skali półtechnicznej, Eiatomiast w pracy n ) podano opis funkcjonowania instalacji przemysłowej. Podobnie Wiele źródeł 3>4) ,12 -^18) trak tu je o konwersji B aS04 do BaC03, przy czym p r a c e l7»18) zajmują się urzeczywistnianiem procesu w skali technicznej. Mimo względnej prostoty przemian chemicznych, które zachodzą w roztworach wodnych podczas reakcji siarczanowych soli wapniowców z sodą, w literaturze brak zgodności co do warunków prowadzenia procesu. Cytowane p ra ce są zgodne jedyn[...]

 Strona 1