Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew PASZENDA"

Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej stopu Ti-6Al-7Nb w warunkach symulujących środowisko układu kostnego

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano wpływ topografi i powierzchni oraz procesu sterylizacji parowej na zachowanie korozyjne próbek ze stopu Ti-6Al-7Nb po ich ekspozycji w roztworze symulującym środowisko układu kostnego. Zróżnicowanie chropowatości powierzchni próbek uzyskano poprzez zastosowanie obróbki mechanicznej - szlifowania (Raśr = 0,40 μm) oraz polerowania mechanicznego (Raśr = 0,12 μm). Proces sterylizacji parowej realizowano w temperaturze T = 121oC, ciśnieniu p = 1,1 bar w czasie t = 30 min. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku tkankowym układu kostnego próbki poddawano ekspozycji w roztworze fi zjologicznym Ringera o temperaturze T = 37±1oC przez okres 60 dni. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w oparciu o rejestrację krzywych polaryzacji anodowej oraz metodę Sterna. Do oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanego stopu zastosowano również metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zarówno proces sterylizacji parowej, jak i oddziaływanie roztworu fi zjologicznego Ringera przez okres 60. dni ma korzystny wpływ na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-7Nb niezależnie od wariantu obróbki mechanicznej. Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stop Ti-6Al-7Nb, korozja wżerowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, chirurgia kostna Electrochemical tests of Ti-6Al-7Nb alloy in conditions simulating osseous system environment Infl uence of surface topography and steam sterilization process on corrosion resistance of Ti-6Al-7Nb alloy exposed to simulated body fl uid was analyzed in the work. Mechanical treatment consisting of grinding (Raśr = 0,40 μm) and mechanical polishing (Raśr = 0,12 μm) was applied in order to obtain diverse surface roughness. Steam sterilization process was realized at the temperature of T = 121oC, pressure p = 1,1 bar in t = 30 min. In order to simulate conditions of environment of bone tissue, the samples were e[...]

Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do oceny odporności korozyjnej stopu Ni-Ti

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej próbek ze stopu Ni-Ti o powierzchni szlifowanej, polerowanej elektrolitycznie oraz pasywowanej. Przeprowadzone pomiary umożliwiły wyznaczenie widm impedancyjnych badanych układów, które przedstawiono w postaci diagramów Bode’go oraz Nyquista (dla różnych wartości częstotliwości) Dobór tej metody umożliwił analizę zjawisk zachodzących na granicy faz Ni-Ti - warstwa powierzchniowa - roztwór Ringera na drodze aproksymacji danych impedancyjnych za pomocą modelu elektrycznego obwodu zastępczego. Abstract. The work presents results of research on electrochemical properties of ground, electropolished and passivated samples of Ni-Ti alloy, realized with the use of electrochemical impedance spectroscopy. The measurements provided impedance spectra of the analyzed systems. Application of the mentioned method allowed to analyze phenomena on the interface Ni-Ti alloy - surface layer - Ringer’ solution with the use of approximation of impedance data by means of electric equivalent circuit. (Application of electrochemical impedance spectroscopy in evaluation of corrosion resistance of Ni-Ti alloy) Keywords: metallic biomaterials, shape memory Ni-Ti alloys, electrochemical impedance spectroscopy, surface treatment. Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stopy z pamięcią kształtu Ni-Ti, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, obróbka powierzchniowa Wstęp Tworzywa metalowe stanowią nadal podstawową grupę biomateriałów stosowanych na różne postaci implantów [1- 7]. Jednakże współczesna technika stawia coraz większe wymagania materiałom konstrukcyjnym, które dotyczą ich niezawodności, większej wytrzymałości, czy też poszukiwania nowych, nieznanych własności, które mogą poprawić parametry istniejących już rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie stopami Ni-Ti jako biomateriałami [8]. Zespół [...]

Badania własności elektrochemicznych warstw krzemionkowych stosowanych na wyroby medyczne przeznaczone do kontaktu z krwią

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki badań własności elektrochemicznych warstw krzemionkowych wytworzonych na stali Cr-Ni-Mo przeznaczonej do kontaktu z krwią. Badane próbki poddano szeregowi metod obróbki powierzchniowej: szlifowanie, polerowanie elektrolityczne, pasywacja chemiczna, naniesienie warstw krzemionkowych przy wykorzystaniu zanurzeniowej techniki zol-żel. W celu określenia własności elektrochemicznych powłok SiO2 przeprowadzono badania odporności korozyjnej metodami: potencjodynamiczną oraz impedancyjną. Abstract. The paper presents the results of the electrochemical properties of silica layers produced on Cr-Ni-Mo steel intended for contact with blood. The samples were subjected to a series of surface preparation methods: grinding, electrolytic polishing, chemical passivation, sol-gel silica coatings by means of dipping. For the evaluation of electrochemical properties of SiO2 layers of corrosion resistance tests were carried out by means of potentiodynamic and impedance methods. (The research of electrochemical properties of silica layers used in medical devices intended for contact with blood) Słowa kluczowe: warstwa krzemionkowa, własności elektrochemiczne, badania potencjodynamiczne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Keywords: silica layer, electrochemical properties, potentiodynamic tests, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Prawidłową więź pomiędzy implantem, a środowiskiem tkankowym zapewnia odpowiednio przygotowana powierzchnia wyrobu medycznego. Połączenie zalet metalowych konstrukcji wszczepów z wymaganą do zastosowań medycznych biotolerancją osiąga się poprzez różnorodne metody obróbki powierzchniowej implantów, m.in.:polerowanie elektrochemiczne, pasywacja chemiczna, wytwarzanie powłok tlenkowych otrzymywanych przy pomocy metody zol-żel. Modyfikacja oparta na technologii zol-żel jest jedną z najbardziej progresywnych metod pokrywania powierzchni, o różnej morfologii i geometrii, cienkimi[...]

Topografia i grubość warstw pasywnych na utlenianym anodowo stopie Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego przygotowania powierzchni na topografię i grubość warstw pasywnych wytworzonych na powierzchni stopu Ti6Al4V. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinację zabiegów obróbki mechanicznej oraz elektrochemicznej. Utlenianie anodowe przeprowadzono przy zróżnicowanych wartościach potencjału. Wykorzystując w badaniach: elipsometrię, BRDF, kulę całkującą oraz profilometr optyczny, wyznaczono dla badanych warstw pasywnych: grubość, chropowatość, długość autokorelacyjną. Abstract. The paper presents results of the influence of preliminary surface preparation on the topography and thickness of the passive layer formed on the surface of Ti6Al4V alloy. Pre-treatment of surface treatments include combination of mechanical and electrochemical processes. Anodic oxidation was carried out at various values of potential. Thickness, roughness and autocorrelation length of the analyzed layers were tested by means of the following methods: ellipsometry, BRDF, ball integrator and an optical profilometer. Topography and thickness of passive layers on anodically oxidized Ti6Al4V alloys Słowa kluczowe: biomateriały, warstwy pasywne, rozpraszanie światła, optyka cienkich warstw. Keywords: biomaterials, passive layers, light scattering, thin films optics. Wstęp Stop Ti6Al4V jest najczęściej stosowanym biomateriałem metalowym na implanty długoterminowe. Zadecydowały o tym: mały ciężar właściwy, korzystny zespół własności mechanicznych oraz dobra biokompatybilność w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1]. Biokompatybilność biomateriałów metalowych związana jest głównie z dobrą odpornością korozyjną, która uzależniona jest od własności fizykochemicznych powierzchni implantu [2-6]. Ponadto jest ona uzależniona od wielkości odkształceń i naprężeń, które są generowane w implancie podczas jego użytkowania [7, 8]. Dobra biokompatybilność tytanu i jego stopów związana jest ze zdolnością ich powierzchni [...]

Topografia i grubość warstw węglowych wytworzonych na stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących topografii i grubości warstw węglowych, które były wytworzone na powierzchni stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Modyfikacja powierzchni stali obejmowała zabiegi: bębnowania, pasywacji chemicznej oraz naniesienie diamentopodobnej warstwy węglowej metodami rozpylania magnetronowego i rozkładu węglowodorów w plazmie wzbudzonej w polu wysokiej częstotliwości. Grubość warstw węglowych określono z wykorzystaniem spektroskopii elipsometrycznej. Abstract. The paper presents results of studies on topography and thickness of carbon layers which were produced on martensitic steel used for surgical tools. Modification of the steel surface was consisted of several procedures: barreling, chemical passivation and carbon layer application by magnetron sputtering method and decomposition of hydrocarbons in the plasma induced in the high-frequency field. Thickness of carbon layers was determined by ellipsometric spectroscopy. (Topography and thickness of carbon layers formed on martensitic steel used for surgical tools). Słowa kluczowe: warstwy węglowe DLC, stal martenzytyczna X39Cr13, spektroskopia elipsometryczna, narzędzia chirurgiczne. Keywords: DLC carbon layer, martensitic steel X39Cr13, ellipsometric spectroscopy, surgical tools. Wstęp Narzędzia chirurgiczne stanowią rozległą oraz zróżnicowaną funkcjonalnie, a także geometrycznie grupę wyrobów medycznych. Praca w środowisku aktywnym chemicznie wpływa na konieczność przeprowadzania ich sterylizacji oraz odkażania po każdym użyciu, dlatego też złożone warunki użytkowania determinują dobór tworzywa, które powinno zapewniać niezawodną jego eksploatację [1, 2]. Prawidłowy dobór stali na narzędzia chirurgiczne, które pracują w warunkach zarówno statycznych, jak i dynamicznych powinien być dokonywany na podstawie analizy stanu odkształceń i naprężeń powstających w czasie ich użytkowania [3, 4], a następnie skorelowany z własnoś[...]

 Strona 1