Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta KIEL-JAMROZIK"

Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI

Czytaj za darmo! »

Techniki modyfikacji powierzchni odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu finalnych własności fizykochemicznych i biokompatybilności implantów ze stopów tytanowych. Jakość warstwy powierzchniowej decyduje o przenikaniu jonów metalowych do płynów ustrojowych oraz środowiska tkankowego. Celem pracy były badania nad wpływem sposobu i warunków obróbki powierzchni stopu Ti-6Al-4V ELI na własności fizykochemiczne pod kątem przydatności do zastosowań implantacyjnych. Abstract. The surface modifications techniques are playing fundamental role in forming of the final physicochemical properties and biocompability of implants made of titanium alloys. The quality of surface layer is determining the influence of metallic ions to physiological solution and tissue environment. The aim of work was to study the influence of method and conditions of surface treatment of Ti-6Al-4V ELI alloy for physicochemical properties for the usefulness in implantation applications. (Application of EIS method for evaluation of physicochemical properties of modified Ti-6Al-4V ELI alloy). Słowa kluczowe: stop Ti-6Al-4V ELI, modyfikacja powierzchni, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna Keywords: Ti-6Al-4V ELI alloy, surface modification, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Wstęp Stopy na osnowie tytanu charakteryzujące się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, małym ciężarem właściwym oraz dobrą odpornością na korozję wykorzystywane są w różnych dziedzinach medycyny [1, 2]. Podstawowym kryterium przydatności biomateriału metalowego przeznaczonego na implanty jest jego biokompatybilność, która ściśle jest związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu [1- 5]. Spośród wielu rodzajów stopów tytanu wykorzystywanych w medycynie, największe zastosowanie znalazł stop Ti-6Al-4V ELI. Jest on najczęściej stosowany na implanty w ortopedii, traumatologii, stomatologii czy kardiologii. Techniki modyfikacji powierzchni odgrywają bardzo dużą r[...]

Topografia i grubość warstw węglowych wytworzonych na stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących topografii i grubości warstw węglowych, które były wytworzone na powierzchni stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Modyfikacja powierzchni stali obejmowała zabiegi: bębnowania, pasywacji chemicznej oraz naniesienie diamentopodobnej warstwy węglowej metodami rozpylania magnetronowego i rozkładu węglowodorów w plazmie wzbudzonej w polu wysokiej częstotliwości. Grubość warstw węglowych określono z wykorzystaniem spektroskopii elipsometrycznej. Abstract. The paper presents results of studies on topography and thickness of carbon layers which were produced on martensitic steel used for surgical tools. Modification of the steel surface was consisted of several procedures: barreling, chemical passivation and carbon layer application by magnetron sputtering method and decomposition of hydrocarbons in the plasma induced in the high-frequency field. Thickness of carbon layers was determined by ellipsometric spectroscopy. (Topography and thickness of carbon layers formed on martensitic steel used for surgical tools). Słowa kluczowe: warstwy węglowe DLC, stal martenzytyczna X39Cr13, spektroskopia elipsometryczna, narzędzia chirurgiczne. Keywords: DLC carbon layer, martensitic steel X39Cr13, ellipsometric spectroscopy, surgical tools. Wstęp Narzędzia chirurgiczne stanowią rozległą oraz zróżnicowaną funkcjonalnie, a także geometrycznie grupę wyrobów medycznych. Praca w środowisku aktywnym chemicznie wpływa na konieczność przeprowadzania ich sterylizacji oraz odkażania po każdym użyciu, dlatego też złożone warunki użytkowania determinują dobór tworzywa, które powinno zapewniać niezawodną jego eksploatację [1, 2]. Prawidłowy dobór stali na narzędzia chirurgiczne, które pracują w warunkach zarówno statycznych, jak i dynamicznych powinien być dokonywany na podstawie analizy stanu odkształceń i naprężeń powstających w czasie ich użytkowania [3, 4], a następnie skorelowany z własnoś[...]

 Strona 1