Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Sudoł"

Płyty OSB/3 na poszycia dachowe zgodnie z PN-EN 13986:2006

Czytaj za darmo! »

We współczesnym budownictwie poszycia dachów opartych na belkach wykonywane są z płyt drewnopochodnych - sklejki lub płyt wiórowych. Rozwiązaniem chętnie wybieranym przez inwestorów są płyty wiórowe o wiórach orientowanych - płyty OSB (Oriented Strand Boards), a przede wszystkim płyty typu OSB/3, tj. mogące przenosić obciążenia przeznaczone do użytkowania w warunkach wilgotnych. OSB to [...]

Półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo do produkcji okien

Czytaj za darmo! »

Otym, że drewno jest jednym z najważniejszych elementów okna,mającymwpływ na jego wytrzymałość i trwałość, nie trzeba przekonywać żadnego producenta okien drewnianych. Niestety tylko niektórzy podejmują trud weryfikacji jego jakości przed zastosowaniem w produkcji. Często działania ograniczają się do sprawdzenia cech jakościowych i wilgotności drewna. Wielu producentów stanęło, z uwagi na zmieniające się na przestrzeni ostatnich lat dokumenty odniesienia dla drewna klejonego przeznaczonego do produkcji okien, przed dylematem wyboru metody weryfikacji jakości tych wyrobów. Przypomnę, że od połowy lat dziewięćdziesiątych dokumentami, na których bazowano przy ocenie jakości półfabrykatów, były aprobaty techniczne ITB. Zawierały one, obok wymagań dotyczących okien, wytyczne oceny półfabrykatów, jako elementów decydujących o ich wytrzymałości i trwałości. Procedury oceny jakości półfabrykatów, ujęte w aprobatach dla okien, funkcjonowały z powodzeniem przez ponad [...]

Przydatność wybranych gatunków drewna egzotycznego do produkcji okien

Czytaj za darmo! »

Wocenie wielu osób okna drewniane przeżywają renesans; wzrostowi zainteresowania towarzyszy wzrost wymagań. Nabywcy oczekują, że będą charakteryzowały się nie tylko odpowiednimi właściwościami funkcjonalno- -użytkowymi, doskonałą izolacyjnością termiczną i akustyczną, trwałością, ale także wyjątkowymi walorami estetycznymi. Chcąc sprostać tym wymaganiom, producenci oprócz okien z drewna krajowego (bardzo popularnej sosny czy dębu) oferują wyroby z drewna egzotycznego. Dotychczas na skalę przemysłową podjęto produkcje okien z drewna azjatyckiego red meranti, charakteryzującego się "mahoniową" barwą i ciekawą fakturą powierzchni. Elementy konstrukcyjne współczesnych okien wykonywane są, z uwagi na możliwość wykorzystania różnego sortymentu drewna oraz polepszenie stabilności wymiarowej, z drewna klejonego warstwowo. Wprowadzenie nowych gatunków wymaga więc szczegółowej analizy aspektu sklejalności. Drewno gatunków pozaeuropejskich zawiera bowiem duże ilości składników ubocznych, takich jak żywice, olejki eteryczne, woski, tłuszcze, garbniki, barwniki, substancje białkowe i inne, o zróżnicowanym i skomplikowanym składzie chemicznym, wpływają[...]

Odporność na starzenie powłok na drewno eukaliptusa


  Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania drewnem gatunków egzotycznych. Obecnie jest ono używane nie tylko do produkcji mebli ogrodowych czy elementów małej architektury, ale również jako tworzywo inżynierskie.Przyciąga uwagę inwestorów wyjątkowymi walorami dekoracyjnymi, przy jednocześnie nieprzeciętnych właściwościach technicznych.Wykorzystywane jest coraz chętniej do realizacji podłóg, schodów czy okładzin elewacyjnych. Drewno egzotyczne obecne jest także w stolarce okiennej, przy czym dotychczas na skalę przemysłową podjęto tylko produkcję okien z drewna o nazwie red meranti (Shorea spp.). Stanowi ono do 40% surowca drzewnego wykorzystywanego w Polsce w tej branży. Zainteresowanie przemysłu wzbudzają także inne gatunki,m.in. eukaliptus. Wprowadzenie do produkcji każdego nowegorodzajudrewnamusibyć jednakpoprzedzone zbadaniem wielu parametrów, decydujących o niezawodności i trwałości wyrobu finalnego. Jednymz nich jestpodatność nawykańczanie systemami powłokowymi. Właściwość ta jest szczególnie istotnawprzypadkudrewnagatunkówpozaeuropejskich, obfitującegowskładniki pozastrukturalne( olejkieteryczne,garbniki,barwniki, tłuszcze, substancje białkowe imineralne), określane często mianem składników ubocznych, o niezwykle zróżnicowanym i chemicznie skomplikowanymskładzie, które zwykle utrudniają zwilżalność powierzchni bądź inhibitują procesy zestalania się powłok, przez comogą powodować obniżenie ich cech dekoracyjnych lub technicznych. Okno, jak każdy zewnętrzny element budynku, narażone jest na bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych, m.in. wody, zmiennej temperatury oraz promieniowania słonecznego. Wzwiązku z tymdecydujący wpływ na zachowanie walorów estetycznych i odpowiednich właściwości funkcjonalno-użytkowych okna ma trwałość powłok. Można ją zweryfikować w badaniach poligonowych, polegających na obserwacji zachowania się powłok w warunkach naturalnego starzenia zgodnie zPN-EN[...]

Systemy uszczelnień połączeń stolarki okiennej ze ścianą


  Ładny, komfortowy dom, z dobrymmikroklimatem, a przy tym ekonomiczny w eksploatacji to marzenie każdego inwestora. Aby mogło się spełnić, konieczna jest dbałość o odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wszystkich elementów budynku, nawet tych, które na pozór wydają sięmało istotne. Należą do nich bagatelizowane przez wielu uszczelnienia połączeń stolarki okiennej ze ścianą, które sprowadzają się zwykle do zaaplikowania pianki poliuretanowej. Tymczasem dysponujemy obecnie dużo bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Są to systemy uszczelnień, których zadaniem jest regulacja przepływu pary wodnej w połączeniu w celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania warstwy izolacyjnej, a tym samym zwiększenia jej efektywności, a także zapewnienia odpowiedniej szczelności połączeń. Doboru komponentów systemu uszczelnień dokonuje się w myśl obowiązującej w budownictwie zasady szczelniej po wewnętrznej stronie przegrody niż zewnętrznej. Zgodnie z nią opracowano trójwarstwowe systemy uszczelnień, składające się z (rysunek 1): ● paroszczelnej warstwy wewnętrznej, stanowiącej barierę dla migracji pary wodnej z pomieszczenia do warstwy izolacyjnej; ● izolacyjnej warstwy środkowej, stanowiącej izolację termiczną i akustyczną; ● paroprzepuszczalnej warstwy zewnętrznej, zapewniającej odprowadzanie wilgoci na zewnętrz połączenia, jednocześnie zabezpieczającej je przed działaniem czynników atmosferycznych. Komponenty W systemach uszczelnień połączeń stolarki okiennej ze ścianą, jako warstwy zewnętrzne zastosowanie znajdują taśmy wytwarzane na bazie laminatu włóknin z folią o odpowiedniej paroprzepuszczalności, taśmy EPDM, rozprę[...]

Trwałość powłok ogniochronnych na elewacjach z drewna egzotycznego DOI:10.15199/33.2015.11.16


  W artykule przedstawiono rezultaty badań nad odpornością powłok ogniochronnych na drewnie egzotycznym, na sztuczne starzenie. Określono zmiany właściwości ogniowych oraz cech estetyczno-dekoracyjnych. Słowa kluczowe: powłoka ogniochronna, drewno egzotyczne, trwałość, elewacje.Drewno, z uwagi na niepowtarzalne cechy estetyczno-dekoracyjne, przy jednocześnie dobrych parametrach technicznych, jest coraz chętniej stosowane na okładziny elewacji wentylowanych. Drewniane fasady można znaleźć w nowych osiedlach, budynkach handlowo-usługowych, biurowcach, hotelach, a także innych obiektach użyteczności publicznej. Doskonale komponują się z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Pomimo że w ostatnich latach powstałowiele udanych realizacji, to powszechnie panuje przekonanie, że elewacja drewniana generuje wiele problemów. Większości z nich można jednak uniknąć, eliminując błędy wykonawcze. O tym, że drewniane fasady są rozwiązaniem specyficznym, może świadczyć fakt, iż wyłączono je z warunków technicznych wykonania i odbioru elewacji wentylowanych [3]. Jednymz podstawowychwyzwańwydaje się zrozumienie specyfikidrewna, jakotworzywa inżynierskiego. Przede wszystkim należy uwzględnić gatunek i jego indywidualną charakterystykę oraz warunki użytkowania. Stosowanie drewna na elewacjach wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego [2]. Nieodzowne jest zastosowanie środków ogniochronnych, które poprawiają właściwości reakcji na ogień. Dostępne są środki ogniochronne wnikające w drewno oraz działające powierzchniowo, tworzące na powierzchni powłokę, zwykle pęczniejącą pod wpływemwysokiej temperatury.Wprzypadku okładzin elewacyjnych najczęściej stosuje się lakiery ogniochronne, aplikowane in situ. Analizując obecne trendy architektoniczne, można zauważyć, iż elewacje drewniane często wykonane są z drewna egzotycznego [6].Wtym przypadku uzyskanie skutecznego i trwałego zabezpieczenia pr[...]

Odporność posadzek na poślizg DOI:10.15199/33.2018.09.06


  Odporność posadzek na poślizg jest właściwością użytkową decydującą o spełnieniu wymagania podstawowego nr 4 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, stanowiącego zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) [14] jedno z siedmiu podstawowychwymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Niedostateczna odporność posadzki na poślizg niesie za sobą wysokie ryzyko poślizgnięcia i upadku. Jak wskazują dane GUS, zdarzenia te stanowią, wraz z potknięciami, aż 77% wszystkich wypadków. Same poślizgnięcia to aż połowa zdarzeń w tej grupie [11]. Do upadku w wyniku poślizgnięcia lub potknięcia najczęściej dochodzi wmiejscu pracy oraz w obiektach użyteczności publicznej [3]. Pomimo że nadmierna śliskość posadzki zagraża bezpieczeństwu użytkowania, właściwość ta jest często marginalizowana w procesie wyboru rozwiązania posadzki. Wymagania Odporność posadzek na poślizg w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi regulują Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [13].WDzialeVII Bezpieczeństwo użytkowania wskazano, że Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania (§ 291). Dla osiągnięcia powyższego Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu (§ 305, pkt 1). Potrzeba zapewnienia odporności posadzek na poślizg podniesiona została także w poradniku wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami [15].Wporadniku wskazano m.in., że nawierzchnie ciągów pieszych powinny zapewnić możliwość swobodnego po[...]

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i osadniki gnilne wykonane z tworzyw sztucznych


  Oprzydatności przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników gnilnych decydują parametry zapewniające ich odpowiednią wytrzymałość i trwałość, co biorąc pod uwagę długotrwałość eksploatacji tego typu rozwiązań jest podstawą osiągnięcia oczekiwanego sukcesu. Do ich produkcji, ze względu na dużą odporność na oddziaływania chemiczne, dużą wytrzymałość, małą masę oraz możliwość zapewnienia powtarzalności produkcji, szczególnie rozpowszechnione są tworzywa sztuczne. Trwałość Tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest zbiornik zarówno oczyszczalni, jak i osadnika gnilnego, a także wszystkie elementy wewnętrzne, powinno mieć właściwości odpowiednie do stosowania w środowisku danego rodzaju ścieków. W odniesieniu do oczyszczalni zakres cechpodlegającychsprawdzeniuorazodnośnych wymagań został jednoznacznie określony w PN-EN 12566-3+A1:2009, odpowiedniodospecyfikiposzczególnych rodzajów tworzywa. Właściwości te zestawionowtabelach 1-4.Należy jednocześnie zauważyć, iż zgodnie z zapisami ww. normy, w przypadku stosowania przez producenta oczyszczalni materiałów, których właściwości zostały potwierdzone, np. przez dostawcę surowca, nie jest konieczne prowadzenie badań dla potwierdzenia trwałośc[...]

Niewłaściwe zastosowanie drewna egzotycznego na elewacjach


  Coraz częściej obserwowany powrót do wykorzystania drewnawbudownictwiema racjonalne podstawy. Pomaga też polityka UE związana ze zrównoważonym budownictwem, która preferuje rozwiązania nieobciążające nadmiernie środowiska, charakteryzujące się odtwarzalnością i ekologicznością.Do tej grupy zastosowań należą m.in. okładziny elewacyjne [1]. W przypadku wyrobów z drewna krajowego problemy pojawiają się dość rzadko i dotyczą przede wszystkim jakości drewna lub wykonania elewacji. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku stosowania drewna gatunków egzotycznych, które, jak wskazują przeprowadzone dotychczas badania, wymaga szczególnego podejścia [2, 3]. Konsekwencją przeniesienia wprost sprawdzonych rozwiązań z drewna krajowegomogą być liczne problemy podczas użytkowania wyrobów z drewna egzotycznego. Zastosowanie drewna na okładziny elewacyjne w niektórych budynkach wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, co bezpośrednio wynika z zapisówdziału VI, rozporządzeniaMinistra Infrastruktury, z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). Aby im sprostać, stosuje się impregnaty ogniochronne, lakiery itp. Cecha "ogniowa" jest więc podstawowym kryterium oceny danego zabezpieczenia w konkretnymrozwiązaniu, co jak wynika z omówionego w artykule przypadku, nie zawsze jest wystarczające. Związane jest tom.in. zmetodologią badawczą. Przez wiele lat badaniom poddawano niestarzony model danego rozwią[...]

 Strona 1  Następna strona »