Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ BALAWENDER"

ŁĄCZENIE BLACH PRZETŁACZANIEM (KLINCZOWANIE)

Czytaj za darmo! »

Łączenie przetłaczaniem (klinczowanie) jest głównie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym do łączenia zewnętrznych i wewnętrznych blach drzwi i pokryw samochodowych. Ze względu na bezpośrednie łączenie blach, bez użycia łącznika, uzasadnione wydaje się być zastosowanie metody klinczowania do aplikacji lotniczych. W celu określenia efektywności takich połączeń, zaprojektowano i wykonano narzędzia oraz przeprowadzono próby przetłaczania za pomocą tłocznika zamontowanego na prasie hydraulicznej o ramie typu C. Otrzymane złącza badano na ścinanie. Stosowano różne materiały: aluminium, miedź, mosiądz M63 oraz stal niskowęglową głębokotłoczną. Słowa kluczowe: nitowanie bez nitów, klinczowanie, łączenie przetłaczaniem CLINCH JOINING The clinch joining is commonly used in the automotive industry to join together the inner and the outer skin in car doors. Because of direct connection of joining sheets, there is no joining element and clinch joining seems to be conveveint in aviation applications. In order to determine the effect of such joining,, the tools (punch and die) were constructed and attached to C‐frame hydraulic press. Obtained joint specimens were shear tested. Various materials: aluminium, cooper, CuZn37 brass and mild steel, were used as specimen material. Keywords: clinch joining, hemflange joining, mechanical clinching Wprowadzenie Łączenie przetłaczaniem jest jedną z nowszych technologii łączenia blach. Chociaż pierwszy patent dotyczący tej metody łączenia zgłoszono już w 1897 r., ale dopiero w latach 80. XX wieku proces został adaptowany na skalę masową do praktyki przemysłowej. Prekursorem w stosowaniu tej metody była firma Mercedes‐Benz (rys. 1), która zastosowała tego typu połączenia w seryjnej produkcji nadwozi samochodów osobowych [1]. Główną metodą łączenia blach karoseryjnych jest oporowe zgrzewanie punktowe. Jednakże podczas łączenia zgrzewaniem blach powlekanych ochronną powłoką cynkową, masowo stosowan[...]

WPŁYW WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZA KLINCZOWEGO


  Celem prezentowanych badań było zwiększenie wytrzymałości złącza klinczowego. Testowano złącza klinczowe wykonane w różnych warunkach tarcia na powierzchniach styku łączonych blach oraz modyfikowane przeróbką plastyczną. Jakość otrzymanych złączy określano na podstawie ich parametrów geometrycznych, tj. zafałdowania blach na ściance bocznej dającego efekt "zamka", grubości blachy górnej na ściance bocznej oraz grubości dna przetłoczenia. Wytrzymałość złączy określano w próbie jednoosiowego rozciągania jako maksymalną siłę ścinającą złącze. Słowa kluczowe: łączenie przetłaczaniem, klinczowanie, wytrzymałość na ścinanie EFFECT OF TECHNOLOGICAL VARIABLES ON THE CLINCHED JOINT STRENGTH This study presents attempts to improve the resistance of the clinched joint. The forming method of the clinched joint was experimentally investigated for various combinations of clinching tools (punch and die) and process conditions. The experiments covered the effect of these changes on the joint undercut, neck thickness and bottom thickness. The relevant geometrical aspects of the punch/die set and process conditions were determined. The shear tests of a single lap clinched joints were performed to estimate the strength of the clinched joint. Keywords: clinch joining, clinching, shear strength Wprowadzenie Tradycyjnymi metodami łączenia punktowego jest skręcanie za pomocą śrub, nitowanie i zgrzewanie. Wykonanie złącza nitowego i śrubowego wiąże się z wykonaniem otworu w łączonych elementach i wprowadzeniem dodatkowego łącznika: nitu lub śruby. Zgrzewanie powoduje lokalne nagrzanie łączonych materiałów, co prowadzi do zmiany ich mechanicznych właściwości i uszkodzenia powłoki ochronnej. Metodą alternatywną dla tych metod jest klinczowanie czyli łączenie przetłaczaniem [1, 2]. Polega ono na lokalnym przetłoczeniu łączonych blach i sprasowa‐ Dr inż. Tadeusz Balawender — Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej, Rzeszów. Rudy Me[...]

NISKOCYKLICZNE CHARAKTERYSTYKI ZMĘCZENIOWE POŁĄCZEŃ KLINCZOWYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych (statycznych i zmęczeniowych) połączeń klinczowych i klinczowo- klejowych. W badaniach zmęczeniowych stosowano cykliczne obciążenie rozciągające o przebiegu odzerowo- -tętniącym. Maksymalna siła ustalana była na różnym poziomie w zależności od maksymalnej siły przenoszonej przez złącze klinczowe wyznaczonej w próbie statycznej. W badaniach stosowano trzy rodzaje materiałów: stal DC4, stopy aluminium 2024 i 7475. Dla stopu aluminium 7475 przeprowadzono badania na złączach klinczowych i klinczowo-klejowych. Uzyskane wyniki wskazują na efekt wzmocnienia złącza klinczowego poddanego niskocyklicznemu obciążaniu siłami powodującymi uplastycznienie obszaru złącza. Inny jest charakter niszczenia połączenia przy obciążeniach statycznych i obciążeniach cyklicznych. Stwierdzono, że w złączach hybrydowych klinczowo-klejowych za niskocykliczną nośność złącza odpowiada złącze klejowe. Słowa kluczowe: klinczowanie, łączenie blach, wytrzymałość zmęczeniowa LOW CYCLIC FATIGUE CHARACTERISTICS OF CLINCH JOINTS Clinching is a sheet metal joining method, which involves the deformation of the material being joined to form a mechanical interlock, without use any additional joining elements. This is an alternative joining method to traditional methods involving screws, rivets or welding. Clinching is applied in automobile industry (particularly in certain parts of the vehicle body) and in furniture and computer industries, in different kind household appliances as well as in ventilation and air conditioning systems. However, a prospective application of this technology in aerospace requires more attention. Although the static strength of clinched joints is lower than that of other joints (e.g., pressure welded joints), the fatigue strength is comparable. During cyclic loading within the elastic regime, stress and strain are directly related through the elastic modulus. However, for cyclic loading that prod[...]

KONCEPCJA NOWEGO NITU PROPONOWANEGO DO ZASTOSOWAŃ W KONSTRUKCJACH LOTNICZYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową konstrukcję nitu, która może być zastosowana w konstrukcjach lotniczych. Nit składa się z dwóch części. Każda część posiada łeb i trzon, ale jeden trzon jest w postaci trzpienia, a drugi w postaci tulei. Zakuwanie nitu polega na połączeniu tych składowych części przez wprowadzenie trzonu do tulei i ich plastycznym spęczeniu. W czasie zakuwania nie dochodzi do odkształceń plastycznych łbów nitów. Podczas spęczania średnice trzonów: trzpieniowego i tulejowego powiększają się, aż do momentu całkowitego wypełnienia otworu nitowego. Ze względu na niejednorodność odkształcenia w procesie spęczania (beczkowatość), wyjściowa zewnętrzna powierzchnia trzpienia tulejowego jest w postaci walcowej tulei o wklęsłej powierzchni bocznej. W czasie nitowania, spęczane trz[...]

Wyciskanie przeciwbieżne kształtowników ze stopu magnezu AZ31


  Korzystne właściwości użytkowe stopów magnezu (niska gęstość i wysoka wytrzymałość) uzasadniają zastosowania lotnicze tych materia- łów. Dodatkową zaletą może być również dobra przetwarzalność metodami wyciskania, umożliwiająca otrzymywanie kształtowników o zło- żonym profilu, mających zastosowanie jako elementy konstrukcyjne. W pracy dokonano analizy możliwości wykonania profili konstrukcyj- nych ze stopu magnezu AZ31 o skomplikowanym kształcie przekroju poprzecznego w procesie wyciskania przeciwbieżnego. Przedstawiono wyniki testów swobodnego spęczania i wyciskania, określono przedział optymalnych temperatur przeróbki plastycznej na gorąco i prędkości wyciskania kształtowników o różnorodnych kształtach przekroju poprzecznego. Wyniki badań pozwoliły na wyselekcjonowanie warunków realizacji procesu rzeczywistego prowadzącego do uzyskania wyrobu bez wad o wysokich wymaganiach jakościowych. Advantages properties of magnesium alloys (low density and high strength) motivates to their application in aerospace industry. Additional advantage is their good extrudability, enabling manufacturing sections of complex shapes. In this paper, the analysis of manufacturing potentials of AZ31 magnesium alloy sections by backward extrusion process is discussed. The results of upsetting and extrusion tests are shown, the optimal range of manufacturing temperatures and extrusion rates of different profiles are determined. The tests results let determination of real extrusion process conditions, that led to obtain high quality products. Słowa kluczowe: wyciskanie przeciwbieżne, stopy magnezu, AZ 31, kształtowniki Key words: backward extrusion, magnesium alloys, AZ31, sections.Wprowadzenie. Dzięki niskiej masie, przy sto- sunkowy dobrej wytrzymałości mechanicznej, stopy magnezu wypierają powszechnie dotychczas stosowa- ne materiały konstrukcyjne (np. stale, durale ) i wypeł- niają zapotrzebowanie, zwłaszcza w przemyśle lotni- czym, na profile, pręty i rury poz[...]

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach ze stopu aluminium 2024


  Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem jest nową techniką łączenia, konkurencyjną w stosunku do spawania i zgrzewania oporowego. Moż- na nią łączyć różnorodne materiały, nawet takie, które są trudno spawalne. Aplikacja metody w przemyśle lotniczym jest bardzo atrakcyjna ze względu na niską temperaturę procesu (poniżej temperatury topnienia łączonych materiałów) oraz brak dodatkowego spoiwa. W pracy przedstawiono wstępne badania eksperymentalne tego procesu. Testowe spoiny zgrzewane tarciowo wykonano z zastosowaniem stopów aluminium (głównie stopu 2024). W trakcie badań zmieniano parametry procesu, tj. prędkość obrotową narzędzia i jego posuw liniowy. Wykazano możliwość efektywnego łączenia cienkich blach ze stopu 2024 metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Friction stir welding is a new joining method, competitive to traditional and resistance welding processes. This method can be applied to joining different materials, even such as not weldable light metals. Application of this method to airspace industry is very attractive because of low temperature of the process (beneath melting point of joined materials) and lack of any filler metal. In this paper, the preliminary experimental investigations of this process are described. The test friction stir welding joints were carried out on aluminum alloy sheets (mainly 2024 alloy). The changeable process parameters were punch rotation speed and its rate of feed. The results show a good efficiency of friction stir welding of 2024 alloy thin sheets. Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, stopy aluminium, stop 2024 Key words: friction stir welding, aluminum alloys, 2024 alloy.1. Wprowadzenie. Zgrzewanie tarciowe z prze- mieszaniem (Friction Stir Welding - FSW) jest sto- sunkowo nową techniką łączenia. Metoda ta została wynaleziona, opatentowana i wdrożona do zastosowań przemysłowych przez Instytut Spawalnictwa w Cam- bridge (Wielka Brytania) w 1991 [1]. Od momentu jej opracow[...]

 Strona 1