Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Rozwadowski"

Kinetic study of steam gasification of bituminous coal at elevated pressures Badania kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia DOI:10.12916/przemchem.2014.384


  Bituminous coal was gasified with steam at 800-1000°C and under 2 MPa to study the reaction course. Kinetic parameters of H2 and CO formation, yield of the gas products and the degree of C conversion during the gasification of coal were calcd. Zbadano szybkość wydzielania się gazowych produktów zgazowania węgla kamiennego parą wodną pod ciśnieniem 2 MPa. Obliczono parametry kinetyczne reakcji tworzenia się wodoru i tlenku węgla(II), wydajności głównych produktów gazowych procesu oraz stopień konwersji pierwiastka C w węglu. Głównymi źródłami energii są kopalne surowce energetyczne, przede wszystkim ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. W bilansach energetycznych wielu krajów szczególnie istotną rolę odgrywa węgiel. Według raportu International Energy Outlook w latach 2010-2035 największy wzrost zużycia jest przewidywany dla węgla1). Stwierdzenie to jest wyjątkowo słuszne w odniesieniu do Polski, gdzie łączny udział węgla kamiennego i brunatnego w zużyciu pierwotnych nośników energii wciąż jeszcze wynosi ok. 59%2). Biorąc pod uwagę fakt, że udokumentowane zasoby węgla znacznie przewyższają analogiczne wskaźniki dla ropy naftowej i gazu ziemnego, usprawiedliwioną wydaje się być teza, że w przyszłości węgiel wciąż będzie bardzo ważnym źródłem energii. Utrzymanie pozycji węgla w tej dziedzinie będzie jednak uwarunkowane udoskonaleniem istniejących i/lub opracowaniem nowych technologii jego przetwórstwa, efektywniejszych ekonomicznie i bezpieczniejszych dla środowiska naturalnego. Pośród procesów energochemicznego przetwórstwa węgla szczególnie ważną rolę odgrywają procesy zgazowania. Produktem tych procesów jest gaz, który znajduje szerokie zastosowanie jako paliwo i surowiec do syntez chemicznych3-7). Podstawową reakcją w tych procesach jest reakcja węgla pierwiastkowego z parą wodną, która we współczesnych generatorach dyspersyjnych i fluidalnych zachodzi w warunkach intensywnej wymiany ciepła i masy. W praktyce proces zgazowani[...]

Kondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocy


  Problematyka kondensatów wodnych powstających w czasie spalania gazu w kotłach kondensacyjnych jest zagadnieniem mało rozpoznanym pod względem technicznym i technologicznym. Kotły kondensacyjne dzięki wysokiej sprawności energetycznej cieszą się coraz większą popularnością, a ich sprzedaż w Polsce systematycznie wzrasta. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań właściwości fizykochemicznych kondensatów z losowo wybranych kotłów kondensacyjnych. Uzyskane wyniki dają możliwość szerszego spojrzenia na problemy występujące podczas eksploatacji urządzeń kondensacyjnych i związanych z nimi nadciśnieniowymi systemami kominowymi. Przeprowadzone badania mogą stanowić również wytyczne do zagadnień utylizacji kondensatów.1. Wstęp Podczas spalania 1 m3 gazu ziemnego powstaje około 1,6 kg pary wodnej, która kondensuje w systemie kominowym lub jest emitowana wraz ze spalinami do atmosfery. Wraz z każdym kilogramem emitowanej pary, poprzez układ kominowy tradycyjnych urządzeń grzewczych, tracone jest bezpowrotnie ok. 2 500 kJ ciepła [1]. Znaczną część tego ciepła można odzyskać skraplając unoszoną ze spalinami parę wodną. W związku z tym sprawność kotłów wykorzystujących tzw. techniki spalania kondensacyjnego może być nawet o ok. 20% wyższa od kotłów tradycyjnych. Dzięki wysokiej sprawności urządzenia te cieszą się dużą popularnością a ich sprzedaż stanowi obecnie połowę krajowego rynku kotłów gazowych i szacowana jest na około 200 tys. sztuk rocznie. Charakterystyczny jest również wysoki wzrost dynamiki sprzedaży tych urządzeń w Polsce w ostatnich latach [2]. Według danych za 2009 rok w gospodarstwach domowych w Polsce (ponad 6,5 mln odbiorców) spalane było około 3,7 mld m3 gazu ziemnego, co stanowiło prawie 30% całkowitego krajowego zapotrzebowania na ten nośnik energii [3]. Zakładając, że w perspektywie niedługiego okresu czasu znaczna część gazu w sektorze komunalno-bytowym będzie spalana w wysokosprawnych kotłach kondensacyjny[...]

Effect of selected parameters of thermal pretreatment of bituminous coal on the mercury removal efficiency Wpływ wybranych parametrów procesu termicznej obróbki węgla kamiennego na skuteczność usuwania rtęci DOI:10.12916/przemchem.2014.2034


  Two Polish bituminous coals were thermally pretreated in stationary bed at 110-330°C in N2, air, CO2 or H2 streams to study the Hg removal efficiency. The efficiency was the highest for H2 (quite 80%) and increased with increasing the final temp. of the process and decreasing heating rate. Dwa niewzbogacone węgle kamienne poddano obróbce termicznej, analizując wpływ końcowej temperatury procesu, szybkości ogrzewania, czasu wytrzymywania w końcowej temperaturze, uziarnienia węgla oraz rodzaju i natężenia przepływu gazu nośnego na zawartość rtęci w produkcie końcowym. Największy wpływ na skuteczność usunięcia rtęci miała końcowa temperatura procesu, szybkość ogrzewania oraz rodzaj i natężenie przepływu gazu nośnego. Rtęć charakteryzuje się bardzo toksycznymi właściwościami1). Jej emisja do środowiska w każdej formie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ponieważ podlega ona naturalnemu obiegowi2). W środowisku rtęć jest kumulowana przez rośliny oraz ryby i razem z nimi przedostaje się do łańcucha pokarmowego człowieka. Za główne źródło emisji rtęci spowodowanej działalnością człowieka uważa się procesy spalania paliw kopalnych3-6). Problem ten jest szczególnie istotny w Polsce, której sektor energetyczny jest oparty na węglu. Roczną emisję rtęci w Polsce szacuje się na poziomie 10 Mg7).Jednym ze sposobów ograniczenia emisji rtęci jest użytkowanie węgla o małej zawartości tego pierwiastka. Paliwo takie można wytworzyć w procesie obróbki termicznej8, 9). Metoda ta może znaleźć zastosowanie zarówno w elektrowniach węglowych10), jak i w instalacjach zgazowania węgla, które w niektórych krajach przeżywają obecnie dynamiczny rozwój11). Na efektywność tego procesu ma wpływ kilka paramentów, ale najistotniejszym czynnikiem jest temperatura. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość rtęci uwalnianej z węgla. Niemiej jednak dla niektórych węgli kamiennych w temp. powyżej 400°C obserwuje się spadek skuteczności tego p[...]

 Strona 1