Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Tatarczak"

Study on the surface of the polymer insert of the knee replacement using pulsed thermography DOI:


  Providing of joint prostheses with high reliability is particularly important because the loss of their functional properties may cause invasive surgery revision. The main exploitation problems with prostheses are loosening (septic or aseptic) and the wear of inserts made of UHMWPE. Identification of the types and mechanisms of cooperating surfaces wear of the knee prostheses affects the improvement of materials selection, design and increase their reliability and durability. Typical kinds of damage of UHMWPE element of the prosthesis include abrasive wear, plastic deformation and creep, fatigue wear (pitting), changing the chemical composition and colour, changing in the structure, cracking. This paper presents the test results of the UHMWPE insert surface of the knee replacement which was used by the patient for 13 months. Microscopic studies, pulse thermography and 3D scanning of the UHMWPE insert were carried out. 3D scanning element has paved the way for reconstruction of the shape of the working surface of the insert of prosthesis. Surface defects in the tested insert were revealed by using innovative methods of pulsed thermography. In order to identify defects, located on the surface, microscopic studies were carried out. They have shown a complex mechanism of wear. Many signs of abrasive wear, fatigue wear (pitting) and microcracks have been observed. Analysis of the bio-bearing operation also indicates the signs of early fatigue wear. The causes of wear of tested elements include too high load applied exceeding several times the weight of the human body, closed space in which products of friction are accumulated. Key words: knee replacement, wear mechanisms, ultra-high molecular weight polyethylene.1. INTRODUCTION The knee joint is the most often undergoing traumatic damage and is the most susceptible to the occurrence of various types of pathologies in the human body. A deformation of the joint is caused by a degenerative disease a[...]

Badanie stanu powierzchni wkładki polimerowej endoprotezy stawu kolanowego metodą termografii impulsowej DOI:10.15199/28.2016.2.5

Czytaj za darmo! »

1. CEL PRACY Celem pracy jest określenie charakteru uszkodzeń powierzchni wkładki endoprotezy stawu kolanowego wykonanej z PE-UHMW usuniętej reoperacyjnie z powodu obluzowania aseptycznego po 13 miesiącach użytkowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik badania powierzchni materiału. 2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Przedmiotem badań była częściowo związana endoproteza stawu kolanowego (rys. 1) usunięta reoperacyjnie z powodu obluzowania aseptycznego po 13 miesiącach użytkowania. W celu przestrzennego odtworzenia kształtu powierzchni roboczej wkładki endoprotezy została ona zeskanowana za pomocą skanera SMARTTECH 3D. Ponieważ rozpraszająca promienie świetlne powierzchnia polietylen[...]

Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Part 1. Mechanical and structural properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. I. Właściwości mechaniczne i strukturalne DOI:10.15199/62.2016.11.18


  Biodegradable starch was filled with wollastonite, modified by addn. of Arabic gum (8-16% by mass) and used for prodn. of films by soln. casting. The films were studied for structural and mech. properties. The addn. of arabic gum resulted in an increase in deformation limits and decrease in Young modulus. Przeprowadzono badania wpływu dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne folii polimerowych skrobia/wollastonit wytwarzanych metodą castingową. Wartości parametrów strukturalnych i materiałowych wyznaczono podczas testu quazi-statyczengo jednoosiowego rozciągania. Dodatek gumy arabskiej spowodował obniżenie wartości modułu sprężystości wzdłużnej Younga oraz wzrost energii sprężystej, pracy do zerwania oraz odkształcenia sprężystego i granicznego. Zastosowanie biodegradowalnych opakowań spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony nie tylko producentów, ale i proekologicznie nastawionej części społeczeństwa. Wśród poszukiwanych nowych materiałów na szczególną uwagę zasługują polimery pochodzenia naturalnego, takie jak polisacharydy czy białka1). Po folie opakowaniowe wytwarzane na bazie naturalnych polimerów polisacharydowych sięga obecnie głównie przemysł spożywczy i farmaceutyczny oraz rolnictwo2). Do najczęściej stosowanych biopolimerów należy skrobia, której wysoka zdolność do zagęszczania lub suspendowania umożliwia tworzenie żeli, folii lub błon. Jedną z głównych wad wytwarzanych obecnie folii są ich niezadowalające właściwości mechaniczne. W celu poprawy tych właściwości dodaje się różne napełniacze funkcjonalne do głównego biopolimeru obok plastyfikatora, który podczas podgrzewania skrobi gwarantuje jej żelatynizację. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie nową grupą nanonapełniaczy3). Zalicza się do niej zarówno materiały pochodzenia nieorganicznego, takie jak grafen, nanorurki węglowe oraz nanocząstki metali (Cu, Ag, Au) i tlenków metali (ZnO, TiO2, MgO), jak również materiały pochodzenia org[...]

Studies on compression strength of superphosphate and urea granules Badania wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu i mocznika DOI:10.15199/62.2016.1.22


  Com. superphosphate and urea granules were examd. for compression strength in function of their mass and diam. The mean crushing forces were 92.24 N for superphosphate, and 17.39 N for urea but the detd. values differed significantly from the av. ones. The granule mass relationships of the crushing force were presented as regression lines. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu i mocznika w zależności od ich masy i średnicy. Średnia wartość siły niszczącej granule superfosfatu wyniosła 92,24 N, a granule mocznika 17,39 N. Jednakże dla poszczególnych frakcji wartości siły niszczącej zdecydowanie odbiegają od średniej i zawierają się w przedziale 10,8-255 N dla superfosfatu oraz 3,91-40,7 N dla mocznika. Zależność siły niszczącej granule od ich masy przedstawiono za pomocą krzywych regresji, które następnie poddano walidacji polegającej na ocenie stopnia zgodności wartości wyznaczonych na podstawie modelu z rzeczywistymi wartościami uzyskanymi w badaniach wytrzymałościowych. Nawożenie mineralne roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów1). Do podstawowych czynników decydujących o jakości wykonywanego zabiegu zalicza się równomierny rozkład nawozu na powierzchni pola. Nierównomierne rozmieszczenie nawozu na polu wpływa na zmniejszenie plonów, a niewykorzystany przez rośliny nawóz może prowadzić do zanieczyszczenia lub degradacji środowiska naturalnego2-6). W grupie maszyn do nawożenia mineralnego największy udział stanowią rozsiewacze z odśrodkowym zespołem wysiewającym, które charakteryzują się zwartą i prostą budową, dużą szerokością roboczą, a także trwałością i niezawodnością7, 8). Niestety, oprócz zalet rozsiewacze tarczowe mają wady, a jedną z podstawowych jest rozdrabnianie granul nawozu przez łopatki umocowane na szybko obracającej się tarczy. Potwierdzeniem tego są najnowsze badania wpływu parametrów k[...]

 Strona 1