Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam Grzelka"

WIELOWIDOKOWA SYNTEZA W SYSTEMACH TELEWIZJI SWOBODNEGO PUNKTU WIDZENIA DOI:10.15199/59.2016.6.14


  MULTIVIEW SYNTHESIS IN FREE-VIEWPOINT TELEVISION SYSTEMS Streszczenie: W artykule opisano metodę syntezy widoków wirtualnych wykorzystującą informację o teksturze i głębi z wielu widoków rzeczywistych. Przedstawione wyniki eksperymentalne potwierdzają znaczącą poprawę jakości syntezy w porównaniu do algorytmów wykorzystujących jedynie dwa sąsiednie widoki. Abstract: In the article we described a method of virtual view synthesis, which uses texture and depth information from multiple real views. Presented results confirm significant quality improvement compared to algorithms based on two neighboring real views only. Słowa kluczowe: synteza widoków wirtualnych, telewizja swobodnego punktu widzenia, swobodna nawigacja, system wielokamerowy Keywords: virtual view synthesis, free-viewpoint television, free navigation, multicamera system 1. WSTĘP Telewizja swobodnego punktu widzenia (ang. Free- Viewpoint Television - FTV) jest usługą pozwalającą widzowi na swobodną nawigację wokół sceny zarejestrowanej przy użyciu odpowiedniego systemu wielokamerowego. Systemy tego rodzaju mogą zawierać nawet kilkaset kamer [10], jednakże powszechniejsze i zdecydowanie praktyczniejsze są systemy liczące kilka do kilkunastu kamer [4],[5]. W celu zapewnienia w pełni swobodnej nawigacji użytkownika, wybór jego punktu widzenia, czyli punktu, z którego obserwuje on scenę, nie może ograniczać się wyłącznie do fizycznych pozycji kamer (zwłaszcza w systemach, w których odległości pomiędzy kamerami są znaczne). Rys. 1. Idea systemu telewizji swobodnego punktu widzenia Aby umożliwić płynny ruch widza wokół sceny, konieczne jest stworzenie (synteza) pośrednich, wirtualnych widoków - obrazów, które byłyby zarejestrowane przez kamery stojące pomiędzy rzeczywistymi urządzeniami. Ideę tę pokazano na rys. 1. Widoki wirtualne w systemach telewizji swobodnego punktu widzenia tworzone są na podstawie przestrzennego modelu sceny, zazwyczaj danego w postaci e[...]

SEGMENTACJA OBRAZU W ESTYMACJI MAP GŁĘBI DOI:10.15199/59.2016.6.16


  IMAGE SEGMENTATION IN ESTIMATION OF DEPTH MAPS Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wykorzystania segmentacji obrazu używając superpikselizacji w estymacji map głębi. Odpowiednie dobieranie współczynnika gładkości na podstawie lokalnej charakterystyki obrazu pozwala na jednoczesne zmniejszenie czasu estymacji map oraz zwiększenie dokładności ich optymalizacji. Pozwala to na uzyskanie dobrej jakości wirtualnych widoków w celach swobodnej nawigacji między kamerami systemu telewizji swobodnego punktu widzenia. Abstract: In this paper method of depth map estimation using superpixel image segmentation is presented. Optimal selection of smoothing coefficient, based on local image characteristics, simultaneously decreases time of depth map estimation and improves its accuracy. Better quality of depth maps allows to calculate proper virtual views for free navigation in free-viewpoint television systems. Słowa kluczowe: mapa głębi, segmentacja obrazu, superpiksele, telewizja swobodnego punktu widzenia Keywords: depth map, image segmentation, superpixels, free-viewpoint television 1. WSTĘP Podstawową cechą systemów telewizji swobodnego punktu widzenia jest możliwość swobodnej nawigacji wokół zarejestrowanej sceny. Systemy takie składają się zazwyczaj z co najmniej 10 kamer rozmieszczonych na łuku, bądź tak aby ich osie optyczne były równoległe [1]. W celu umożliwienia swobodnej nawigacji konieczna jest synteza widoków wirtualnych znajdujących się w miejscach innych niż pozycje kamer rzeczywistych. Badania nad systemami FTV stanowią obecnie jeden z najchętniej opisywanych zagadnień dotyczących telewizji, co ma odzwierciedlenie w działalności utworzonej podgrupy MPEG-FTV międzynarodowej grupy standaryzacyjnej MPEG [2]. Najczęściej przedstawiane proponowane zastosowania takich systemów obejmują transmisje z wydarzeń sportowych (stadiony piłkarskie, hale sportowe), czy kulturalnych. Synteza widoków wirtualnych oparta jest n[...]

ZWIĘKSZANIE ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU I MAPY GŁĘBI W CELU POPRAWY JAKOŚCI SYNTEZY WIDOKÓW WIRTUALNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.57


  Telewizja swobodnego punktu widzenia (ang. Free- Viewpoint Television, FTV) umożliwia widzowi wirtualne przemieszczanie się w zarejestrowanej przy pomocy systemu wielokamerowego scenie. Istniejące systemy wielokamerowe liczyć mogą do kilkuset kamer [14], jednakże wyklucza to ich użyteczność w kontekście rejestracji jakichkolwiek nieeksperymentalnych materiałów, jak choćby transmisji wydarzeń sportowych. Praktyczny system charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi rozmiarami, licząc od kilku do kilkunastu kamer [1,5,8]. Ażeby zapewnić widzowi płynną nawigację, nie można swobody jego ruchu ograniczyć wyłącznie do pozycji rzeczywistych kamer wchodzących w skład systemu wielokamerowego - należy umożliwić widzowi spoglądanie na scenę również z pozycji pośrednich. Implikuje to konieczność syntezy widoków wirtualnych, czyli stworzenia obrazów rejestrowanych przez wirtualne kamery, znajdujące się pomiędzy rzeczywistymi urządzeniami. Rys. 1. Idea systemu telewizji swobodnego punktu widzenia Idea systemu telewizji swobodnego punktu widzenia przedstawiona została na rys. 1, gdzie kolorem pomarańczowym oznaczono rzeczywiste kamery tworzące system wielokamerowy, a kolorem szarym przykładowe widoki wirtualne. 2. SYNTEZA WIDOKÓW WIRTUALNYCH Najbardziej rozpowszechniona metoda syntezy widoków wirtualnych bazuje na reprezentacji "głębia - obraz" (ang. Depth-Image-Based Rendering, DIBR) [13]. Rozwiązanie takie jest szeroko stosowane chociażby w kompresji obrazu wielowidokowego [2], czy też w uznanym, powszechnie stosowanym oprogramowaniu odniesienia, tworzonym przez grupę normalizacyjną MPEG - VSRS (View Synthesis Reference Software) [12]. Metoda odniesienia stworzona została na potrzeby prostych systemów wielokamerowych, w których to kamery ustawione są równolegle, a przetwarzanie obrazu jest zdecydowanie prostsze. Pomimo zaadaptowania VSRS do dowolnego (np. łukowego) ustawienia kamer, istnieją lepsze metody syntezy, jak choćby zapropo[...]

ESTYMACJA GŁĘBI DLA SYSTEMÓW WIELOWIDOKOWYCH DOI:10.15199/59.2017.6.75


  Nowe zastosowania trójwymiarowej reprezentacji zarejestrowanych scen, takie jak telewizja swobodnego punktu widzenia [1][12], czy systemy rzeczywistości wirtualnej, pokazują znaczenie i konieczność dalszego rozwoju metod tworzenia treści trójwymiarowej. Jedną z najpowszechniejszych reprezentacji takich treści jest użycie widoków zarejestrowanych przez kamery wraz z odpowiadającymi im mapami głębi. Mapy głębi, najczęściej reprezentowane jako obrazy w skali szarości, przedstawiają odległość punktów zarejestrowanej sceny od płaszczyzny przetwornika kamery. W tym artykule rozważana będzie estymacja głębi na podstawie widoków zarejestrowanych przez kamery systemu wielokamerowego. Mapy głębi mogą być estymowane dla każdej kamery niezależnie, korzystając jedynie z sąsiednich widoków (lewego i prawego). Taka metoda nie zapewnia jednak odpowiedniej spójności przestrzennej, ponieważ głębia pewnych obiektów może być wtedy różna dla sąsiednich widoków. Różnice w głębi w różnych widokach są jedną z przyczyn błędnie tworzonych widoków wirtualnych, stanowiących podstawę swobodnej nawigacji dookoła sceny. Tworzenie map głębi podczas estymacji wielowidokowej, wykorzystującej wszystkie zarejestrowane widoki, zapewnia spójność głębi obiektów w sąsiednich widokach. Jednakże, taka estymacja jest bardzo czasochłonna, szczególnie jeżeli kamery systemu są swobodnie rozstawione dookoła sceny i nie przyjęto żadnych założeń dotyczących ich położenia i liczby. Dla przykładu, metoda [14] pozwala na tworzenie map głębi w czasie rzeczywistym. Niestety, konieczne jest jednak zastosowanie czterech kamer o równoległych osiach optycznych i ściśle określonym rozstawieniu, co zmniejsza liczbę ewentualnych zastosowań takiego systemu. Czas estymacji jest również ściśle powiązany z rozdzielczością zarejestrowanych widoków. Możliwe jest tworzenie map głębi dla zdecymowanych obrazów wejściowych, co znacząco skraca czas estymacji, a następnie zwiększenie mapy g[...]

 Strona 1