Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW PIETRZYKOWSKI"

Zastosowanie metody chromatograficznej w badaniach węgli aktywnych

Czytaj za darmo! »

Warstwy węgli aktywnych typu gazowego zastosowano jako adsorpcyjne kolumny chromatograficzne w pomiarach temperaturowych zależności czasów retencji metanu i etanu. Wyprowadzono równania empiryczne opisujące te zależności. Obliczono wartości ciepła adsorpcji metanu i etanu dla badanych węgli aktywnych. Obliczone wartości różniczkowych ciepeł adsorpcji skorelowano z wartościami energii charakt[...]

Badania nad adsorpcją dynamiczną par tert-butylobenzenu na węglu aktywnym otrzymanym z pestek owoców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji par tert-butylobenzenu (TBB) na warstwach węgli aktywnych w warunkach dynamicznych. Proces przebicia warstw zilustrowano krzywymi wyjścia (izoplanami) TBB. Analizowano wpływ rodzaju węgla (struktury mikroporowatej wyznaczonej z równania Dubinina-Raduśkeνića1)) oraz jego uziarnienia na przebieg izoplan, pojemność dynamiczną i efektywność adsorpcji. W[...]

Badania wpływu stopnia zużycia dynamicznego warstw węgli aktywnych na ich parametry retencyjne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań kilku typów handlowych węgli aktywnych wykazano, że częściowe (kontrolowane) zużycie złoża adsorpcyjnego substancji dobrze adsorbujących się w warunkach dynamicznych powoduje spadek czasów retencji metanu i etanu proporcjonalny w szerokim zakresie do stopnia zużycia złoża. Zakres liniowych zmian czasów retencji w funkcji stopnia zapełnienia pojemności adsorpcyjnej zależy o[...]

Badanie adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu na komercyjnych węglach aktywnych D43/1 i D55/2 pod kątem zastosowania ich w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu (TBB) dla komercyjnych węgli aktywnych D43/1 i D55/2 o znacznie zróżnicowanej strukturze porowatej, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Carbo- Tech, Essen. Wyznaczono krzywe wyjścia par TBB dla próbek otrzymanych z tych węgli po ich rozdrobnieniu i rozsianiu na sitach standardowych. Otrzymane krzywe wyjścia interpret[...]

Teoretyczna ocena adsorpcyjnych właściwości węgla aktywnego w stosunku do toksycznych substancji fosforoorganicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie doświadczalnych izoterm adsorpcji benzenu przedstawiono teoretyczną analizę właściwości adsorpcyjnych węgla aktywnego w stosunku do toksycznych substancji fosforoorganicznych. Posłużono się rozwiązaniami zaczerpniętymi z teorii o objętościowym zapełnianiu mikroporów, rozwiniętej dla niejednorodnych, mikroporowatych adsorbentów. Wyznaczono izotermy adsorpcji niektórych substancji fosforoorganicznych na powierzchni próbek węgla aktywnego o mikroporowatej strukturze. Eksperymentalne badanie adsorpcyjnych właściwości węgla aktywnego w stosunku do toksycznych substancji fosforoorganicznych jest zadaniem trudnym i niebezpiecznym. W związku z tym podejmuje się próby opracowania metody umożliwiającej przewidywanie adsorpcyjnych właściwości węgla aktywnego w stosunku do wspomnianych substancji trujących na podstawie adsorpcji substancji znacznie mniej toksycznych, np. benzenu. Właściwości tego adsorbatu przyjmuje się jako standardowe, szczególnie w wypadku wyznaczenia izoterm adsorpcji na powierzchni węgla aktywnegoX). W celu określenia adsorpcyjnych właściwości analizowanego węgla aktywnego w stosunku do wybranego adsorbatu fosforoorganicznego należy precyzyjnie scharakteryzować strukturę porowatą tego węgla, determinującą wspomniane właściwości. Charakterystykę tę można uzyskać na podstawie doświadczalnej izotermy adsorpcji par benzenu na badanym adsorbencie węglowym, wykorzystując najnowsze osiągnięcia teorii o objętościowym zapełnianiu mikroporów w strukturach niejednorodnych2). W ogólnym przypadku wyznaczona doświadczalnie ilość zaadsorbowanej substancji przypadająca na jednostkę masy węgla aktywnego (a dośw) Jest sumą adsorpcji: w mikroporach (ami), w mezoporach (ame) i na powierzchni makroporów (ama): Om w = ami + ame + ama (1) Zgodnie z ostatnimi zaleceniami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC)3) mikroporami są nazywane pory o promieniu mniejszym niż 2 nm, mezoporami - pory o promieniu większy[...]

 Strona 1