Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"kazimierz szczeciński"

Kompozytowe warstwy azotowane podnoszące odporność stali na zużycie tribologiczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością podniesienia odporności na zużycie tribologiczne warstw azotowanych poprzez dodatek fosforu do warstwy powierzchniowej w postaci fosforanów. Badania prowadzono na stali węglowej i niskostopowej. Stwierdzono, że obserwowane bardzo dobre zachowanie warstw tleno-siarko-azotowanych w warunkach zużycia tribologicznego nie jest efektem podwyższonej[...]

Charakterystyka właściwości tribologicznych warstw azotowanych na stali konstrukcyjnej

Czytaj za darmo! »

Elementy .lizgowe maszyn pracuj.cych w gornictwie czy budownictwie s. cz.sto nara.one na z.o.one oddzia.ywanie .rodowiska. Sk.adaj. si. na nie nast.puj.ce czynniki: a) wysokie naciski jednostkowe wynikaj.ce z obci..e. ca.kowitych, b) obci..enia zmienne o udarowym charakterze dzia.ania, c) intensywne zu.ycie .cierne wywo.ane warunkami pracy (py.y, kurz, piasek itd., cz.sto o du.ym stopniu rozdrobnienia), d) agresywne oddzia.ywanie .rodowiska korozyjnego, e) niedostateczne smarowanie wynikaj.ce z nierownomiernej pracy oraz braku zabiegow konserwuj.cych. Stan warstwy wierzchniej tego typu elementow decyduje o przed.u.eniu ich .ywotno.ci i zapewnieniu bezpiecze.stwa u.ytkowania. Podstawow. technologi. stosowan. w cz..ci elementow, np. .o.ysk pier.cieniowych si.ownikow pracuj.cych w takich warunkach, jest hartowanie. Podnosi ono twardo.. warstwy powierzchniowej i spe.nia wymagania technologiczne dla tego typu wyrobow w przypadku mniej obci..onych podno.nikow hydraulicznych (np. w podno.nikach samochodowych czy wozkach wid.owych). Wzrost obci..enia oraz pojawienie si. dodatkowych czynnikow, takich jak korozja czy zu.ycie .cierne, powoduje wzrost intensywno.ci zu.ycia pracuj.cych cz..ci. Elementy takie jak tuleje cz.sto wykonywane s. z br.zu. Poprawia to ich tribologiczne warunki pracy przez zmniejszenie wspo.czynnika tarcia. Jednak w warunkach wysokich obci..e. jednostkowych materia. podlega intensywnemu zu.yciu. Poza tym znacznie wzrasta koszt ca.ej konstrukcji. Dlatego wskazane jest zast.pienie elementow wykonywanych z br.zu ta.szymi elementami stalowymi, poddanymi obrobce powierzchniowej. Pewn. popraw. uzyskuje si., stosuj.c warstwy azotowane. Jednak.e z.o.ony i wysoki stan napr..e. podczas pracy oraz warunki tribologiczne w tego typu po..czeniach .lizgowych wymagaj. zastosowania warstw o z.o.onej budowie . warstw kompozytowych. Warstwy tego typu [...]

Wpływ stanu wyjściowego powierzchni na formowanie warstwy azotowanej stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

Stal austenityczna jest materiałem szeroko stosowanym w technice ze względu na bardzo dobre właściwości korozyjne. Jej stosunkowo niskie właściwości mechaniczne spowodowały, że zainteresowano się zastosowaniem obróbki powierzchniowej w celu zwiększenia jej twardości i odporności na zużycie tribologiczne. Niskotemperaturowe azotowanie jest obróbką o największych możliwościach aplikacyjnych. W procesie azotowania stali austenitycznej poniżej 500°C formuje się warstwa zbudowana z tak zwanej fazy S. Charakteryzuje ją duża twardość i dobra, porównywalna z austenitem, odporność korozyjna [1, 2]. Podstawowym problemem materiałowym związanym z otrzymywaniem warstw zbudowanych z fazy S jest metastabilność tej fazy - po krótszym lub dłuższym czasie wygrzewania następuje jej rozpad z wydzieleniem azotków chromu i/lub żelaza, co wpływa negatywnie na odporność korozyjną materiału [1, 2]. Do podstawowych czynników decydujących o budowie fazowej powstającej warstwy należy temperatura i czas obróbki. W większości prezentowanych prac stwierdzono, że długotrwałe wygrzewanie prowadzi do rozpadu fazy S na azotek CrN i ferryt [3÷5]. Oprócz azotku CrN identyfikowano również azotek Cr2N. Według Christiansena i wsp. [6] mechanizm rozpadu fazy S zależy także od składu chemicznego stali austenitycznej, wpływającego na zakres stabilności termodynamicznej austenitu [6]. Z badań własnych wynika, że poza wcześniej wymienionymi czynnikami, o budowie fazowej warstw azotowanych może decydować rodzaj gazu stosowanego do rozpylania podczas oczyszczania powierzchni z tlenków chromu oraz skład atmosfery obróbczej [2, 7]. Badania własne wykazały, że zastosowanie azotu jako gazu rozpylającego sprzyja tworzeniu azotków już na etapie rozpylania. Ich obecność determinuje późniejszy wzrost warstwy azotowanej, prowadząc do zwiększonego udziału azotków [2]. Wzrost zawartości azotu w atmosferze obróbczej wpływa także na intensyfikację wydzielenia azotków chromu w warstw[...]

 Strona 1