Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra GROCHALA"

Ocena dokładności modelu SRTM 1 dla wybranych obszarów Polski DOI:10.15199/50.2016.8.3


  Numeryczne modele terenu są bazą wiedzy o wysokości terenu. W naukach geodezyjnych kluczowym zagadnieniem jest dokładność modeli terenowych. Jednym z głównych źródeł informacji o rzeźbie terenu są dane z Radarowej Misji Topograficznej Promu Kosmicznego SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Dostarczają one informacje na dwóch poziomach szczegółowości: rozdzielczość 1˝ (SRTM 1) oraz rozdzielczość 3˝ (SRTM 3). Badania zostały przeprowadzone w celu określenia dokładności modelu STRM pozyskanego w paśmie X dla obszaru Polski (dostępnego nieodpłatnie od września 2014r). Ocenę przeprowadzono w oparciu o porównanie wysokości punktów pomierzonych techniką GPS RTK oraz pomierzonych na modelu, przetransformowanych do wspólnego układu wysokościowego. Dokonano analizy statystycznej wyników pomiarów. Miarą wstępnej oceny dokładności były błędy średnie obliczone na podstawie różnic pomiędzy wysokościami punktów profili mierzonymi w terenie i na modelu. Z badań wynika, że model SRTM 1 na obszarze Polski jest obarczony błędem systematycznym na terenach nizinnych. Po uwzględnieniu błędu systematycznego, analiza dokładności modelu SRTM 1 dla wybranych fragmentów Polski wykazała błędy RMS na poziomie ±0,9 m dla terenów nizinnych oraz ±8,4 m dla terenów górzystych. Modele SRTM 1 i SRTM 3 cechują się zbliżoną dokładnością na terenach równinnych. Natomiast na terenach górzystych model SRTM 1 wykazuje wyższą dokładność niż SRTM 3. Słowa kluczowe: SRTM, NMT, dokładność, profile terenowe, interferometria radarowa.Wprowadzenie Numeryczne modele terenu są bazą informacji o topografii terenu. Znajdują zastosowanie w wielu pracach z zakresu różnorodnych dziedzin. Należy mieć tu na uwadze szereg analiz przestrzennych i wizualizacje 3D do zarządzania kryzysowego, zastosowań militarnych, symulacji, zagospodarowania przestrzennego, ale numeryczne modele terenu odgrywają również zasadniczą rolę podczas opracowywania ortofotomap. W pracach tych niejednok[...]

Aspekty opracowania ortofotomapy cyfrowej w podczerwieni na podstawie danych pozyskanych z niskiego pułapu DOI:10.15199/50.2015.11.1


  Ortofotomapa cyfrowa jest jednym z podstawowych produktów fotogrametrycznych. Do jej opracowania niezbędne są dane obrazowe pozyskiwane z pułapu satelitarnego lub lotniczego. Z uwagi jednak na znaczny rozwój fotogrametrii niskiego pułapu, obserwowany w ostatnich latach, do opracowania ortofotomapy coraz częściej wykorzystuje się dane pozyskiwane z pokładu bezzałogowego statku latającego (BSL). Realizacja nalotu bez obecności pilota na pokładzie i stosowanie odpowiedniej aparatury, z pewnością obniża koszt opracowania, nie tracąc przy tym na jakości produktu. Obecny rynek jest bogaty w tanie BSL oraz niedrogie i zarazem wysokorozdzielcze kamery cyfrowe. Stwarza to duże możliwości tej technologii pomiarowej. Istotną zaletą pomiaru BSL jest także krótki czas pozyskania danych. W artykule zaprezentowany został proces pozyskania oraz opracowania danych obrazowych z niskiego pułapu. Do rejestracji zobrazowań wykorzystano bezzałogowy statek latający UX 5, na którym zamontowana została kamera niemetryczna Sony Nex 5T. Kamera na zdolność rejestracji promieniowania z zakresu R, G oraz NIR (800-1100 nm). W celu pozyskania wyłącznie zakresu NIR podczas pomiaru wykorzystano właściwości filtra podczerwonego, który pozwolił na odcięcie promieniowania widzialnego i rejestrację wyłącznie zakresu NIR. W wyniku opracowania otrzymanych danych wygenerowano trzy ortofotomapy cyfrowe, które zostały poddane analizie dokładności. Zbadano również możliwość wykorzystania danego produktu fotogrametrycznego w zastosowaniach geodezyjnych. Słowa kluczowe: bezzałogowe statki latające, kamera niemetryczna, ortofotomapa, bliska podczerwień.1. Wprowadzenie Technologia bezzałogowych statków latających silnie rozwija się w ostatnich latach i coraz chętniej wykorzystywana jest w opracowaniach z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Bezzałogowce pozwalają na wykonanie misji fotogrametrycznych z niskiego pułapu, pozyskanie danych w stosunkowo krótkim czasie, a zarazem z[...]

 Strona 1