Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Nowak"

Polietylenowe tworzywa recyklatowe do zastosowań w elektroizolacji

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano eksperyment, w którym przeprowadzono badanie wpływu klimatu WGS (wilgotne gorąco stałe) na recyklaty polietylenowe o różnej strukturze, przedstawiono wyniki badań w postaci zależności podstawowych właściwości elektrycznych i zmian masy od czasu starzenia. Podano wyniki eksperymentalne oraz ich matematyczny model przy użyciu trójparametrowego rozkładu Hoerla. Podano wstępną suges[...]

Zmodyfikowany sposób oczyszczania solanki do produkcji chloru i chloranu(V) sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję oczyszczania solanki (roztworu NaCl) przeznaczonej do przemysłowych procesów elektrochemicznych. Koncepcja ta obejmuje usuwanie jonów Ca2+ i Mg2+ metodą wodorotlenowo-węglanową oraz oddzielanie jonów siarczanowych(VI) za pomocą anionitu cyrkonylowego. Produktami takiego bezodpadowego oczyszczania są także osad CaCO3+Mg(OH)2, mogący znaleźć zastosowanie jako nawóz wapniowo-magnezowy, oraz bezwodny siarczan(VI) sodu o czystości technicznej. Com. NaCl was dissolved in H2O and purified by pptn. of Ca(OH)2 and Mg(OH)2 with NaOH or Na2CO3, filtration, acidification with H2SO4 and removal of sulfate ions with an ion exchange resin. The purified brine was used for prodn. of Cl2 and NaClO3. All by-products were reprocessed to avoid any formation of wastes. P[...]

Elektrochemiczne wielostopniowe wydzielanie miedzi z roztworów CuSO4 na przepływowych katodach węglowych


  Wykonano badania warunków elektrochemicznego wydzielania miedzi z roztworu CuSO4 (1,0 g Cu2+/dm3) w elektrolizerze z sześcioma katodami nasypowymi, przez które oczyszczany roztwór przepływa kolejno (szeregowo). Stosowano trzy rodzaje wypełnienia katod: sześciany grafitowe 10×10×10 mm, wałeczki grafitowe o średnicy 5 mm i wysokości 5 mm oraz nieregularne kawałki koksu o wymiarach 3-5 mm. Najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu katod z koksu, uzyskiwano stężenie końcowe 1-3 mg Cu2+/dm3. Przedstawiono koncepcję elektrolizera z przestawianymi katodami, w którym możliwe jest uzyskiwanie stężenia poniżej 0,2 mg Cu2+/dm3. Cu was electrochem. removed from an aq. soln. of CuSO4 (1.0 g Cu2+/L) in a cell with 6 bulk cathodes made of graphite cubes 10×10×10 mm, graphite rollers diam. 5 mm, height 5 mm and irregular coke chunks 3-5 mm in size. The final concn. was decreased down to 1-3 mg Cu2+/L when coke chunks were used as the cathode. A new concept of using removable cathodes shell decrease the Cu concn. down to below 0.2 mg Cu2+/L. Wśród cech charakteryzujących współczesny świat wymieniane są m.in. wzrost gęstości zaludnienia, uprzemysłowienie i urbanizacja. Szybki rozwój tych cech jest powodem - z jednej strony - rosnącego zapotrzebowania na czystą wodę, z drugiej - zanieczyszczania wód ściekami. Częstym składnikiem ścieków przemysłowych są związki metali ciężkich. Właściwości zachowania się (przemian, przepływów, gromadzenia się, uczestniczenia w procesach przyrodniczych itd.) niektórych metali ciężkich w różnych ekosystemach były przedmiotem wielu badań, opisanych w publikacjach i opracowaniach przeglądowych, np.1). Zwrócono uwagę na gromadzenie się niektórych metali w organizmach żywych, np. w rybach, co stwarza możliwość wprowadzania ich do organizmów ludzi2) i powodowania przewlekłych zatruć, często mających początkowo postać utajoną3). Jednym z metali ciężkich zanieczyszczających środowisko naturalne jest miedź. Zach[...]

Elektrochemiczne wydzielanie niklu z roztworów NiSO4 na nasypowych katodach węglowych


  Przedstawiono wyniki badań wydzielania niklu z roztworu NiSO4 w elektrolizerze o sześciu katodach wypełnionych koksem o wymiarach ziaren 3-5 mm, przez które oczyszczany roztwór przepływa szeregowo. Stwierdzono, że mimo rozwiniętej powierzchni katod nikiel z roztworów o stężeniu ok. 1 g Ni2+/dm3 wydziela się przy granicznej gęstości prądu, w postaci proszku. Zaproponowano prostą modyfikację perforowanych ścianek katod, ograniczającą wysypywanie proszku niklu i ułatwiającą jego pozostawanie w katodach. Wykazano, że w celu obniżenia stężenia niklu do poziomu określonego przez polskie przepisy (tj. do ≤ 0,5 mg/dm3), oczyszczany roztwór powinien przepływać kolejno przez dwa elektrolizery: w pierwszym wydziela się ok. 95% niklu (od < 1000 do 31-46 mg/dm3), w drugim uzyskuje się wymagane stężenie (ok. 0,1 mg/dm3). Ni ions were removed from aq. soln. of NiSO4 (1 g Ni2+/L) in a cell with 6 cathodes made of a coke chunks 3-5 mm in size. Ni powder was pptd. even at threshold current d. A modification of perforated walls of cathodes allowed to reduce Ni powder spill from bulk cathodes. To decrease the Ni concn. to below 0.5 mg/L, use of 2 cells was necessary. Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Bożenna Pisarska*, Mariusz Nowak Elektrochemiczne wydzielanie niklu z roztworów NiSO4 na nasypowych katodach węglowych Electrochemical removal of nickel from NiSO4 solution with bulk carbon cathodes Mgr inż. Mariusz NOWAK w roku 1984 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Jest zatrudniony w Oddziale Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych Specjalność: technologia chemiczna nieorganiczna, analiza termiczna, procesy membranowe. Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 231-49-77, fax: (32) 231-75-23, e-mail: bozenna.pisarska@ichn.gliwice.pl Dr inż. Bożenna[...]

Elektrochemiczne wydzielanie cynku z roztworów ZnSO4 w procesie ciągłym na nasypowych katodach węglowych


  Wykonano badania elektrochemicznego wydzielania cynku z roztworów ZnSO4 (ok. 1,0 g Zn2+/L) w elektrolizerze z sześcioma katodami nasypowymi, przez które oczyszczany roztwór przepływał kolejno. Wypełnienie katod stanowiły kawałki koksu o wymiarach 3-5 mm. Określono wpływ natężenia przepływu i gabarytowej gęstości prądu na końcowe stężenie cynku w roztworze, oraz na wydajność prądową i na jednostkowe zużycie energii elektrycznej. Wykazano, że w celu uzyskania dopuszczalnego stężenia cynku (to jest ≤2,0 mg/L) należy, przy zachowaniu określonych parametrów, przepuszczać roztwór przez kaskadę trzech elektrolizerów. Wyznaczono podstawowe wskaźniki eksploatacji takiej kaskady oraz jej trzech stopni (elektrolizerów). Zinc was recovered from aq. soln. of ZnSO4 (1,0 g Zn2+/L) by electrochem. redn. in, conducted in cell equipped with 6 bulk cathodes. Coke chunks 3-5 mm in size as were used cathode filling. The flow intensity and dimensional current d. had an effect on final Zn concn., current efficiency and unit electricity consumption. To decrease the Zn concn. down to below 2,0 mg/L), use of a cascade system (at least 3 cells) was necessary. Basic operating parameters for the cascade and each its step were set. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono wyniki badań wydzielania miedzi1) i niklu2) z roztworów odpowiednich siarczanów( VI) w elektrolizerze wyposażonym w nasypowe elektrody węglowe. Elektrolizer używany w badaniach był wyposażony w sześć katod połączonych pod względem doprowadzenia prądu równolegle; oczyszczany roztwór przepływał przez katody kolejno (szeregowo). Katody można było wyjmować z elektrolizera w celu wymiany wsadu;opisano taki sposób przestawiania i wymiany wsadu katod3), który ograniczał straty wydzielonego już metalu i umożliwiał uzyskiwanie małych (dopuszczalnych) stężeń usuwanego metalu w oczyszczanym roztworze. W uzupełnieniu badań wydzielania metali w elektrolizerze z przepływowymi katodami n[...]

Impact of binders addition on thermal decomposition of wood-derived boards Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych DOI:10.12916/przemchem.2014.120


  Four wood-based board wastes were examd. by derivatog. at 25-1100°C in air to det. mass losses and characteristic temps. of decompn. The wastes behave similarly as the wood. Activation energy of the first degree pyrolysis was calcd. for one of the wastes (164 kJ/mol). For comparison, wood was used in the study. Przedstawiono wyniki analizy derywatograficznej odpadowej stolarki podłogowej i drzwiowej. Analiza pozwoliła na opisanie poszczególnych etapów termicznego rozkładu próbek podczas ogrzewania oraz na określenie ich stabilności termicznej. W szczególności analiza ta miała na celu sprawdzenie, czy dodatek substancji wiążącej w płytach drewnopochodnych wpływa na charakter przebiegu procesu rozkładu termicznego. Dla celów porównawczych wykorzystano materiał drzewny. Odnotowane różnice mogą wynikać z obecności żywic zastosowanych w płytach jako substancje wiążące. Badania obejmowały też wyznaczenie energii aktywacji pierwszego stopnia pirolizy dla odpadu D1 metodą Kissingera, która pozwoliła na uzyskanie uśrednionej wartości energii aktywacji bez znajomości dokładnego mechanizmu reakcji.W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost wykorzystania płyt drewnopochodnych w pracach remontowo-budowlanych. Przemysł budowlany i meblarski, w Polsce i w Europie, wykorzystuje 90% zasobów płyt drewnopochodnych1). Krajami europejskimi przodującymi w zastosowaniu technologii bazujących na drewnie i tworzywach drewnopochodnych są kraje skandynawskie oraz Niemcy2). Do tworzyw drzewnych należą m.in. płyty wiórowe, płyty pilśniowe MDF (medium density fibreboard) i HDF (high density fibreboard). Materiały te są stosowane przede wszystkim w produkcji stolarki podłogowej, drzwiowej, ściennej oraz mebli3-5). Cechą wspólną tych materiałów jest obecność substancji wiążących. W płytach drewnopochodnych stanowią one ok. 10% masy. Są to kleje, żywice (mocznikowo-formaldehydowe, melaninowo- formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe) i parafiny3-[...]

Bezhalogenowe retardanty palenia o strukturze nano i mikro


  Przedstawiono wyniki badań procesu syntezy polikondensatów fosforanu melaminy i ich modyfikacji glinokrzemianem warstwowym. Postęp kondensacji fosforanu melaminy badano technikami termograwimetrycznymi DSC i DTG-TG w zakresie temp. 20-600°C oraz za pomocą analizy spektrometrycznej w podczerwieni FTIR. Wykazano istnienie korelacji pomiędzy czasem kalcynacji a poprawą stabilności termicznej preparatu. Badania skuteczności działania otrzymanych retardantów w polipropylenie wykazały palność UL-94 V-O dla czystego i modyfikowanego montmorylonitem polifosforanu melaminy (PM), przy indeksie tlenowym na poziomie 22,5% dla czystego i 21,0% modyfikowanego PM. Melamine polyphosphate (I) was prepd. by reaction of melamine with aq. H3PO4, optional filling with montmorillonite, and following thermal treatment at 330°C in presence of CO(NH2)2 and then studied for thermal stability, structure and capacity of fire retarding polypropylene. Addn. of the I fire retardant (25%) resulted in increasing the O2 index and decreasing flammability of the polymer. Ostatnie dziesięciolecia charakteryzuje coraz szersze zastosowanie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach techniki. W związku z tym obserwuje się ciągły rozwój rynku tzw. opóźniaczy palenia FR (flame retardant). Niezależne prognozy rynkowe przewidują, że w XXI w. będzie następował wzrost zużycia FR o 3-5% rocznie, a w Europie powyżej 5%1, 2). Tworzywa sztuczne są uważane za materiały przyszłości i problem ich łatwopalności musi zostać rozwiązany w skali masowej. Zużycie FR zależy od typu środka, zakresu stosowania i pochodzenia. Prawie 90% tych środków wykorzystuje się w procesach wytwarzania tworzyw sztucznych stosowanych w takich dziedzinach, jak elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja (obudowy telewizorów, komputerów, złącza, wtyczki, przekładki, osłony kabli), budownictwo, meblarstwo (obicia, kleje), transport (wyposażenie wnętrz środków masowej komunikacji) czy górnictwo (taśm[...]

Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne


  artykule scharakteryzowano warunki termiczne w zespole zbiorników Czorsztyn- -Sromowce Wyżne. Analizę oparto na wynikach pomiarów temperatury wody w wybranych pionach hydrometrycznych rozpatrywanych zbiorników oraz temperatury wody Dunajca powyżej i poniżej zbiorników. Badania terenowe wykonano w latach 2012-2013 w charakterystycznych dla poszczególnych pór roku warunkach hydrometeorologicznych. Wykazano przestrzenną i czasową dynamikę temperatury wody w zbiorniku Czorsztyn oraz rolę zbiornika Sromowce Wyżne w kształtowaniu temperatury wody odpływającej z wyżej położonego zbiornika Czorsztyn. Procesy termiczne w jeziorach naturalnych i zbiornikach zaporowych są kształtowane pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzących do wytworzenia się lub zaniku w masie wody warstw o odmiennych cechach termicznych. Według Cyberskiej (1975) stosunki termiczne w zbiornikach retencyjnych kształtują się inaczej niż w jeziorach naturalnych i są uzależnione głównie od tempa wymiany wody w zbiorniku oraz lokalizacji miejsc odpływu wód. Rozkład tem-peratury w zbiorniku w ciągu roku jest zróżnicowany i warunkowany dynamiką masy wody, będącej pod wpływem czynników meteorologicznych (temperatura powietrza, nasłonecznienie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru powodującego falowanie wody w zbiorniku) i hydrologicznych (ilościowa i termiczna zmienność dopływu oraz ilościowa zmienność odpływu wód ze zbiornika wynikająca z przebiegu sytuacji meteorologicznych w danym roku oraz ze sposobu gospodarowania wodą w zbiorniku). Znaczenie badań procesów termicznych jest związane z tym, że mają one istotny wpływ na przebieg procesów hydrochemicznych oraz rozwój życia biologicznego w środowisku wodnym zbiorników retencyjnych. Warunki termiczne kształtujące się w zbiornikach zaporowych decydują również o reżimie termicznym poniżej ich lokalizacji. W Polsce informacje o procesach termicznych w zbiornikach retencyjnyc[...]

Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność DOI:10.12916/przemchem.2014.85


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy). Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera. Zmniejszenie emisji do atmosfery związków siarki (głównie SO2) powstających w procesach przemysłowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Najpoważniejszymi źródłami emisji SO2 są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Zasadniczy udział w emisji SO2 ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Na wielkość emisji SO2 w procesie spalania decydujący wpływ ma rodzaj paliwa, typ instalacji spalania (kocioł, palnik) oraz przebieg procesu. Metody odsiarczania gazów dzieli się na odpadowe lub regeneracyjne, bądź mokre lub suche. Metody suche odsiarczania charakteryzują się tym, że chemiczne procesy wiązania SO2 przebiegają w stanie suchym, tj. w układzie gaz-ciało stałe. Stąd niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia efektywności odsiarczania jest odpowiednie przygotowanie sorbentów pod względem uziarnienia oraz struktury i rozwinięcia powierzchni. Klasyczna metoda suchego odsiarczania polega na iniekcji do paleniska dodatkowej masy substancji alkalicznych lub prowadzenia procesu spalania w złożu fluidalnym z dodatkiem alkalicznego sorbentu. Zazwyczaj w proces[...]

Effect of activation methods of sodium carbonate sorbents on their reactivity Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy).Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera.[...]

 Strona 1  Następna strona »