Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Biernat"

Ludzie polskiej chemii Prof. dr hab. inż. Czesław K. Kajdas

Czytaj za darmo! »

Czesław Kazimierz Kajdas urodził się 15 czerwca 1932 r. w Wilnie. Do szkoły p o d s t a w o w e j uczęszczał w Wilnie i w Trokach. Ojciec, Kazimierz Kajdas, za udział w ruchu oporu został zamordowany przez oprawców h i t l e r o w s k i c h w 1942 r. w Ponarach k.Wilna. Jego nazwisko jest uwidocznione na czarnym marmurze Pomnika Polskiego wśród setek nazwisk zamordowanych Polaków. Dopiero w 2004 r. informacja o tej zbrodni została opublikowana w "Naszym Dzienniku". Matka Stefania była prześladowana przez ówczesne władze. W 1946 r. po ukończeniu szkoły podstawowej w Trokach, Czesław Kajdas przyjechał z Matką do Polski jako repatriant do Lidzbarka Warmińskiego, skąd wkrótce przenieśli się do powiatu wyrzyskiego i mieszkali między Nakłem i Piłą. Jesienią 1946 r. roz[...]

Quality parameters of motor fuels and their importance for operations and storage of the fuels according to the requirements of European Union Parametry jakościowe paliw silnikowych i ich znaczenie w procesach eksploatacji i magazynowania tych paliw w świetle wymagań europejskich DOI:10.15199/62.2017.1.20


  A review with 19 refs. Przedstawiono doświadczenia europejskie w zakresie wpływu parametrów jakościowych benzyn silnikowych i olejów napędowych na warunki eksploatacyjne, w tym procesy magazynowania tych paliw. Przedstawione rozważania oparte są na wynikach badań przeprowadzonych pod nadzorem Komitetu Technicznego Światowej Karty Paliw oraz na doświadczeniach własnych. W ostatnim okresie następują istotne zmiany składu paliw silnikowych, związane z wprowadzaniem w ich skład komponentów pochodzenia nie-naftowego (biokomponenty), co istotnie wpływa na przebieg procesów eksploatacyjnych tych paliw. O ile czasy bezpiecznego magazynowania paliw konwencjonalnych (standaryzowanych) zostały w zasadzie doświadczalnie określone, to w przypadku stosowania nowego typu biokomponentów paliwowych o całkiem odmiennym pochodzeniu, a zatem i składzie, czasy te są praktycznie nie określone. Dotychczasowe, przyjęte umownie i wynikające z praktyki eksploatacyjnej, dopuszczalne czasy magazynowania paliw także obarczone są dużym i zmiennym błędem, ponieważ zostały określone dla paliw naftowych o przyjętym pochodzeniu, składzie strukturalno-grupowym oraz zawartości dodatków uszlachetniających. Technologiczne procesy otrzymywania frakcji paliwowych i komponowania paliw gotowych ulegają bowiem ciągłym modyfikacjom, zależnym od rodzaju surowca i tendencji do przeróbki coraz cięższych frakcji naftowych na paliwowe frakcje lekkie. Niezależnie od tego określone normy przedmiotowe w zasadzie nie przewidują tzw. dopuszczalnego zapasu wartości określonego parametru jakościowego, dlatego w procesie kontroli jakości paliw w trakcie magazynowania konieczna jest częsta analiza wartości parametrów normatywnych, przy czym brak opracowanych podstaw do wyboru kryteriów i metod oceny tylko tych parametrów, które mogą ulec zmianie w procesie magazynowania i dystrybucji podraża i utrudnia działanie systemu kontroli jakości. Właściwości normatywne paliw silnikowych, [...]

Historia, aktualne działania i przyszłość Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

Czytaj za darmo! »

Początek lat pięćdziesiątych XX w. to kształtowanie się w Polsce rynku paliw silnikowych. Powstała wówczas Centrala Produktów Naftowych (CPN), jako dystrybutor paliw ciekłych. W strukturze CPN znalazły się również laboratoria kontroli paliw, w tym Centralne Laboratorium CPN w Warszawie. Dla tego Laboratorium wybudowano nową siedzibę, wówczas na przedmieściach Warszawy, przy al. Żwirki i Wigury 31. Z początkiem lat sześćdziesiątych XX w. tworzono w Polsce tzw. instytuty branżowe. Powstał wówczas Instytut Technologii Nafty (ITN) w Krakowie, do którego włączono Centralne Laboratorium CPN, przekształcone w Oddział ITN. Przez prawie trzydzieści lat Oddział ten zajmował się technologią wytwarzania paliw i olejów smarowych, skupiając się na zagadnieniach komponowania tych produk[...]

Kierunki rozwoju rynku biopaliw na tle regulacji Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Rozwój biopaliw stanowi istotny element polityki Unii Europejskiej, skierowanej na dywersyfikację źródeł paliw dla transportu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Liczne ośrodki badawcze prowadzą badania nad technologiami otrzymywania biopaliw drugiej generacji. Dokonano przeglądu technologii obecnie rozwijanych w ośrodkach europejskich. Wnioski z dokonanej analizy technologii wskazują na silne rozproszenie potencjału badawczego i stąd względnie wolne tempo dochodzenia do przemysłowej produkcji biopaliw drugiej generacji. Rzeczywisty rozwój biopaliw drugiej generacji wymaga skupienia potencjału badawczego i środków na badania i inwestycje na wybranym rodzaju biopaliwa drugiej generacji. Biopaliwem, dla którego znaleziono najwięcej atutów jest bio-dimetyloeter (bio-D[...]

Możliwości dostosowania współczesnych silników spalinowych do zasilania biopaliwami

Czytaj za darmo! »

Oceniono możliwość zastosowania najpopularniejszych obecnie biopaliw we współczesnych silnikach spalania wewnętrznego. Wskazano problemy konstrukcyjne i określono wymagania co do ich budowy. Określono także eksploatacyjne uwarunkowania biodimetylofuranu jako paliwa perspektywicznego. Conditions for use of fatty acid Me and Et esters as well as EtOH, Me2O, and dimethylfurane of biotechnol. origin as biofuels in internal combustion engines were presented. W swojej prawie 150-letniej historii rozwoju silniki tłokowe osiągnęły konstrukcje o wysokim stopniu doskonałości. Są najbardziej rozpowszechnionym źródłem napędu, głównie w transporcie samochodowym. Ponadto wykorzystywane są do napędu maszyn roboczych, lokomotyw, agregatów prądotwórczych i statków. W dotychczasowym rozwoju t[...]

Skłonność olejów silnikowych do tworzenia żelu w niskich temperaturach DOI:10.15199/62.2018.6.22


  Powstawanie żelu w olejach silnikowych stanowi poważny problem. Podczas eksploatacji w tych samych warunkach atmosferycznych niektóre oleje wykazują większą skłonność do tworzenia żelu, a inne mniejszą. Problem tworzenia galaretowatej (żelowej) struktury oleju w czasie eksploatacji zaobserwowano głównie dla pojazdów wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, które były zasilane olejem napędowym zawierającym estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Powstawanie żelu jest bardzo niekorzystne dla pracy silnika. Zżelowany olej zatraca całkowicie swoje funkcje eksploatacyjne, tzn. traci płynność, nie zapewnia poprawnego smarowania, nie odprowadza ciepła, nie neutralizuje kwaśnych produktów pochodzących m.in. z niecałkowitego spalenia paliwa, co prowadzi do awarii silnika. Aby zrozumieć, co powoduje powstawanie żelu i które oleje są najbardziej podatne na ten proces, należy lepiej poznać to zjawisko. Zestalanie układu koloidalnego w masę o cechach ciała stałego, które następuje bez rozdziału faz jest nazywane żelowaniem1, 2). Układy koloidalne, które w wyniku wzrostu oddziaływań między cząsteczkami fazy rozproszonej zmieniły postać cieczy (zolu) w ciało stałe określa się jako żele3). Są to jednorodne układy dyspersyjne o trwałej postaci zewnętrznej, które pod działaniem sił mechanicznych zachowują się w pewnych warunkach jak ciało stałe. Składają się z fazy tworzącej sieć przestrzenną układu dyspersyjnego, która nadaje mu sztywność postaci oraz z fazy ciekłej wypełniającej tę sieć. Obie fazy przenikają się wzajemnie, wypełniając układ w sposób ciągły. Powstawanie żeli z zoli polimerowych może być efektem zmniejszenia zdolności rozpuszczającej ośrodka dyspersyjnego np. na skutek ochładzania, które wpływa na obniżenie energii w zakresie oddziaływań międzycząsteczkowych. Wzrost tych oddziaływań powoduje utworzenie fizycznej sieci przestrzennej odpowiadającej za stabilność kształtu żeli4-6). Powstająca galaretowata struktura żelu char[...]

Olej lniankowy jako biopaliwo dla silników o zapłonie samoczynnym


  Przedstawiono informacje dotyczące oleju z lnianki pod kątem jego zastosowania jako samoistnego biopaliwa lub komponentu paliwa do silników z zapłonem samoczynnym stosowanych w środkach transportu. Dokonano oceny właściwości fizykochemicznych wg wymagań normy DIN 51605 określonych dla oleju rzepakowego oraz przeprowadzono badania parametrów użytkowych, charakterystycznych dla produktu stosowanego jako paliwo (właściwości niskotemperaturowe oraz smarowe). Przeprowadzono również badania na hamowni silnikowej wykorzystującej silnik badawczy Perkins 1104C-44, dzięki którym określono wpływ tego rodzaju paliwa na poziomy emisji substancji toksycznych oraz na wybrane parametry pracy silnika. Camelina oil was compared with a com. gas oil in respect to its applicability as a fuel for compression-ignition engines. The use of camelina oil resulted in an increase in CO and NOx emissions and ignition delay angle. The oil did not meet the resp. std. requirements on I2 no., S content and d. but its lubricationg properties were better than those of the gas oil. Lnicznik siewny (rydz) jest rośliną oleistą należącą do rodziny Cruciferae. Głównym produktem są nasiona o zawartości do 40% oleju w odniesieniu do suchej masy. Roślinę tę wyróżnia możliwość uprawy bez konieczności stosowania środków odżywczych i pestycydów, odporność na szkodniki i chwasty oraz łatwa aklimatyzacja. Olej wytłoczony z ziaren tej rośliny może być stosowany zarówno do celów spożywczych, jak i przemysłowych. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę oleju lniankowego w porównaniu z innymi olejami roślinnymi pod względem zawartości kwasów tłuszczowych. Z tych danych wynika, [...]

Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym


  Przedstawiono wyniki pomiaru emisji toksycznych składników z silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem roślinnym RME (estry metylowe kwasów oleju rzepakowego) oraz jego mieszankami z trzema rodzajami alkoholi pochodzenia roślinnego. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na emisję toksycznych składników spalin. Com. Me ester of rapeseed oil fatty acids and its mixt. with BuOH, EtOH or i-PrOH (10% of each) were used as fuel for an agricultural diesel engine with direct injection in a std. 11-step test to study the content of CO, hydrocarbons, NOx and particulate matter in the off-gas. The addn. of EtOH to the gas oil resulted in the highest decrease in the NOx and particulate matter contents, while the hydrocarbon and CO contents were lowest in an case of alc.-free oil. Problem zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w odlotowych spalinach silników wysokoprężnych stanowi dla nowoczesnego społeczeństwa poważne wyzwanie. W związku z tym stosowanie paliw otrzymywanych z odnawialnych zasobów roślinnych ma bardzo istotne znaczenie. Wzrastająca troska o ochronę środowiska i ostrzejsze normy zawartości szkodliwych składników w spalinach odlotowych zmuszają przemysł do ciągłego opracowywania różnych alternatywnych paliw, które spalają się czyściej. aPolitechnika Warszawska; bPrzemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Stanisław W. Kruczyńskia, *, Piotr Orlińskia, Krzysztof Biernatb Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym Physicochemical properties of mixtures of alcohols with bioesters and their impact on emissions of toxic components of exhaust from diesel engine Dr inż. Piotr ORLIŃSKI - notkę[...]

Possibilities for biomethane use as a motor fuel for city buses on the example of Poland and Sweden. Możliwości wykorzystania biometanu jako paliwa autobusów miejskich na przykładzie Polski i Szwecji


  A review, with 13 refs., of processes for manufg. and purifn. of biogas as well as its use as a motor fuel. Wyczerpywanie się zasobów kopalnych nośników energii, a co za tym idzie wzrost cen paliw konwencjonalnych, takich jak benzyna czy olej napędowy, bezpieczeństwo energetyczne oraz chęć uniezależnienia się od importu paliw, jak również pogarszający się stan środowiska i efekt cieplarniany powodują, że powstaje coraz więcej nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W perspektywie długookresowej niezbędne będą istotne zmiany dotyczące środków transportu w zakresie zapewnienia "zrównoważonej mobilności", natomiast rozwiązaniem krótko- i średniookresowym jest wdrażanie biopaliw, w tym biogazu oczyszczonego do postaci biometanu, oraz odnawialnych paliw alternatywnych. Biometan jest otrzymywany z odpadowej masy organicznej. Dyrekty wa 2009/28/WE wskazuje na korzyści związane z wykorzystaniem odpadów do produkcji paliw transportowych ("dekarbonizacja" sektora transportu i sektora energetycznego) oraz zobowiązuje państwa członkowskie UE do stosowania paliw odnawialnych. Przedstawiono możliwości produkcji biometanu jako paliwa transportowego do autobusów w polskich miastach, a także uwarunkowania do szerszego wykorzystania go jako paliwa do zasilania autobusów komunikacji miejskiej na wzór Sztokholmu i Örebro. Zwrócono też uwagę na możliwości wymiany pojazdów komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym lub ich przystosowania do zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub biometanem. Określono poziom obecnego wykorzystania paliw gazowych w krajowym transporcie miejskim, a także przeprowadzono ocenę korzyści, przede wszystkim ekologicznych, wynikających z zastosowania tych paliw. A review, with 13 refs., of processes for manufg. and purifn. of biogas as well as its use as a motor fuel. Wyczerpywanie się zasobów kopalnych nośników energii, a co za tym idzie wzrost cen paliw [...]

 Strona 1