Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła A. Frączak"

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni chromowo-kobaltowego stopu dentystycznego na siłę połączenia z tworzywem akrylowym


  Dokonano oceny siły wiązania pomiędzy tworzywem akrylowym, a stopem chromowo-kobaltowym w zależności od sposobu kondycjonowania powierzchni stopu. Najwyższe wartości naprężenia stycznego zarejestrowano po zastosowaniu systemu trybochemicznego Rocatec. Seventy samples of a Cr-Co alloy were sand-blasted with Al2O3 (grain size 50, 110 or 250 μm), optionally silanized, covered with molten acrylic resin under in-situ polymerization condidtions, and then studied for bond strength under shearing. The silanization of the alloy surface resulted in a significant increase in strength of the bond. Mimo ciągłych postępów technologicznych w dziedzinie systemów łączących, nadal aktualną kwestią pozostaje słaba adhezja pomiędzy stopami dentystycznymi a tworzywami akrylowymi. Połączenie mechaniczne bardzo często pozostawia mikroszczelinę, która może przyczyniać się do stopniowego oddzielenia tworzywa od metalu1, 2). Konsekwencją tego jest korozja niszcząca łączone powierzchnie3-5). Dodatkowym czynnikiem utrudniającym dobre połączenie żywica-stop, są różnice we właściwościach tych dwóch materiałów (skurcz polimeryzacyjny, pęcznienie tworzyw, różnice w rozszerzalności cieplnej). Tworzenie reaktywnych powierzchni uzyskuje się przez obróbkę strumieniowo-ścierną, trawienie elektrochemiczne, chemiczne a także elektrolityczne nanoszenie warstwy cyny6, 7).Piaskowanie powierzchni metalu tlenkiem glinu o różnej średnicy ziarna, jest metodą zalecaną przez wszystkich produce[...]

Ocena wpływu środowiska wodnego na średnicowe naprężenie materiałów stomatologicznych na bazie polimerów


  Materiały dentystyczne umieszczano w wodzie w temp. 37°C na 24 h lub na 1 miesiąc w celu zbadania zmian mechanicznych spowodowanych ściskaniem testowanych próbek. Nastąpiło powiększenie wymiaru ściskanych polimerów o 18-25% i zmniejszenie o 21-25% próbek cementów szkłojonomerowych po 1 miesiącu. Dental materials were placed in water at 37°C for 24 h and for 1 mo. to study the changes in mech. strength of the test pieces. An increase in the diam. tensile strength of the polymer-matrix composites (by 18-25%) and a decrease in the strength of glass ionomer cements (by 21-25%) were obsd. after 1 mo. of exposition. W wielu przypadkach uszkodzenie korony zęba wymaga odpowiedniej rekonstrukcji celem stworzenia właściwej podbudowy pod przyszłe uzupełnienie protetyczne. Materiały stosowane do tego celu powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną bowiem w warunkach jamy ustnej są poddawane działaniu dużych sił zgryzowych działających na ząb z różnych kierunków. W zależności od rozległości uszkodzenia twardych tkanek zęba odbudowy te często wymagają również wzmocnienia poprzez zastosowanie pinów lub wkładów1-6). Do niedawna w tych przypadkach materiałem z wyboru był amalgamat7, 8). Wydaje się jednak, że ze względu na niezadowalającą estetykę może on być stosowany jedynie do odbudowy zrębu zębów bocznych. Poszukiwanie nowych możliwości odbudowy twardych tkanek zęba doprowadziło do opracowania materiałów mających połączyć zalety estetyki oraz dobre właściwości mechaniczne. Dlatego też obecnie do tego celu klinicyści wykorzystują materiały kompozytowe na osnowie polimerowej stosowane do wypełniania ubytków metodą bezpośrednią i do odbudowy z[...]

Effect of methyl metacrylate on the bond strength between denture base and acrylic teeth Wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia płyty protezy z zębami akrylowymi DOI:10.15199/62.2015.1.14


  Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value and a small decrease in no. of adhesive fractures. Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami.Utrzymanie zębów w płycie protezy ruchomej jest zależne od materiału z którego wykonany jest ząb, sposobu przygotowania powierzchni zęba, rodzaju żywicy akrylanowej użytej do wykonania płyty protezy oraz procesu polimeryzacji1-3). Zęby używane do wykonania protez zębowych to głównie zęby akrylanowe, które mają zdolność adhezyjnego łączenia z płytą protezy3). Pomimo tego oddzielenie zębów od płyty protezy, zwłaszcza w odcinku przednim łuku zębowego, ma miejsce w 22-30% przypadków4). Jednym ze sposobów uzyskania lepszego połączenia substratów jest mechaniczne przygotowanie powierzchni zęba i poprzez wytworzenie mikroretencyjnych zagłębień zwiększenie rzeczywistej powierzchni kontaktu pomiędzy st[...]

Effect of water environment on diametral tensile strength of composite materials used in dentistry Wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii DOI:10.15199/62.2015.11.26


  Eight com. composite materials used for temporary fixed dentures or for filling cavities in hard tooth tissues were studied for H2O sorption capacity and its effect on the diametral tensile strength. The water sorption was 1.17- 18.4%. The mainly substantial increase in the strength was obsd. in all cases after the sorption. Określono wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające (DTS) materiałów kompozytowych stosowanych do wykonywania tymczasowych protez stałych lub do wypełniania ubytków w tkankach twardych zęba. Badania wykazały, że wszystkie poddane ocenie materiały (poza żywicą Visalys Temp) po przechowywaniu w środowisku wodnym przez 1 tydzień wykazywały istotny wzrost wartości DTS, przy jednoczesnym zróżnicowanym stopniu chłonięcia wody wynoszącym 1,17-18,43%. Uzupełnienia tymczasowe są ważnym elementem warunkującym wykonanie zadowalającej pod względem funkcjonalnym i estetycznym protezy stałej1). Zarówno dla lekarza, jak i pacjenta czynnikami niezwykle istotnymi podczas wyboru materiału służącego do wykonawstwa protez tymczasowych są łatwość zastosowania, odporność na złamania, stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna oraz niska temperatura polimeryzacji2, 3). Tworzywa stosowane do wykonania uzupełnień czasowych pod względem sposobu polimeryzacji mogą być chemoutwardzalne, światłoutwardzalne oraz o mieszanym sposobie wiązania chem[...]

The effect of polymerization and acrylic resin type on durability of repaired removable denture elements. A laboratory note Wpływ sposobu polimeryzacji i rodzaju tworzywa akrylanowego na wytrzymałość naprawianych elementów protez ruchomych. Notatka laboratoryjna DOI:10.15199/62.2015.11.27


  Two com. acrylic resins were polymerized at 18-55°C in casts optionally under elevated pressure (2 bar) for 10 or 30 min, joined together by using the same acrylic resin at 37°C for 24 h and studied for bending strength in a 3-point test (500 N, 2.0 mm/min). The samples joined at elevated temperature and under increased pressure showed higher mech. strength. Przeprowadzone badania wykazały, że sposób polimeryzacji pod ciśnieniem oraz w podwyższonej temperaturze przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami, natomiast nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy poddanymi ocenie rodzajami żywic akrylanowych. Pomimo prób wprowadzania do protetyki stomatologicznej coraz to nowych materiałów służących do wykonawstwa protez ruchomych, nadal głównym tworzywem pozostaje poli(metakrylan metylu)1, 2). Zalety tej żywicy to zadowalające właściwości estetyczne, niskie koszty produkcji oraz łatwość obróbki laboratoryjnej. Najistotniejszą wadą tej żywicy jest mała wytrzymałość mechaniczna, która często prowadzi do złamań użytkowanych protez3-8). Proces naprawy uzupełnień protetycznych w zależności od rodzaju i rozległości uszkodzenia może być wykonywany metodą bezpośrednią (w jamie ustn[...]

 Strona 1