Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Radoń-Cholewa"

The study of stickiness of packaging film by Shainin method Badanie kleistości folii opakowaniowej metodą Shainina DOI:10.15199/62.2015.8.17


  Linear low d. polyethylene with varying moisture content was modified by addn. of various amts. of an adhesive, masterbatch and recycled polyethylene film to produce stretch films of varying film stickiness. The film quality increased with increasing amts. of used adhesive and recycled polyethylene stretch film. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej, standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego, wytwarzanej metodą wylewu Cast z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej kleistości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności ustalonych na bazie wcześniejszych doświadczeń. Stwierdzono, że największy wpływ na kleistość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanego kleju i regranulatu PE-LLD, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość granulatu podstawowego, temperatura otoczenia, ilość uszlachetniaczy oraz wilgotność tworzyw wejściowych. Współcześnie zarządzane przedsiębiorstwa starają się spełniać oczekiwania klientów poprzez umiejętne zarządzanie jakością. W ramach tych działań ważną rolę odgrywa zapewnianie i ciągłe doskonalenie jakości wyrobów. Istnieją różne metody poprawy jakości. Można w tym celu wykorzystać metody planowania eksperymentu. Metody te są stosowane zarówno na etapie projektowania procesów,jak i na etapie funkcjonowania tych procesów1). Klasyczne metody, ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnych eksperymentów, są czasochłonne i kosztowne. Dlat[...]

Decision support in the production of packaging films by cost-quality analysis Wspomaganie podejmowania decyzji w produkcji folii opakowaniowej z wykorzystaniem analizy kosztowo-jakościowej DOI:10.15199/62.2016.5.31


  Five various material streams in prodn. of polyethylene stretch films were compared in respect both of prodn. costs and of product quality (tack, puncture resistance, extensibility, retention). The applicability of of the assessment methodol. was confirmed. Analizowano proces produkcji folii stretch płaskiej (standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego) metodą wylewu cast z wykorzystaniem regranulatu. Do wspomagania decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu produkcyjnego dla producenta wykorzystano analizę kosztowo-jakościową (AKJ), której celem było obiektywne wskazanie najkorzystniejszego wariantu produkcji z punktu widzenia kosztów i jakości produkowanej folii. Jakość wyliczano metodą punktacji uproszczonej bez ważnościowania kryteriów. Jako kryteria oceny jakości przyjęto rozciągliwość, kleistość i odporność na przebicie wyrobu finalnego. Stwierdzono praktyczną przydatność zastosowanej metodyki wykazującej, że ani nie najniższy koszt, ani nie najwyższa jakość muszą być rozwiązaniami najkorzystniejszymi dla producenta. Współczesna gospodarka zmusza przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną. Skuteczność tych działań zależy w dużej mierze od kompetencji pracowników, rodzaju technologii, umiejętności zarządzania oraz stosowanych technik. Dzięki wdrożeniu stosowanych coraz powszechniej, nawet w małych przedsiębiorstwach, metod i narzędzi organizatorskich możliwe jest obniżenie kosztów produkcji i podnies[...]

 Strona 1