Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Falewicz"

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Profesor dr hab. inż. Józef Kubicki (1928-2011)

Czytaj za darmo! »

Profesor J. Kubicki urodził się 23 marca 1928 r. w Ostaszewie na pograniczu Polski i Prus Wschodnich. Studia wyższe rozpoczął w 1948 r. na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a ukończył je w 1954 r., uzyskując stopień magistra inżyniera. W czasie studiów magisterskich 1 października 1951 r. podjął pracę zawodową jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Chemicznego "Biprochem" we Wrocławiu. Był współautorem dwóch projektów dla NZPO "Rokita" w Brzegu Dolnym. W dn. 1 października 1952 r. rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii Przemysłowej Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze prace naukowe wykonał w 1954 r. (po ukończeniu studiów magisterskich) pod kierunkiem prof. W. Bobrownickiego i prof. J. Schroedera, a dotyczyły one otrzymywania wysokotemperaturowych związków fosforowych o działaniu nawozowym. W tej dyscyplinie naukowej w 1961 r. obronił pracę doktorską, a w 1968 r. habilitował się. Jego prace z dziedziny termofosfatów wzbudziły zainteresowanie i były cytowane w obcojęzycznej literaturze. Praca doktorska została przetłumaczona na język niemiecki na potrzeby Instytutu Siarkowego i Nawozów w Bad Köstritz w NRD w 1962 r., a autoreferat na francuski w belgijskim Koncernie Solvay w Brukseli w 1963 r. W latach s[...]

Szybkość korozji oraz charakter zniszczeń korozyjnych stali węglowej i miedzi w różnych wodach użytkowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali St3 i miedzi M1E (99,9%Cu) w wodach użytkowych pochodzących z różnych rejonów Polski. Metodą grawimetryczną wyznaczono średnie wartości szybkości korozji oraz szybkości odkładania osadów na powierzchni badanych metali. Na podstawie obserwacji mikroskopowych powierzchni próbek po badaniach grawimetrycznych określono charakter zniszczeń korozyjnych i rodzaj korozji. Słowa kluczowe: korozja, stal węglowa, miedź, woda Corrosion rate and character of corrosion damages of carbon steel and copper in various natural waters The results of corrosion investigation for carbon steel (St3) and copper (M1E) in natural waters coming from different regions of Poland are presented. The average values of corrosion rate and scale deposition rate at the metal surface were determined by gravimetric method. On the bases of polarisation curves obtained by potentiodynamic method appearance of pitting corrosion was estimated. Corrosion type and extend of corrosion damages were determined by microscopic investigations of the metallic samples after gravimetric test. Keywords: corrosion, carbon steel, copper, water ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Dobór materiałów konstrukcyjnych na budowę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej stanowi poważny problem techniczny i ekonomiczny, lecz często jest bagatelizowany przez projektantów oraz wykonawców. Wynika to z rutynowego działania i mniemania, że powszechnie występujące środowisko wód użytkowych jest w miarę jednorodne chemiczne i nie stanowi dużego zagrożenia korozyjnego dla podstawowych materiałów konstrukcyjnych (stal węglowa, miedź, stopy miedzi). Obojętne środowiska wodne, do których zaliczamy też wody użytkowe, są zaliczane do najbardziej korozyjnych środowisk w odniesieniu do większości metali [1]. Materiały konstrukcyjne, takie jak [...]

Wpływ substancji humusowych obecnych w wodzie na skuteczność ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wody chłodzącej


  Układy chłodzenia zasilane wodą pobieraną ze źródeł znajdujących się w pobliżu terenów bagiennych i torfowisk narażone są na obecność większego stężenia substancji organicznych, w szczególności kwasów huminowych i fulwowych. Scharakteryzowano pochodzenie, budowę strukturalną i właściwości substancji humusowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwasów huminowych. Przedstawiono wyniki badań wpływu substancji huminowych na agresywność wody oraz wpływu na skuteczność ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wody chłodzącej. Słowa kluczowe: woda chłodząca, związki huminowe, inhibitory korozji Effect of humic substances present in the water on the inhibitory effectiveness of the protection of industrial cooling water systems Cooling systems supplied with water collected from springs in the vicinity of boggy areas and peatlands are vulnerable to the presence of higher concentrations of organic matter, especially humic and fulvic acids. Characterized origin, structure and structural properties of humic substances, particular taking into consideration humic acids. Presents infl uence of humic substances on the aggressiveness of the water and the impact on the effectiveness inhibitory protection of industrial cooling water systems. Keywords: cooling water, humic compounds, corrosion inhibitors ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie W eksploatacji przemysłowych układów chłodzących ważne jest by woda, stosowana jako czynnik chłodzący, spełniała odpowiednie parametry. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Jedną z przyczyn jest występowanie w środowisku wodnym substancji organicznych, których głównymi frakcjami (stanowiącymi 50-80%) są substancje huminowe pochodzenia allochtonicznego (dostające się do wód przede wszystkim z terenów bagiennych i torfowisk) oraz autochtonicznego (powstające w środowisku wodnym) [1, 2]. Mianem substancj[...]

Stabilizacja układów wody chłodzącej za pomocą nowych związków aminofosfonowych


  Przedstawiono wyniki badań inhibitowania korozji stali węglowej oraz wytrącania osadów w wodzie modelowej zawierającej nowe związki z grupy N-tris(fenylometylofosfono)-tris(2-aminoetylo)amin. Najwyższą skuteczność ochrony przed korozją, osiągającą wartość 72%, przy stężeniach w wodzie od 60 do 100 mg/dm3 uzyskano dla N-tris[1-(2-hydroksyfenylo)metylofosfono]- tris(2-aminoetylo)aminy. Związek ten wykazuje jednocześnie bardzo wysoką skuteczność w zapobieganiu wytrącania osadu CaCO3 w wodzie przy stężeniach powyżej 20 mg/dm3. Dla wszystkich badanych związków stwierdzono korzystny wpływ dodatku 2 mg/dm3 jonów Zn2+ na obniżenie szybkości korozji stali, lecz tylko dla stosunkowo niskiego stężenia tych związków w wodzie. Słowa kluczowe: stal węglowa, korozja, wytrącanie osadu, węglan wapnia Stabilization of cooling water systems by new aminophosphonic compounds Investigation results of corrosion inhibition of carbon steel and precipitation of deposits in model water containing new compounds from the group of N-tris (phenylmethylphosphono)-tris (2-aminoethyl)amine derivatives is presented. The highest corrosion inhibition effi ciency reaching the value of 72% at concentrations in water from 60 to 100 mg/dm3 for N-tris [1-(2-hydroxyphenyl) methylphosphono]- tris (2-aminoethyl)amine was obtained. This compound at concentrations above 20 mg/dm3 also exhibits a very high effi cacy in preventing the precipitation of CaCO3 in water. For all compounds tested were found positive impact of addition of 2 mg/dm3 Zn2+ ions to reduce the corrosion rate of steel, but only for relatively low concentrations of these compounds in water. Keywords: carbon steel, corrosion, deposit precipitation, calcium carbonate ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Procesy korozyjne i związane z wytrącaniem się osadów podczas stosowania naturalnych wód o znacznej twar[...]

Przemysłowe układy wody chłodzącej. Eksploatacja i kompleksowa ochrona inhibitorowa przyjazna dla środowiska naturalnego


  Omówiono aspekty środowiskowe, techniczne i ekonomiczne stosowania kompleksowej ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wodnych. Przedstawiono wyniki badań procesów korozji stali węglowej oraz wytrącania się osadów w wodzie modelowej o zwiększonym zasoleniu, zawierającej dodatki nowych preparatów aminofosfonowych oraz jony Zn2+. Stwierdzono, że najlepszą ochronę stali przed korozją oraz przed odkładaniem się osadów w tej wodzie zapewnia dodatek do niej 70- 100 mg/dm3 preparatu uzyskanego w wyniku fosfonometylowania O-sulfonowanej hydroksyloaminy oraz 2 mg/dm3 jonów Zn2+. W tych warunkach skuteczność ochrony stali przed korozją osiąga 96%, a skuteczność zapobiegania wytrącaniu się osadów 90%. Four products of phosphonomethylation of hydroxylamine and its O-methoxyl-, O-carboxymethyl- and O-sulfonicderivatives were tested as corrosion and scale inhibitors for C steel in water with increased salinity. The product of phosphonomethylation of hydroxylamine-O-sulfonic acid showed the highest inhibiting performance (corrosion rate 0,018 mm/year, corrosion inhibition efficiency 96%, scale inhibition efficiency 90%) at concn. 80 mg/dm3 and 2 mg/L Zn2+ ions. Politechnika Wrocławska Izydor Drela*, Piotr Falewicz Przemysłowe układy wody chłodzącej. Eksploatacja i kompleksowa ochrona inhibitorowa przyjazna dla środowiska naturalnego Industrial cooling water systems. Exploitation and environmentally benign total inhibitive protection Jednym z wyzwań cywilizacyjnych w działalności produkcyjnej jest dążenie do spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju, szczególnie w zakresie bezpiecznych technologii, optymalnego wykorzystania surowców, materiałów i energii oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne. Spełniając warunki zrównoważonego rozwoju, podnosimy poziom techniczny produkcji i zwiększamy jej konkurencyjność. Z tego punktu widzenia bardzo duże znaczenie ma prawidłowa i efektywna eksploatacja przemysłowych ukła[...]

Wpływ związków huminowych na agresywność korozyjną wody w warunkach eksploatacyjnych cyrkulujących systemów wody chłodzącej


  Przedstawiono wyniki badań wpływu kwasów huminowych na agresywność korozyjną wody wykorzystywanej jako czynnik chłodzący w przemysłowych obiegach chłodzących. Badania prowadzono w wodzie modelującej wodę przemysłową bez i z dodatkiem roztworów kwasów huminowych o stężeniach odpowiadających stężeniom kwasów występujących w wodzie naturalnej. Obecność substancji huminowych w wodzie modelowej IVB zmniejsza szybkość korozji stali węglowej o 27% przy stężeniu kwasów huminowych 5 mg/dm3 oraz o 40% przy stężeniu kwasów huminowych 50 mg/dm3. Humic acids were added to artificial cooling water (concn. 5-50 mg/L) used as a medium for testing corrosion resistance of a C steel. The cooling water contained CaCl2, Na2SO4 and NaHCO3 (concns. 4.50, 2.25 and 4.00 mmole/L, resp.). The addn. of humic acids resulted in a decrease in corrosion rate from 0.55 mm/yr down to even 0.33 mg/yr. Woda chłodząca jest jednym z czynników niezbędnych w realizacji procesów technologicznych w większości sektorów przemysłowych. Zgodnie z definicją Mercera1) wody chłodzące zaliczają się do obojętnych środowisk korozyjnych. Są one układami jednofazowymi, zawierającymi co najmniej 50% wody o pH 5,5-10,0. W obojętnych środowiskach wodnych, powierzchnia metalowych materiałów konstrukcyjnych pokryta jest trwałymi naturalnymi warstewkami tlenkowymi utworzonymi w powietrzu. Jednakże, gdy w roztworze występują agresywne jony Cl-, SO4 2- lub HCO3 -, warstewki te mogą ulec elektrochemicznemu roztworzeniu. Przyjmuje się, że obojętne środowiska wodne mogą stać się najbardziej agresywnymi środowiskami korozyjnymi2, 3). Dlatego wskazane jest, by woda zasilająca układy chłodzące była stabilna, tzn. by podczas jej użytkowania nie zachodziły zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz by wykazywała niską agresywność korozyjną4). Samo pojęcie korozyjności wody jest bardzo trudne do zdefiniowania, gdyż należy jednocześnie brać pod uwagę zarówno dążność meta[...]

Wspomnienie.Prof. dr hab. inż. Józef Kubicki 23.03.1928 - 30.09.2011

Czytaj za darmo! »

Prof. Józef Kubicki urodził się 23.03.1928 r. w Ostaszewie na pograniczu Polski i Prus Wschodnich. Studia wyższe rozpoczął w 1948 roku na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a ukończył je w 1954 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1952 roku po ukończeniu studiów I stopnia został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii Przemysłowej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.[...]

Chemical modification of fossil coals by phosphonylation. Chemiczna modyfikacja węgli kopalnych przez fosfonylowanie


  Peat and lignite samples were phosphonylated with PCl3 and PCl3-H3PO3 mixts. at 20oC and 70oC. The P content in the C materials after phosphonylation was less than 1.5 mEq/g. Specyficzna budowa chemiczna węgli kopalnych stwarza możliwości wbudowania cząsteczek fosforu do ich struktury bez konieczności wcześniejszej modyfikacji węgli. W związku z tym materiały węglowe zostały poddane reakcji fosfonylowania dwiema metodami przy użyciu trichlorku fosforu. W pracy przedstawiono wyniki fosfonylowania węgli kopalnych o różnym stopniu uwęglenia. Ilość wbudowanego fosforu do struktury użytych węgli nie przekraczała 1,5 mEq/g. Materiały węglowe są łatwo dostępne, biorąc pod uwagę ich cenę i zasoby1) i coraz częściej są wykorzystywane jako naturalne źródło surowców do otrzymania użytecznych produktów chemicznych. W literaturze opisane są metody modyfikacji materiałów węglowych poprzez sulfonowanie, nitrowanie lub chlorometylowanie, natomiast mało jest informacji o możliwościach ich fosfonylowania. Wbudowanie grupy fosfonowej o specyficznych właściwościach w strukturę materiału węglowego, bez wcześniejszej jego modyfikacji, pozwoli uzyskać nowe tanie materiały o ciekawych właściwościach kompleksujących, jonowymiennych i sorpcyjnych. Specyficzne właściwości kompleksujące grup fosfonowych w porównaniu z grupami karboksylowymi są przede wszystkim spowodowane różną stereochemią grup fosfonowych i karboksylowych. Jon fosfonianu jest tetraedryczny z osią symetrii trzeciego rzędu, podczas gdy jon karboksylowy [...]

Żywice poliamfolitowe jako nowe inhibitory korozji w obojętnych środowiskach wodnych

Czytaj za darmo! »

Efektywną ochronę przed korozją materiałów konstrukcyjnych przemysłowych wodnych układów chłodzących mogą zapewnić jedynie wielofunkcyjne preparaty inhibitorowe. Jednakże muszą one spełnić szereg wymagań użytkowych oraz wzrastających wymagań odnośnie ochrony środowiska. Przedstawiono właściwości żywic poliamfolitowych jako potencjalnych inhibitorów korozji stali węglowej w obojętnych środowiskach wodnych. Metodami elektrochemicznymi określono skuteczność ochrony inhibitorowej stali węglowej w wodzie modelującej wodę przemysłowych układów chłodzenia bez i z dodatkiem poliamfolitów. Słowa kluczowe: woda chłodząca, żywice poliamfolitowe, inhibitory korozji Polyampholyte resins as new corrosion inhibitors in neutral aqueous environments The effectiveness of inhibitory protection of structural materials found in industrial cooling water systems can only be provided by multifunctional compounds. However, they have to meet many technical, functional and environmental requirements. The chemical properties of polyampholyte resins, as potential corrosion inhibitors of carbon steel in neutral aqueous environments, are presented. Electrochemical methods were used to determine the effectiveness of the inhibitory protection of carbon steel in model water with and without polyampholytes.[...]

Badania szybkości korozji stali zbrojeniowej w środowiskach modelujących ciecz porową w betonie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stali zbrojeniowej w cieczach modelujących środowisko betonu nieskarbonatyzowanego i nie skażonego jonami chlorkowymi oraz skażonego i skarbonatyzowanego. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że skład chemiczny roztworu modelującego ciecz porową ma znaczny wpływ na szybkość korozji wżerowej stali St3s. Słowa kluczowe: stal, żelbet, korozja, pomia[...]

 Strona 1  Następna strona »