Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kowalczyk"

Utlenianie odorowego amoniaku na katalizatorach tytanowych modyfikowanych metalami szlachetnymi


  Badano katalityczne i fotokatalityczne (UV i Vis) utlenianie amoniaku w fazie gazowej w reaktorze przepływowym. Stosowano katalizatory tytanowe: niemodyfikowany oraz po modyfikacji metalami szlachetnymi (Pt, Pd, Au) w których jako nośnik zastosowano krzemionkę. Katalizatory zostały przygotowane metodą mokrej impregnacji. Dzięki zastosowaniu domieszkowania metalami szlachetnymi możliwe było znaczne poprawienie aktywności katalizatorów, co widoczne jest zwłaszcza w przypadku platyny i palladu. Stwierdzono również wyraźny wpływ naświetlania próbek niemodyfikowanych światłem z zakresu UV oraz Vis na konwersję amoniaku w badanym zakresie temperatur. W przypadku próbek modyfikowanych metalami szlachetnymi ten wpływ nie był już tak wyraźny. NH3 was chem. and photochem. oxidized with O2 in He on Pt, Pd or Au-modified TiO2/SiO2 catalysts (sp. surface 306- 380 m2/g) under UV or visible light irradn. at 100-700°C. The modification with Pt resulted in the highest increase of NH3 conversion under UV irradn. Utlenianie amoniaku jako głównego składnika odorów z ferm kurzych oraz chlewni jest bardzo ważne ze względu na częste skargi ludności mieszkającej w pobliżu tego typu zakładów na ich uciążliwość zapachową. Powstająca ustawa "odorowa" wprowadzi normy zapacho- Politechnika Łódzka Łukasz Kowalczyk, Małgorzata I. Szynkowska* Utlenianie odorowego amoniaku na katalizatorach tytanowych modyfikowanych metalami szlachetnymi Oxidation of odour ammonia on titanium catalysts modified with noble metals Mgr inż. Łukasz KOWALCZYK w 2007 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest doktorantem w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Specjalność - adsorpcja i kataliza. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-30-99, fax: (42) 631-31-28, e-mail: malgorzata.szynkowska@p.lodz.pl Dr hab. inż. Małgorzata I. SZYNKOWSKA, prof. P[...]

Właściwości fizykochemiczne oraz aktywność TiO2/SiO2 w reakcji utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach problem uciążliwości zapachowej stał się bardzo ważny ze względu na stale rosnącą liczbę skarg ludności. Stworzyło to potrzebę usuwania z powietrza związków odorowych, wśród których amoniak występuje w największej ilości. Zbadano właściwości fizykochemiczne oraz aktywność TiO2 naniesionego na SiO2 w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku, jak również w tej samej reakcji wspomaganej światłem z zakresu ultrafioletu oraz widzialnego. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że odpowiednie modyfikacje TiO2 oraz zastosowanie promieniowania UV oraz VIS znacznie poprawiają jego aktywność katalityczną. TiO2 was deposited on SiO2 (5-15%) by impregnation with (i-PrO)4Ti and calcination at 500°C or 700°C to prep. oxidn. catalyst. The catalysts were studied for sp. surface (312-380 m2/g), acidity, basicity and catalytic activity in photochem. NH3-to-N2 oxidn. under UV and visible light irradn. The irradn. resulted in a considerable enhancement of the NH3 conversion at 300-400°C. Amoniak jest jednym z g􀃡ównych sk􀃡adników odorów w powietrzu, których usuwanie sta􀃡o si􀄊 w ostatnich latach wa􀄪nym tematem wielu bada􀄔 naukowych. W zwi􀄅zku z powstaj􀄅c􀄅 ustaw􀄅 "odorow􀄅" ju􀄪 wkrótce wa􀄪nym aspektem wielu dziedzin przemys􀃡u b􀄊dzie usuwanie zwi􀄅zków z􀃡owonnych powstaj􀄅cych w procesach przemys􀃡owych, a b􀄊d􀄅cych 􀄨ród􀃡em uci􀄅􀄪liwo􀄞ci zapachowej dla okolicznej ludno􀄞ci. W zwi􀄅zku z coraz wi􀄊ksz 􀄅 liczb􀄅 skarg mieszka􀄔ców terenów przyleg􀃡ych do du􀄪ych zak􀃡adów, takich jak chlewnie, fermy kurze, zak􀃡ady przemys􀃡u spo􀄪ywczego, w􀃡ókien i tworzyw sztucznych, rafinerie i koksownie, [...]

 Strona 1