Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA SOŁTYSIAK"

Determination of the composition of industrial wastewaters by gas chromatography. Oznaczanie składu ścieków przemysłowych metodą chromatografii gazowej


  Industrial wastewaters from polypropylene prodn. (6 samples) were studied for hydrocarbons by gas chromatogr. with mass spectrometry and flame ionization detectors. Me2CHCH2CHMeEt was the main pollutant. Przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją lotnych związków organicznych ze ścieków przemysłowych pochodzących z wytwórni polipropylenu. Opracowana metoda polega na chromatograficznym rozdziale mieszaniny węglowodorów w kolumnie kapilarnej, identyfikacji oznaczanych składników za pomocą detektora spektrometrii mas (MS) i ich ilościowym oznaczeniu z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Zawartość procentową poszczególnych składników próbki obliczono metodą normalizacji wewnętrznej. Wykorzystując tę metodę, zidentyfikowano kilkadziesiąt związków wchodzących w skład analizowanych mieszanin węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Ścieki przemysłowe wg definicji zawartej w Ustawie Prawo wodne1) to ścieki niebędące ani ściekami bytowymi ani wodami opadowymi lub roztopowymi. Powstają one w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także są one mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.Industrial wastewaters from polypropylene prodn. (6 samples) were studied for hydrocarbons by gas chromatogr. with mass spectrometry and flame ionization detectors. Me2CHCH2CHMeEt was the main pollutant. Przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją lotnych związków organicznych ze ścieków przemysłowych pochodzących z wytwórni polipropylenu. Opracowana metoda polega na chromatograficznym rozdziale mieszaniny węglowodorów w kolumnie kapilarnej, identyfikacji oznaczanych składników za pomocą detektora spektrometrii mas (MS) i ich ilościowym oznaczeniu z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Zawartość procentową poszczególnych składników próbki obliczono metodą normalizacji wewnętrznej.[...]

Oznaczanie metali w ściekach


  W ramach międzynarodowego programu badań biegłości laboratoriów.Gospodarka ściekowa - regulacje prawne.Ścieki jako jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska naturalnego stanowią - z uwagi na obecność w nich wielu szkodliwych substancji - poważne zagrożenie dla środowiska, w efekcie za jego pośrednictwem także dla zdrowia ludzkiego. Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami polityki ochrony środowiska (art. 191 "Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej"), konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz jakości środowiska naturalnego. Realizowana w państwach członkowskich polityka zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich kontroli (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/ WE1, 2010/75/UE2) ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, a w przypadku braku takiej możliwości - ograniczanie zanieczyszczeń powodowanych działalnością przemysłową oraz gospodarką odpadami. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, niezbędne jest przestrzeganie ustanowionych dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska wodnego i gleby. Aby zmniejszyć szkodliwość i negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko naturalne, konieczne jest systematyczne wypełnianie zaleceń odpowiednich aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie polityki wodnej i gospodarowania odpadami. W Unii Europejskiej regulacją prawną o charakterze ramowym w dziedzinie gospodarki wodnej jest dyrektywa 2000/60/WE3 Parlamentu Europejskiego i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna), zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE4 w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania (w obrębie UE) w zakresie gospodarki wodnej. Wraz z dyrektywami 2006/11/WE5, 2006/118/WE6 i 2008/105/WE4 reguluje zagadnienia dotyczące ograniczania zrzutu szkodliwych substancji do wó[...]

Nowe materiały polimerowe

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze realizowane w dziedzinie polimerów w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje polimerowe systemy hydrofobowe, polimery zdolne do tworzenia specyficznych struktur uporządkowanych, polimery topologiczne i biodegradowalne oraz tworzywa konstrukcyjne i absorbujące energię. Opisano właściwości tych materiałów i przedstawiono najciekawsze możliwości ic[...]

 Strona 1