Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jacek CICHOCKI"

Model hydrodynamiczny ruchu transkrytycznego dla rzek górskich na przykładzie rzeki Ścinawki

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model ruchu transkrytycznego umożliwiający opis przepływu wody w małych rzekach górskich. Model bazuje na specjalnych rozwiązaniach przybliżonych, opartych na aproksymacji Roe’go zagadnienia Riemanna i zastosowaniu niejawnego schematu dyskredytacji po czasie. Model został skalibrowany dla odcinka Ścinawki. Rzeki na terenach górskich i podgórskich charakteryzują się znacz[...]

BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI ETYKIETY HYBRYDOWEGO SYSTEMU LOKALIZACYJNEGO UWB/BLE DOI:10.15199/59.2019.6.71


  W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wykorzystanie specjalizowanych systemów radiowych do lokalizacji urządzeń i osób oraz oferowania usług opartych na informacjach lokalizacyjnych. Poza zapewnieniem dokładnej informacji o lokalizacji obiektu przed systemami stawiane są dodatkowe wymagania dotyczące zasięgu działania, pojemności systemu oraz energochłonności urządzeń tworzących system. Szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem są systemy umożliwiające wykorzystanie hybrydowych technik lokalizacji. Wraz z wykorzystaniem algorytmów do przetwarzania wyników takich jak np. AHP (Analytic Hierarchy Process) [1] lub algorytm filtracji Kalmana [2], techniki te umożliwiają uzyskanie dokładniejszej informacji o lokalizacji niż w przypadku stosowania systemów opartych na jednej technice radiowej. W wielu rozwiązaniach wykorzystuje się dodatkowe techniki np. czujniki inercyjne [3]. Literatura dotycząca hybrydowych rozwiązań w obszarze systemów lokalizacyjnych jest bogata. Tematem większości publikacji jest wpływ łączenia różnych technik na dokładność lokalizacji. Niestety pomijane są zagadnienia dotyczące energochłonności urządzeń, mającej duży wpływ na funkcjonalność systemu. Na rys. 1 przedstawiono architekturę systemu realizowanego w ramach projektu IONIS (Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges). Węzły systemu (UWB + BLE + WiFi) Etykiety Sterownik systemu UWB + BLE Rys. 1. Architektura systemu lokalizacyjnego System składa się z: etykiet, węzłów oraz sterownika systemu. Rolą etykiet jest emitowanie sygnałów umożliwiających ich lokalizację przez węzły systemu (system multilateralny). System łączy w sobie trzy techniki radiowe UWB, BLE i WiFi. Pierwsze dwie są wykorzystywane przez węzły do lokalizowania etykiet. W przypadku techniki UWB rejestrowane są czasy przybycia pakietów, zaś w przypadku BLE poziomy odbieranego sygnału. Wyniki pomiarów wykonanych przez węzły są przekazywane za pośrednictw[...]

Ultraszerokopasmowy system do lokalizacji obiektów ruchomych

Czytaj za darmo! »

Systemy lokalizacyjne znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w środowisku domowym. Można je wykorzystywać w takich obszarach jak: bezpieczeństwo (np. systemy alarmowe), logistyka (lokalizacja i analiza przepływu towarów i ludzi), czy rozrywka (np. gry lokalizacyjne). Typowe zastosowania obejmują m.in. lokalizację i badanie przemieszczania się pracowników w zakładach pracy (np. personelu i chorych w szpitalach), klientów w centrach handlowych, towaru czy sprzętu w składach i halach produkcyjnych. Systemy lokalizacyjne są niezbędne w funkcjonowaniu inteligentnych robotów oraz w tworzeniu tzw. "inteligentnych domów". Korzystając z takich systemów można także lokalizować i śledzić poruszanie się funkcjonariuszy służb podczas akcji ratunkowych. Wzdecydowanej większości s[...]

ULTRASZEROKOPASMOWY PODSYSTEM LOKALIZACYJNY W SYSTEMIE NAWIGACYJNYM DOI:10.15199/59.2016.6.12


  ULTRA-WIDEBAND LOCALIZATION SUBSYSTEM IN EIGER NAVIGATION Streszczenie: W artykule przedstawiono smowy podsystem lokalizacyjny stanowią mu EIGER zapewniającego lokalizację zarówno na z wnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Referat zawiera opi architektury systemu, jego elementów, interfejsu radiowego a także wykorzystanych w systemie technik pomiarow W referacie zamieszczono także przykładowe wyniki bada laboratoryjnych. Abstract: The paper presents UWB positioning system embedded in EIGER navigation system. tains description of the system architecture, nents, radio interface as well as measurement techniques. Results of positioning system laboratory cluded. Słowa kluczowe: UWB, systemy lokalizac nawigacyjne Keywords: UWB, localization systems, navigation systems 1. WSTĘP Celem projektu EIGER, w ramach którego powstał opisywany system lokalizacyjny, było opracowanie rozwiązania umożliwiającego ciągłą lokalizacj podczas przemieszczania się w terenie otwartym i w budynkach. O ile informacja o lokalizacji na zewn pomieszczeń jest z powodzeniem zapewniana przez systemy satelitarne, to na skutek problemów propag cyjnych systemy te nie nadają się do wyznaczania lok lizacji w pomieszczeniach. Potrzeba zapewnienia lokalizacji na zewn i wewnątrz pomieszczeń jest powodem pro wielu ośrodkach prac nad systemami hybrydowymi łączącymi różne techniki w celu zapewnienia ci lokalizacji. Przykładem takich rozwią oparte na układach retransmitujących sygnały nadajn ków GPS w pomieszczeniach [5][8]. Innym sposobem zapewnienia lokalizacji w tych warunkach jest integracji systemów satelitarnych temami wykorzystującymi czujniki i prędkości kątowej w celu predykcji trasy ruchu. Otrzymane wyniki mogą zapewnić wyznaczenie lokal zacji obiektu mimo braku sygnałów systemu satelitarn pl, @Kraków ultraszerokopastanowiący element systecego ze- . opisy pomiarowych. e badań The paper contains system compoas te[...]

PODSYSTEM LOKALIZACYJNY W PLATFORMIE IONIS DOI:10.15199/59.2017.6.78


  Projekt IONIS realizowany w ramach programu AAL (Ambient Assisted Living) ma na celu opracowanie modułowej platformy, która zapewni wsparcie osobom z demencją i ich opiekunom. Ludzie z demencją, w każdym stadium choroby doświadczają problemów związanych z utratą pamięci, zakłopotaniem, dezorientacją. Okresowe powtarzanie czynności, trudności ze znalezieniem przedmiotów, nocne spacery oraz ucieczki z miejsca zamieszkania należą do typowych objawów choroby [5]. Platforma IONIS, w której skład wejdą zarówno rozwiązania sprzętowe jak i programowe, będzie wyposażona w funkcjonalności umożliwiające tworzenie różnorodnych usług. Pozwoli ona na lokalizację osób i przedmiotów w pomieszczeniach, lokalizację osób na zewnątrz budynków, monitorowanie stanu zdrowia. Komunikacja z platformą będzie się odbywać za pomocą prostych, adaptacyjnych interfejsów. Modułowa struktura platformy umożliwi jej przystosowanie do potrzeb konkretnego użytkownika, a w przyszłości poszerzenie oferowanych przez nią usług. Platforma IONIS oprócz wspierania osób podczas codziennych aktywności (np. poprzez lokalizację przedmiotów, przypominanie o zaplanowanych czynnościach) umożliwi gromadzenie danych pozwalających na wykrycie i ocenę zmian zachowań osób monitorowanych (np. ocenę ich aktywności fizycznej), a także detekcję sytuacji zagrażających zdrowiu użytkownika (np. upadku, czy też niemożności powrotu do miejsca zamieszkania). Platforma zapewni też wsparcie dla opiekunów osób chorych poprzez udostępnianie informacji o zachowaniach osób monitorowanych oraz zdarzeniach mogących mieć wpływ na ich zdrowie. Zakres projektu IONIS obejmuje badania pilotażowe z udziałem osób dotkniętych demencją. Będą one polegały na instalacji i testowaniu działania platformy w mieszkaniach osób chorych. Badana będzie efektywność działania platformy oraz poziom akceptacji wdrożonych rozwiązań. Kluczowym dla osiągnięcia celów projektu jest system lokalizacji osób i przedmiotó[...]

SYSTEM LOKALIZACYJNY DO MONITOROWANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI DOI:10.15199/59.2019.6.72


  1. WSTĘP Tendencja starzenia się społeczeństw w Europie powoduje, że coraz większym problemem stają się choroby typowe dla osób starszych. Jeden z głównych problemów stanowią różne wersje zaburzeń poznawczych począwszy od lekkich form a skończywszy na ciężkim otępieniu. Osoby z zaburzeniami poznawczymi wymagają w początkowych stadiach choroby monitorowania, diagnostyki i wsparcia, a w bardziej zaawansowanych stadiach intensywnej opieki [1]. Istotną rolę w obszarze wsparcia osób z zaburzeniami poznawczymi i ich opiekunów pełnią systemy lokalizacyjne instalowane w domach osób chorych. Informacja o lokalizacji osób może być wykorzystywana do oceny ich aktywności a także do detekcji błądzenia, typowego dla zaawansowanych stadiów tej choroby. Literatura związana z tą tematyką jest bogata. Problem detekcji anomalii w codziennych czynnościach wykonywanych przez osobę monitorowaną opisano w [2]. Propozycję systemu lokalizacyjnego umożliwiającego detekcję błądzenia zamieszczono w [3]. Rozwiązanie umożliwiające ocenę stanu osoby z zaburzeniami poznawczymi opisano w [4]. Wśród proponowanych i badanych rozwiązań dominują radiowe systemy lokalizacyjne oferujące wystarczające zasięgi i dokładność lokalizacji, dające, dzięki propagacji sygnałów przez ściany, możliwość redukcji infrastruktury. Wykorzystywane są głównie systemy bazujące na wąskopasmowych interfejsach radiowych, zgodnych ze standardami BLE (Bluetooth Low Energy) [5] lub WiFi[6], w zaledwie kilku publikacjach opisano eksperymenty z użyciem systemów UWB (Ultra Wideband) [4]. Obecnie systemy lokalizacyjne wspierające osoby z zaburzeniami poznawczymi są głównie przedmiotem badań realizowanych w ramach różnych projektów, rozwiązania te nie znajdują się w ofercie rynkowej. W referacie przedstawiono system lokalizacyjny zrealizowany w ramach projektu AAL - IONIS, którego celem jest realizacja platformy wspierającej osoby z zaburzeniami poznawczymi i ich opiekunów. Wymagania[...]

System do monitorowania ruchu i zachowań osób starszych DOI:10.15199/59.2015.6.3


  Aktywność człowieka w życiu codziennym jest terminem szeroko stosowanym w geriatrii [1-2]. W szczególności dotyczy on tych podstawowych czynności, które są wyznacznikiem samodzielności osoby starszej w codziennym życiu. Analiza aktywności powinna uwzględniać najbardziej typowe zachowania. Wszyscy ludzie mają takie same podstawowe potrzeby oraz podobne formy aktywności, np. spanie, mycie, jedzenie, picie, oglądanie TV, praca przy biurku, przy komputerze, telefonowanie. Niektóre z nich są dobrymi wskaźnikami kondycji starszych osób [3]. Zdolność starszych osób do regularnego wykonywania tych czynności jest również miarą możliwości samodzielnego życia (mieszkania) w domu. Rozpoznanie i analiza aktywności stają się zatem kluczowymi zadaniami do realizacji w przyszłych systemach monitorowania i oceny stanu ich zdrowia. Systemy monitorowania mogą się przyczynić do poprawy jakości życia osób starszych i ich rodzin oraz do poprawy ich sytuacji zawodowej. W odpowiedzi na te potrzeby wiele ośrodków naukowo-badawczych oraz firm komercyjnych [28-29] realizuje projekty dotyczące zdalnego monitorowania osób starszych. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się stały wzrost prac badawczych w tym zakresie. Realizowane są systemy, które potrafią nie tylko rozpoznawać oraz śledzić aktywności osób starszych w ich życiu codziennym, ale także zwracać uwagę na pominięcie jakiejś czynności [4],[5]. Do monitorowania aktywności osób starszych w ich domach są stosowane sensory stacjonarne oraz mobilne (noszone przez użytkownika). Sensory stacjonarne są montowane w określonych miejscach wewnątrz budynku. Sensory mobilne dobrze nadają się do zbierania danych obrazu aktywności w długim okresie czasu. Obecnie codzienne aktywności życiowe mogą być dobrze rozpoznane na podstawie danych zebranych za pomocą sensorów mobilnych (np. akcelerometru, żyroskopu i magnetometru) [6 - 8][30]. Sensory mobilne wykorzystuje się do pomiaru parametrów ruchu użytkownika, sygna[...]

 Strona 1