Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JULIAN FOKSA"

Badania elektrolizy membranowej chlorku sodowego w instalacji modelowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg procesu elektrolizy NaCl z wykorzystaniem instalacji wyposażonej w jednobiegunowy elektrolizer membranowy (1 sekcja) z membraną Nafion 315 o powierzchni 1 m2. Otrzymano 16-н23-ргос. roztwór NaOH z wydajnością prądową 86 ч-79% i gaz anodowy zawierający 98,0 -r- 98,5% obj. Cl2 i 1,2 ч-1,5% obj. 0 2. Roztwór wodorotlenku sodowego charakteryzował się dużą czystością i zawierał ok. 0,003-1-0,004% NaCl i 0,00004% Fe20 3; nie zawierał chloranu sodowego i siarczanu sodowego. Badania nad elektrolizą membranową roztworów chlorków metali alkalicznych prowadzi się w związku z koniecznością zmniejszenia ilości rtęci emitowanej przez krajowy przemysł chlorowy. Na podstawie analizy szczegółowych zaleceń Konwencji Helsińskiej (podpisanej przez Polskę) wywnioskowano, że starszych instalacji rtęciowych (wybudowanych w latach sześćdziesiątych), w których otrzymuje się ok. 1/3 wytwarzanego w Polsce chloru, nie da się zmodernizować w taki sposób, aby emisja rtęci nie przekraczała dopuszczalnego poziomu, tj. kilku gramów na tonę chloru. Należy się więc liczyć z koniecznością ich zupełnej przebudowy połączonej ze zmianą metody produkcji. Od kilkudziesięciu lat produkuje się na świecie chlor, wodór i wodorotlenki metali alkalicznych dwiema metodami: diafragmową i rtęciową. Stosowana od 1975 r. w skali przemysłowej metoda membranowa góruje nad nimi pod względem ekonomicznym, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Jej udział w produkcji chloru na świecie wzrasta mimo kryzysu gospodarczego i ogólnego spadku produkcji (w 1985 r. wytwarzano tą metodą 2 min t Cl2, co odpowiadało ok. 5% całkowitej ilości produkowanego chloru). W Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach przeprowadzono w latach osiemdziesiątych badania laboratoryjne, na których podstawie zaprojektowano i wykonano w ZCh "Oświęcim" instalację modelową wyposażoną w jednobieg[...]

Doświadczalna eksploatacja elektrolizera DFK-15 w procesie otrzymywania chloranu sodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczalnej eksploatacji elektrolizera DFK-15 (nominalne natężenie prądu 15 kA) zbudowanego z sześciu zestawów katodowo-anodowych połączonych szeregowo. Podczas elektrolizy prowadzonej w temp. 75 80°C uzyskiwano dla chloranu sodowego wydajność prądową wynoszącą ok. 94%, a napięcie na elektrolizerze ok. 21 V. Gaz nad roztworem w elektrolizerze (w przeliczeniu na suchą mieszaninę) zawierał: 97,2 -e- 97,5% obj. H2, 2,3 -r 2,5% obj. 0 2 i 0,1 ~ 0,3% obj. Cl2. Chlorany metali alkalicznych (sodowy i potasowy) należą do związków chemicznych o dużym znaczeniu gospodarczym. Ocenia się1’, że światowa zdolność produkcyjna w zakresie chloranów przekracza milion ton rocznie, z czego ponad 80% przypada na chloran sodowy. Otrzymuje się je w procesie bezdiafragmowej elektrolizy wodnych roztworów odpowiednich chlorków; jest to najstarszy realizowany w skali przemysłowej proces elektrochemiczny. Powszechnie uważa się 2+4), że chloran sodowy powstaje w wyniku kilku reakcji, z których pierwsza to elektrochemiczny rozkład chlorku sodowego przedstawiany często równaniem bilansowym: 2 NaCl + 2 H ,0 - 2NaOH + H, + Cl, U) a następne to: absorpcja chloru i dysproporcjonowanie w środowisku o niewielkiej kwasowości: 2 NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + HzO (2) NaClO + 2 HCIO -► NaC103 + 2 HC1 (5) Jony chloranowe, być może, powstają też w wieloetapowym procesie utleniania elektrochemicznego5 *7): cr ■ CIO~ -> (C 1 0 2 ) -> C 1 0 3 Większość jednak autorów opowiada się za procesem charakteryzowanym przez reakcje (1) -*■ (5). Do niedawna wszystkie te etapy realizowano w jednym aparacie (elektrolizerze), starając się pogodzić sprzeczne niejednokrotnie warunki przebiegu poszczególnych reakcji8’. Tak więc np. w celu przyspieszenia przebiegu reakcji dysproporcjonowania (5), zmniejszenia napięcia na elektrolizerze oraz zwiększenia wydajności krystalizacji trzeba prowadzić elektrolizę w p[...]

 Strona 1