Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR WRÓBEL"

Oczyszczanie gazu syntezowego ciekłym amoniakiem. Ocena korzyści eksploatacyjnych


  Omówiono proces oczyszczania gazu syntezowego z pary wodnej i ditlenku węgla przez wymywanie tych zanieczyszczeń ciekłym amoniakiem w zewnętrznym układzie, poza węzłem syntezy. Przedstawiono podstawy fizykochemiczne procesu. Opisano schemat technologiczny i przykładowe parametry w układzie oczyszczania. Dokonano analizy zależności pomiędzy korzyściami z zastosowania procesu a uwarunkowaniami instalacji przemysłowej. Oszacowano zmniejszenie zużycia energii spowodowane zastosowaniem procesu w wybranej instalacji. Fundamentals, process flowsheet and technol. advantages of purifn. of syngas with liq. NH3 were presented. The process can save energy 0.38 GJ/Mg of NH3 in a typical plant. Gaz do syntezy amoniaku zawiera ok. 99% mieszaniny syntezowej, ok. 1% gazów inertnych (Ar+CH4) oraz niewielką ilość pary wodnej i ślady ditlenku węgla. Zawartość pary w gazie wprowadzanym do węzła syntezy określa równowaga fazowa gaz syntezowy-woda1-3), w warunkach ciśnienia i temperatury gazu po kompresorze. Dla ciśnień stosowanych obecnie w instalacjach syntezy (ok. 12-28 MPa) i chłodzeniu gazu po kompresorze w chłodnicy wodnej, gaz świeży zawiera 0,025-0,056% obj. pary wodnej, natomiast zawartość CO2, przy prawidłowej pracy metanizatora tlenków węgla, nie przekracza 6 ppm4). Związki tlenowe są truciznami katalizatora syntezy i konieczne jest ich usunięcie przed wprowadzeniem gazu do reaktora. W większości przemysłowych instalacji głębokie oczyszczenie gazu uzyskuje się wprowadzając go do strumienia cyrkulującego przed końcowym wykropleniem produktu. Zanieczyszczenia wymywane są przez ciekły amoniak i usuwane z cieczą z separatora. Sposób ten jest skuteczny, o czym świadczy długi czas eksploatacji wsadów katalizatora, często dłuższy niż 10 lat. Oczyszczanie ciekłym amoniakiem może być realizowane także poza węzłem syntezy w "zewnętrznym" układzie. Daje to pewne korzyści eksploatacyjne, wynikające z tego, że (i) oczyszczony gaz świeży może być[...]

Pakiet oprogramowania "TAWAS" dla komputerowej symulacji instalacji produkcyjnych amoniaku

Czytaj za darmo! »

Uściślono definicję i opisano pojęcie symulacji komputerowej systemów technologicznych i linii technologicznych. Omówiono pakiet "TAWAS" - oprogramowania symulującego pracę węzłów przygotowania gazu syntezowego i produkcji amoniaku. Pakiet ten był wykorzystany do analizy pracy wybranych wytwórni amoniaku w kraju. osiadanie informacji o wartościach parametrów procesu chemicznego jest podsta[...]

Dezaktywacja katalizatorów parowego reformingu w warunkach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań próbek zużytych katalizatorów parowego reformingu ustalono, że zmiany ich właściwości wytrzymałościowych, powodujące wzrost oporów, są niewielkie. Spadek aktywności jest zróżnicowany wzdłuż długości rury, największy w górnej części i spowodowany zatruciem siarką. Natomiast zróżnicowanie dyspersji niklu jest małe i związane z temperaturą pracy. Przedstawiono konsekwencje technologiczne dezaktywacji katalizatorów w wyniku długoletniej pracy. Com. catalysts of the steam reforming (products of the Fertilizers Research Institute, PL) were analyzed for mech. strength, activity, Ni dispersion, and Ni active surface after long-term operation (up to 8 years) under industrial conditions in 5 plants. The loss of the catalyst activity was high on the inlet to the cat[...]

Katalizatory parowego reformingu metanu do reaktorów typu GHR

Czytaj za darmo! »

Opracowano 3 różniące się wielkością i kształtem ziarna katalizatory niklowe typu impregnowanego, osadzone na porowatych nośnikach glinowych wypalanych w wysokich temperaturach, przeznaczone do reaktorów typu GHR. Formuła katalizatorów jest zbliżona do katalizatora stosowanego w klasycznych reformerach, mniejsza jest natomiast wielkość ziarna, odpowiednia do dużo mniejszych średnic rur. Nowe katalizatory mają bardzo dobre właściwości teksturalno-wytrzymałościowe oraz katalityczne, a ich zastosowanie w wytwórniach gazów syntezowych stworzy możliwości intensyfikacji procesu i obniżenia jego energochłonności. Three catalysts for steam reforming of MeH were prepd. by impregnating high porosity Al2O3 Raschig rings and rosettes (diam. 5.7 to 11 mm) and tested for their activity i[...]

Benefits of using the new activator of potassium carbonate solution in CO2 washing process from synthesis gas in ammonia plant Korzyści z zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanów potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego w wytwórni amoniaku DOI:10.12916/przemchem.2014.2246


  Use of a new activator of K2CO3/KHCO3 soln. in absorption of CO2 (Binczak et al., 2014) resulted in a decrease of natural gas consumption in NH3 prodn. (ca. 22 t/h) by 5 m3/t of NH3. Dokonano oceny zmniejszenia zużycia energii w wytwórni gazu do syntezy amoniaku w wyniku zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanu potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego (proces Benfield). Proces ten polega na absorpcji CO2 z gazu w gorącym (80-100°C) wodnym roztworze węglanów potasu z dodatkiem aktywatora (najczęściej dietanoloaminy). Absorpcja prowadzona jest pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Aktywator INS-13 został opracowany w latach 2011-2013 w ramach projektu badawczego NR 05 0024 10 finansowanego przez NCBiR i stanowi mieszaninę pierwszo- i drugorzędowych amin alifatycznych. Oceny aktywatora d[...]

 Strona 1