Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Bochniak"

Aplikacja algorytmu współogniskującego do detekcji raka gruczołu piersiowego

Czytaj za darmo! »

Praca niniejsza ma na celu numeryczną analizę czułości algorytmu współogniskującego, rozumianą jako zdolność do znalezienia przybliżonego rozwiązania zagadnienia odwrotnego na przykładzie modelu gruczołu piersiowego. W celu uproszczenia zagadnienia założono, że model piersi kobiecej jest homogeniczny warstwowo, a jego parametry elektryczne tj. względna przenikalność elektryczna i konduktywność opisane są parametrycznym równaniem Debye’a. Analizę przeprowadzono przy założeniu sferyczności tkanki rakowej dla jej zmiennej średnicy metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu. Abstract. The aim of this paper is the application of microwave confocal algorithm to breast cancer detection with regards to sensitivity of the algorithm. In our case sensitivity is understood as the ability[...]

Dielectric constant and layer thickness estimation of pavements using GPR technique

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to describe fundamental concepts and procedures of ground penetrating radar (GPR) modelling using finite difference time domain method. This research describes how GPR technique to dielectric constant and thickness of pavements can be used. As examples the authors used 4-layer model of pavement and 2-layer slant model of pavement to estimate their dielectric constants an[...]

The application of confocal microwave imaging technique to the detection of 3D objects

Czytaj za darmo! »

The paper presents the application of confocal microwave imaging technique to detection of 3D objects. The numerical investigation has been carried out on a simplified cylindrical female beast model with electric parameters based on Deby’e approximation. In the inverse scattering approach the forward solutions were obtained from Maxwell’s equations in the time domain by the finite-difference time-domain (FDTD) method. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu współogniskującego do detekcji obiektów 3D. Analizę numeryczną przeprowadzono na przykładzie modelu cylindrycznego, odwzorowującego kobiecy gruczoł piersiowy, z właściwościami elektrycznymi opisanymi równaniem Debye’a. Zagadnienie proste rozwiązano metodą elementów skończonych w dziedzinie czasu.(Zastosowanie techniki obrazowania mikrofalowego współogniskowego w detekcji obiektów 3D) Keywords: microwave tomography, electromagnetic field, computer simulation, FDTD. Słowa kluczowe: tomografia mikrofalowa, pole elektromagnetyczne, symulacja komuterowa, FDTD Introduction The aim of this paper is to use the Confocal Microwave Imaging technique to detect 3 mm diameter spherical tumor in a cylindrical system understood as a simplified female breast model. The simulations were performed with the finite-difference time-domain (FDTD) method [1], using a freely available software package [2]. The physical basis for breast cancer detection using microwave imaging is the contrast in dielectric properties of normal and cancerous breast tissues. Analogous to GPR (Ground Penetrating Radar), the backscattered method uses the measured reflected signals to detect the location of significant microwave scatterers. In our case the scattering arises with significant contrasts in dielectric properties between the normal and cancerous breast tissues. The idea of breast microwave tomography is presented in Fig. 1. Fig. 1. The idea of breast microwave tomography I[...]

Application of chemical and biological indicators for assessment of an ecological potential of artificial watercourses Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych DOI:10.15199/62.2015.11.10


  The quality of surface water in drainage ditches in an area of special protection of Natura 2000 Parczew Forests was studied in 2012-2013. The std. biol. and chem. indicators for various sampling sites were detd. periodically every 3 mo. and the resulting values of the indicators were processed statistically. The resulting low values of macrophyte river index and infusorial index pointed to a poor quality of surface waters. The highest changes were found for the phytoplankton indicator, depended on the sampling locations and time and indicated a good or poor water quality, resp. In addn., strong correlations were detd. between the biol. indicators (the presence of macrophytes and diatoms in water) and chem. ones (O and N contents in water and pH). W latach 2012-2013 przeprowadzono badania potencjału ekologicznego wód powierzchniowych w obszarze Natura 2000 OSO Lasy Parczewskie. Analiza badanych cieków w oparciu o wskaźniki biologiczne jednoznacznie wskazała na ich antropogeniczny charakter. Niskie wartości wskaźników biologicznych wód badanych cieków były wynikiem parametrów hydromorfologicznych koryta. Cieki charakteryzowała niewielka szerokość i głębokość, okresowy brak przepływu wody oraz modyfikacje koryta. Chemiczne wskaźniki jakości wód powierzchniowych osiągały małe wartości, jedynie ChZT i fosfor ogólny osiągały duże wartości. Poszczególne wskaźniki chemiczne jakości wody były w różnym stopniu powiązane z wskaźnikami biologicznymi. 94/11(2015) 1955 Dr inż. Andrzej MAZUR studia ukończył w 1995 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - inżynieria kształtowania środowiska. Dr inż. Michał MARZEC - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. numerze 10/2015, str. 1765. Dr Kamil NIEŚCIORUK w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Zie[...]

 Strona 1