Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Irena Łącka"

Innowacyjność polskiego przemysłu chemicznego i jej perspektywy DOI:10.15199/62.2018.2.5


  Współczesna gospodarka stawia przed polskimi przedsiębiorstwami przemysłu chemicznego wiele wyzwań, które wynikają z globalnych tren-dów (konsumenckich, regulacyjnych, biznesowych, konkurencyjnych) oraz czynników determinujących szanse rozwojowe przemysłu chemicznego w Polsce, w Europie i na świecie. Istotne miejsce zajmuje wśród nich innowacyjność. Przedsiębiorstwa tego przemysłu funkcjonują w sektorach wysokiej i średniej techniki. Wskazują na to mierniki intensywności B+R (np. udział wydatków na B+R w wartości sprzedaży) oraz takie kryteria, jak uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa patentów oraz podpisywanie umów licencyjnych w dziedzinach uznanych za high tech. Produkcja wyrobów farmaceutycznych, a także produkcja chemikaliów spełniają te kryteria. Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych zalicza się do gałęzi średnio- -niskiej techniki. Przemysł chemiczny tworzą przedsiębiorstwa przynależne do bardzo różnych obszarów działalności gospodarczej, jednak poszczególne jego podmioty są ze sobą często powiązane, ponieważ produkty jednej gałęzi stają się surowcem lub półproduktem w innych gałęziach1). Biorąc pod uwagę strukturę funkcjonalną, rozróżnia się trzy zasadnicze grupy przemysłu chemicznego2) (tabela 1), a uwzględniając rodzaj wykorzystywanego surowca, można rozróżnić przemysł chemii organicznej (dostarcza produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, drewna, kauczuku, tłuszczów i innych substancji organicznych) oraz przemysł chemii nieorganicznej (oferuje produkty na bazie siarki, fosforytów, soli mineralnych i innych materiałów nieorganicznych).W Polsce przemysł chemiczny uznaje się za jeden z najważniejszych sektorów gospodarki, co wynika z jego wkładu w gospodarkę (wartość produkcji globalnej, zatrudnienie, wartość produkcji sprzedanej). Potwierdzają to dane za 2015 r. (tabela 2).Przemysł chemiczny charakteryzowała w ostatnich latach duża dynamika wzrostu produkcji sprzedanej chemikaliów i wyrobów chemicznych[...]

Przemysł chemiczny w Niemczech i w Polsce. Konkurencja czy partnerstwo? DOI:10.15199/62.2019.10.9

Czytaj za darmo! »

Polska i Niemcy to kraje sąsiedzkie, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. połączyły szczególnie silne więzi społeczno- -gospodarcze. Jednak nawet dziś, po 15 latach członkostwa Polski w UE, wiele je różni w zakresie stopnia rozwoju gospodarczego oraz potencjału gospodarek. Porównanie ich w tych aspektach wypada na korzyść Niemiec, które mają wyższy poziom rozwoju gospodarczego, o czym świadczą takie wskaźniki, jak wielkość PKB w cenach rynkowych oraz PKB liczony wg parytetu siły nabywczej (PPS). Biorąc jednak pod uwagę oddziaływanie członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, można zauważyć, że w tym okresie doszło do zmniejszenia różnicy potencjału gospodarczego Polski w stosunku do Niemiec. W 2007 r. wartość stosunku potencjału gospodarczego Niemiec do potencjału gospodarczego Polski (mierzona wg PPS) wynosiła 4,7, a w 2017 r. 3,8, co wskazuje na zauważalne zmniejszenie dysproporcji potencjału gospodarczego między sąsiadami. Potwierdzeniem konwergencji Polski w stosunku do Niemiec jest też wzrost PKB per capita liczony wg PPS. W 2004 r. PKB na 1 mieszkańca Polski odpowiadało 45,3% PKB przypadającego na 1 mieszkańca Niemiec, a w 2017 r. relacja ta wyniosła już 56,9%1). Dane te pokazują, że dystans 1576 98/10(2019) rozwojowy Polski wobec Niemiec się zmniejsza, choć luka dochodowa nadal jest dosyć duża. Jednocześnie można zauważyć, że w latach 2007-2017 oba kraje rozwijały się szybciej niż reszta krajów unijnych, o czym świadczy wzrost ich udziału w PKB Unii Europejskiej. Procesowi konwergencji sprzyjało to, że Polska dosyć łagodnie przeszła przez okres światowego kryzysu gospodarczego i przeżyła jedynie spowolnienie koniunktury w przeciwieństwie do pozostałych członków UE, w tym Niemiec. Jako jedyna w 2009 r. odnotowała wzrost realnego PKB, podczas gdy gospodarka niemiecka przeżyła spadek tego wskaźnika. W następnych latach oba kraje osiągały wzrost gospodarczy, jednak w większości tego okresu Polska wykazy[...]

 Strona 1