Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ADAMSKI"

Suchy reforming metanu na katalizatorach nośnikowych zawierających nikiel jako przykład technologii ograniczającej poziom emisji gazów cieplarnianych DOI:10.15199/62.2019.7.26


  Rosnąca świadomość postępującego negatywnego wpływu procesów antropogenicznych na środowisko naturalne, a w szczególności na jakość atmosfery i parametry klimatu globalnego, oraz coraz bardziej restrykcyjne limity emisji substancji szkodliwych do środowiska istotnie przyczyniają się do poszukiwania efektywnych rozwiązań pozwalających ten niekorzystny wpływ znacząco ograniczać. W ten nurt wpisują się obecnie 98/7(2019) 1159 Prof. dr hab. Marek MICHALIK ukończył studia geologiczne na AGH Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalność - petrologia, mineralogia, geochemia, diageneza skał klastycznych, powstawanie złóż Zn-Pb i Cu, aerozole atmosferyczne, współczesne zmiany środowiska, odpady przemysłowe i ich wykorzystanie. Mgr Katarzyna DZIADEK w roku 2017 obroniła pracę magisterską dotyczącą suchego reformingu metanu, którą realizowała w Zespole Katalizy Środowiskowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w grupie Énergie et Carburants pour un Environnement durable UMR 7515 CNRS na Uniwersytecie w Strasburgu oraz w grupie Fluides Supercritiques ICMCB w Bordeaux. W 2018 r. rozpoczęła środowiskowe studia doktoranckie InterDokMed. Specjalność - ochrona środowiska. zarówno zróżnicowane podejścia przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i zaawansowana w wielu krajach transformacja energetyczna, jak i szeroko rozumiana gospodarka niskowęglowa oraz gospodarka obiegu zamkniętego. Wyzwania te w znacznym stopniu dotyczą przemysłu chemicznego, przyczyniającego się obecnie do produkcji większości dóbr konsumpcyjnych, podstawowych materiałów dla rolnictwa oraz nośników energii, niezbędnych do jej przemysłowego wytwarzania, transportu, ogrzewania i chłodzenia. Z drugiej strony, oprócz przemysłowej energetyki i rolnictwa, przemysł chemiczny wywiera najbardziej znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego, poprzez zużycie surowców, różne rodzaje generowan[...]

Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) ze strumienia gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Modelowanie molekularne oraz badania laboratoryjne z użyciem modelowych mieszanin gazowych doprowadziły do opracowania katalizatora do usuwania N2O z gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego. Optymalny skład katalizatora o strukturze spinelu Co3O4 uzyskano w wyniku modyfikacji jego struktury elektronowej poprzez domieszkowanie objętościowe i powierzchniowe. Eksperymentalnie określono rodzaj i zakres tego domieszkowania. Wyniki testów aktywności zoptymalizowanego katalizatora z wykorzystaniem gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego potwierdzają jego wysoką aktywność w temp. poniżej 350°C, w obecności inhibitorów (H2O, O2, NOx) oraz dużą stabilność. W przepływie gazów resztkowych w temp. 350°C opracowany katalizator wykazywał konwersję N2O powyżej 97% przez co n[...]

 Strona 1