Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Ukielski"

Otrzymywanie dikarboksylowych bloków oligoamidowych stosowanych do syntezy termoplastycznych elastomerów multiblokowych


  Przedstawiono sposób i warunki syntezy oligoamidów o założonej masie cząsteczkowej, obustronnie zakończonych grupami karboksylowymi oraz przeanalizowano wpływ zastosowanego regulatora masy cząsteczkowej na jakość otrzymanego produktu. Właściwości oligoamidów oceniono badając stężenie grup karboksylowych i aminowych, graniczną liczbę lepkościową oraz temperaturę topnienia. Stwierdzono, że otrzymane oligoamidy mają założone masy cząsteczkowe i mogą być wykorzystane do syntezy różnego typu termoplastycznych elastomerów multiblokowych, zwłaszcza poliestrowych. Mixts. of ε-caprolactam or ω-aminolauryllactam with adipic acid or sebacic acid were copolymerized at 290°C and 0,1 MPa for 300 min to resp. α,ω-dicarboxyoligoamides, and then studied for softening point, mol. mass and content of amino and carboxyl groups. A good agreement between the calcd. and expt. detd. mol masses was achieved. Znane są sposoby otrzymywania i parametry syntez różnych poliamidów produkowanych na skalę przemysłową jako polimery włóknotwórcze i konstrukcyjne1-4). W dostępnej literaturze naukowej jest jednak mało danych dotyczących syntezy oligoamidów zakończonych grupami karboksylowymi. Dlatego szczegółowo opracowano sposób ich otrzymywania i dobór właściwego regulatora mas cząsteczkowych. Wcześniejsze syntezy dikarboksylowych oligoamidów umożliwiły dobranie optymalnych parametrów ich hydrolitycznej polikondensacji. Wcześniejsze badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego regulatora mas cząsteczkowych na jakość produktu (duże odstępstwa od zadanych M) oraz na przebieg syntezy (zatykanie się przewodów odprowadzających nadmiar wody w hydrolitycznej fazie ciśnieniowej) 5-7). W pracy oceniono przydatność kwasu adypinowego (KAD), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin Ryszard Ukielski, Joanna Rokicka* Otrzymywanie dikarboksylowych bloków oligoamidowych stosowanych do syntezy termoplastycznych elastomerów multiblokowych[...]

Nowe termoplastyczne multiblokowe elastomery poliestrowe


  Przedstawiono sposób syntezy nowych elastomerów multiblokowych. Otrzymano poli(esterb- alifaty) składające się z politereftalanowych bloków sztywnych poli(tereftalanu etylenu) (PET), poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT) i poli( tereftalanu butylenu) (PBT) oraz z bloków giętkich o charakterze hydrofobowym, będących pochodnymi dimeru alkoholu linoleinowego (DLAol). Metodami FT-IR i 1H NMR potwierdzono zakładaną strukturę chemiczną tych kopolimerów. Metodami DSC i DMTA oceniono właściwości termiczne i jakściowo mikrostrukturę i rozdział fazowy otrzymanych układów. New poly(ester-b-aliphatic) multiblock elastomers contg. poly(ethylene terephthalate), poly(trimethylene terephthalate) and poly(butylene terephthalate) hard segments and hydrophobic soft linoleic alc. dimer segments were prepd. and studied by 1H NMR and FTIR methods to confirme their assumed chem. structures and by DSC and DMTA methods to det. the phase sepn. and thermal properties. Elastomery termoplastyczne (TPE) są grupą materiałów polimerowych, które łączą w sobie właściwości wulkanizowanego kauczuku i tworzyw termoplastycznych. Charakteryzują się one, podobnie jak guma, dużym odwracalnym odkształceniem względnym, a jednocześnie dają się przetwarzać w łatwy i wydajny sposób, podobnie jak tworzywa termoplastyczne1). Właściwości typowe dla TPE wykazują niektóre kopolimery blokowe, multiblokowe oraz mieszaniny kauczuków z termoplastami2). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin Joanna Rokicka*, Dominik Kotowski, Ryszard Ukielski Nowe termoplastyczne multiblokowe elastomery poliestrowe New multiblock thermoplastic polyester elastomers Mgr inż. Dominik KOTOWSKI w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest doktorantem w Instytucie Polimerów ZUT. Specjalność - multiblokowe elastomery termoplastyczne otrzymywane przy wykorzystaniu surowców pochodzen[...]

Synteza, struktura oraz właściwości degradowalnych elastomerów termoplastycznych pochodnych poli(tereftalanu trimetylenu)


  Przedstawiono sposób syntezy nowych elastomerów multiblokowych. Otrzymano poli(estro- -b-alifaty) oraz poli(estro-b-etery) składające się z poli(tereftalanu trimetylenu) jako bloku sztywnego. Bloki giętkie zbudowane są z dimeru alkoholu linoleinowego (DLAol) oraz poli( oksyetyleno)diolu (PEG). Metodami 1H NMR oraz FTIR potwierdzono zakładaną strukturę chemiczną makrocząsteczek tych kopolimerów. Metodami DSC i DMTA zdefiniowano właściwości termiczne, rozdział fazowy i strukturę fizyczną otrzymanych układów polimerowych. Wybrane polimery poddano wstępnym testom podatności na degradację hydrolityczną oraz na degradację w glebie. New poly(ester-b-aliphatic) and poly(ester-b-ether) multiblock elastomers contg. poly(trimethylene terephthalate) hard segment and linoleic acid dimer or polyoxyethylene soft segment were prepd. and studied by 1H NMR and FTIR methods to confirm their chem. structures and by DSC and DMTA to det. their thermal properties. Some of the polymers were studied for degradability in soil and during hydrolysis (pH 7). In both cases, a decrease in intrinsic viscosity was obsd. Po epoce kamienia, brązu i żelaza obecne czasy w dziejach człowieka nazywa się epoką tworzyw sztucznych (polimerów). W związku z dużym zużyciem polimerów (265 mln t w 2010 r.), a co za tym idzie rosnącej ilości odpadów z tych tworzyw, istotną rolę odgrywają materiały, które po określonym czasie użytkowania ulegają procesom (bio)degradacji i/lub mineralizacji w warunkach środowiska naturalnego1). Jednymi z takich materiałów są poliestry. Możliwość Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin Ryszard Ukielski, Dominik Kotowski*, Joanna Rokicka Synteza, struktura oraz właściwości degradowalnych elastomerów termoplastycznych pochodnych poli(tereftalanu trimetylenu) Synthesis, structure and properties of degradable thermoplastic elastomers based on poly(trimethylene terephthalate) Dr hab. inż. Ryszard UKIELSKI, prof. nzw. ZUT - n[...]

Synthesis and properties of multiblock thermoplastic elastomers with oligoamide-6.10 and oligoamide-12 as hard blocks Synteza i właściwości multiblokowych elastomerów termoplastycznych z oligoamidem-6.10 i oligoamidem-12 jako blokami sztywnymi DOI:10.15199/62.2015.11.12


  Terpoly[(amide-6.10)-b-(oxytetramethylene)-b-(tetramethylene terephtalate)] was synthesized and modified by a partial substitution of oligoamide-6.10 blocks with oligoamide-12 ones. The multiblock tetrapolymer was studied for mol. mass, viscosity no., thermal behavior, swelling, chem. structure and mech. properties. The addn. of the oligoamide-12 block resulted in an increase in the Young modulus, tensile strength, m.p., and theor. applicability range as well as in a decrease in cryst. temp. Zsyntezowano nowego rodzaju termoplastyczne polimery multiblokowe zawierające cztery bloki, w tym dwa oligoamidowe bloki sztywne. Polimery poddano badaniom strukturalnym, termicznym i mechanicznym. Dodatek bloku oligoamidowego 12 do terpolimeru poli[(amid- -6.10)-b-(oksytetrametylen)-b-(tereftalan tetrametylenu)] pozwolił uzyskać elastomery o zadowalających właściwościach mechanicznych. Termoplastyczne elastomery (TPE) stanowią grupę tworzyw łączących sprężystość tradycyjnych elastomerów z łatwością przetwórstwa tworzyw termoplastycznych1). Z punktu widzenia budowy fizycznej TPE rozróżnia się fazę miękką i twardą2, 3). Faza miękka (odpowiedzialna za właściwości elastyczne) powinna mieć względnie mały moduł sprężystości oraz względnie niską temperaturę zeszklenia (Tg) i małą gęstość. Faza twarda (odpowiedzialna za właściwości wytrzymałościowe i przetwórcze) musi mieć względnie duży moduł sprężystości, wysoką temperaturę zeszklenia (Tg) i/lub topnienia (Tm) oraz względnie dużą gęstość. Bloki tworzące tę fazę musi cechować tendencja do agregacji z tym samym rodzajem sekwencji tych bloków. Dochodzi wówczas do wzajemnego przyciągania się bloków i tzw. termicznie odwracalnego "pseudosieciowania". Silna kohezja tych bloków wpływa stabilizująco na strukturę fazową całego układu polimerowego. Pęcznienie fazy miękkiej jest konsekwencją interakcji między rozpuszczalnikiem a matrycą polimeru i wyraża wymianę entalpii pomiędzy dwiema fazami polimer[...]

Multiblock copolymers of e-caprolactone, poly(ethylene glycol), and lactic acid, with shape memory effect

Czytaj za darmo! »

Shape memory polymers (SMP), when deformed, have the ability to recover their initial shape on exposure to an external stimulus. The purpose of this work was to obtain biodegradable polymers with transition temperature close to the human body temperature. The copolymers consisting of crystalline switching segments and hard segments responsible for the permanent shape were designed and prepar[...]

Synthesis of special purpose thermoplastic multiblock polymers Synteza termoplastycznych polimerów multiblokowych o specjalnym przeznaczeniu DOI:10.12916/przemchem.2014.228


  α,ω-Diols of poly(ε-caprolactone), poly(δ-valerolactone) and poly(ε-caprolactone-b-δ-valerolactone) were synthesized and studied by transform IR and 1H NMR spectroscopies for thermal and structural properties as well as H2O sorption and degrdn. Some of the α,ω-diols were used for synthesis of polyurethanes by the ring-opening polymerization. The polyurethanes were studied then for thermal properties, hardness, H2O sorption and degrdn. rate. Otrzymano trzy serie poliestrowych α,ω-dioli (bloków). I i II seria to α,ω-diole poli(ε-kaprolaktonu) i poli(δ-walerolaktonu) o zmiennym rodzaju i masie cząsteczkowej inicjatora, a III seria to α,ω-diole poli(ε-kaprolakton-b-δ-walerolaktonu) o różnej zawartości sekwencji zbudowanych z ε-kaprolaktonu i δ-walerolaktonu. Otrzymane makrole poddano badaniom termicznym, strukturalnym, a także oceniono zdolność do chłonności wody i do degradacji. Prepolimery o najlepszych właściwościach użyto do syntezy poliuretanów, które przebadano pod względem termicznym oraz oceniono ich zdolność do nasiąkliwości wodą i do degradacji. Polimery z termicznym efektem pamięci kształtu wykazują zmianę niektórych swoich właściwości pod wpływem zmiany temperatury "Pamięć kształtu" to zdolność materiału pod wpływem bodźców fizycznych, takich jak temperatura, światło, pole elektryczne albo magnetyczne, bądź czynników chemicznych, takich jak zmiany pH, siły jonowej, selektywnych rozpuszczalników lub związków chemicznych do odzyskiwania nadanego mu kształtu trwałego z kształtu tymczasowego1). Ponieważ w założeniu otrzymane tworzywa mają znaleźć zastosowanie medyczne należy przy ich projektowaniu uwzględnić biodegradowalność, biozgodność z żywymi tkankami i temperaturę przejścia (zmiany kształtu) bliską granicy temperatury ludzkiego ciała2). Poli(glikol etylenowy) (PEG) znalazł zastosowanie biomedyczne ze względu na zdol[...]

Preparation of dihydroxylic polyols based on poly(R-3-hydroxybutyrate) Otrzymywanie dihydroksylowych poliestrodioli z zastosowaniem poli(R-3-hydroksymaślanu) DOI:10.12916/przemchem.2014.449


  Two polyols based on poly(R-3-hydroxybutyrate) were prepd. by glycolysis with 1,2-ethanodiol in CHCl3 or CH2ClCH2Cl at b. temp. and then studied by FT-IR and 1H NMR spectroscopies to confirm their assumed chem. structures and by DSC to det. their thermal properties. A decrease in intrinsic viscosity, mol. mass and m. p. of the raw materials was obsd. during glycolysis. Przedstawiono sposób otrzymywania poliestrodioli obustronnie zakończonych grupami hydroksylowymi i przeanalizowano wpływ poszczególnych parametrów reakcji (temperatura, czas, rodzaj i stężenie katalizatora) na jakość otrzymanego produktu. Metodami FT-IR oraz 1H NMR potwierdzono zakładaną strukturę chemiczną tych makroli. Właściwości otrzymanych poliestrodioli oceniono badając graniczną liczbę lepkościową oraz temperatury przemian fizycznych. Stwierdzono, że uzyskane związki mają mniejsze od wyjściowej masy cząsteczkowe oraz niższe temperatury topnienia i mogą być stosowane jako bloki w różnego typu estrowych i uretanowych biodegradowalnych kopolimerach blokowych i multiblokowych. Rosnąca świadomość proekologiczna oraz szybki wzrost zużycia paliw kopalnych zmusiły ludzkość do poszukiwania nowych materiałów polimerowych, otrzymywanych z surowców odnawialnych mających właściwości biodegradowalne1-3). Ze względu na możliwość hydrolizy wiązania estrowego poliestry są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup tworzyw biodegradowalnych3-5). Wśród nich ważną grupą są biodegradowalne estry pochodzenia bakteryjnego: polihydroksyalkaniany (PHA) a głównym ich przedstawicielem jest polihydroksymaślan (PHB)6, 7). Posiada on właściwości mechaniczne zbliżone do właściwości polipropylenu3, 8), jest jednak bardziej kruchy a jego temperatura topnienia jest zbliżona do temperatury degradacji9). Poprawę jego właściwości przetwórczych i użytkowych osiąga się poprzez modyfikację czystego polimeru i wytworzenie różnego rodzaju kopolimerów7, 9-12). Celem przeprowadzo[...]

 Strona 1