Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Osińska"

Wpływ modyfikatorów na właściwości ceramiki sanitarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ wybranych modyfikatorów na właściwości masy lejnej stosowanej do wyrobu ceramiki sanitarnej oraz na parametry technologiczne produkowanych wyrobów. Uzyskane wyniki wskazują, że najlepsze właściwości technologiczne posiada masa z dodatkiem mieszanki upłynniaczy Giessfix i Dolaflux w ilości 0,25%, masa z dodatkiem Dispexu N-40 w ilości 0,13% oraz masa z dodatkiem Dolapix[...]

Chemiczne ługowanie niklu ze złomu akumulatorów niklowo-kadmowych

Czytaj za darmo! »

Praca zawiera wyniki badań nad recyklingiem akumulatorów Ni-Cd, których celem było określenie warunków rozpuszczania niklu i wodorotlenków niklu z porowatych nośników elektrodowych zużytych akumulatorów. Po rozdrobnieniu i rozseparowaniu poszczególnych składników poddawano je rozpuszczaniu (cały akumulator lub tylko materiał elektrodowy) w mieszaninie (1:1) kwasu solnego i azotowego oraz [...]

Elektrosorpcja wodoru na kompozytowych elektrodach węglowo–metalicznych

Czytaj za darmo! »

Otrzymano kompozyty węglowe rozpraszając cząstki niklu w matrycy karbożelu. W celu oceny aktywności elektrochemicznej karbożel i kompozyty poddano cyklicznym pomiarom woltamperometrycznym w roztworze alkalicznym, zwracając szczególną uwagę na wpływ niklu obecnego w strukturze karbożelu na przebieg procesów elektrochemicznych. Karbożele wytworzono przez karbonizację żeli organicznych otrzymanych przez polikondensację rezorycyny i formaldehydu w obecności katalizatora oraz rezorcyny, formaldehydu i bromku N-cetylo-N,N,N-trimetyloamoniowego (CTAB) jako surfaktanta, a także kompozyty węglowo-metaliczne wytworzone metodą karbonizacji żeli organicznych zawierających sól niklu charakteryzują się znaczną aktywnością elektrochemiczną w 6M wodnym roztworze KOH. Dzięki obecności akty[...]

Badania nad określeniem warunków oddzielenia niklu z roztworów po ługowaniu złomu baterii Ni-Cd

Czytaj za darmo! »

Z roztworów uzyskanych po rozpuszczeniu materiału katodowego zużytych akumulatorów Ni- Cd w pierwszej kolejności przeprowadzono usuwanie jonów żelaza, prowadząc utlenianie roztworem nadtlenku wodoru i podnosząc pH do wartości 4,5-5, aby wytrącić Fe(OH)3. W przesączach po takiej obróbce nie stwierdzono obecności żelaza. Następnie przeprowadzono próby elektrolitycznego usuwania kadmu i kobaltu, osadzając te metale na katodzie ze stali kwasoodpornej. Elektrolizę przeprowadzono przy różnych natężeniach prądu. We wszystkich przypadkach podczas elektrolizy na katodzie osadzał się również nikiel. Prowadząc elektrolizę przy gęstości prądowej ok. 20 mA/cm2 udało się obniżyć stężenie kadmu do 24 mg/dm3, a kobaltu do 350 mg/dm3. Do mniejszych wartości obniżono stężenia kadmu i kobalt[...]

Określenie warunków chemicznego strącania wodorotlenku niklu z roztworów po ługowaniu złomu baterii Ni-Cd

Czytaj za darmo! »

Z roztworów uzyskanych po rozpuszczaniu materiału katodowego zużytych akumulatorów Ni-Cd, z których wcześniej usunięto żelazo oraz kadm i kobalt odzyskiwano nikiel wytrącając go w postaci wodorotlenku. Do strącania stosowano roztwór wodorotlenku sodowego oraz wodorotlenku sodowego i amoniaku, alkalizując próbki do różnych wartości pH. Proces prowadzono w temperaturze pokojowej i w temp. 60°C. Większy stopień krystaliczności wodorotlenku niklu uzyskano wytrącając go przy wartości pH 13, stosując do wytrącania roztwór amoniaku i wodorotlenku sodowego. Podwyższanie temperatury strącania nie wpływało na poprawę krystaliczności otrzymywanego wodorotlenku niklu. W celu określenia aktywności elektrochemicznej otrzymanego wodorotlenku niklu(II) zastosowano metodę potencjodynamiczn[...]

Elektrochemiczne właściwości elektrod kompozytowych typu karbożel/ekspandowany grafit


  Karbożele wytworzone przez karbonizację żeli organicznych otrzymanych w wyniku polikondensacji rezorcyny, formaldehydu i surfaktanta w obecności katalizatora, a także kompozyty węglowe wytworzone metodą karbonizacji żeli organicznych zawierających 0,5, 1 i 2% mas. ekspandowanego grafitu (EG) poddano cyklicznym pomiarom woltamperometrycznym w roztworze alkalicznym w celu oceny aktywności elektrochemicznej. Stwierdzono, że karbożele i kompozyty charakteryzują się aktywnością elektrochemiczną w procesach pojemnościowych w wodnym roztworze 6 M KOH. Dzięki obecności EG w matrycy węglowej wytworzone kompozyty wykazały wzrost pojemności warstwy podwójnej. Największą poprawę pojemności właściwej warstwy podwójnej (o 30-40%) uzyskano dla kompozytu zawierającego 1% mas. EG. C gels produced by sol-gel polycondensation of resorcinol with CH2O in aq. soln. in presence of Na2CO3, Me(CH2)9NMe3Br and, optionally, expanded graphite at 50°C for 96 h were carbonized at 1000°C for 3 h, grinded and used for prepn. C electrodes, studied then by cyclic voltammetry for electrochem. activity in aq. 6 M KOH. The addn. of expanded graphite resulted in a significant (30-40%) improvement of the electrode capacitance. The highest increase in the capacitance was achieved when 1% by mass of expanded graphite was added to the C gels. Karbożele są materiałami otrzymywanymi metodą zol-żel, z wykorzystaniem jako substratów przede wszystkim rezorcyny (R) i formaldehydu (F). Pierwszym etapem syntezy prowadzącej do powstania aerożelu węglowego (karbożelu) jest otrzymanie aerożelu organicznego. R i F miesza się w wodzie w odpowiednich proporcjach, z dodatkiem katalizatora (K), najczęściej Na2CO3. Roztwór pozostawia się do polikondensacji, a otrzymany żel organiczny poddaje się odwodnieniu, zazwyczaj przez wymianę rozpuszczalnika1) i suszenie, a następnie poddaje karbonizacji przebiegającej w wysokiej temperaturze2). Żele organiczne można otrzymać również z in[...]

Wpływ obróbki termicznej na właściwości elektrochemiczne karbożeli i kompozytów węgiel-metal


  Otrzymano karbożele i kompozyty węglowe zbudowane w ten sposób, że w matrycy karbożelu rozproszono cząstki niklu i palladu. W celu oceny aktywności elektrochemicznej karbożel i kompozyty poddano cyklicznym pomiarom woltamperometrycznym w roztworze alkalicznym, zwracając uwagę na wpływ niklu i palladu obecnego w strukturze karbożelu na przebieg procesów elektrochemicznych. Karbożele otrzymane przez karbonizację żeli organicznych wytwarzanych przez polikondensację rezorcyny i formaldehydu w obecności katalizatora, a także kompozyty węglowo-metaliczne wytworzone metodą karbonizacji żeli organicznych zawierających sól niklu i palladu charakteryzują się znaczną aktywnością elektrochemiczną w 6 M roztworze wodnym KOH. Dzięki obróbce termicznej wytworzone kompozyty typu karbożel-nikiel-pallad wykazały większą aktywność w reakcji sorpcji i wydzielania wodoru niż karbożele nie poddane procesowi obróbki termicznej. C gels and C-Ni-Pd composites were prepd. by condensation of resorcinol with CH2O in an aq. soln. in presence of Na2CO3 or (AcO)2Ni and PdCl2 catalysts, resp. The gels and composites (Ni and Pd contents 5% by mass each) were carbonized at 900°C for 3 h and studied by voltammetry, X-ray anal., SEM and thermal anal., optionally after addn. thermal treatment in air at 450°C for 30 min. The electrodes made of C gels and C-Ni-Pd composites showed an electrochem. activity in KOH esp. after thermal treatment. Politechnika Poznańska Jan M. Skowroński*, Małgorzata Osińska Wpływ obróbki termicznej na właściwości elektrochemiczne karbożeli i kompozytów węgiel-metal Effect of thermal treatment on the electrochemical properties of carbon gels and carbon-metal composites Dr inż. Małgorzata OSIŃSKA - notkę biograficzną Autorki opublikowaliśmy w nr 6/2012, str. 1288. Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-36-41, fax: (61) 665-25-71, e-mail: jan.skowronsk[...]

Improvement of the discharge capacity of cathodic mixture used in zinc-carbon cells by high-energy ball milling with expanded graphite additive Polepszenie pojemności rozładowania materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-węglowych w wyniku wysokoenergetycznego mielenia z dodatkiem ekspandowanego grafitu DOI:10.12916/przemchem.2014.697


  The black mass recycled from waste Zn-C cells and admixed with expanded graphite was high-energy ball milled to improve the discharge capacity of cathode mixts. The capacity increased along with time of milling according to the measurements carried out at const. c. d. 10 and 25 mA/g. Przeprowadzono badania elektrochemiczne z zastosowaniem metody galwanostatycznej. Wykazano, że proces wysokoenergetycznego mielenia masy czarnej pochodzącej z recyklingu zużytych ogniw cynkowo-węglowych z dodatkiem ekspandowanego grafitu przyczynia się do wzrostu pojemności rozładowania badanych mieszanek katodowych. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie rozładowania badanych materiałów prądem o stałych gęstościach wynoszących 10 i 25 mA/g stwierdzono, że pojemność właściwa wzrasta wraz z wydłużaniem czasu mielenia.Ogniwa cynkowo-węglowe (kwasowe cynkowo-manganowe) znane są od blisko 150 lat i zaliczane do najpopularniejszych ogniw pierwotnych obecnych na światowym rynku1, 2). Zbudowane są z anody cynkowej i katody w postaci ditlenku manganu zmieszanego z sadzą węglową, kolektora węglowego i elektrolitu z chlorkiem cynku (ogniwo heavy duty) lub chlorkiem amonu (ogniwo Leclanché)3). Jednym ze sposobów polepszenia parametrów eksploatacyjnych ogniw cynkowo-węglowych jest modyfikacja ich budowy lub składu mieszaniny katodowej. Przykładem są prace nad modyfikacją ogniwa poprzez zastosowanie alternatywnych kolektorów prądowych np. porowatego węgla szklistego RVC (reticulated vitreous carbon)4). W odróżnieniu od tradycyjnego grafitowego kolektora prądowego RVC wypełnia całą przestrzeń katodową baterii. Po wprowadzeniu do porów RVC masy elektrodowej otrzymano ogniwo, składające się z dużej liczby cel ("oczek") stanowiących pory RVC. W przypadku baterii o rozmiarze R6 i porowatości RVC 20 ppi (pores per inch) ilość tych porów wynosi ok. 800. Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że zachodzenie niekorzystnych procesów w trakcie pracy bateri[...]

Effect of high-energy ball milling on the performance of cathodic mixture used in zinc-carbon cells Wpływ wysokoenergetycznego mielenia na parametry eksploatacyjne materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-węglowych DOI:10.12916/przemchem.2014.701


  The black mass recycled from waste Zn-C cells was high- -energy ball milled to study mechanism and improve the kinetics and discharge capacity of cathode mixts. The optimum milling time was 3 h according to measurements carried out at const. c. d. 10 and 25 mA/g. Przeprowadzono badania elektrochemiczne, z zastosowaniem metody woltamperometrii cyklicznej oraz pomiarów galwanostatycznych masy czarnej pochodzącej z recyklingu zużytych ogniw cynkowo-węglowych. Wykazano, że proces wysokoenergetycznego mielenia wpływa na mechanizm reakcji oraz poprawia kinetykę procesu i pojemność rozładowania badanych mieszanek katodowych. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie rozładowania badanych materiałów prądem o stałych gęstościach wynoszących 10 i 25 mA/g stwierdzono, że optymalny czas mielenia wynosi 3 h. Rozwój cywilizacyjny generuje nieustanny wzrost zapotrzebowania na różnego typu ogniwa galwaniczne1). Zużyte ogniwa stanowią narastający problem ekologiczny przede wszystkim ze względu na zawartość metali, których obecność powoduje, że zalicza się je do odpadów niebezpiecznych. Koszt bezpiecznego unieszkodliwiania takich odpadów jest stosunkowo wysoki z powodu ich dużej ilości i ograniczonej pojemności składowisk. W związku z powyższym konieczne staje się opracowanie technologii recyklingu tych materiałów w celu minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów2-7). Zastąpienie, podczas produkcji ogniw, materiałów wyjściowych produktami pochodzącymi z recyklingu zmniejszy zarówno koszty produkcji, jak i zużycie surowców oraz pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska8). Jednymi z powszechnie stosowanych ogniw są ogniwa cynkowo-manganowe. Zbudowane są z anody cynkowej i katody w postaci ditlenku manganu zmieszanego z sadzą, kolektora węglowego i elektrolitu z chlorkiem cynku (ogniwo heavy duty) lub chlorkiem amonu (ogniwo Leclanché). Prowadzono badania mające na celu poprawę właściwości ogniw cynkowo-węglowych przez zastosowanie dodatku, do[...]

Reinterkalacja i reeksfoliacja interkalacyjnego związku grafitu z kwasem azotowym DOI:10.15199/62.2018.12.6


  Z uwagi na warstwową strukturę grafitu w jego przestrzenie międzywarstwowe jako interkalaty można wprowadzać jony, atomy lub cząsteczki. Dochodzi wówczas do wytworzenia wiązania jonowego pomiędzy grafitem a interkalatem. Otrzymany produkt jest nazywany interkalacyjnym związkiem grafitu (IZG)1). IZG jest najczęściej otrzymywany metodami chemicznymi1, 2), elektrochemicznymi3) lub fotochemicznymi4). Stadium interkalacji n jest wielkością charakteryzującą IZG pod kątem ilości i rozmieszczenia interkalatu w obrębie łuski grafitu. Definiowane jest ono jako liczba warstw grafenowych przedzielająca dwie sąsiednie warstwy interkalatu1). Termiczna obróbka IZG może prowadzić do gwałtownego usunięcia interkalatu lub produktów jego termicznego rozkładu z przestrzeni międzywarstwowych grafitu. Gwałtowny charakter tego procesu sprawia, że w jego trakcie dochodzi do mniejszego lub większego niszczenia krystalicznej struktury grafitu i rozseparowania warstw grafenowych5). Powstaje eksfoliowany grafit, który charakteryzuje się rozwiniętą powierzchnią właściwą, małą gęstością, dużą odpornością termiczną i chemiczną oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym. Właściwości fizykochemiczne EG umożliwiają jego wykorzystanie w wielu dziedzinach, np. w produkcji elastycznych folii grafitowych6), jako sorbentu olejów7) oraz wypełniacza w produkcji polimerów8). W literaturze można znaleźć doniesienia na temat interkalacji w eksfoliowany grafit. Proces taki może prowadzić do otrzymania reinterkalowanego eksfoliowanego grafitu (re-IEG)9-11). Interkalacja jest prowadzona głównie metodami chemicznymi10, 12). Podczas procesu interkalat wnika w wolne przestrzenie międzywarstowe częściowo już zdeformowanej struktury grafitowej. Można zatem założyć, że skala procesu reinterkalacji zależy od stopnia zachowanej uporządkowanej struktury grafitowej w obrębie eksfoliowanego grafitu. Otrzymany re-IEG można poddać termicznej eksfoliacji prowadzącej do większej [...]

 Strona 1