Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariola SYGUT"

Wpływ zastosowania wykrojów modyfikowanych na parametry siłowe występujące podczas walcowania prętów okrągłych


  Celem pracy było opracowanie konstrukcji wykrojów do procesu walcowania prętów okrągłych oraz określenie wpływu kształtu geome- trycznego modyfikowanych wykrojów wydłużających na zmianę parametrów siłowych podczas procesu walcowania prętów okrągłych. W pracy przeprowadzono badania teoretyczne oraz doświadczalne procesu walcowania prętów okrągłych o średnicy 14 mm z wsadu o średnicy 22 mm w klasycznych i modyfikowanych wykrojach wydłużających. Badania teoretyczne wykonano przy użyciu programu Forge 2008® opartego na MES, natomiast badania doświadczalne przeprowadzono na walcarce laboratoryjnej D150. The aim of this study was to elaborate a grooves construction for the round bars rolling process and the effect of the geometrical shape of elongation modified grooves to the force parameters change during the round bars rolling process. The theoretical and experimental study of the round bars 14 mm in diameter rolling process were performed from charge 22 mm in diameter in classical and modified elongation grooves. Theoretical studies were performed using the Forge 2008 ® based on the FEM, and experimental studies were conducted on laboratory mill D150. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco w wykrojach modyfikowanych, modelowanie numeryczne, parametry siłowe Key word: hot rolling in modified grooves, numerical modelling, force parameters.1. Wprowadzenie. Podstawowym celem opra- cowywania kalibrowania walców jest otrzymanie w linii walcowniczej wyrobu gotowego o wymiarach zgodnych z odpowiednimi normami odbiorczymi. Jednocześnie racjonalne kalibrowanie powinno za- pewniać m.in. uzyskanie zadanej lub maksymal- nej wydajności walcarki, minimalne zużycie energii i walców, niezawodny chwyt metalu przez walce oraz inne warunki ograniczające stateczność pasma w wy- krojach, a także możliwość walcowania szerokiego asortymentu wyrobów z jednakowego wsadu. Pro- jektując prawidłowy i bezpieczny proces walcowania należy brać pod uwagę równie[...]

 Strona 1