Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA POPCZYK"

Charakterystyka odporności korozyjnej elektrolitycznych pow łok stopowych Ni-W DOI:10.15199/67.2017.5.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok stopowych Ni-W. Powłoki te otrzymywano metodą galwanostatyczną, na podłożu ze stali węglowej S235. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię powierzchni, skład chemiczny, skład fazowy oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok Ni-W. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny, badano za pomocą mikroskopu skaningowego. Badania składu fazowego wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCl, przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancji (EIS). W zaproponowanych warunkach elektroosadzania, otrzymano powłoki stopowe Ni-W zawierające od 75,4 do 80,2% wag. niklu, posiadające strukturę jednofazową roztworu stałego wolframu w niklu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odporność korozyjna otrzymanych powłok wzrasta wraz ze wzrostem zawartości niklu. Słowa kluczowe: powłoki stopowe Ni-W, elektroosadzanie, odporność korozyjna CHARACTERIZATION OF CORROSION RESISTANCE OF ELECTROLYTIC Ni-W ALLOY COATINGS The paper presents results of research concerning the evaluation of corrosion resistance of Ni-W alloy coatings. These coatings were obtained at the galvanostatic conditions, on the S235 carbon steel substrate. The effect of current density deposition on surface morphology, chemical composition, phase composition and corrosion resistance of Ni-W coatings was investigated. Surface morphology and surface chemical composition was examined using scanning electron microscopy. Analysis of phase composition was determined by X-ray diffraction method. Electrochemical corrosion resistance was studied in 5% NaCl solution, using potentiodynamic polarization technique and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). In the proposed conditions of electrodeposition Ni-W alloy coating were obtained contain from 75.4 [...]

Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Ni-Co

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni-Co otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu gęstości prądu j = 10-40 mA·cm-2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną. Otrzymane powłoki Zn-Ni-Co zawierały około 12-15% at. niklu i 11-14% at. kobaltu. Stwierdzono, że ze wzrostem gęstości prądowej osadzania, spada odporność powłok Zn-Ni-Co na korozję w 5% NaCl. Spośród badanych powłok Zn-Ni-Co, najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka osadzona przy gęstości prądowej j = 10 mAcm-2. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Ni-Co, elektroosadzanie, odporność korozyjna The production and corrosion properties of Zn-Ni-Co coatings The Zn-Ni-Co coatings were obtained under galvanostatic conditions at the current density j = 10-40 mA·cm-2. The infl uence of current density of deposition on the surface morphology, phase and surface chemical composition and the corrosion resistance of obtained coatings, was investigated. The deposited Zn-Ni-Co coatings contain from about 12 to 15% at. of nickel and 11-14% at. of cobalt. It was found that corrosion resistance of Zn-Ni-Co coatings in 5% NaCl decreases with an increase in current density of deposition. The coating deposited at current density j = 10 mA·cm-2 showed the highest corrosion resistance among these all investigated Zn-Ni-Co coatings. Keywords: Zn-Ni-Co coatings, electrodeposition, corrosion resistance 1. Ws[...]

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną elektrolitycznych powłok Ni-W


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej powłok Ni-W, elektroosadzanych na podłożu ze stali węglowej metodą galwanostatyczną, przed i po obróbce cieplnej w powietrzu w temp. 900°C. Odporność na korozję elektrochemiczną badano w 5% roztworze NaCl przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancji. Powłoki poddano także ocenie jakościowej w badaniach odporności na działanie obojętnej mgły solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2007. Charakterystykę materiału badań przed i po badaniach korozyjnych przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich. Sugerowaną przyczyną poprawy właściwości ochronnych powłoki Ni-W po obróbce cieplnej jest modyfi kacja jej struktury. Słowa kluczowe: metody elektrochemiczne, obojętna mgła solna, odporność korozyjna, powłoki Ni-W Effect of heat treatment on the corrosion resistance of electrolytic Ni-W coatings This work presents the results of investigations concerning an assessement of corrosion resistance of the Ni-W coatings electrodeposited on a carbon steel substrate using galvanostatic method, before and after heat treatment in air at temp. 900°C. Resistance to electrochemical corrosion was tested in 5% NaCl solution using potentiodynamic polarization technique and electrochemical impedance spectroscopy. The coatings were also subjected to a qualitative assessement in tests of resistance to neutral salt fog effect according to PN-EN ISO 9227:2007 standard. Characteristics of the material under investigation before and after corrosive tests was carried out using scanning electron micrsocopy and X-ray diffraction. Suggested reason for the improvement of protective properties of the Ni-W coating after heat treatment is the modifi cation of its structure. Keywords: electrochemical methods, neutral salt fog, corrosion resistance, Ni-W coatings ochrona przed korozja[...]

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną powłok stopowych Zn-Ni-P-W


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni-P-W otrzymano na podłożu ze stali węglowej St3S, w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 20 mA·cm-2. Powłoki te poddano obróbce cieplnej w atmosferze argonu. W pracy badano wpływ przeprowadzonej obróbki cieplnej na morfologię powierzchni, skład fazowy oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego. Badania strukturalne wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej przeprowadzono w 5% roztworze NaCl. Na podstawie tych badań stwierdzono, że przeprowadzona obróbka cieplna poprawia wartości parametrów odporności korozyjnej. Wartość oporu polaryzacji wzrasta, a wartość prądu korozyjnego maleje. Następuje także przesunięcie potencjału korozyjnego w kierunku wartości dodatnich. Fakt ten sugeruje pozytywny wpływ obróbki cieplnej powłok Zn-Ni-P-W na ich odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoki stopowe, elektroosadzanie, odporność korozyjna, obróbka cieplna Infl uence of thermal treatment on the corrosion resistance of Zn-Ni-P-W alloy coatings Electrolytic of Zn-Ni-P-W alloy coatings were obtained on the St3S carbon steel substrate, at the galvanostatic conditions, using a cathodic current density j = 20 mA·cm-2. These coatings were subjected to thermal treatment in argon atmosphere. The study examined the infl uence of thermal treatment on the surface morphology, phase composition and corrosion resistance of obtained coatings. Surface morphology and surface chemical composition were studied using a scanning electron microscopy. Structural studies were made using X-ray diffraction method. Electrochemical corrosion resistance tests were carried out[...]

Właściwości korozyjne powłok Zn-Mn elektroosadzanych w kąpieli siarczanowej zawierającej tiomocznik

Czytaj za darmo! »

Powłoki stopowe na osnowie cynku ze względu na dobrą odporność korozyjną stanowią alternatywę dla toksycznych powłok kadmowych stosowanych jako materiały ochronne dla wyrobów stalowych. Wśród znanych elektrolitycznych stopów cynkowych największe zastosowanie antykorozyjne zyskały powłoki cynku dwu- i trójskładnikowe z metalami grupy żelaza [1÷6]. Zainteresowanie powłokami Zn-Mn wynika ze zdolności tych powłok do autopasywacji na skutek tworzenia się trudnorozpuszczalnych tlenków manganu, relatywnie niskiej ceny oraz małej szkodliwości dla środowiska naturalnego [6÷10]. Proces elektroosadzania powłok stopowych Zn-Mn prowadzi się najczęściej w kwaśnych kąpielach siarczanowych zawierających kwas cytrynowy jako związek buforująco-kompleksujący. Z powodu niestabilności składu chemicznego tej kąpieli osadzone w niej powłoki cechuje niejednorodność i porowatość, co obniża ich odporność korozyjną. Poprawę stabilności kąpieli galwanicznej, a tym samym poprawę właściwości otrzymanych powłok Zn-Mn, można uzyskać m.in. przez wprowadzenie do kąpieli galwanicznej organicznych lub nieorganicznych związków kompleksująco-buforujących, takich jak np. glicyna, kwas borowy, siarczan amonowy [10]. Celem pracy było określenie wpływu obecności tiomocznika w siarczanowej kąpieli galwanicznej na morfologię powierzchni, skład chemiczny i fazowy oraz odporność korozyjną elektrolitycznych powłok Zn-Mn. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Powłoki Zn-Mn otrzymano w kąpieli galwanicznej o składzie (g·dm-3): ZnSO4 × 7H2O - 71,8, MnSO4 × H2O - 84,5, Na3C6H5O7 × 2H2O - 176,5, tiomocznik (TCA) - 2,25 g·dm-3 oraz w celach porównawczych w analogicznej kąpieli bez dodatku TCA. pH kąpieli galwanicznych wynosiło 5,3, a temperatura ich pracy t = 20°C. Jako podłoże do osadzania stosowano stal węglową St3S. Przygotowanie podłoża do osadzania polegało kolejno na wstępnym odtłuszczaniu roztworem detergentu, trawieniu w roztworze kwasu solnego (1:1) przez 1 minutę oraz katodo[...]

Wpływ zawartości kadmu na proces wydzielania wodoru na elektrolitycznych powłokach Cu-Cd

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne otrzymywanie powłok stopowych Cu-Cd na podłożu miedzianym jest przypadkiem odpowiadającym występowaniu zjawisk podpotencjałowych bardziej elektroujemnego składnika stopu na mniej elektroujemnym. Współwydzielanie się w takich warunkach miedzi i kadmu zachodzi przy ciągłym udziale zjawisk podpotencjałowych kadmu na miedzi w procesie zarodkowania i wzrostu ośrodków fazy stopowej[...]

Wpływ elektrochemicznego nasycania wodorem na strukturę fazy międzymetalicznej Fe-50% at. Al


  Praca dotyczy badań wpływu wodoru na strukturę uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl rejestrowanego zmianami natężeń linii dyfrakcyjnych na dyfraktogramach. Materiał badań otrzymano metodą metalurgii próżniowej. Zamieszczono zamierzony skład fazy Fe-50% at. Al oraz skład fazy po analizie chemicznej. Stwierdzono, że nasycanie wodorem fazy Fe-50% at. Al powoduje zmianę natężenia linii dyfrakcyjnych, co prawdopodobnie związane jest ze zmniejszeniem stopnia uporządkowania struktury. Próbki po sezonowaniu przez 72 h zachowują efekt nasycenia wodorem. Po zeszlifowaniu 0,2 mm grubości próbki nasycanej wodorem przez 3, 6, 12, 16 i 48 h nie następuje powrót do stanu wyjściowego, co dowodzi, że wodór wnika w głąb materiału. Faza Fe-50 at. % Al nasycana wodorem i przetrzymywana w ciekłym azocie oraz po sezonowaniu przez 508 h zachowują efekt nasycania wodorem. Słowa kluczowe: faza międzymetaliczna, Fe-50% at. Al, struktura B2, efekt nasycania wodorem Effect of electrochemical hydrogenation on the structure of the Fe-50 at. % Al intermetallic phase This work deals with investigations of hydrogen effect on the structure of the ordered FeAl intermetallic phase that was registered with intensity changes of diffraction lines in the XRD patterns. Material under investigation was obtained using the vacuum metallurgy method. Both the planned and after chemical analysis composition of the Fe-50 at. %Al phase was presented. It was ascertained that hydrogenation of the Fe- 50 at. % Al phase causes the change of diffraction lines what is probabely connected with the decrease of structure degree of order. Samples after seasoning for 72 h retain hydrogenation effect. In case of the sample hydrogenated for 3, 6, 12, 16 and 48 h, after grinding of the thickness 0.2 mm the return to initial state did not occur what proves that hydrogen has penetrated deep into the material. The Fe-50 at. % Al phase hydrogenated and kept in liquid nitrogen as well as af[...]

 Strona 1  Następna strona »