Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Maćkiewicz"

Oxidation of trimethylamine over metal oxide catalysts Utlenianie trimetyloaminy na katalizatorach tlenkowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1185


  Ten Cu(Cr,Fe)/Al2O3, Cu(Cr,Fe)/ZSM-5 and hopcalite-based catalysts were used for catalytic oxidn. of NMe3 to N2 and H2O. The most active catalysts were Cu/ZSM-5 and hopcalite- based ones. For hopcalite calcined at 300°C and Cu/ZSM-5 catalyst, the conversion was above 80% at 130 and 280°C, resp. The ZSM-5 zeolite-supported Cu oxide catalyst was the most selective to N2 at 310-460°C (nearly 100%). Przedstawiono wyniki badań właściwości katalitycznych układów Cu(Cr,Fe)/Al2O3, Cu(Cr,Fe)/ ZSM-5 oraz hopkalitu w reakcji utleniania trimetyloaminy do azotu i wody. Najbardziej aktywnymi katalizatorami w badanej reakcji były Cu/ZSM-5 oraz katalizatory hopkalitowe. Dla hopkalitu kalcynowanego w 300°C oraz katalizatora Cu/ZSM-5 uzyskano konwersję ponad 80% w temp. odpowiednio 130 i 280°C. Najbardziej selektywne do azotu w zakresie temp. 310-460°C były katalizatory na nośniku ZSM-5, w szczególności układ zawierający Cu (niemal 100%). W powietrzu pochodzącym z obiektów generujących odory stwierdza się obecność różnych związków chemicznych, zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Związki te występują w niewielkich stężeniach, jednakże mogą stanowić dużą uciążliwość zapachową powietrza ze względu na bardzo niskie progi wyczuwalności. Mieszanina związków odorowych może zawierać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset różnych związków chemicznych, głównie amoniak, lotne aminy, indol, siarkowodór, siarczki i disiarczki organiczne, lotne kwasy organiczne, a także węglowodory, alkohole i pochodne fenolu (rys. 1)1).Mimo podjęcia przez polskich ustawodawców problemu związków uciążliwych zapachowo, w 2013 r. zadecydowano o zaprzestaniu prac nad tzw. "ustawą antyodorową". Ze względów środowiskowych i zdrowotnych ludności, konieczne jest jednak ciągłe prowadzenie badań, zarówno w celu identyfikacji związków odorowych, jak i metod usuwania ich ze źródeł zanieczyszczeń. Ze względu na fakt, że związki odorowe powstają w niewielkich ilościach w wyniku r[...]

Porównanie właściwości katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości katalityczne tlenkowych katalizatorów nośnikowych (Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, V/Al2O3), hopkalitu komercyjnego oraz hopkalitu kalcynowanego w różnych temperaturach, w reakcji utleniania niewielkich ilości amoniaku zawartego w gazach odlotowych, zawierających duże stężenia tlenu (m.in. zakłady produkcyjne, obiekty hodowli zwierząt, oczyszczalnie ścieków). Opisano podstawowe właściwości fizykochemiczne badanych układów katalitycznych (TPRH2, BET). Stwierdzono, że katalizator komercyjny - hopkalit - jest aktywny w reakcji utleniania niewielkich ilości amoniaku (100% konwersji amoniaku uzyskuje się w 250°C). Nieco gorszymi właściwościami katalitycznymi charakteryzują się nośnikowe katalizatory tlenkowe, z których najaktywniejszym był Cr/Al2O3. Al2O3-Supported Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni and V oxide catalysts were prepd. by impregnation of the substrate and used for oxidn. of NH3 to N2 with O2/He mixt. at 100- 400°C. For comparison, the com. MnO2/CuO hopcalite catalyst was used after calcination at 300-500°C. The Cr, Co, Mn and Cu oxide catalysts showed high catalytic activity but only the CuO catalyst was highly selective. The hopcalite catalysts gave N oxides as main products at full NH3 conversion. Wzrost populacji ludzi, a tym samym zwi􀄊kszenie zapotrzebowania na 􀄪ywno􀄞􀃼, wi􀄅􀄪e si􀄊 ze wzrostem emisji odorów do 􀄞rodowiska. Jest to powa􀄪ny problem szczególnie dla ludno􀄞ci mieszkaj􀄅cej w okolicy takich 􀄨róde􀃡 emisji, jak zak􀃡ady przemys􀃡u chemicznego, papierniczego i spo􀄪ywczego, du􀄪ych obiektów hodowli zwierz􀄅t, oczyszczalni 􀄞cieków lub wysypisk odpadów1). Sk􀃡ad mieszanin odorowych jest bardzo skomplikowany i ró􀄪ni si􀄊 w zale􀄪no􀄞ci od pochodzenia odoru, mo􀄪na jednak􀄪e wyróh[...]

Usuwanie amoniaku metodą katalitycznego utleniania za pomocą układów typu MexOy/zeolit


  Przedstawiono wyniki badań katalitycznych właściwości układów 10%CrxOy/zeolit (zeolit = ZSM-5, FER, MOR, BEA, Y), 5%FexOy/ZSM-5 oraz 5%FexOy/Y w reakcji selektywnego utleniania amoniaku do azotu i wody. Zbadano również takie właściwości fizyko-chemiczne katalizatorów, jak redukowalność oraz skład fazowy powierzchni. Stwierdzono, że zeolity modyfikowane chromem ze względu na podobne właściwości fizyko-chemiczne wykazują zbliżone właściwości katalityczne. Układy te są znacznie bardziej aktywne w badanej reakcji niż katalizatory modyfikowane żelazem. Dla znacznej większości układów Cr/zeolit osiągnięto w temp. 310°C 100% konwersji NH3. Twelve zeolite catalysts partly modified with 10% Cr or 5% Fe oxides were prepd. by wet impregnation and tested in the selective catalytic oxidn. of NH3 to N2 and H2O. Phys.- chem. properties of the catalysts were detd. by temp.- programmed redn. and X-ray diffraction. The Cr-modified catalysts showed the same high activity in the studied reaction at above 300°C, where 100% conversion of NH3 was achieved. Ograniczanie emisji odorów do środowiska jest obecnie ważną kwestią głównie ze względu na systematyczne zwiększanie się liczby obiektów uciążliwych zapachowo. Do podstawowych źródeł odorów zalicza się rolnictwo, zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego, przemysł chemiczny oraz obiekty gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, kompostownie)1-4). Katalityczne utlenianie związków odorowych jest jedną z metod dezodoryzacji, która wchodzi dopiero w fazę intensywnych badań. Zaletą tej metody jest możliwość usuwania zanieczyszczeń ze 100-proc. wydajnością z mieszanin gazowych zawierających duże stężenia tlenu przy jednoczesnym obniżeniu temperatury utleniania związków chemicznych w porównaniu ze spalaniem termicznym1, 3, 4). Związki chemiczne zawierające azot (amoniak, trimetyloamina, indol, skatol) to jedna z kilku grup związków odorowych obok związków siarki (siarkowodó[...]

Sterowanie przepływem jako narzędzie dla zwiększenia efektywności sorbera przepływowego DOI:10.15199/62.2017.7.31


  Zanieczyszczenia rtęcią, początkowo traktowane jako problemy lokalne, stały się ostatnio problemem globalnym. Pomimo faktu, że rtęć jest obecna w środowisku w ilościach śladowych, ze względu na jej toksyczność i zdolność do włączania się w różne cykle środowiskowe, tworzy ona poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Pojawiły się i pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotnymi stały się badania nad technologiami pozwalającymi na redukcję tlenków azotu, usuwanie związków siarki, wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin. Najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy zmniejszenia emisji rtęci. W Polsce procesy spalania węgli dla potrzeb energetycznych stanowią jedno ze źródeł emisji rtęci1-14). Wiele procesów technologicznych wymaga ciągłego procesu sorpcji. Mają wtedy zastosowanie systemy, w których medium przepływa przez przestrzeń wypełnioną sorbentem w dowolnym układzie. Stanowi to układ przepływowy, dla którego parametry przepływu mogą mieć istotne znaczenie dla procesu sorpcji. Wychwyt substancji jest efektywny tylko wtedy, gdy prędkość przepływu pozwala na dyfuzję substancji do powierzchni sorbującej lub gdy prędkość jest na tyle duża, że zachodzi przepływ turbulentny. W takim przypadku wirowość przepływu wymusza ciągłe mieszanie się strug i umożliwia transport substancji w pobliże powierzchni sorbującej. Na przykładzie przepływowego sorbera rtęci zaprezentowana zostanie możliwość wykorzystania metod numerycznej mechaniki płynów w celu zwiększenia efektywności jego działania15-17). Analiza parametrów przepływu pozwala na odpowiednie kształtowane geometrii elementów (nośników sorbentu) sorbera, turbulizację przepływu i tym samym na intensyfikację procesu sorpcji. Celem prezentowanych badań była ewaluacja sprawności sorpcji przez azotonasiarczaną blachę stalową w procesie wychwytu rtęci gazowej ze strumienia gazu. Sprawn[...]

 Strona 1