Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Marcin BEDNAREK"

Implementacja metody pomiarów progowych w sterowniku przemysłowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję implementacji metody pomiarów progowych w sterowniku przemysłowym. W tym celu przedstawiono krótko zasadę pomiarów progowych, schemat funkcjonalny, algorytm obliczeniowy oraz sposób przesuwania wartości progowych. Abstract. The article presents the implementation of the concept of threshold measurement methods in industrial controller. For this purpose, the principle of threshold measurements, functional diagram, calculation algorithm as well as the threshold values shift procedure were briefly presented. (Implementation of the threshold measurement methods in the industrial controller). Słowa kluczowe: sygnał zakłócony, diagnozowanie progowe, adaptacja procedury, sterownik przemysłowy. Keywords: distorted signal, threshold diagnosing, adaptation of procedure, industrial controller. Wstęp W rzeczywistych systemach diagnostycznoterapeutycznych często istnieje konieczność pomiaru zakłóconego sygnału diagnostycznego XD(t). Sygnał ten można traktować jako wynik nałożenia na sygnał opisujący stan obiektu XO(t) składowej zakłócającej XZ(t). Zagadnienie to dokładniej omówiono w pracach [1-5]. W przypadku, gdy stan obiektu jest opisywany znaczną liczbą wielkości wymagających dozorowania, wskazane jest, ze względu na koszty, stosowanie możliwie prostych układów pomiarowych. Takiemu kryterium odpowiada omawiany w artykule układ progowy, złożony z czterech komparatorów. Dwa z nich to komparatory pomiarowe, a pozostałe dwa to komparatory przełączające (rys.1). Rys.1. Schemat progowego układu pomiarowego Na wejścia wszystkich komparatorów podawany jest sygnał diagnostyczny XD(t) porównywany z sygnałami odniesienia, stanowiącymi odpowiednio wartości progów pomiarowych lub progów przełączających. Dozorowanie sygnałów na wyjściach komparatorów w kolejnych chwilach (w pewnym założonym oknie dozorowania) umożliwia zliczenie liczby przekroczeń przez sygnał zakłócony zadanych wartości progowych, a w rezultacie ob[...]

Potencjałowa analiza bezpieczeństwa transakcji kartami bankowymi


  Jednym z powszechnie występujących systemów jest system kart bankowych. System ten jest złożony z banku, użytkownika karty bankowej oraz karty bankowej wraz z narzędziami do jej użytkowania. Nawiązując do klasycznej definicji systemu antropotechnicznego mamy podstawy, by traktować bank jako administratora systemu, użytkownika karty jako operatora, a kartę bankową z narzędziami do jej użycia jako obiekt techniczny. Operator i obiekt techniczny stanowią parę antropotechniczną. Efektem użytkowym tej pary jest realizacja określonych operacji na koncie bankowym należącym do posiadacza karty (użytkownika). Użytkownik posługuje się kartą za pomocą narzędzi dostarczonych przez administratora systemu. Tymi narzędziami są urządzenia, procedury i oprogramowanie umożliwiające eksploatację karty, jak np. bankomat, terminal POS, system transakcji internetowych. Destrukcyjne oddziaływania otoczenia oraz ataki intruza na wspomnianą parę antropotechniczną mogą skutkować pojawieniem się niepożądanych efektów użytkowych tej pary (błędne lub destrukcyjne działania dotyczące operacji środkami na koncie). Truizmem jest stwierdzenie, że system kart bankowych powinien cechować się wyjątkową niezawodnością i pozostawać nieustannie w stanie bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Administrowanie i sterowanie stanem tego systemu odbywa się tak jak i w innych systemach eksploatacyjnych, za pośrednictwem procesów diagnozowania i generowania odpowiednich decyzji eksploatacyjnych (użytkowych lub obsługowych). Zgodnie z takim ujęciem systemu kart bankowych mamy podstawy, by mówić także o istniejących w jego otoczeniu: systemie zagrożeń oraz systemie bezpieczeństwa jako o systemach towarzyszących systemowi eksploatacji kart bankowych. Elementami systemu zagrożeń są intruzi realizujący celowe ataki na integralność systemu kart oraz różnorodne niezmierzone zakłócenia i wynikające z nich błędy funkcjonalne systemu. System bezpieczeństwa tworzą wszelkiego rodzaju zab[...]

Układ dozorująco-terapeutyczny wymiany kluczy w systemie transmisji danych procesowych DOI:10.15199/48.2015.11.51

Czytaj za darmo! »

W rozpatrywanym, rozproszonym systemie sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym - łączącym stacje procesowe przy pomocy protokołu TCP/IP (Ethernet). Transmisja danych procesowych jest zabezpieczona programowo. Elementami zabezpieczającymi są: uwierzytelnianie, przesył kluczy asymetrycznych, przesył kluczy symetrycznych, właściwa - zabezpieczona transmisja danych procesowych. W artykule przedstawiono sposób działania układu dozorująco-terapeutycznego odpowiedzialnego za etap związany z wymianą kluczy szyfrujących pomiędzy stacjami procesowymi i przygotowaniem stacji do transmisji danych procesowych. Abstract. In the discussed distributed control system communication carried out at process level - linking process stations using TCP/IP (Ethernet). Process data transmission is software protected. Authentication, transmission of asymmetric keys, symmetric keys transmission, secure data transmission process are security features. The article presents behavior of the supervising and therapeutic system responsible for the step associated with the exchange of encryption keys between process stations and station preparation for data transmission process. (Supervising and therapeutic system of the key exchange in process data transmission system). Słowa kluczowe: rozproszony system sterowania, bezpieczeństwo, komunikacja, sieć przemysłowa, układ dozorująco-terapeutyczny. Keywords: distributed control system, security, communication, fieldbus, supervising and therapeutic system. Wstęp Problem poruszany w opracowaniu dotyczy przedstawienia wariantów działania układu dozorującoterapeutycznego (UDT) systemu wymiany kluczy szyfrujących w rozproszonym systemie sterowania. W skład takiego systemu wchodzą stacje procesowe (ang. PS - Process Station), czyli sterowniki przemysłowe, sterujące procesami (rys. 1); stacje operatorskie (ang. OS - Operator Station) realizujące wizualizację i oddziaływania operatorskie oraz stacje inżynierskie (an[...]

Diagnozowanie bezpieczeństwa przesyłu danych w przemysłowym systemie sterowania DOI:10.15199/48.2015.11.52

Czytaj za darmo! »

Rozpatruje się dwa przypadki komunikacji w przemysłowym rozproszonym systemie sterowania. W pierwszym wariancie testuje się zabezpieczenie komunikacji pomiędzy sterownikami przemysłowymi. W drugim wariancie - diagnozuje się bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy stacją procesową i stacją operatorską. Komunikacja w systemach testowych oparta jest na standardzie Ethernet. W rozpatrywanych konfiguracjach rozproszonego systemu sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym, łączącym stacje procesowe i stacje operatorskie przy pomocy protokołu z rodziny TCP/IP. W referacie przedstawiono eksperymenty diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji. Abstract. Two cases of the communication in an industrial distributed control system are considered. In the first variant communication security between industrial controllers is tested. In the second option - vulnerability between process station and operator station is tested. The communication in the test systems is based on Ethernet standard. In the analyzed configurations of distributed control system, communication takes place at the process level connecting process stations and operator station using TCP/IP family protocol. (Diagnosing data transmission security in the industrial control system). Słowa kluczowe: przemysłowy system sterowania, diagnozowanie bezpieczeństwa, komunikacja, sieć przemysłowa. Keywords: industrial control system, diagnosing of the security, communication, fieldbus. Wstęp Przesył danych w ramach prezentowanego w artykule rozproszonego mini systemu sterowania odbywa się na poziomie procesowym [1], wykorzystującym standard Ethernet [2], łączącym stacje systemu przy pomocy protokołu TCP/IP. Stacjami tymi są trzy rodzaje urządzeń: - Stacje procesowe (ang. PS - Proces Station), będące sterownikami przemysłowymi realizującymi programy sterowania procesami (rys. 1). - Stacje operatorskie (ang. OS - Operator Station). Za pośrednictwem odpowiednio skonfigurowanych [...]

Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym DOI:10.15199/48.2017.10.12

Czytaj za darmo! »

W artykule rozważany jest układ komunikacji stanowiący logiczne połączenie urządzeń wymieniających dane poprzez przemysłową sieć komputerową. Urządzeniami tymi są elementy rozproszonego systemu sterowania, np. stacje procesowe (PS - ang. Process Station, sterowniki obiektowe) i/lub stacje operatorskie (OS - ang. Operator Station), inżynierskie (ES - ang. Engineering Station) oraz diagnostyczne (DS - ang. Diagnostic Station) [1]. Rys.1. Rozpatrywany system Stacje systemu wymieniają pomiędzy sobą komunikaty zawierające wartości zmiennych procesowych (rys.1). Funkcja układu komunikacji sprowadza się głównie do wykonania zadania globalnego, polegającego na przesłaniu wszystkich zadań cząstkowych, tj. na dostarczeniu wartości zmiennych procesowych niezbędnych w procesach przebiegających w każdej stacji a transportowanych w komunikatach cząstkowych. Według potencjałowo-efektowego ujęcia eksploatacji układu komunikacji, wyróżnia się pojęcia efektywności i potencjalności - będące chwilowymi wielkościami oraz efektu i potencjału - będące wielkościami przedziałowymi [2]. Chwilową miarą skutku (wyniku) działania układu jest efektywność (wydajność, intensywność realizacji zadania), natomiast chwilową miarą możliwości układu - w kontekście realizowanego zadania - jest potencjalność. Oprócz wielkości wyrażających stan układu (systemu) w określonej chwili, wyróżnia się także wielkości opisujące przedziałowe miary skutków eksploatacyjnych i możliwości eksploatacyjnych układu komunikacji. Tymi wielkościami są odpowiednio efekt i potencjał. Ze względu na charakter obiektu diagnozowania - układ komunikacji realizujący zadanie globalne użytkowe składające się z komunikatów cząstkowych - wskazane jest użycie w dalszych rozważaniach właśnie wielkości przedziałowych tzn. potencjału i efektu. Potencjałowe kryterium zdatności Opierając się na potencjałowym ujęciu zagadnienia zdatności zadaniowej zamieszczonym w [2] można ogólnie zapisać warune[...]

Układ dozorująco-terapeutyczny systemu transmisji danych w sieci przemysłowej DOI:10.15199/48.2019.11.42

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono sposób implementacji układu dozorująco-terapeutycznego systemu transmisji danych w sieci przemysłowej wykorzystując wbudowane mechanizmy oprogramowania wizualizacyjnego. Sieć przemysłowa łączy elementy rozproszonego systemu sterowania. W skład rozpatrywanego mini-systemu wchodzą [1]: - stacje procesowe - sterowniki przemysłowe sterujące procesem; - stacja operatorska - komputery przeznaczone do wizualizacji i oddziaływań operatorskich, z oprogramowaniem dedykowanym lub uniwersalnym pakietem SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) [2]; - stacja inżynierska - najczęściej komputer przenośny wykorzystywany m.in. do programowania stacji procesowej oraz przesyłu programu sterującego do pozostałych stacji systemu; - stacja diagnostyczna - prowadząca dozorowanie procesu komunikacji oraz, w razie konieczności, uruchamiająca odpowiednie działania terapeutyczne (oddzielne urządzenie lub dodatkowe funkcje stacji operatorskiej). Rys.1. Rozpatrywany system transmisji danych W przedstawionym układzie stacja diagnostyczna nie jest oddzielnym urządzeniem. Jej funkcje zostały zaimplementowane w stacji operatorskiej. Rysunek 1. przedstawia uproszczony system. Dla większej czytelności pominięto tutaj stację inżynierską, podłączaną do systemu okazjonalnie w celu rekonfiguracji systemu. Komunikacja w przedstawionym systemie odbywa się na zasadzie mechanizmu odpytywania (ang. polling). Stacja operatorska (master) wysyła komunikaty-polecenia, na które reagują stacje procesowe (typu slave). Przykładem protokołu działającego na takiej zasadzie jest Modbus RTU [3, 4], dla którego w pracy przedstawiono realizację działań dozorująco-terapeutycznych. Stacje procesowe nie mogą samodzielnie inicjować wymian komunikatów. Zarezerwowane jest to dla stacji nadrzędnej - stacji operatorskiej. Wyróżnia się dwa główne rodzaje wymian komunikatów z danymi: - Komunikat-polecenie, w odpowiedzi na który stacja podrzędna[...]

Wybrane aspekty diagnozowania komunikacji w sieciach przemysłowych DOI:10.15199/48.2019.11.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane sposoby diagnozowania komunikacji w sieci przemysłowej. Rozpatruje się przypadek komunikacji (rys.1) pomiędzy stacjami rozproszonego mini-systemu sterowania (mini-DCS, ang. DCS - Distributed Control System): stacją operatorską (wizualizacja i oddziaływania operatorskie) i stacją procesową (sterowanie procesem). Zakłada się, że stacje prowadzą komunikację pomiędzy sobą przy pomocy wybranego protokołu przemysłowego. Ważnym elementem jest diagnozowanie komunikacji i utrzymanie zdatności systemu transmisji. Niezawodna komunikacja determinuje zdatność całego systemu sterowania. Do testowania komunikacji używa się zwykle kosztownych i skomplikowanych obsługowo zestawów, złożonych z zewnętrznego urządzenia i dedykowanego oprogramowania. Rys.1. Diagnozowanie komunikacji z użyciem zewnętrznego systemu diagnozującego Proponuje się przeniesienie funkcji diagnostycznych do stacji operatorskiej oraz zastąpienie zewnętrznych analizatorów protokołów, prostymi i znacznie tańszymi narzędziami programowymi (rys.2). Przedstawione w referacie rozwiązania dotyczą m.in.: - przechwycenia i analizy treści komunikatów przesyłanych magistralą komunikacyjną przez oprogramowanie monitora portu szeregowego z wykorzystaniem budżetowego rozwiązania konwertera standardu RS485/RS232; - możliwości wykorzystania pakietu wizualizacji do diagnozowania komunikacji prowadzonej w sieci Ethernet; - implementacji funkcji testujących w języku skryptowym stacji operatorskiej, pozwalających na manualny wybór testów komunikacji. Rys.2. Diagnozowanie komunikacji z wykorzystaniem stacji operatorsko-diagnostycznej Diagnozowanie komunikacji Profibus Rozpatrywana jest komunikacja wg protokołu Profibus prowadzona przy pomocy systemu magistralowego w standardzie RS485 [1] Do diagnozowania komunikacji prowadzonej wg protokołu Profibus [2] zazwyczaj stosuje się drogie analizatory protokołu. Przegląd rozwiązań można znaleźć w [3] Przykła[...]

Komparacyjno-progowe diagnozowanie w systemie transmisji komunikatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję metody komparacyjno-progowego diagnozowania w systemie transmisji komunikatów. Scharakteryzowano funkcje lokalnej i oddalonej stacji diagnostycznej rozproszonego systemu diagnostycznego. Podano przykład implementacji w rzeczywistym systemie. Abstract. An idea of comparative-threshold diagnosing method in messages transmission system is presented. The functions of local s[...]

Niezawodność użytkowa systemu antropotechnicznego

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Wartość użytkowa systemu antropotechnicznego (SAT) zdeterminowana jest głównie jakością wytwarzanego przez ten system efektuproduktu). Jedną z istotnych miar jakości efektu użytkowego jest jego niezawodność. W artykule scharakteryzowano pojęcie niezawodności efektu użytecznego w kontekście struktury funkcjonalnej systemu antropotechnicznego oraz podano oryginalne koncepcje: a) systemu tolerowania błędów operatora, b) metody zwiększania niezawodności procesu transmisji informacji. Aplikacja przedstawionych propozycji np. w przemysłowym systemie komunikacji typu master-slave, może istotnie zwiększyć niezawodność zadaniową tego systemu. Przemawia za tym to, że system tolerowania i korygowania błędów operatora zwiększa niezawodność procesu transmisji komunikatów, a metoda kom[...]

Diagnozowanie bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego w ujęciu potencjałowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono system antropotechniczny (SAT) w ujęciu potencjałowym. Podano potencjałowe oraz bezpiecznościowe potencjałowe kryterium zdatności systemu antropotechnicznego. Zaadaptowano ujęcie potencjałowe do oceny ryzyka zawodowego. Całość artykułu uzupełniają przykłady. Abstract. A human engineering system (HES) in a potential conception is presented in the article. The human engineering potential fitness criterion and potential fitness criterion in safety perspective are given. Furthermore the potential approach was adopted to a risk assessment. The article is complemented with examples. (Safety Diagnosing of a Human Engineering System in a Potential Approach). Słowa kluczowe: system antropotechniczny, bezpieczeństwo systemu, efekt działania, szacowanie ryzyka Keywords[...]

 Strona 1  Następna strona »