Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JAN MOSIO-MOSIEWSKI"

Wpływ niektórych amidów, związków wielowodorotlenowych i karbaminianów na emisję formaldehydu z utwardzonych klejów mocznikowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ wybranych amidów, związków wielowodorotlenowych i karbaminianów na emisję formaldehydu z utwardzonego kleju mocznikowego. Stwierdzono, że większość tych dodatków umożliwia zmniejszenie emisji formaldehydu, zwłaszcza w warunkach, w których emisja z kleju nie zawierającego żadnego dodatku jest stosunkowo duża. Kleje mocznikowe są powszechnie stosowane w produkcji sklejek drewnia[...]

Mono- i diuretany glikoli alkilenowych jako plastyfikatory żywic aminowych

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ dodatku mono- i diuretanu glikolu dietylenowego do żywic aminowych na ich elastyczność. Żywice o bardzo dużej elastyczności otrzymano, zastępując 6,1% mol. grup -NH2 pochodzących z mocznika grupami -NH2 z mono- i diuretanu glikolu dietylenowego. Podobne właściwości plastyfikujące uzyskano, wykorzystując jako dodatek do żywic uretany glikolu dipropylenowego i uretany glikolu[...]

Emisja formaldehydu z lakierów zawierających żywice aminowe

Czytaj za darmo! »

Zbadano zmiany emisji formaldehydu w czasie w zależności od rodzaju użytej do badań żywicy aminowej i pochłaniacza formaldehydu. Badania przeprowadzono metodą kolorymetryczną w pomieszczeniu biurowym i w warunkach laboratoryjnych - w komorze. tosowanie żywic aminowych jest ograniczone ze względu na emisję formaldehydu przez wyroby lakiernicze lub klejowe otrzymane z tych żywic. Dotyczy to z[...]

Wyznaczenie czasu starzenia się ogniochronnych lakierów typu KROMOS utwardzanych kwasem ortofosforowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę wyznaczania czasu starzenia się ogniochronnych lakierów utwardzanych kwasami. Wyznaczono funkcję, którą można zastosować do badania przebiegu reakcji chemicznych na podstawie obserwacji zmian lepkości lakieru wraz z upływem czasu. Do obliczenia czasu spękania powłok lakierniczych w temperaturze otoczenia zastosowano czas ich spękania w podwyższonej temperaturze i wyznaczony przyrost szybkości reakcji następujący ze wzrostem temperatury. W budynkach mieszkalnych, magazynach, obiektach przemysłowych i inwentarskich powszechnie stosuje się łatwo palne elementy konstrukcyjne, a także wyposażenie wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych, które zwiększają ryzyko pożaru. Chcąc zminimalizować zagrożenie, należy elementy te zabezpieczyć substancjami ogniochronnymi. Pogorzelski i Fangrat1} omówili możliwości stosowania krajowych środków do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych. Z analizy przedstawionej przez tych autorów wynika, że brakuje środka ogniochronnego, który by spełniał wymagania określone obowiązującymi w Polsce przepisami. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- Koźlu opracowano technologię wytwarzania z żywicy aminowej spienianych przezroczystych lakierów ogniochronnych do zabezpieczania elementów drewnianych i drewnopochodnych. Lakiery te (seria KROMOS) uzyskały pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, a obecnie są atestowane w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie w celu dopuszczenia ich do ogólnego stosowania. W badaniach nad wyznaczeniem czasu starzenia powłok uzyskanych z lakierów KROMOS napotykano trudności związane z oceną trwałości tych powłok. Niektóre z nich pękały w ciągu kilku dni od momentu naniesienia na zabezpieczony materiał, a inne w ogóle nie pęk[...]

Wybrane problemy technologiczne występujące w procesach uwodornienia dinitrotoluenu do toluilenodiaminy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki zastosowania toluilenodiaminy. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na przebieg procesu uwodornienia dinitrotoluenu do toluilenodiaminy. Opisano typowe rozwiązania technologiczne i aparaturowe dotyczące procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem trudności związanych z uzyskaniem wysokiej jakości produktu, sposobami ograniczania ilości tworzących się p[...]

Biopaliwa z tłuszczów odpadowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad określeniem właściwości różnego pochodzenia tłuszczów odpadowych (porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, tłuszczów posmażalniczych i technicznych tłuszczów zwierzęcych). Z tych trzech rodzajów tłuszczów odpadowych wyprodukowano partie próbne tłuszczów oczyszczonych, odkwaszonych oraz ich estrów metylowych. Otrzymane tłuszcze odkwaszone miały liczbę kwasową ok.[...]

Olej lniankowy jako nowe źródło surowca do wytwarzania biodiesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienie paliw odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem stanu rynku biodiesla w Polsce. Wobec deficytu standardowych surowców do wytwarzania biodiesla zaproponowano wykorzystanie do tego celu oleju lniankowego, który wytłacza się z ziaren lnicznika siewnego. Scharakteryzowano właściwości i skład chemiczny oleju lniankowego z punktu widzenia jego przydatności do wytwarzania biodiesla. Opisano wyniki badań nad odśluzowaniem i odkwaszeniem surowego oleju lniankowego, a także jego transestryfikacją metanolem wobec KOH jako katalizatora metodą jednoi dwustopniową. W obydwóch przypadkach uzyskano produkt o zawartości estrów metylowych spełniającej wymagania normy na biodiesel (ponad 96,5%). Wyszczególniono występujące różnice między fazami glicerynowymi uzyskanymi w wyniku transestryfikacji oleju lniankowego i oleju rzepakowego. A review, with 14 refs., of properties and methods for processing the false flax Camelina sativa seed oils. In particular, the chem. compn. as well as the methods for degumming, deacidification and alk. transesterification of the oils with MeOH were presented and compared with those of a typical rape seed oil. 􀄝wiatowe zasoby podstawowych 􀄨róde􀃡 energii w postaci paliw kopalnych, takich jak w􀄊giel, gaz ziemny i ropa naftowa s􀄅 ograniczone i w ci􀄅gu kilkudziesi􀄊ciu lat zostan􀄅 wyczerpane. Ponadto ich u􀄪ytkowanie przyczynia si􀄊 do wzrostu efektu cieplarnianego. Poszukuje si􀄊 wi􀄊c nowych metod pozyskiwania energii ze 􀄨róde􀃡, które by􀃡yby odnawialne. Do I generacji paliw odnawialnych zalicza si􀄊 biodiesel, który produkuje si􀄊 z surowców t􀃡uszczowych. W􀄞ród naturalnych surowców stosowanych do wytwarzania biodiesla znajduj􀄅 si􀄊 t􀃡uszcze pochodzenia ro􀄞linnego i zwierz􀄊cego, wys[...]

Wpływ oksydacyjnej modyfikacji syntetycznych estrów oleju rzepakowego na ich wybrane właściwości użytkowe


  Przedstawiono wyniki badań nad utlenianiem estrów kwasów oleinowych i glikolu neopentylowego oraz trimetylolopropanu powietrzem i nadtlenkiem wodoru. Oba procesy utleniania prowadzą do zmniejszenia liczby wiązań nienasyconych poprzez ich epoksydację. Stwierdzono, że procesy utleniającej modyfikacji badanych estrów wpływają na poprawę odporności termicznej i właściwości przeciwzatarciowych. Z punktu widzenia możliwości wykorzystania tych modyfikacji w procesie przemysłowym korzystniejsze jest epoksydowanie wodnym roztworem nadtlenku wodoru. Com. rapeseed fatty acid Me ester was transesterified with CMe2(CH2OH)2 and trimethylolpropane to resp. di- and triesters and oxidated with air O2 at 60°C and 80°C and with H2O2 at 30°C to resp. satd. esters. The oils were studied for acid, OH and I2 nos., colour, ability to H2O/oil emulsion formulation, thermal properties, viscosity, solidification temp. and tribological properties. An improvement of thermal stability and sizing load of the oils was achieved. Zasoby podstawowego surowica do produkcji olejów przemysłowych i smarów, jakim jest ropa naftowa, są ograniczone. Dlatego też wiele krajów podejmuje działania zmierzające do zastąpienia jej surowcami odnawialnymi. Początkowo wykorzystywano w tym celu nieprzetworzone surowe oleje roślinne. Duża nadprodukcja roślin oleistych przyczyniła się do niskich cen tych olejów. Istotnym powodem zastępowania olejów mineralnych przez oleje pochodzenia naturalnego jest ich lepsza biodegradacja w środowisku naturalnym, a także korzystne właściwości eksploatacyjne w niektórych zastosowaniach1, 2). Oleje pochodzenia roślinnego są najczęściej wykorzystywane w przemyśle spożywczym, leśnictwie, rolnictwie i w miejscach podlegających ochronie ekologicznej, np. w parkach narodowych. Niemodyfikowane oleje roślinne, głównie rzepakowy i słonecznikowy, ulegają szybkiej biodegradacji i ich stosowanie jest korzystne z ekologicznego punktu widzenia. Mają one j[...]

Oznaczanie składu produktów reakcji mocznika z glikolem dietylenowym za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej na fazach odwróconych (RP HPLC)

Czytaj za darmo! »

Opracowano szybką metodę rozdziału i analizy ilościowej mieszaniny mocznika, glikolu dietylenowego, mono- i dikarbaminianu glikolu dietylenowego. Próby poreakcyjne analizowano bezpośrednio na kolumnie Hypersil ODS z zastosowaniem detektora RI (temp. 30°C) i wody jako fazy ruchomej. Procedura analizy jest szybka, prosta, odtwarzalna i odpowiednia dla analiz rutynowych. Omówienie wyników Żyw[...]

 Strona 1  Następna strona »