Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Artur BEŁZO"

Projekt oprzyrządowania do szlifowania ślimaków na tokarkach CNC DOI:10.15199/148.2016.12.1


  W artykule przedstawiono projekt przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka. Przyrząd ten zostanie zamontowany na tokarce CNC. Utworzone w ten sposób stanowisko badawcze pozwoli przeprowadzić badania, które potwierdzą, czy jest możliwe wykonanie obróbki wykończeniowej powierzchni śrubowych bez używania specjalistycznych obrabiarek, jak np. szlifierki do gwintów. W opracowaniu omówiono budowę, sposób funkcjonowania oraz montażu tego przyrządu na obrabiarce. Słowa kluczowe: szlifowanie, tokarka CNC, ściernica, przyrząd tokarski, zwój ślimaka.Główny kierunek rozwoju maszyn sterowanych numerycznie skłania producentów do wprowadzania na rynek coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Wieloosiowe obrabiarki CNC pozwalają na wykonywania elementów specjalnych, jak np. koła zębate [1]. W niektórych przypadkach występuje konieczność zastosowania dodatkowego oprzyrządowania specjalistycznego [2]. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, że wykorzystanie uniwersalnych metod wytwarzania w przeważającej liczbie przypadków jest tańsze od obróbki specjalistycznej. Ślimaki są podzespołami specyficznej grupy przekładni zębatych zwanej przekładniami ślimakowymi. Specyfika ich pracy polega na redukcji obrotów, na rzecz zwiększenia momentu obrotowego, stąd też zwane są często przekładniami mocy [3]. Ślimaki są wykonane w formie wału z naciętym uzwojeniem o linii śrubowej. Współpracują one ze ślimacznicą będącą kołem zębatym [4]. Niestety cechują je wysokie koszty wykonania, ponieważ przy obróbce wykończeniowej konieczne jest zastosowanie specjalistycznej szlifierki do gwintów [5] oraz odpowiednio przygotowanej ściernicy [6, 7]. Ponadto wykonywane są w formie "uproszczonej" ze względu na dostępność narzędzi. Modyfikacja zarysu zwoju pozwoliłaby na poprawienie parametrów przekładni, jednakże brak jest obecnie taniej i efektywnej technologii wytwarzania tych elementów. Od strony kinematycznej szlifowanie powierzchni śrubowej podobne jest do opera[...]

PROJEKT PRZYRZĄDU TOKARSKIEGO DO SZLIFOWANIA ZWOJÓW ŚLIMAKA DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka na tokarce uniwersalnej. Omówiono jego budowę oraz sposób funkcjonowania. Poruszono kwestię zasadności tworzenia tego typu konstrukcji w obliczu dostępnych obrabiarek specjalistycznych, odnosząc się przy tym do współczesnych trendów technologii obróbki ściernej.Wstęp Współczesny rozwój oprzyrządowania technologicznego w wybranych przypadkach umożliwia wykorzystanie obrabiarek uniwersalnych do obróbki elementów specjalnych, np. kół zębatych. Przykładem mogą tu być rozwiązania fi rmy DEPO [7]. Trend ten dotyczy nowoczesnych obrabiarek numerycznych oraz sterowanych ręcznie [6]. Przekładnie mechaniczne są bardzo często stosowane w wielu konstrukcjach i zazwyczaj stanowią ważny element, stąd też obróbka uzębienia kół zębatych to jeden z istotniejszych obszarów technologii maszyn. Choć jest dobrze znana i doskonalona od wielu lat, wciąż wymaga stosowania specjalnych obrabiarek [2, 3]. Podejmowane próby obróbki uzębienia kół z wykorzystaniem uniwersalnych maszyn mają na celu ułatwienie oraz znaczne obniżenie kosztów tego procesu. Omawiane w niniejszym opracowaniu rozwiązanie konstrukcyjne przyrządu tokarskiego jest dedykowane niewielkim fi rmom, których nie stać na wyposażenie swoich warsztatów w bardzo drogie maszyny. Przekładnie ślimakowe stanowią specyfi czną grupę przekładni zębatych. Mają jedno koło zębate (ślimacznica) i jeden wał z "nawiniętym" uzwojeniem (ślimak). Zazwyczaj pracują jako reduktory, bądź tzw. przekładnie mocy - znacząco zmniejszają liczbę obrotów, zwiększając tym samym moment obrotowy [5]. W ich przypadku standardowa obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka z perspektywy kinematyki jest podobna do obróbki tokarskiej. Zazwyczaj wykonywana jest na szlifi erce do gwintów z odpowiednio przygotowaną ściernicą [4]. Prezentowany projekt obejmuje doposażenie tokarki uniwersalnej w specjalny przyrząd. Zgodnie z założeniem, jego konst[...]

ASSEMBLY AND SETUP OF UNTYPICAL TOOLS IN CNC LATHE DOI:10.15199/160.2019.4.7


  In the computerized numerical control (CNC) machines, the rate and precision of preparing the tools and the elements to the machining process is very important due to the expected effectiveness. Their accurate measuring and position in the workspace is indispensable for a correct work. It is a preparatory process which consists of a series of operations, performed by the operator. Manual measurements, setup and introduction of the data concerning the offsets are time-consuming operations, endangered by errors. At present, there are universally employed measuring systems together with the dedicated software, integrated with the lathe control system. To read the position of the tools, they utilize measuring systems of the lathe axis. The probes for setup of the tools are easy in installation in the machining centres and allow making the operations automated. They ensure considerable saving of time, a precise measurement, automatic correction of tool offsets and eliminate the errors of manual setup. The modern solutions allow obtaining information on a radial and linear profile of the tool and state of cutting edge. They enable also a current monitoring of the tool wear. The measurement after a specified time period and automatic introduction of the current correction gives a guarantee of stability of the machining process [2, 3, 5]. Methodology In the machine industry, the contact and non-contact measuring systems are employed. In the first case (Fig.1), a physical touch of the tested object with the tool probe is necessary. The principle of its functioning consists in deviating of a contact part from neutral position due to the contact with the examined tool. Then, information from the probe is transmitted to the measuring device by a wire or in a wireless way, e.g. by radio or infrared light. Such method of performing the measurements has many advantages. It is characterized by resistance to the contamination in the work[...]

Oprzyrządowanie profilujące ściernicę do kształtowania ślimaków o dowolnym zarysie DOI:10.15199/148.2017.10.4


  Przekładnie ślimakowe są znane i stosowane w przemyśle od wielu lat. Można więc przypuszczać, że technologia produkcji ich podzespołów nie powinna skrywać żadnych tajemnic. W istocie rzeczy, konwencjonalny proces wytwarzania ślimaków jest dobrze znany. Jednak jego koszt nadal pozostaje wysoki. Wynika to z zastosowanej metody oraz konieczności użycia drogich narzędzi. Ponadto, producenci chcąc uzyskać produkt wysokiej jakości i odpowiednio trwały, muszą poddać swoje wyroby kosztownej operacji szlifowania zwojów [1]. Obecnie obróbka ta realizowana jest na szlifierkach do gwintów. Rzutuje to oczywiście na wysoką cenę elementów [2, 3]. Niektórzy pomijają ten proces, muszą się jednak liczyć wówczas z gorszą jakością powierzchni zwoju, a przez to z obniżoną sprawnością przekładni [4]. Rozważając możliwość obróbki ślimaków przez małe i średnie firmy, należałoby skłonić się ku obrabiarkom uniwersalnym. Te są na ogół dostępne i znacznie tańsze od maszyn specjalnych. Idąc dalej tym tokiem rozważań, pożądane cechy wspólne ze szlifierkami do gwintów mają także tokarki. Z założenia przygotowane są one do obróbki gwintów, w tym gwintów modułowych, co ma znaczenie dla uzwojenia ślimaków. Brakuje natomiast rozwiązania kwestii odpowiedniego ustawienia ściernicy w stosunku do osi ślimaka oraz jej napędu. Może to zostać zrealizowane przez doposażenie obrabiarki w odpowiedni przyrząd. W tym celu opracowano dwie koncepcje - dla tokarki sterowanej ręcznie oraz numerycznie. Konstrukcje przyrządów oraz sposób działania opisano w publikacjach [5, 6]. Oprócz samego ustawienia ściernicy, dochodzi jeszcze problem odpowiedniego jej profilowania, co bezpośrednio wpływa na kształt zarysu zwoju ślimaka. Niniejszy artykuł prezentuje więc mechanizm, który uzupełnia funkcjonalność wspomnianych przyrządów o niezwykle istotną cechę, jaką jest zdolność do kształtowania tarczy szlifierskiej. Jest to trudny i skomplikowany proces, zwłaszcza że w tym przypadku po[...]

Wykorzystanie inżynierii odwrotnej w procesie odbudowy elementów przekładni ślimakowej DOI:10.15199/148.2018.11.8


  Inżynieria odwrotna to proces zmierzający do odtworzenia już istniejących przedmiotów. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna przygotowywana jest na podstawie pomiarów gotowego elementu. Wyniki stanowią podstawę do opracowania nowego projektu. Etap finalny to wykonanie gotowego produktu. Metoda stała się powszechna i łatwa w użyciu za sprawą rozwoju cyfrowych systemów pomiarowych. Odpowiednio przygotowane aplikacje służą do przetwarzania zebranych informacji i tworzenia danych kompatybilnych z programami CAD/CAM. Pozyskana chmura punktów pozwala przedstawić rzeczywisty przedmiot w postaci modelu bryłowego. Proces jest relatywnie szybki, a wygoda modyfikacji bryły i przygotowania niezbędnej dokumentacji to bardzo istotne zalety. Wymierne korzyści przełożyły się na wprowadzenie inżynierii odwrotnej do różnych dziedzin przemysłu, a także medycyny czy archeologii. Funkcjonuje ona w zasadzie równolegle z inżynierią tradycyjną. Najczęściej stosowana jest w przypadku projektów wyrobów złożonych pod względem kształtu. W pierwszym etapie tworzony jest fizyczny obiekt z materiału modelowego. Następnie obiekt jest skanowany do postaci cyfrowej i na tej podstawie tworzony jest model bryłowy CAD. Inżynieria odwrotna jest procesem realizowanym etapami. Pierwszy, to pozyskanie danych i przetworzenie z postaci analogowej, czyli fizycznego wymiaru, na postać cyfrową, zwaną chmurą punktów. Czynność ta nazywana jest dyskretyzacją, digitalizacją lub kwantowaniem. Istnieje wiele metod pobrania punktów, które obrazowałyby wymiary i położenie rzeczywistego modelu w przestrzeni wirtualnej. Za najogólniejszy podział można przyjąć dyskretyzację stykową oraz bezstykową. Każda metoda ma odmienne cechy. Wybór będą determinowały różne czynniki. Mowa tutaj między innymi o rodzaju badanego materiału, jego kształcie, wymiarach, sztywności, właściwościach chemicznych itd. Równie istotny jest także czas dostępny na wykonanie badania oraz wymagana do[...]

 Strona 1