Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej MISZTELA"

Kryteria oceny nośności rusztowań DOI:10.15199/148.2017.5.3


  Ocena bezpieczeństwa konstrukcji stalowych przeprowadzana jest na podstawie kryteriów podanych w normach technicznych. Przyjętą w Polsce praktyką jest stosowanie do oceny rusztowań systemowych takich samych kryteriów oceny bezpieczeństwa jak dla stalowych konstrukcji budowlanych. Istnieje przekonanie, że takie podejście jest słuszne i nie podlega żadnym ograniczeniom. Dokładna analiza rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w rusztowaniach oraz badania eksperymentalne w zakresie sztywności i wytrzymałości elementów, a także połączeń wskazuje na konieczność innego podejścia do oceny bezpieczeństwa konstrukcji rusztowań niż obecnie. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: - Luzy w połączeniach elementów rusztowań - które mogą powodować (w trakcie montażu i eksploatacji rusztowania) powstawanie pochyleń słupów znacznie przekraczających dopuszczalne odchyłki montażowe, określone w normach dla typowych konstrukcji stalowych. Powoduje to konieczność uwzględniania imperfekcji geometrycznych w procesie tworzenia modelu obliczeniowego. - Sztywność połączeń elementów rusztowań - wartości sił wyboczeniowych w istotny sposób zależą od sztywności węzłów układu ramowego. - Cechy konstrukcji - sztywność rygli, gęstość kotwienia oraz rozkład sił osiowych w prętach konstrukcji. - Stosowanie metod obliczeniowych uwzględniających efekty nieliniowe - warunek stateczności pręta poddawanego jednoczesnemu zginaniu i ściskaniu (warunek 58 w normie PN-90/B-03200) stanowi kryterium oceny nośności dla wszystkich modeli obliczeniowych, niezależnie od stopnia ich skomplikowania oraz rodzaju zastosowanej analizy (analiza liniowa i nieliniowa). Przyjmując konieczność uwzględniania imperfekcji geometrycznych oraz podatności połączeń w modelu obliczeniowym rusztowania, przy tych obliczeniach należy zastosować metodę nieliniową. Analiza statyczna konstrukcji przeprowadzana obliczeniowo na imperfekcyjnych modelach z uwzględnieniem w[...]

Modelowanie stężających układów płytowych rusztowań na potrzeby analiz statycznych rusztowań przyściennych kotwionych DOI:10.15199/148.2018.2.4


  Problem określania sztywności poziomych układów stężających rusztowań pojawił się wraz z opracowaniem i stosowaniem w budownictwie systemów rusztowań szybkomontowalnych. Do lat 90. najczęściej stosowano rusztowania o konstrukcji rurowo-złączkowej, tzn. takiej, w której wszystkie elementy nośne wykonywane są z rur łączonych za pomocą złączy krzyżowych przenoszących moment. W odróżnieniu od rusztowań rurowo-złączkowych, w rusztowaniach systemowych nie stosuje się podłużnic, tj. poziomych rur stalowych łączących ze sobą stojaki pionowe wzdłuż dłuższego boku rusztowania. W rusztowaniach systemowych ramowych lub modułowych funkcję tę najczęściej pełnią płyty pomostowe. Płyty pomostowe, mocowane na ryglach poprzecznych rusztowania za pomocą połączeń zaczepowych, tworzą układ płytowy usztywniający rusztowanie. Sztywność płaszczyzn poziomych jest zróżnicowana, w zależności od typu rusztowania bądź systemu rusztowań. Wymienić tu można następujące czynniki: - wymiary jednostkowe pola rusztowania - szerokość i długość, - przekroje rygli poprzecznych, - podatność połączeń węzłowych (dotyczy rusztowań modułowych), - rodzaj zastosowanych podestów (drewniane, stalowe, aluminiowe) oraz cech geometrycznych ich przekroju, - rozwiązania konstrukcyjne połączeń pomiędzy pomostami i ryglami (luzy). Konstrukcję poziomych układów stężających w rusztowaniach rurowo-złączkowych i systemowych przedstawiono na rys. 1. Płaszczyzny poziome spełniają istotną funkcję w przenoszeniu na zakotwienia obciążeń poziomych działających na rusztowanie, a ich sztywność i wytrzymałość wpływa na stateczność całej konstrukcji rusztowania. Na rys. 2 przedstawiono przykładowe płytowe układy stężające stosowane w rusztowaniach systemowych. Rys. 1. Poziome układy stężające rusztowań 36 KONSTRUKCJE rok wyd. LXXVII - zeszyt 2/2018 Sztywność pozioma rusztowania jest definiowana jako sztywność układu utworzonego przez płaszczyzny poziome i należy ją określać dla dwóc[...]

EFFECT OF HOT-DIP GALVANIZATION ON HC 260LA STEEL SCAFFOLDING PLATFORM LOAD CAPACITY DOI:10.15199/160.2019.4.4


  Hot-dip galvanization is one of the most effective methods for protection of the steel elements of scaffoldings from the corrosion [1]. Owing to galvanization, the durable zinc coatings, resistant to corrosion and to all types of mechanical damages are obtained. The latter property has a great meaning due to the fact that the scaffolding elements are assembled and disassembled many times during their use. The high requirements for the mentioned scaffolding elements in regard to mechanical resistance of the coatings have caused that the different methods of protecting the steel elements of scaffolding e.g. painting. are sporadically employed. The research in respect of hot-dip galvanization is mainly focused on galvanization technology, quality of coatings and the studies on the impact of material, surface and thickness of galvanized elements on the quality of galvanized coating. In the studies, the problems of the effect of hot-dip galvanization on mechanical properties of materials, from which the galvanized elements are made, have been almost completely omitted. The existing papers are fragmentary and the obtained conclusions are nonunivocal. For the examined steels, the authors of a part of the studies did not observe the effect of the hot-dip galvanization on the change in the mechanical properties of the examined steel samples [4]. In some papers, the mentioned effect was found [2, 3]. In paper [3], the results of the tests on the effect of hot-dip galvanization on the mechanical properties of two commonly used steels: St3S and 18G2A, were presented. In the mentioned publicatio[...]

 Strona 1