Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Leszek SKOCZYLAS"

Analiza zarysu ostrzy stożkowych pilników obrotowych DOI:10.15199/148.2016.1-2.6


  Pilniki obrotowe stanowią grupę narzędzi trzpieniowych szeroko stosowanych w obróbce ręcznej. Z tego względu narzędzia te cechują się mniejszą dokładnością wykonania w porównaniu z frezami palcowymi. Znajdują one coraz szersze zastosowanie głównie w zrobotyzowanej obróbce zatępiania ostrych krawędzi, do obróbki spawów oraz w obróbce z wykorzystaniem obrabiarek. Pilniki obrotowe znajdują również zastosowanie w obróbce wykończeniowej materiałów w stanie utwardzonym czy też materiałów trudno skrawalnych. Możliwości zastosowania tych narzędzi w nowych obszarach obróbki sprawia, że istotna staje się jakość i dokładność wykonania tych narzędzi. Przeprowadzono analizę zarysu ostrzy stożkowych pilników obrotowych w celu określenia ich dokładności wykonania. Słowa kluczowe: pilnik obrotowy, zarys ostrza, odchyłka prostoliniowości.Pilniki obrotowe stanowią grupę narzędzi trzpieniowych szeroko stosowanych w obróbce ręcznej. Z tego względu narzędzia te cechują się w swojej budowie mniejszą dokładnością wykonania w porównaniu z frezami palcowymi lub innymi narzędziami o podobnej budowie stosowanymi w obróbce z użyciem obrabiarek konwencjonalnych lub numerycznych. Jednak narzędzia te znajdują coraz szersze zastosowanie głównie w zrobotyzowanej obróbce zatępiania ostrych krawędzi, w obróbce spawów oraz w obróbce z wykorzystaniem obrabiarek. Pilniki obrotowe cechują się bardzo szeroką gamą kształtów oraz geometrii ostrza. W katalogach producentów [1 - 3] zamieszc[...]

AUTOMATYZACJA OBLICZEŃ ISTOTNOŚCI WPŁYWU PARAMETRÓW W PROCESACH WYTWARZANIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł zwraca uwagę na pracochłonność obliczeń występujących w badaniach istotności wpływu parametrów w procesach wytwarzania. Prezentuje autorskie oprogramowanie, służące do szybkiego i dokładnego przeprowadzenia obliczeń wg procedur dla programów statycznych randomizowanych - kompletnego, blokowego oraz kwadratu łacińskiego. Układ grafi czny oprogramowania odpowiada bezpośrednio schematowi postępowania zawartemu w literaturze. Tego typu podejście nie wymaga dodatkowej nauki obsługi komercyjnego oprogramowania oraz ułatwia prowadzenie analiz.Badanie istotności wpływu parametrów na proces wytwarzania jest ważnym elementem w pracach optymalizacyjnych procesów obróbki. Poprzedza etap przygotowania modelu procesu i bazując na obliczeniach wariancji, ukazuje najistotniejsze parametry z punktu widzenia statystyki matematycznej. Dostępna literatura [1-6] szczegółowo omawia tok obliczeń istotności wpływu parametrów procesu, który jest wykorzystywany w wielu pracach badawczych. Obliczenia wariancji mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania [7]. Metodyka postępowania odbiega jednak od prezentowanej w literaturze. Dodatkowo, oprócz posiadania licencji zachodzi konieczność opanowania specyfi ki obsługi danej aplikacji. Obliczenia można przeprowadzić również w sposób ręczny, bazując na literaturze. Należy jednak zaznaczyć, że przy tak dużej ilości obliczeń trudno ustrzec się pomyłek, a ponadto, stosowanie zaokrągleń dla uzyskiwanych wartości pośrednich sprawia, że końcowe wyniki obarczone są błędami [8]. Z tego też względu opracowano autorskie oprogramowanie do obliczeń istotności wpływu, zachowując literaturowe schematy postępowania. Pre[...]

Projekt oprzyrządowania do szlifowania ślimaków na tokarkach CNC DOI:10.15199/148.2016.12.1


  W artykule przedstawiono projekt przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka. Przyrząd ten zostanie zamontowany na tokarce CNC. Utworzone w ten sposób stanowisko badawcze pozwoli przeprowadzić badania, które potwierdzą, czy jest możliwe wykonanie obróbki wykończeniowej powierzchni śrubowych bez używania specjalistycznych obrabiarek, jak np. szlifierki do gwintów. W opracowaniu omówiono budowę, sposób funkcjonowania oraz montażu tego przyrządu na obrabiarce. Słowa kluczowe: szlifowanie, tokarka CNC, ściernica, przyrząd tokarski, zwój ślimaka.Główny kierunek rozwoju maszyn sterowanych numerycznie skłania producentów do wprowadzania na rynek coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Wieloosiowe obrabiarki CNC pozwalają na wykonywania elementów specjalnych, jak np. koła zębate [1]. W niektórych przypadkach występuje konieczność zastosowania dodatkowego oprzyrządowania specjalistycznego [2]. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, że wykorzystanie uniwersalnych metod wytwarzania w przeważającej liczbie przypadków jest tańsze od obróbki specjalistycznej. Ślimaki są podzespołami specyficznej grupy przekładni zębatych zwanej przekładniami ślimakowymi. Specyfika ich pracy polega na redukcji obrotów, na rzecz zwiększenia momentu obrotowego, stąd też zwane są często przekładniami mocy [3]. Ślimaki są wykonane w formie wału z naciętym uzwojeniem o linii śrubowej. Współpracują one ze ślimacznicą będącą kołem zębatym [4]. Niestety cechują je wysokie koszty wykonania, ponieważ przy obróbce wykończeniowej konieczne jest zastosowanie specjalistycznej szlifierki do gwintów [5] oraz odpowiednio przygotowanej ściernicy [6, 7]. Ponadto wykonywane są w formie "uproszczonej" ze względu na dostępność narzędzi. Modyfikacja zarysu zwoju pozwoliłaby na poprawienie parametrów przekładni, jednakże brak jest obecnie taniej i efektywnej technologii wytwarzania tych elementów. Od strony kinematycznej szlifowanie powierzchni śrubowej podobne jest do opera[...]

Obróbka szybkościowa z wykorzystaniem klasycznych frezarek CNC DOI:10.15199/148.2016.12.7


  Obróbka z wysokimi prędkościami HSC jest szeroko stosowana w produkcji matryc, form wtryskowych oraz komponentów w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Idea obróbki HSM polega głównie na stosowaniu wysokich prędkości skrawania oraz wysokich prędkości posuwu. Takie podejście wymaga zastosowania odpowiednich obrabiarek, które są przeznaczone do tego typu obróbki. Jednakże, obrabiarki te są stosunkowo drogie i ze względu właśnie na cenę rzadko występują w mniejszych zakładach produkcyjnych. W związku z tym popularne stały się multiplikatory obrotów. Do obróbki zastosowano pilniki obrotowe, które pozwalają osiągnąć bardzo dobrą jakość powierzchni wyłącznie przy wysokiej prędkości obrotowej. W tym przypadku zastosowanie multiplikatora obrotów na konwencjonalnej frezarce CNC jest podstawą do osiągnięcia pożądanych efektów obróbki. Słowa kluczowe: multiplikator obrotów, pilnik obrotowy.W ostatnich latach daje się zauważyć wypieranie konwencjonalnych metod obróbki na rzecz nowych technologii produkcji. Chodzi tutaj głównie o obróbkę z dużymi prędkościami skrawania HSC (High Speed Cutting), obróbkę wysokowydajną HPC (High Performance Cutting) oraz obróbkę na twardo HM (Hard Machining). Wprowadzane i rozwijane nowe technologie mają wpłynąć na produktywność, jakość wyrobu, elastyczność oraz ekologiczność procesów obróbki [1]. Obróbka HSC zakłada 5 - 10-krotne, zależnie od materiału obrabianego, zwiększenie prędkości skrawania w stosunku do wartości spotykanych w obróbce konwencjonalnej. Efektem takiego działania jest skrócenie czasów głównych, wzrost wydajności ubytkowej, lepsza jakość powierzchni oraz redukcja sił skrawania [2]. Takie podejście wymaga zastosowania odpowiednich obrabiarek, które są przez[...]

PROJEKT PRZYRZĄDU TOKARSKIEGO DO SZLIFOWANIA ZWOJÓW ŚLIMAKA DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję przyrządu tokarskiego do szlifowania zwojów ślimaka na tokarce uniwersalnej. Omówiono jego budowę oraz sposób funkcjonowania. Poruszono kwestię zasadności tworzenia tego typu konstrukcji w obliczu dostępnych obrabiarek specjalistycznych, odnosząc się przy tym do współczesnych trendów technologii obróbki ściernej.Wstęp Współczesny rozwój oprzyrządowania technologicznego w wybranych przypadkach umożliwia wykorzystanie obrabiarek uniwersalnych do obróbki elementów specjalnych, np. kół zębatych. Przykładem mogą tu być rozwiązania fi rmy DEPO [7]. Trend ten dotyczy nowoczesnych obrabiarek numerycznych oraz sterowanych ręcznie [6]. Przekładnie mechaniczne są bardzo często stosowane w wielu konstrukcjach i zazwyczaj stanowią ważny element, stąd też obróbka uzębienia kół zębatych to jeden z istotniejszych obszarów technologii maszyn. Choć jest dobrze znana i doskonalona od wielu lat, wciąż wymaga stosowania specjalnych obrabiarek [2, 3]. Podejmowane próby obróbki uzębienia kół z wykorzystaniem uniwersalnych maszyn mają na celu ułatwienie oraz znaczne obniżenie kosztów tego procesu. Omawiane w niniejszym opracowaniu rozwiązanie konstrukcyjne przyrządu tokarskiego jest dedykowane niewielkim fi rmom, których nie stać na wyposażenie swoich warsztatów w bardzo drogie maszyny. Przekładnie ślimakowe stanowią specyfi czną grupę przekładni zębatych. Mają jedno koło zębate (ślimacznica) i jeden wał z "nawiniętym" uzwojeniem (ślimak). Zazwyczaj pracują jako reduktory, bądź tzw. przekładnie mocy - znacząco zmniejszają liczbę obrotów, zwiększając tym samym moment obrotowy [5]. W ich przypadku standardowa obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka z perspektywy kinematyki jest podobna do obróbki tokarskiej. Zazwyczaj wykonywana jest na szlifi erce do gwintów z odpowiednio przygotowaną ściernicą [4]. Prezentowany projekt obejmuje doposażenie tokarki uniwersalnej w specjalny przyrząd. Zgodnie z założeniem, jego konst[...]

KATALOGOWA WYDAJNOŚĆ WĘGLIKOWYCH FREZÓW TRZPIENIOWYCH DO OBRÓBKI ZGRUBNEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

Jednym z elementów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych oprócz kosztu wytwarzania wyrobu jest czas jego wykonania, który zależy od szeregu czynników wśród których wyróżnić można organizację produkcji, realizowaną technologię wytwarzania oraz posiadane zaplecze produkcyjne w postaci obrabiarek i oprzyrządowania. Aktualna oferta rynkowa w obszarze środków produkcji jest bardzo szeroka. Odnosi się do wszystkich metod wytwarzania. Prezentowane opracowanie odnosi się do jednej z metod obróbki tj. obróbki skrawaniem. W obszarze tym można zaobserwować dynamiczny rozwój materiałów narzędziowych, narzędzi, przyrządów, uchwytów, obrabiarek jak i samych metod obróbki. W odniesieniu do obróbki zgrubnej frezowaniem, obok metod konwencjonalnych można spotkać się z metodami wysokowydajnymi HPC (High Performance Cutting) czy też szybkościowymi HSM (High Speed Machining) [1, 20-23]. Realizacja wymienionych metod wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań w stosunku do wykorzystywanych środków. Stąd też w ofercie wielu producentów znajdują się wyroby dedykowane pod określony sposób obróbki [2]. W grupie frezów można wyróżnić narzędzia do zastosowań uniwersalnych, obróbki określonej grupy materiałów, obróbki wysokowydajnej, szybkościowej itp. Każdy z wymienionych sposobów obróbki charakteryzuje się określoną specyfi ką. Prezentowane opracowanie ogranicza się do trzpieniowych frezów pełnowęglikowych uniwersalnych oraz HPC przeznaczonych do obróbki zgrubnej. Podejmuje zagadnienia różnorodności zalecanych w katalogach producentów parametrów skrawania dla narzędzi tego samego typu o podobnym przeznaczeniu oraz ich wpływie na wydajność obróbki. Odmiany obróbki zgrubnej frezowaniem Istota obróbki zgrubnej skrawaniem polega na szybkim usunięciu dużych ilości materiału przy zachowaniu stosunkowo niskiej dokładności wymiarowej przedmiotu oraz jakości uzyskiwanej powierzchni. Małe wymagania w odniesieniu do dokładności (przeważn[...]

Matematyczny opis zwoju ślimaka globoidalnego kształtowanego stożkowym narzędziem trzpieniowym DOI:10.15199/148.2019.2.3


  Przekładnie ślimakowe globoidalne, pomimo niewątpliwych zalet eksploatacyjnych w porównaniu z przekładniami ślimakowymi walcowymi, cechują trudności technologiczne. Z tego też względu na rynku dominują przekładnie ze ślimakami walcowymi o zarysach ewolwentowych lub stożkopochodnych ZK1. Nie są to zarysy zapewniające maksymalne parametry eksploatacyjne walcowych przekładni ślimakowych, jednak są łatwe w wykonaniu. Analizując literaturę dotyczącą przekładni globoidalnych, można znaleźć opracowania dotyczące głównie geometrii uzębienia kół [1 - 3] oraz styku zębów przekładni [4 - 7]. Brak możliwości bezpośredniego zamodelowania powierzchni globoidalnej w środowisku CAD owocuje opracowaniami prezentującymi sposób zamodelowania takiej powierzchni oraz analizami wykorzystującymi przygotowane modele kół przekładni globoidalnej w zakresie geometrii ich uzębienia i zazębienia [8]. Bardzo skromnie poruszana jest technologia obróbki kół przekładni globoidalnych. Istniejące opracowania przedstawiają tradycyjne sposoby obróbki uzwojenia ślimaka oraz uzębienia ślimacznicy wykorzystujące specjalne obrabiarki i narzędzia [9, 10]. Można spotkać się z próbami obróbki uzwojenia ślimaka globoidalnego na uniwersalnej odpowiednio doposażonej tokarce CNC [11, 12]. Współczesne rozwiązania w obrabiarkach wieloosiowych pozwalają na obróbkę ślimaków walcowych i globoidalnych narzędziami trzpieniowymi. Przeprowadzone badania na ślimakach walcowych [13, 14] pokazują, że obróbka tym sposobem pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie dokładności zarysu i chropowatości powierzchni. W podobny sposób można kształtować również uzwojenie globoidalne. Wymagane jest jednak opracowanie modelu matematycznego kształtowania uzwojenia ślimaka, który pozwoli n[...]

ASSEMBLY AND SETUP OF UNTYPICAL TOOLS IN CNC LATHE DOI:10.15199/160.2019.4.7


  In the computerized numerical control (CNC) machines, the rate and precision of preparing the tools and the elements to the machining process is very important due to the expected effectiveness. Their accurate measuring and position in the workspace is indispensable for a correct work. It is a preparatory process which consists of a series of operations, performed by the operator. Manual measurements, setup and introduction of the data concerning the offsets are time-consuming operations, endangered by errors. At present, there are universally employed measuring systems together with the dedicated software, integrated with the lathe control system. To read the position of the tools, they utilize measuring systems of the lathe axis. The probes for setup of the tools are easy in installation in the machining centres and allow making the operations automated. They ensure considerable saving of time, a precise measurement, automatic correction of tool offsets and eliminate the errors of manual setup. The modern solutions allow obtaining information on a radial and linear profile of the tool and state of cutting edge. They enable also a current monitoring of the tool wear. The measurement after a specified time period and automatic introduction of the current correction gives a guarantee of stability of the machining process [2, 3, 5]. Methodology In the machine industry, the contact and non-contact measuring systems are employed. In the first case (Fig.1), a physical touch of the tested object with the tool probe is necessary. The principle of its functioning consists in deviating of a contact part from neutral position due to the contact with the examined tool. Then, information from the probe is transmitted to the measuring device by a wire or in a wireless way, e.g. by radio or infrared light. Such method of performing the measurements has many advantages. It is characterized by resistance to the contamination in the work[...]

Oprzyrządowanie profilujące ściernicę do kształtowania ślimaków o dowolnym zarysie DOI:10.15199/148.2017.10.4


  Przekładnie ślimakowe są znane i stosowane w przemyśle od wielu lat. Można więc przypuszczać, że technologia produkcji ich podzespołów nie powinna skrywać żadnych tajemnic. W istocie rzeczy, konwencjonalny proces wytwarzania ślimaków jest dobrze znany. Jednak jego koszt nadal pozostaje wysoki. Wynika to z zastosowanej metody oraz konieczności użycia drogich narzędzi. Ponadto, producenci chcąc uzyskać produkt wysokiej jakości i odpowiednio trwały, muszą poddać swoje wyroby kosztownej operacji szlifowania zwojów [1]. Obecnie obróbka ta realizowana jest na szlifierkach do gwintów. Rzutuje to oczywiście na wysoką cenę elementów [2, 3]. Niektórzy pomijają ten proces, muszą się jednak liczyć wówczas z gorszą jakością powierzchni zwoju, a przez to z obniżoną sprawnością przekładni [4]. Rozważając możliwość obróbki ślimaków przez małe i średnie firmy, należałoby skłonić się ku obrabiarkom uniwersalnym. Te są na ogół dostępne i znacznie tańsze od maszyn specjalnych. Idąc dalej tym tokiem rozważań, pożądane cechy wspólne ze szlifierkami do gwintów mają także tokarki. Z założenia przygotowane są one do obróbki gwintów, w tym gwintów modułowych, co ma znaczenie dla uzwojenia ślimaków. Brakuje natomiast rozwiązania kwestii odpowiedniego ustawienia ściernicy w stosunku do osi ślimaka oraz jej napędu. Może to zostać zrealizowane przez doposażenie obrabiarki w odpowiedni przyrząd. W tym celu opracowano dwie koncepcje - dla tokarki sterowanej ręcznie oraz numerycznie. Konstrukcje przyrządów oraz sposób działania opisano w publikacjach [5, 6]. Oprócz samego ustawienia ściernicy, dochodzi jeszcze problem odpowiedniego jej profilowania, co bezpośrednio wpływa na kształt zarysu zwoju ślimaka. Niniejszy artykuł prezentuje więc mechanizm, który uzupełnia funkcjonalność wspomnianych przyrządów o niezwykle istotną cechę, jaką jest zdolność do kształtowania tarczy szlifierskiej. Jest to trudny i skomplikowany proces, zwłaszcza że w tym przypadku po[...]

GRINDING OF CONICAL SURFACES OF LIGHTING COLUMNS WITH ABRASIVE TOOLS DOI:10.15199/160.2019.4.5


  Manufacturing process of lighting columns made of cone shaped aluminum tubes requires a number of technological operations. One of these operations is shaping a pipe on a special machine that combines two technological treatments, such as rolling and drawing. The semi-finished column to be processed is an aluminum pipe with a suitable composition and a specific hardness. After the rolling process, a pipe with a cone outline is obtained. A lot of surface defects arise on the surface of the processed column as a result of the contact between the rollers of the rolling mill and the workpiece. They mainly result from the distribution of forces, material stresses and friction phenomena that accompany the rolling process. These defects have no major impact on the strength of the post, but on the visual effect of the finished product. The defects in question relate only to the external surface. In order to improve the visual quality of the surface and prepare it for the painting operation, the surface is subjected to a grinding operation. Grinding can be carried out using various abrasive tools. The discussed methods in this study concern the use of bulk tools and are implemented on special machine tools. The conclusions presented in the paper refer to the advantages and disadvantages associated with the grinding methods discussed. Grinding columns with lattle blades One of the well-known methods of abrasive machining is the abrasive tools in the form of flap discs. The process of grinding with abrasive web discs is a type of surface rim whose task is to give the machined surface a given roughness by machining, without any significant change in shape. Blade discs, which are used for grinding, are characterized by very high flexibility, which is why they have found application in grinding objects with simple and very complex shapes. They are used for machining elements made of aluminum, stainless steels, acidresistant steels, bra[...]

 Strona 1  Następna strona »