Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW KWIATKOWSKI"

Zastosowanie modeli klasy LBET do wyznaczania parametrów struktury mikroporowatej węgla aktywnego na podstawie pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji azotu

Czytaj za darmo! »

Modele klasy LBET wykorzystane zostały do identyfikacji izoterm doświadczalnych adsorpcji azotu na węglach aktywnych. Dopasowanie danych empirycznych do izoterm teoretycznych przeprowadzono metodą nieliniowej optymalizacji z ograniczeniami, minimalizując najmniejszy kwadratowy błąd dopasowania. Otrzymane wyniki pokazują, że modele klasy LBET dają dobry wgląd w mechanizm procesu adsorpcji [...]

Zastosowanie metody wielowariantowego dopasowywania modeli LBET do analizy wpływu warunków procesu aktywacji na uzyskane parametry struktury mikroporowatej węgli aktywnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wykorzystania nowych numerycznych modeli adsorpcji z techniką wielowariantowego dopasowywania modeli teoretycznych do danych empirycznych jako narzędzia analizy struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych. Wspomniane modele wykorzystane zostały do oceny wpływu warunków prowadzenia procesu produkcji na parametry otrzymywanej struktury mikroporowatej. A review,[...]

Analiza technicznych i ekologicznych aspektów wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Postęp cywilizacyjny i rozwój gospodarczy wiążą się ściśle z powszechnym dostępem do energii. Niestety w światowej gospodarce ciągle jeszcze dominuje produkcja energii oparta na procesach spalania paliw kopalnych, głównie węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Jednak ze względu na wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych, ich wydobycie staje się coraz trudniejsze od strony technicznej, a co za tym idzie, wymaga coraz większych nakładów finansowych i energetycznych. Wykorzystanie paliw kopalnych ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz w pewnym stopniu przyczynia się do propagacji globalnego ocieplenia wskutek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym głównie ditlenku węgla. Nie tylko spalanie paliw kopalnych dostarcza nadmiernych ilości tego gazu do atmosfery. Nieprzemyślana i rabunkowa gospodarka zasobami naturalnymi, w tym karczowanie dużych obszarów lasów pod uprawy rolnicze i plantacje roślin energetycznych, prowadzi w konsekwencji do pochłaniania mniejszych ilości ditlenku węgla, nakładającego się z efektami zwiększonej intensywności gnicia odpadów z upraw rolnych oraz intensywnego utleniania się ściółki leśnej. Negatywne skutki spalania paliw kopalnych, w tym głównie węgla kamiennego i brunatnego, szczególnie odczuwalne są bezpośrednio na poziomie lokalnym, gdzie wspomnianym procesom, obok emisji ditlenku węgla, nieuchronnie towarzyszy emisja pyłów, zanieczyszczeń organicznych, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz tlenków azotu i związków siarki odpowiedzialnych za występowanie kwaśnych deszczów. Pogłębiające się zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz wiele niekorzystnych zjawisk towarzyszących wydobyciu i wyko- Komentarz 89/5(2010) 651 nych w zakresie zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Krajowe cele indykatywne powinny być wg tej dyrektywy zgodne z wszystkimi zobowiązaniami krajowymi, przyjętymi pr[...]

Methane storage in carbonaceous porous materials. Magazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych


  A review, with 57 refs., of processes for natural gas storage in tanks filled with beds of microporous carbonaceous adsorbents. Przedstawiono zagadnienia związane z magazynowaniem gazu ziemnego w instalacjach zasilania pojazdów samochodowych. Jedną z prezentowanych metod jest magazynowanie gazu ziemnego w zbiornikach wypełnionych mikroporowatym adsorbentem węglowym. W określonych warunkach, pod tym samym ciśnieniem objętość gazu zmagazynowanego w zbiorniku wypełnionym mikroporowatym adsorbentem węglowym, może być kilkukrotnie większa niż w zbiorniku bez adsorbentu. W związku z tym zastosowanie adsorbentów w procesach magazynowania gazu ziemnego umożliwia znaczne zmniejszenie masy i wielkości zbiorników gazu, a także umożliwia redukcję zużycia energii dzięki możliwości sprężania gazu do mniejszych ciśnień. W ostatnich kilkunastu latach podejmuje się wiele inicjatyw, których celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i poprawa jakości powietrza atmosferycznego szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Jednym z największych problemów, z jakim borykają się duże miasta jest zanieczyszczenie powietrza wywołane przez pojazdy samochodowe, wykorzystujące głównie paliwa silnikowe otrzymywane w procesach przeróbki ropy naftowej. W trakcie spalania paliw silnikowych powstają zanieczyszczenia, takie jak tlenki siarki, tlenki azotu i tlenek węgla(II), które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz mają niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze. Problemy ekologiczne i wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność dywersyfikacji źródeł energii, w tym głównie zmniejszenia udziału produktów przeróbki ropy naftowej w rynku paliw silnikowych, spowodowały wzrost zainteresowania wykorzystaniem alternatywnych i odnawialnych źródeł energii do napędu pojazdów samochodowych. Obok futurystycznych rozwiązań, takich jak np. wykorzystanie ogniw słonecznych do napędu pojazdów samochodowych, coraz większym zainteresowaniem,[...]

Fast multivariant analysis of the adsorption isotherm of the carbon dioxide and methane Szybka wielowariantowa analiza izoterm adsorpcji ditlenku węgla i metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.878


  New adsorption models with the fast multivariant procedure for fitting the theor. LBET models to the empirical data were used as a tool to anal. of the microporous structure of the Norit RB2 active C on the basis high-temp. multiple adsorption isotherms. The used fast multivariant identification procedure of adsorption systems was found very useful in describing microporous structures of carbonaceous materials. Przedstawiono wyniki analiz komputerowych pojedynczych, podwójnych i poczwórnej izotermy adsorpcji ditlenku węgla i metanu na węglu aktywnym Norit RB2 wyznaczonych w dwóch temperaturach. W obliczeniach wykorzystano szybką wielowariantową metodę dopasowywania modeli teoretycznych klasy LBET do danych empirycznych. Jednym z głównych problemów miast w krajach rozwiniętych jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez pojazdy samochodowe wykorzystujące paliwa ropopochodne. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w dużych aglomeracjach miejskich, w związku z tym poszukuje się alternatywnych, ekologicznych paliw, spośród których największe nadzieje wiąże się z gazem ziemnym. Związane jest to z ogólną dostępnością tego paliwa, jego niską ceną i znacznie mniejszą szkodliwością procesów spalania dla środowiska w porównaniu z paliwzmi otrzymywanymi w procesach przeróbki ropy naftowej. Dużą zaletą gazu ziemnego jest także możliwość wykorzystania tego paliwa w dotychczasowych konstrukcjach silników pojazdów samochodowych.Praktyczne wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa silnikowego nastręcza jednak wiele niedogodności związanych z niską gęstością energii, dużą masą zbiorników ciśnieniowych, skomplikowanym systemem dystrybucji oraz ze zdecydowanie mniejszym zasięgiem zasilanych tym paliwem pojazdów samochodowych w porównaniu z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. W związku z powyższym szersze wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania silników pojazdów samochodowych uzależnione jest od możliwości zmagazynowania odpowiedniej [...]

Nowy model adsorpcji wielowarstwowej LBETh na powierzchniach heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą heterogenicznych struktur mikroporowatych materiałów węglowych. W szczególności zaprezentowany został model adsorpcji wielowarstwowej LBETh, dostarczający na podstawie izoterm adsorpcji substancji małocząsteczkowych, informacji o strukturze mikroporów i ich pojemności. W proponowanym modelu zakłada się, że w mikroporowatych adsor[...]

 Strona 1