Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Adamek"

Automatyka SCO w systemie elektroenergetycznym - dylematy metrologiczne

Czytaj za darmo! »

Awarie katastrofalne systemów elektroenergetycznych w USA oraz w krajach europejskich, które miały miejsce w 2003 roku przypomniały zagrożenia, które niesie ze sobą całkowity brak energii elektrycznej. Było to jednak spojrzenie z perspektywy zagranicy, a opinie o tym, że prawdopodobieństwa blackoutu w Polsce jest niskie, nie należały do rzadkości. Dopiero wydarzenia z 26 czerwca 2006 roku i towarzyszący im okres zagrożenia, a potem awaryjny podział systemu UCTE 4 listopada 2006 roku, czy wreszcie lokalny blackout szczeciński w 2008 roku, uświadomiły że zagrożenie blackoutowe jest w Polsce realne. W konsekwencji tych zdarzeń na odpowiednich szczeblach energetyki poddaje się analizie procedury obrony systemu elektroenergetycznego przed awarią katastrofalną. Z prac tych wynika, ż[...]

Regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę regulacji napięcia w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem generacji rozproszonej. Zaproponowano liniowy model matematyczny pozwalający na optymalny dobór napięcia zasilającego sieć oraz wartości mocy biernych rozproszonych źródeł energii, które zapewniają optymalny wskaźnik jakości napięcia wyznaczony dla wszystkich jej węzłów, dla różnych stanów obciążenia sieci i zmian poziomu generacji. Abstract. The article presents a new method for voltage control in medium voltage distribution networks with dispersed generation. A linear mathematical model of a distribution network has been proposed. The model makes possible to optimally select feeding voltage of a medium - voltage network as well as reactive power in dispersed power sources according to the actual load and active power generation. (Voltage regulation in distributed networks with dispersed generation). Słowa kluczowe: sieci rozdzielcze, regulacja napięcia, optymalizacja wartości napięcia, generacja rozproszona. Keywords: MV distribution networks, voltage control, voltage value optimisation, dispersed generation Wstęp Na podstawie analiz teoretycznych oraz na podstawie rzeczywistych doświadczeń [1] można zauważyć, że przyłączenie do sieci SN źródeł mocy czynnej i biernej, wpływa znacząco na zmianę wartości napięć w pobliżu miejsca ich przyłączenia. O wartości napięcia w miejscu przyłączenia do sieci SN rozproszonego źródła energii decydują: wartość napięcia na szynach GPZ, spadki napięć powodowane poborem mocy przez odbiorców oraz wartość mocy generowanej w źródłach [2]. Maksymalny wzrost napięcia wynikający z pracy źródła może wystąpić przy minimalnym poborze mocy u odbiorców. Najwyższe wartości napięć, które mogą wystąpić, są obliczone przy założeniu, że w danej magistrali SN pracuje tylko rozpatrywane źródło: (1) G G G GPZ G GPZ G GPZ n n U U P R Q X U U        gdzie: Un - n[...]

Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną


  Wartości napięć w sieciach rozdzielczych wynikają z topologii sieci, napięcia w stacji zasilającej oraz obciążeń i rozpływu prądu w liniach tworzących te sieci. Obciążenia podlegają ciągłym zmianom i w związku z tym prowadzi się podobciążeniową regulację napięcia. Obecnie jest ona realizowana za pomocą regulatorów przekładni transformatorów 110 kV/SN. Na podstawie analiz teoretycznych [5] oraz doświadczeń związanych z eksploatacją istniejących instalacji [1] można stwierdzić, że przyłączenie do sieci źródeł rozproszonych wpływa znacząco na rozpływy mocy (i tym samym) na zmiany wartości napięć w pobliżu miejsca ich przyłączenia. Szczególnie groźne mogą być skoki napięcia ponad dopuszczalną wartość, które mogą wystąpić przy dużej generacji i małym poborze mocy przez odbiorców. O wartości napięcia w miejscu przyłączenia do sieci źródła rozproszonego decydują: wartość napięcia na szynach GPZ, spadki napięć powodowane poborem mocy przez odbiorców oraz wartość mocy generowanej w źródłach [2]. Maksymalny wzrost napięcia wynikający z pracy źródła może wystąpić przy minimalnym poborze mocy u odbiorców. Najwyższe wartości napięć - które mogą wystąpić - są obliczone przy założeniu, że w danej magistrali SN pracuje tylko rozpatrywane źródło (1) gdzie: Un - napięcie znamionowe sieci, UG - napięcie w węźle przyłączenia źródła, UGPZ - napięcie na szynach stacji zasilającej, PG, QG - moc czynna i bierna generowane w źródle, RG-GPZ, XG-GPZ - rezystancja i reaktancja linii pomiędzy źródłem a stacją zasilającą. W praktyce pomimo mniejszego "podbicia" napięcia ze względu na pobór mocy w węzłach odbiorczych, zdarza się, że wprowadzenie mocy czynnej do sieci może powodować wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych wartości, co z kolei wymusza ograniczenie produkcji energii w źródle. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy w sieci zasilanej z jednego GPZ-tu pracuje kilka źródeł (rys. 1). Prowadzone badania [2] wykazały, że odpowiednia koordynacja re[...]

Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi DOI:10.15199/74.2017.9.3


  Pracujące obecnie sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia przez lata były projektowane i eksploatowane, tak by zapewnić poprawne warunki zasilania odbiorców energii. Przepływ mocy był w nich jednokierunkowy, od sieci średniego napięcia do odbiorcy, a profile obciążenia wynikały z naturalnego zapotrzebowania na moc. Coraz większe zainteresowanie odbiorców inwestycjami we własne źródła, które są wspierane różnorodnymi programami, zdecydowanie zmienia warunki pracy sieci. Ze względu na wykorzystanie źródeł odnawialnych, głównie fotowoltaicznych, na profile obciążenia odbiorów nakłada się losowa generacja mikroinstalacji [1, 8]. W wielu przypadkach nowe warunki pracy sieci nie powodują żadnych kłopotów. Moc generowana jest lokalnie zużywana, wpływając na zmniejszenie strat mocy i spadków napięcia w obwodach nn. Problemy mogą się pojawić w przypadku, gdy moc mikroinstalacji będzie duża przy jednoczesnym niedopasowaniu sieci do jej przyjęcia. Dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych przez gminy może przyczynić się do sytuacji masowego przyłączania mikroinstalacji PV. Wówczas konsekwencją będą przekroczenia napięciowe (podskoki napięcia w węzłach sieci) oraz przekroczenia prądowe (przeciążenia linii i transformatorów SN/nn). Problemy zostały zauważone przez operatorów sieci dystrybucyjnych i w związku z tym postanowiono zrealizować prace badawcze w opracowaniu metod likwidujących zagrożenia. Zrealizowano je na zamówienie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przez Politechnikę Lubelską. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione najważniejsze wyniki przeprowadzanych analiz. Zagrożenia dla pracy sieci niskiego napięcia spowodowane przyłączeniem mikroinstalacji prosumenckich Już na wstępnym etapie zidentyfikowano kilka zagrożeń, które mogą występować w związku z przyłączeniem mikroinstalacji. Najważniejsze z nich to: - przekroczenia wskaźników jakości energii - wyższych harmonicznych, podskoków[...]

Monitoring the impact of prosumer micro installations on the electrical parameters of low-voltage network systems DOI:10.15199/48.2019.02.12

Czytaj za darmo! »

Introduction The development of distributed generation will lead to the emergence in the low-voltage network of phenomena occurring so far in higher voltage networks. Particularly important will be phenomena causing changes in power flows and deterioration of power quality parameters, which pose potential threats for devices connected to the network. In order to counteract them, it will be necessary to monitor the work of those parts of the network in which a large number of micro-sources with a relatively high power have been installed. Analysis of the LV (low-voltage) network operation requires in such a case the implementation of complicated, multi-variant simulations and analyses, e.g. voltage conditions in the LV network with various levels of saturation with microinstallations, different structure and load profile. The essence of the problem According to the relevant act [1], micro-installation is "a renewable energy installation with a total installed electrical power not exceeding 40 kW, connected to a power grid with a rated voltage lower than 110 kV or with a heat-generating power in the combination no greater than 120 kW". The connection of low-voltage power sources of this type to end users, according to another act [2], can take place in two ways: - on the basis of the notification, - by submitting an application for determining the terms of connection to the distribution network, The article focuses on the first of the above-mentioned ways of connecting micro-installations - based on the application. The development of micro-installations, especially photovoltaics, caused by a drop in their prices seems to be unavoidable. As a consequence, one should expect various technical problems, among which the most serious will probably be voltage impact [3, 4], resulting from the power flow from the point of connection of these sources towards the MV/LV (medium voltage/low-voltage) substations. It results from the[...]

 Strona 1