Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Anna Mazur"

Ocena dojrzałości organizacyjnej w kontekście zwinnego zarządzania DOI:10.15199/47.2016.12.1


  Assessment of organizational maturity in the context of agile management.Wynikające ze współczesnych charakterystyk otoczenia i potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa dążenie do osiągania coraz lepszych wyników skutkuje wdrażaniem różnego typu rozwiązań ukierunkowanych na poprawę procesów organizacji, minimalizację ryzyka wystąpienia błędów i niezgodności, a także gwarancję powtarzalności jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. Jednym z takich rozwiązań jest zwinność - koncepcja, którą wdrażają przedsiębiorstwa pragnące radzić sobie ze zmiennością w jakiej funkcjonują. Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego modelu oceny dojrzałości organizacyjnej uwzględniającego kontekst zwinności przedsiębiorstw wraz z propozycją metody oceny dojrzałości organizacyjnej. Opracowany model ma charakter utylitarny, a jako sposób oceny poziomu dojrzałości organizacyjnej autorki proponują wykorzystanie trójkątnych liczb rozmytych oraz rozmytego wskaźnika dojrzałości organizacyjnej. W niniejszym artykule zaprezentowano również sposób oceny poziomu dojrzałości organizacyjnej w kontekście zwinnego zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa branży meblarskiej.Wprowadzenie Specyfika rynku w Polsce i na świecie cechująca się coraz większymi wymaganiami interesariuszy i coraz większą konkurencją ukierunkowały przedsiębiorstwa na myślenie w perspektywie długofalowej. Wiąże się to bezpośrednio z pojęciem doskonalenia, które w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw jest często utożsamiane z zasadą ciągłego doskonalenia, podstawową ideą wielu standardów projakościowych. Dążenie do osiągania coraz lepszych wyników skłania przedsiębiorstwa do wdrażania różnego typu rozwiązań ukierunkowanych na poprawę procesów organizacji, minimalizację ryzyka wystąpienia błędów i niezgodności, a także gwarancję powtarzalności jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. Jednym z takich rozwiązań jest koncepcja zwinności przedsiębiorstw[...]

Kompleksowe wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w FMEA procesu DOI:10.15199/46.2019.7.3


  Wprowadzenie Obecnie jedną z nieodzownych cech działania wielu organizacji staje się doskonalenie jakości wyrobów, usług i procesów. Ma to związek z obowiązującym w zarządzaniu organizacjami paradygmatem zmienności i elastyczności. Ciągłe zmiany, które zachodzą w otoczeniu organizacji, mają wpływ na jej funkcjonowanie, o czym świadczą: postępujący proces globalizacji, nasilająca się konkurencja, powstawanie nowych rynków, ciągłe modernizacje i postępy technologiczne, a także nowe formy organizacyjne opierające się na interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach. Otoczenie przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej niestabilne, zróżnicowane i kompleksowe [8]. W tak szybko postępujących i zmieniających się warunkach organizacja może przetrwać wówczas, gdy potrafi skutecznie dostosować własną zmienność do zmienności otoczenia. Dlatego też przedsiębiorstwo musi cechować się elastycznością. Co więcej, P. Drucker słusznie twierdził, że wczorajsze duże osiągnięcie musi stać się dzisiejszym minimum, a wczorajsza doskonałość staje się dzisiejszą codziennością [1]. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z istotą doskonalenia jakości procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metody FMEA procesu. Zaprezentowano specyfikę tej metody oraz korzyści wynikające z odpowiedniego wspomagania przeprowadzonej analizy narzędziami zarządzania jakością, takimi jak diagram Ishikawy i 5 WHY. Dzięki kilkuletnim obserwacjom przebiegu procesu produkcyjnego bielizny w przedsiębiorstwie Hanna Style s.c. przedstawiona została analiza stanu aktualnego, w wyniku której za pomocą instrumentarium zarządzania jakością zaproponowane zostały pomysły i koncepcje doskonalenia SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE metody i narzędzia zarządzania jakością, FMEA procesu, doskonalenie jakości procesów, diagram Ishikawy, 5 WHY W artykule zaprezentowano zastosowanie metody FMEA procesu na konkretnym przykładzie produkcji bielizny w przedsiębiorstwie Hanna St[...]

Odporność korozyjna w roztworze sztucznej krwi stali 316L pokrytej powłokami SiO2 wytworzonymi metodą zol-żel DOI:10.15199/40.2016.5.4


  Metodą zol-żel otrzymano na stali 316L trójwarstwowe powłoki ceramiczne SiO2 z zolu zawierającego tetraetoksysilan oraz jako rozpuszczalniki alkohol izopropylowy i alkohol butylowy. Ekspozycja próbek w roztworze sztucznej krwi przez 142 doby wykazała korzystne właściwości korozyjne próbek z powłoką SiO2 w porównaniu do niepokrytej stali. Przy stosowaniu alkoholu izopropylowego jako składnika zolu odporność korozyjna próbek wzrosła 4 razy. Powłoki ceramiczne SiO2 tworzą warstwę barierową oraz, co wykazano w badaniach EDS, sprzyjają tworzeniu warstwy hydroksyapatytu. Zmierzony stosunek wielkości pików Ca i P w warstwie wierzchniej próbek z powłoką odpowiada stosunkowi tych pierwiastków jaki występuje w syntetycznych hydroksyapatytach. Słowa kluczowe: metoda zol-żel, powłoki SiO2, biozgodność, odporność korozyjna Corrosive resistance of 316L stainless steel covered with SiO2 coatings deposited by sol-gel method in a simulated body fluid Three-layer ceramic SiO2 coatings were deposited on steel 316L, from a sol containing tetraethoxysilane as well as isopropyl alcohol and butyl alcohol as the solvents. The exposure of the samples to a Simulated Body Fluid (SBF) for 142 days showed that the samples with the SiO2 coating were more corrosion resistant than the uncoated steel. When isopropyl alcohol was used as a component of the sol the corrosion resistance of the samples increased fourfold. Ceramic SiO2 coatings form a barrier layer and, as shown by EDS analyses, favour the formation of a hydroxyapatite layer. The ratio of Ca and P peak sizes measured in the surface layer of the coated samples corresponds to the ratio of these elements which occurs in synthetic hydroxyapatites. Keywords: sol-gel method, SiO2 coating, biocompatibility, corrosion resistance.1. Wstęp Szybki rozwój cywilizacji powoduje, że dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na materiały charakteryzujące się wysoką trwałością w środowisku płynów fizjologicznych. Przykładem jest cor[...]

Model doskonalenia przedsiębiorstwa przez zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015 DOI:10.15199/47.2016.10.2


  Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia organizacji uwzględniającego wymagania związane z koniecznością wdrożenia podejścia opartego na ryzyku, ujętego w standardzie ISO 9001:2015, wspartego wytycznymi do zarządzania ryzykiem. Autorki wymieniają wymagania normy w zakresie określania ryzyk i szans oraz opisują przesłanki zainteresowania się polskich menedżerów wdrażaniem zarządzania ryzykiem do codziennej praktyki przedsiębiorstw. Ponadto autorki wskazują na ważność ustalania standardu pracy, czynności czy procesu jako podstawy dalszych prac doskonalących. The aim of the article is to present a model of organizational improvement which takes into account the requirements related to the need to implement the risk-based approach included in the standard ISO 9001:2015 supported by guidelines for risk management. The authors list the requirements of the standard in terms of determining the risks and opportunities and describe the reasons for Polish managers to implement risk management in everyday practice of their companies. Furthermore, the authors point to the importance of setting standards for work, activity or process as a basis for further improvement action. Słowa kluczowe Keywords ryzyko, ISO 9001:2015, doskonalenie, standardy.Wprowadzenie Zainteresowanie zarządzaniem ryzykiem rozwija się w przedsiębiorstwach od kilkunastu ostatnich lat. Jeszcze niedawno, tylko nieliczne przedsiębiorstwa zarządzały ryzykiem wielopłaszczyznowo, gdyż większość przedsiębiorstw odnosiła się do ryzyka finansowego [8,9] lub ryzyka zawodowego [4,6]. Ta uwaga wzrosła wyraźnie po roku 2008 w następstwie wystąpienia kryzysu finansowego w USA, którego konsekwencje odczuwały przedsiębiorstwa na całym świecie. Grupa AON, wiodący dostawca usług w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, przeprowadza co dwa lata badania dotyczące zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiors[...]

Właściwości ochronne zol-żelowych powłok ZrO2 na stali 316L w roztworze sztucznej krwi DOI:10.15199/40.2017.5.4


  Metodą zol-żel nanoszono powłoki ZrO2 na podłoże ze stali nierdzewnej 316L. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego jako prekursor tetraetoksycyrkonian i butanol jako rozpuszczalnik. Otrzymane próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 120 doby. Badania potencjodynamiczne wykazały, że osadzenie pięciowarstwowych powłok ZrO2 powoduje dwukrotny wzrost odporności korozyjnej stali w czasie długoterminowej ekspozycji w roztworze SBF. Zgodnie z wynikami badań SEM i EDS wykazano, że na powierzchni cienkich warstw ZrO2 przyrasta ceramika apatytowa. Słowa kluczowe: metoda zol-żel, powłoki ZrO2, odporność korozyjna, ceramika apatytowa 1. Wstęp Jako materiały na implanty stosuje się metale i ich stopy, ceramikę, polimery oraz różnego rodzaju kompozyty, powstające w wyniku połączeń tych materiałów. Duże znaczenie mają stale chromowo-niklowe, a wśród nich stal 316L. Jednak jej odporność korozyjna w środowisku płynów ustrojowych nie zawsze może być wystarczająca. Dla poprawy odporności korozyjnej wykonywanych z niej implantów stosuje się, np. warstwy ochronne [16]. Tlenek cyrkonu (ZrO2) posiada właściwości bioinertne i biokompatybilne oraz wysokie parametry wytrzymałościowe wśród materiałów ceramicznych [10, 15]. Stosowany jest jako trwały materiał do uzupełnień protetycznych, a wykonywane z niego detale wykazują odporność na złamanie [12]. Charakteryzuje się względnie niską gęstością ok. 6 g/cm3 [17, 21], a jego moduł Younga jest zbliżony do wartości modułu stali co świadczy o jego dobrej sztywności [1, 5, 10, 19]. Posiada bardzo dobrą odporność chemiczną w środowisku płynów ustrojowych. Stosowany w połączeniach z metalami stanowi barierę dla migracji jonów metali (np. Fe, Ni, Mo, Cr, Mn), które są szkodliwe dla organizmu żywego - przenikają do płynów ustrojowych, a także tkanek otaczających implant [3].ZrO2 coatings were sol-gel deposited on a base made of stainless steel 316L. The sol used for this purpose contained zirco[...]

The effect of SiO2 thin films deposited on the sol-gel method on steel 316L on its corrosion resistance and bioactivity in artificial blood solution Wpływ cienkich warstw SiO2 osadzonych metodą zol-żel na stali 316L na jej odporność korozyjną i bioaktywność w roztworze sztucznej krwi DOI:10.15199/62.2017.5.41


  Single and multilayer SiO2 coatings were deposited on 316L steel from (EtO)4Si-contg. iso-PrOH or BuOH solutions and immersed in artificial blood soln. for 142 days. The sample surfaces were studied by energy-dispersive spectroscopy. Iso-PrOH was a more efficient solvent than BuOH in generating the layer bioactivity. The corrosion resistance of the coating increased with increasing no. of layers. Metodą zol-żel nanoszono powłoki SiO2 na podłoże ze stali nierdzewnej 316L w celu poprawy bioaktywności oraz odporności korozyjnej materiału. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego tetraetoksysilan (jako prekursor) oraz alkohol izopropylowy lub alkohol butylowy jako rozpuszczalnik. Próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 142 doby. Badania SEM i EDS wykazały, że wielowarstwowe powłoki SiO2 uzyskane z zolu zawierającego izopropanol sprzyjają tworzeniu ceramiki apatytowej, co może świadczyć o ich bioaktywności. Zgodnie z wynikami badań potencjodynamicznych i ICP odporność korozyjna stali w roztworze SBF wzrasta po osadzeniu powłok SiO2 metodą zol-żel. Ceramika, w postaci materiału litego lub powłoki, często jest stosowana do wytwarzania implantów. Wykorzystuje się ją także do produkcji narzędzi medycznych. Zaletą ceramiki w tych zastosowaniach są jej właściwości barierowe, biozgodność z ludzkim organizmem, bioaktywność oraz odporność korozyjna w płynach ustrojowych. Stal nierdzewna 316L należy do materiałów metalicznych, z których najczęściej wykonuje się implanty. W środowisku płynów ustrojowych z powodu obecności jonów chlorkowych, niskiego pH (szczególnie w stanach zapalnych) oraz stosunkowo wysokiej temperatury ciała człowieka stal ulega korozji1). Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest pokrywanie stali powłokami ceramicznymi o działaniu barierowym. Powłoki, m.in. SiO2, ZrO2, 1184 96/5(2017) Prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocław[...]

Zastosowanie standaryzacji w procesie kontroli jakości wyrobów DOI:10.15199/48.2017.2.2


  Standardisation in the process of product quality control Streszczenie Kontrola jakości wykonywana podczas procesu wytwarzania ma zagwarantować, że tylko wyroby zgodne z wymaganiami klienta będą do niego dostarczone. Celem kontroli jest również zapewnienie, że proces przebiega zgodnie z przyjętą technologią. Jednym z narzędzi gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych procesu i wyrobu jest standard pracy. Artykuł przedstawia korzyści z zastosowania pracy standardowej w procesie kontroli wyrobu.Summary - Quality control performed during the manufacturing process is to ensure that only products compliant with customer requirements will be delivered to them. The aim of control is also to ensure that the process runs in line with the adopted technology. One of the tools ensuring the correct execution of processes and products control is the work standard. The article presents the benefits of using standardised work in the process of products control. Słowa kluczowe- standard, kontrola jakości, wyrób standard,Keywords- quality control, production[...]

Badanie zadowolenia klienta z wykorzystaniem metody Servqual na przykładzie dziekanatu uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2017.8.6


  Urozmaicone oferty kształcenia oraz dostosowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy nie są już wystarczające do zagwarantowania satysfakcji potencjalnych studentów uczelni wyższych. Obecnie dla studenta istotna jest również jakość obsługi, jaką mogą zagwarantować uczelnie wyższe. Student odbiera od uczelni usługę w postaci kształcenia, a coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu instytucji usługowej [1]. Zmiany, które zaszły w funkcjonowaniu Szkolnictwa Wyższego dobrze odzwierciedla Art.132.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie którego od 2005 roku obowiązkowym elementem podczas przeprowadzania oceny nauczycieli akademickich jest zasięganie opinii studentów w tej sprawie. Opinia studentów jest dla uczelni istotna również w innych aspektach, jak np. funkcjonowanie dziekanatu, czyli miejsca rozwiązywania większości spraw formalnych, z którymi studenci spotykają się w trakcie procesu kształcenia. Sam sposób pozyskiwania informacji od studentów nie został odgórnie narzucony, pozostawiając w tym zakresie autonomię uczelniom wyższym. Zasadniczą kwestią poruszaną w niniejszym opracowaniu jest stwierdzenie, iż orientacja na klienta, będącą pierwszą z siedmiu zasad zarządzania jakością, zwraca uwagę na istotną rolę klienta (w analizowanym przypadku studenta uczelni wyższej) i jego potrzeb jako elementu, który wyznacza cel, kierunek działania organizacji oraz wzmaga potrzebę podnoszenia szeroko rozumianej jakości. 38 2017 S i e r p i e ń Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zadowolenia studenta z wykorzystaniem metody Servqual oraz opracowanych na ich podstawie koncepcji doskonalenia obsługi studenta na przykładzie wybranego dziekanatu uczelni wyższej. Opis metody badawczej Badania jakości usług są skomplikowane ze względu na podstawowe cechy usług, takie jak: niematerialność, nietrwałość cz[...]

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.8.3


  Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządzania uczelnią wyższą powinien opierać się o kompleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożonego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingowe, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje technologiczne, a przede wszystkim umasowienie szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami studentów wspieranych ich doświadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na zespole oświaty podejmowanie działań, które podniosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego oczekiwania. "Organizacje przestawiają się z zarządzania relacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesariuszami, obejmujące również klientów, które określone zostało jako nigdy niekończące się zadanie związane z równoważeniem i integracją złożonych relacji i wielu różnorodnych celów" [3]. W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej podstawowych interesariuszy - klientów i pracowników - w realizowanych przez nią procesach usługowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne cele, których pogodzenie przez organizację jest kluczowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję obydwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego dla organizacji. Z tego właśnie względu należy starannie dopasowywać działania do wcześniej zidentyfikowanych wymagań interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 13 2018 S i e r p i e ń wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy. Identyfikacja interesariuszy W obecnych czasach niezwykle trudno jest osiągnąć sukces w p[...]

 Strona 1