Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Beata Fryźlewicz-Kozak"

Processing of biological sludge in ultrasonic field Przeróbka osadów biologicznych w polu ultradźwięków DOI:10.12916/przemchem.2014.1475


  Activated sludge was treated with ultrasonic waves (22 kHz, 24-64 kW/m2, 12 GJ/kg dry mass, 75-201 kW/m3) for 300 s under lab. conditions. A substantial increase in chem. O2 demand in the supernatant and decrease in content of total solids were found. A considerably increase in the sludge temp. was also obsd. The results agreed with the data given by V. Naddeo et al. (2009). Energię ultradźwięków można zastosować do wstępnej obróbki osadów w celu dezintegracji kłaczków osadu ściekowego i rozerwania ścian komórek bakterii, co powoduje uwalnianie substancji rozpuszczalnych. W wyniku tego wzrasta chemiczne zapotrzebowanie na tlen w fazie ciekłej oraz uzyskuje się zmniejszenie ilości suchej masy osadu. Badano zmiany tych parametrów wraz ze wzrostem energii właściwej. Budowa wielu nowych oczyszczalni ścieków i intensyfikacja procesów oczyszczania powoduje zwiększenie ilości powstających osadów. Uważa się, że w przyszłości nastąpi dalszy wzrost kosztów, które obecnie wynoszą 200-650 euro/t suchej masy. W związku z tym ciągle poszukuje się nowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ilości powstających osadów1). Szacuje się, że obróbka i unieszkodliwianie osadów stanowią ok. 50% ogólnych kosztów oczyszczania2). W połowie lat 90. XX w. opracowano i od tego czasu są wprowadzane nowe technologie, których celem jest zmniejszenie iloś[...]

Effect of ultrasounds on floc disintegration of activated sludge Wpływ ultradźwięków na dezintegrację kłaczków osadu czynnego DOI:10.15199/62.2015.12.40


  Three activated sludges were studied for dewatering ability under action of ultrasounds (energy up to 6 kWh/kg dry mass). The process was controlled by detn. of capillary suction time and sludge particle size. The process showed an increased efficiency only at low ultrasound energy (<0.5 kWh/kg). Analizowano wpływ energii ultradźwięków (do 6 kWh/kg s.m.) na zdolność badanych osadów do odwadniania. Czas ssania kapilarnego i wielkość kłaczków były określane w celu wyjaśnienia zachodzących zmian. Stwierdzono, że niskie dawki energii (poniżej 0,5 kWh/kg s.m.) poprawiały proces odwadniania. Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest z gospodarką osadową. W wyniku intensyfikacji i modyfikacji procesów oczyszczania ścieków spowodowanych przez unijne regulacje prawne zwiększa się ilość otrzymywanych ścieków. Prognozuje się, że w 2020 r. całkowita ilość wytworzonych osadów dla wszystkich krajów członkowskich UE może wynieść 13 mln t. W 2005 r. było to1) 10,9 mln t. W oczyszczalniach ścieków powstają osady wstępne, wtórne (nadmierne) oraz trzeciego stopnia (chemiczne). Zmniejszenie objętości osadów, a tym samym poprawa efektywności procesu ich odwadniania jest istotnym problemem z utylitarnego i ekonomicznego punktu widzenia gospodarki osadami ściekowymi. Proces osadu czynnego jest obecnie najczęściej stosowaną technologią biologicznego oczyszczania ścieków. Osad czynny zbudowany jest z mikroorganizmów (żywych i martwych), polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS), cząstek nieorganicznych oraz wody2, 3). Bakterie nitkowate oraz kłaczkujące tworzą szkielet, nieorganiczny rdzeń zajmuje miejsce centralne, a pozostałe składniki rozmieszczone są nieregularnie wewnątrz kłaczka. W zależności od typu dominujących bakterii w kłaczku, pod względem morfologicznym kłaczki osadu czynnego [...]

Effect of selected disintegration methods on biological sludge structure Wpływ wybranych metod dezintegracji na strukturę osadu biologicznego DOI:10.15199/62.2016.10.27


  Biol. activated sludge was disintegrated in ultrasound or/and microwave fields to study the sonolysis of microorganism cells by detn. of capillary suction time, sludge particle size and total solids. As a result of 3-step treatment, a decrease in disintegration time, increase in COD and a decrease in suction time were achieved. An advanced dewatering of the sludge was obsd. Przedstawiono wpływ sonifikacji, promieniowania mikrofalowego i metod łączonych na odwadnianie i zmniejszenie stężenia suchej masy osadu czynnego. Oznaczono czas ssania kapilarnego (CSK), wielkość kłaczków i stężenie suchej masy osadu w celu określenia najkorzystniejszych czasów dezintegracji oraz kolejności stosowania metod. W wyniku 3-etapowej obróbki udało się skrócić okresy dezintegracji, uzyskać wzrost wartości ChZT i obniżyć wartość CSK, co korzystnie wpłynęło na proces odwadniania badanego osadu. Osady powstałe w wyniku procesów oczyszczania ścieków charakteryzują się dużą zawartością wody, co niekorzystnie wpływa m.in. na ich transport i unieszkodliwianie. Ilość wody, którą można usunąć z osadu ściekowego jest bardzo duża, w przypadku osadów wstępnych wynosi 95-99%, a dla osadów wtórnych 98-99,5%. Efektywność usuwania wody zależy nie tylko od procesu odwadniania, ale również odtypu wody. Rozróżnia się 4 rodzaje wody: (i) woda wolna, niezwiązana z cząstkami osadu, która jest usuwana w czasie sedymentacji osadu, (ii) woda związana, uwięziona w porach (floc water), jej usunięcie następuje po zniszczeniu struktury kłaczka osadu, (iii) woda adhezyjna (kapilarna), przynależna lub przyczepiona do powierzchni cząstek, oraz (iv) woda związana chemicznie, której nie można całkowicie usunąć, nawet stosując drastyczne metody termochemiczne. Tak więc woda związana jest jednym z głównych czynników ograniczających efektywność usuwania wody1). Metody dezintegracji dzieli się na mechaniczne, chemiczne, biochemiczne i termiczne. Prowadzone są liczne badania nad m[...]

Pomiar wielkości cząstek osadu metodą dyfrakcji laserowej DOI:10.15199/62.2018.12.32


  W procesie przerobu osadu czynnego główną rolę odgrywają skupiska mikroorganizmów, znane jako kłaczki. Ich właściwości fizyczne, przede wszystkim rozrzut ich wielkości i struktura, mają znaczący wpływ na transport substratu do wnętrza aglomeratów mikroorganizmów, ich flokulację i skuteczność oddzielenia biomasy osadu w osadnikach. Ich wielkość ma również decydujące znaczenie dla zdolności do rozkładu, zagęszczania oraz odwadniania osadu nadmiernego podczas jego unieszkodliwiania. Dodatkowo właściwości reologiczne mogą być związane z procesem obróbki. Przebieg rozkładu wpływa na właściwości fizyczne osadu. Rozrzut wielkości cząstek można wykorzystać do przewidywania etapu procesu rozkładu. Dlatego lepsze rozpoznanie zmienności wielkości kłaczka zależnej od stanu biologicznego ścieku umożliwia zwiększenie kontroli nad przerobem osadu czynnego1, 2). Problemy eksploatacyjne i niewystarczająca jakość oczyszczonego osadu są zwykle spowodowane przez zbyt duży lub zbyt mały rozmiar kłaczków, nieregularny ich kształt lub zbyt luźną strukturę. Dlatego istotna jest ciągła obserwacja kłaczków. Pomiar wielkości kłaczków osadu czynnego można przeprowadzić w różny sposób. Jedną z możliwości jest zastosowanie cyfrowej analizy obrazu (CAO), która stosowana jest do monitoringu osadu czynnego. Służy ona m.in. do szybkiej oceny wielkości kłaczków osadu i ich strukturalnych właściwości oraz do określenia udziału bakterii nitkowatych w osadzie. Te informacje są ściśle związane ze zdolnościami sedymentacyjnymi osadu oraz procesem oddzielania biomasy od ścieków oczyszczonych. Do opisu kłaczków wykorzystuje[...]

Effect of Cr(III) ions on crystallization in 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl system at 25°C Wpływ jonów Cr(III) na krystalizację w układzie 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl w 25°C DOI:10.15199/62.2016.10.29


  Cr2(SO4)3 was added to aq. soln. of KCl and Na2SO4 to study the changes in the phase diagram at 25°C after supersatn. The presence of the Cr3+ in the system resulted in disappearing the area of Na2SO4 crystn. and creeping the crystals formed. Podczas izotermicznego odparowywania wody z roztworów o różnych proporcjach molowych składników w układzie wystąpiło przesycenie roztworu oraz nastąpiły zmiany pól krystalizacji w stosunku do układu modelowego, a zwłaszcza zanikło pole krystalizacji siarczanu sodu. Dodatkowym zjawiskiem związanym z obecnością jonów Cr(III) było pełzanie roztworu krystalizującego na krawędziach i zewnętrznych ściankach krystalizatora. W technologii chemicznej bardzo ważną rolę odgrywają procesy rozdzielania substancji, do których należy m.in. krystalizacja z roztworów wieloskładnikowych. Zagadnieniu procesu krystalizacji w takich układach poświęcono wiele prac1, 2). Demopoulos2) omówił szczegółowo warunki takich procesów, zwracając uwagę na równowagę ciało stałe- -ciecz i kinetykę krystalizacji (przesycenie, zarodkowanie, wzrost kryształów). Wpływ na krystalizację w badanych układach mają zarówno makro-, jak i mikrododatki. W układzie KCl + MgSO4 = K2SO4 + MgCl2 w temp. 20°C pole krystalizacji zwiększa się o ok. 50% w stosunku do układu bez mocznika przy stosunku molowym mocznika do siarczanu magnezu równym 43-5). W pracy6) omówiono wpływ dodatku jonów Fe(III), Cr(III) i Al(III) w ilościach 100 ppm na zachowanie się układu siarczan amonu-woda w strefie metastabilnej. Wykazano wyraźny trend wzrostowy szerokości tej strefy w zależności od jonów metali trójwartościowych. Wpływ ten najwyraźniej zaznaczał się dla jonów Fe(III), a najmniej dla Al(III). Wpły[...]

 Strona 1