Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Słodowy"

Znacznik położenia włókien w przędzy jako narzędzie oceny jej zmęczenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawia się koncepcję oceny odporności struktury przędzy na zmęczenie, jakiemu podlega w procesach technologicznych. Łatwa obserwacja zjawisk zmęczeniowych (np. na krośnie) może okazać się przydatna, gdyż z jednej strony stwarza warunki zmierzające ku poprawie jakości przędzy (obszar przędzalnictwa), z drugiej zaś ku zmianom warunków jej przetwarzania (obszar tkactwa). Założono, że obserwację[...]

Eksploatacyjne i technologiczne aspekty wibracyjnego zagęszczania wątków. Cz. I


  Wibracyjne zagęszczanie wątków w tkaninie po raz pierwszy opracowano i badano w Polsce. Uczynili to Wrocławski i Szosland na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Zidentyfikowano wówczas wpływ wibracyjnego dobicia na polepszenie warunków tkania przez zmniejszenie strefy dobicia, czyli odległości pomiędzy pierwszym stykiem z osnową nowo wprowadzonego wątku i przednim skrajnym położeniem bidła [1]. W artykule opisano badania stanowiskowe wpływu tego zjawiska na dynamiczne obciążenia osnowy oraz osiągane zagęszczenie tworzonej tkaniny. Jeśli podczas dobicia wątków płocha zacznie wibrować, wówczas następuje zmniejszenie oporów dobicia w stosunku do oporów dobicia płochą sztywną [2, 3, 12]. Fakt ten w sposób oczywisty powoduje skuteczniejsze dobicie wątku, czego efektem jest początkowo zwiększenie jego zagęszczenia w tkaninie. Jednak podziałka wątku jest kinematycznie utrzymana przez mechanizm odbioru tkaniny również w przypadku dobicia płochą wibrującą. Powstaje pewien stan nieustalony, w którym tworzona jest tkanina o mniejszej liczności niż liczność wynikająca z działania mechanizmu odbioru. A więc odbiór jest większy niż liczność tworzonej tkaniny. Zjawisko to powoduje przesuwanie się krawędzi tworzonej tkaniny w kierunku jej odbioru (przedniego skrajnego położenia bidła). Nieuchronnie prowadzi to do zmniejszenia siły dobicia, czyli z kolei mniej skutecznego dobicia. Proces przemieszczania[...]

Eksploatacyjne i technologiczne aspekty wibracyjnego zagęszczania wątków. Cz. II


  Na wytworzonych tkaninach zagęszczanych płochą wibrującą ze zmniejszonym odcinkiem odbieranej tkaniny, tak aby siła i strefa dobicia była taka sama jak w przypadku tkania z płochą sztywną (przypadek 3.), zidentyfikowano zwiększenie gęstości wątków w stosunku do tkanin zagęszczonych płochą sztywną (przypadek 1.). Na przedstawionym wykresie słupkowym (rys. 6.) pokazano uzyskane gęstości próbek tkanin zagęszczanych płochą wibrującą i sztywną w funkcji napięcia osnowy i strefy dobicia. Oznaczenia jak na rys. 4. i 5. (PWOS nr 4/2011 str. 26). Jako miarę zwiększenia zagęszczenia w tkaninie przyjęto stosunek osiągniętego zagęszczenia płochą wibrującą do zagęszczenia płochą sztywną przy tej samej wielkości strefy dobicia. Takie zagęszczenie względne, określane w pobliżu warunków granicznych tkania i nie tylko, w funkcji napięcia osnowy i strefy dobicia pokazano na wykresach (rys. 7. i 8.). Aby tkać gęściej, należy zwiększyć napięcie osnowy [14]. Ograniczeniem jest wzrost zrywności nitek osnowy. Jak wynika z wykresu (rys. 7.), wraz ze zwiększeniem napięcia osnowy, skuteczność zagęszczania płochą wibrującą zmniejsza się. Zidentyfikowano wpływ strefy dobicia na zagęszczenie tkaniny dobijanej wibracyjnie. Jak widać (rys. 8.), zagęszczenie rośnie wraz Maciej Kuchar, Jerzy Słodowy Eksploatacyjne i technologiczne aspekty wibracyjnego zagęszczania wątków. Cz. II 24 Przegląd - WOS 5/2011 płochą [...]

 Strona 1